22.02.2018

Digitaidot kriittisen medialukutaidon edellytyksenä

Suvi-Sadetta Kaarakainen, Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE, Turun yliopisto

Käsillä oleva globaali digitalisaatio ja digitaalisten teknologioiden yhä laajempi saavutettavuus ja saatavuus ovat tehneet digitaalisesta osaamisesta erottamattoman osan sosiaalista kanssakäymistä, yhteiskunnallista osallistumista, tiedonhankintaa ja -käsittelynä akateemista suoriutumista ja ammatillista menestymistä (Hoffman & Schechter 2016). Digitaalinen lukutaito on yksi osaamiseen liittyvistä käsitteistä, jolla tarvittavaa osaamista on pyritty tutkimuksessa erittelemään, ja sen tärkeys on laajasti tunnistettu (ks. Hatlevik ym. 2015). Digitaalisen lukutaidon määritelmissä yhdistyvät teknologia (tietokoneet, älylaitteet, tietoverkot) ja tiedollinen ulottuvuus (lukutaito, kyvyt), ja erityisesti on peräänkuulutettu kriittisen medialukutaidon merkitystä nykyajan mediaympäristössä pärjäämiseksi. Perusopetuksella on keskeinen rooli suomalaislasten ja nuorten lukutaidon, ja nykyään myös digitaalisen osaamisen kartuttamisessa (OPH 2014). Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen ja Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen RUSE:n yhteishankkeessa Digiajan peruskoulu (VNK 2016–2018) tarkastellaan perusopetuksen digitalisaatiokehityksen nykytilaa, juuria ja tulevaisuutta. Hankkeen yhtenä mittaristona käytetään RUSE:ssa kehitettyä ICT-taitotestiä, jonka avulla selvitetään nuorten digitaitoja. Esityksessä tarkastellaan kriittisen medialukutaidon ja -osallisuuden kannalta keskeisiä digitaitoja ja sitä, miltä suomalaisnuorten tämänhetkinen osaaminen näyttää ICT-taitotestin tulosten valossa.

 

Lähdeluettelo:

 Hoffman L. H. & Schechter A. L. 2016. “Technical skills required: how technological efficacy influences online political behavior,” Journal of Broadcasting & Electronic Media, vol. 60, 484–502.

Hatlevik, O. E., Ottestad, G. & Throndsen, I. 2015. Predictors of digital competence in 7th grade: a multilevel analysis. Journal of Computer Assisted Learning, 31 (3), 220–231.

Opetushallitus 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Saatavissa: http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman _perusteet_2014.p df .