23.02.2018

Toivon tilassa

Tiina Rautkorpi

Journalismin toivo on siinä, miten se pystyy rakentamaan kulloistakin yhteiskuntaa hyödyttäviä ja uudistavia sosiaalisia tiloja. Monimuotoisuuteen ja innovaatioihin perustuva yhteiskunta edellyttää sosiaalisia tiloja, joissa pystytään synnyttämään uutta: uusia merkitysten yhdistelmiä, uusia taitoja, uudenlaista toimintaa. Haen vaihtoehtoa journalismille, joka perustuu yleisöjen tutkituille ja vahvistetuille mieltymyksille ja segmentoinnille. Journalismin perinteisistä määritelmistä minulle kelpaa päivänkohtaisuus, joka tarkoittaa kiinnittymistä kulloiseenkin tilanteeseen, hetkeen ja paikkaan. Tilanteen, hetken ja paikan sisällä pitäisi kuitenkin kyetä näkemään toisin, yllättävästi, useilla eri tavoilla. Toivoa tuovan journalismin sosiaaliset tilat rakentuvat erilaisten ihmisten kohtaamisista. Esityksessäni käsittelen tämänhetkistä tutkimustani, jossa tulkitaan TV työntekijöiden valmiuksia yhteisluomiseen yleisöjensä kanssa.

Toivoa tuovassa journalismissa pitäisi pyrkiä ylittämään reippaasti teollistuneen ammatillisuuden rajoja, vaihtamaan rooleja sekä ammatillisten tiimien sisällä että kansalaisten kanssa. Työprosessit pitäisi organisoida perusteellisesti toisin, ja useilla eri tavoilla toisin. Toisin organisoimisen muotojen pitäisi tulla journalismin sitkeimpien käytäntöjen ulkopuolelta. Lisävirikkeenä voisi käyttää vaikkapa Herman Dooyeweerdin (1955) aspekteja, joita on peräti 15. Oleellista on, että otetaan koekäyttöön useita toisiinsa palautumattomia näkökulmia, jotka ovat ihmisten elämän kannalta relevantteja mutta journalismia uudistavia. Oletan, että journalismi voitaisiin vapauttaa kaikkitietävyyden painolastista teettämällä sillä vaativia, konkreettisia tehtäviä, vaikkapa panemalla se vastaamaan, mikä tietyssä tilanteessa on totta. Tulevaisuuden toimintamenetelmiksi esitän kehittävän työntutkimuksen menetelmiä, mm. sovellutusta Urie Bronfenbrennerin (1979) rajoja ylittävistä pareista. Rajat ylittävä pari voi toimia eräänlaisena muutoksen dialogisena perussoluna: se on journalismin ammattilaisen ja kansalaisen muodostama vastavuoroisen kehityksen konteksti, jossa syntyy vallan tasapaino ja molemmat saavat vaikutteita toisiltaan.