23.02.2018

Toivoa toimittamassa: Sovittelujournalismi ja journalistinen vuorovaikutusosaaminen

Maija Gerlander, Mikko Hautakangas & Laura Ahva

Toivo voidaan määritellä viestinnällisestä näkökulmasta diskursiiviseksi käytännöksi, jossa yhteistoiminnassa toisten kanssa tuotetaan uutta mahdollisuuksien kuvastoa sekä saatetaan liikkeelle moraalisia ja affektiivisia resursseja, joita tarvitaan tämän kuvaston muuttamiseen toiminnaksi (Barge 2003). Rakentavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tähtäävän journalistin näkökulmasta tämä tarkoittaa, että toivon viestiä ei voi tuoda, vaan se pitää tuottaa: toiveikas puhe ja sitä seuraava toimeen tarttuminen syntyvät yhteisöissä, vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Tässä esityksessä tarkastellaan toimittajien vuorovaikutusosaamista Sovittelujournalismi-toimintatutkimushankkeen tuottaman aineiston avulla. Sovittelevuus luo yhteisöön toivoa siitä, että konflikteja aiheuttavien ilmiöiden haastavuudesta ja monimutkaisuudesta huolimatta myös hankalia aiheita voidaan käsitellä yhdessä ja eriäviä näkemyksiä kunnioittaen. Tämä on ollut myös sovittelujournalismin keskeinen tavoite: keskusteluttamisen ja kuunteluttamisen keinoin on tehty näkyväksi, miten erimielisyyttä koskeva ymmärrys rakentuu ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Näin on pyritty lisäämään luottamusta yhteisen keskustelun mahdollisuuksiin ja journalismiin tämän keskustelun paikkana.

Kun toimittajan työtä lähestytään “sisällöntuotannon” sijaan keskusteluttamisen ja kuunteluttamisen näkökulmasta, korostuu vuorovaikutustaitojen merkitys toimittajan ammatillisen osaamisen osana. Toimittajien ammatillisesta itseymmärryksestä ja osaamisesta on tehty selvityksiä (esim. Pöyhtäri ym. 2016), mutta toimittajien vuorovaikutussuhteita ja vuorovaikutusosaamista ei niissä juurikaan ole tarkasteltu, ainakaan suomalaisessa kontekstissa. Jonkin verran journalismin tutkimuksessa on keskusteltu tunteiden roolista toimittajan työssä, mutta aihetta ei ole kytketty laajempaan vuorovaikutusosaamiseen (ks. esim. Richards & Rees 2011). Tässä esityksessä analysoimme sovittelujournalismin työpajoissa kootun havainnointiaineiston pohjalta, miten toimittajat puhuvat vuorovaikutuksen ja tunteiden merkityksestä omassa työssään.