23.02.2018

Yyteistä uuteen alkuun: Irtisanottujen toimittajien kertomuksia mediatyön murroksista

Kari Koljonen, Ari Heinonen & Auli Harju

Tämä paperi perustuu tuloksiin, jotka on saatu tutkimushankkeesta ”Irtisanottujen toimittajien uudet työt”. Siinä tutkimuskohteena ovat olleet suomalaiset toimittajat, joiden työsuhde päättyi vuosien 2008–2015 aikaa. Tutkimuksen tavoite on ollut ymmärtää yksittäisten toimittajien kokemuksia ja tuntemuksia, kun he kävivät läpi omaa työelämäänsä ja ammattiaan ravistelevia muutoksia. Journalismin tutkimuksessa toimittajien omakohtaiset työelämäkokemukset ja niiden systemaattinen suhteuttaminen toisiinsa ovat jääneet vähälle huomiolle (ks. kuitenkin newbeatsblog.com). Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluilla (N 117), kasvokkain tehdyillä teemahaastatteluilla (N 20) ja tutkittavilla teetetyillä kirjoitustehtävillä (N 20). Laadullisia tutkimusaineistoja jaettiin Atlas.ti-ohjelman avulla teemoihin ja teemojen mukaan jäsennetystä aineistosta etsittiin niin yleisiä kuin erityisiä kokemuksia ja näkemyksiä. Tutkimus osoitti, että lopputili aiheuttaa lähes aina tunnekuohun. Valtaosa suhtautui hankalaan tilanteeseen rakentavasti, mutta myös peiteltyä aggressiivisuutta ja hetkellistä lamaannusta koettiin. Unelmatyössä luopuminen herätti pettymystä ja haikeutta. Tästä huolimatta uutta työtä löytäneet toimittajat olivat poikkeuksetta tyytyväisempiä työhönsä haastatteluhetkellä kuin edellisen työsuhteen päättymistä edeltäneinä aikoina.  Uusi työ oli osoittautunut monipuoliseksi ja kiinnostavaksi, ja työn ja vapaa-ajan välillä vallitsi aiempaa parempi tasapaino. Työn menetys, työnhaku ja uuteen työhön sopeutuminen koettiin raskaaksi muutosprosessiksi, johon tutkimukseemme osallistuneet olivat tarvinneet tukea. Sitä oli saatu lähinnä omalta perheeltä ja vertaisilta. Sen sijaan TE-toimistojen ja mediatalojen kerrottiin aiheuttaneen epävarmuutta ja pelkoa.