10.04.2018

4. Mediakasvatus, kriittinen medialukutaito ja osallisuuden kulttuuri [Media education, critical media literacy and participatory culture]

Mediakasvatus on jatkuvien haasteiden edessä, kun sekä yhteiskunta, arkielämä, perhe että koululaitos ovat etenkin digitalisoituvan teknologian ja toimintaympäristöjen myötä jatkuvassa, globaalissa muutoksessa. Työryhmään kutsutaan esityksiä, joissa pohditaan mediakasvatuksen nykytilaa, haasteita ja tulevaisuuden kehittämistarpeita ihmisen elinkaaren eri vaiheissa esimerkiksi suhteessa mediataitoihin, informaatiolukutaitoon, kriittiseen medialukutaitoon (esim. valeuutiset), digitalisoituviin formaaleihin ja informaaleihin oppimisympäristöihin, mediasuhteisiin, gender-kysymyksiin, median hyvin/pahoinvointikytköksiin (esim. nettikiusaaminen) ja osallisuuden kulttuuriin (esim. eri ikäryhmiin ja taustoihin kuuluvien kansalaisten mahdollisuudet osallistua yhteiseen päätöksentekoon monimutkaistuvissa mediaympäristöissä). Työryhmään ovat tervetulleita erityisesti esitykset, joissa käsitellään mediakasvatuksen avaamaa positiivista muutosta ja toivon kulttuuria. Toteutustapoja voivat olla perinteiset konferenssiesitelmät, paneelit tai yhteissessiot muiden työryhmien kanssa. Esitelmät voivat olla sekä suomen, ruotsin että englannin kielellä.


Media education faces ongoing challenges when society including everyday life, family and school system are in constant global change, particularly through information technology and digital environments. The working group invites presentations considering the current state, challenges and future needs of media education in the different phases of a human life cycle, for example in relation to media skills, information literacy, critical media literacy (e.g. fake news). Moreover, the group is looking for presentations on formal and informal digital learning environments, uses of media, gender issues, wellbeing in regard of media (e.g. cyberbullying) and participatory culture (e.g. the ability of different age/gender/ethnic groups to participate in common decision-making in complex media environments). Particularly presentations on the positive change supported by media education and openings towards culture of hope are welcome. The working group invites traditional conference presentations, panels or joint sessions together with other groups. Presentations can be in Finnish, Swedish or English.

Työryhmän vetäjinä toimivat professori Sirkku Kotilainen, Tampereen yliopistosta, yliopistonlehtori Mari Maasilta Lapin yliopistosta ja tutkija Mari Pienimäki Tampereen yliopistosta. Abstraktit voi lähettää osoitteeseen mari.pienimaki@uta.fi

Työryhmän abstraktit

PERJANTAI 27.4.2018

14.00–15.30 Työryhmäkokoontuminen 1 (suomeksi), puheenjohtaja Sirkku Kotilainen

Esitykset (noin 20 min):

16.00–17.30 Group session 2 (in English), Chair: Mari Maasilta

Presentations (about 20 min):

LAUANTAI 28.4.2018

09.00–10.30 Työryhmäkokoontuminen 3 (suomeksi), puheenjohtaja Mari Pienimäki

Esitykset (noin 20 min):

Työryhmän loppukeskustelu (Closing discussion)