18.04.2018

1. Kriittinen mediateoria [Critical Media Theory, kritisk medieteori]

Työryhmään sopivat mediatutkimuksen kriittistä ja teoreettista lähestymistapaa edustavat esitykset. Kritiikki on osa valistuksen perinnettä, ja se on ilmennyt monissa muodoissa. Tavallisesti sillä ajatellaan marxismin ja feminismin tapaisia, poliittisesti vasemmalle kallistuvia tutkimusotteita. Kuitenkin mediakritiikillä on vahva perinne myös konservatiivisessa (vanha ns. kulttuurikritiikki) samoin kuin liberalistisessa ajattelussa (esim. kriittinen rationalismi). Teoreettinen on tutkimus, jonka lähtökohtana ei ole empiirinen aineistonhankinta. Sen sijaan teoreettisessa tutkimuksessa pyritään muilla tavoilla kehittämään medioita koskevaa ajattelua. Näin teoreettisen tutkimuksen kenttä on laaja ulottuen empiirisen aineiston meta-analyysistä teoriakritiikkiin ja käsitteiden tutkimukseen jne. Työryhmän esitysten ei tarvitse aiheeltaan rajoittua tutkimuspäivien yleisteemaan. Niitä voi esittää kaikilla ”kolmella kotimaisella kielellä” eli suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.


The working group is for presentations that deal with critical and theoretical approaches. Critique belongs inherently to Enlightenment, and in its history it has assumed different forms. Politically leftist orientations like Marxism and feminism are usually associated with criticism. Media critique has, however, been widely present also in conservative (the so-called Kulturkritik) as well as in liberalist thought (e.g., critical rationalism). Research is called theoretical when it’s not based on firsthand gathering of empirical data. In contrast, theoretical inquiries try in other ways to advance our knowledge about media. Consequently, they include methods ranging from meta-analysis of empirical data to the study of concepts, etc. The speakers in the group are at liberty to deal with any issues, not only those indicated in the theme of the conference.


Arbetsgruppen är tillägnade presentationer som baserar sig på en teoretisk och kritisk synvinkel. Kritik hör till upplysningens tradition, och under tiden har den omfattat olika former. Vanligen associerar man kritik med sådana politiskt vänstersinnade forskningsriktningar som marxism och feminism. Dock har mediekritiken många efterföljare också i det konservativa (den sk. kulturkritiken eller Kulturkritik) och liberala tänkandet (t. ex. den kritiska rationalismen). Teoretisk forskning betyder forskning som inte bygger på empiriskt materialskaffande. Däremot strävar man till att utveckla medietänkandet med andra medel. Det vill säga att den teoretiska forskningen har till sitt förfogande en bred räckvidd av metoder från meta-analys av empiriska data till begreppsforsking osv. Det är inte nödvändigt att presentationer i gruppen handlar om konferensens huvudtema.

Tarmo Malmberg
Tampereen yliopisto
titama@uta.fi

 Työryhmän abstraktit

Pe klo 14.00-15.30 Työryhmäkokoontumiset 1

 

Keskustelu: Dialektiikka ja idealisaatio mediatutkimuksen menetelminä (alustus Tarmo Malmberg)

Kari Karppinen: Freedom Without Idealization: Non-Ideal Approaches to Freedom of Communication

Tarmo Malmberg: Mediatutkimuksen normatiiviset käänteet ja positivismikritiikki tänään