22.02.2018

Kriittistä ajattelua, emansipaatiota ja luovuutta: montaasipedagogiikka

Juha Oravala

Montaasipedagogiikka on audiovisuaalista kirjoittamista hyödyntävä oppimisen malli, jossa luova taiteen tekeminen yhdistyy kriittisen medialukutaidon harjoittamiseen. Montaasipedagogiikassa hyödynnetään montaasin käsitettä sekä elokuvallisena leikkausperiaatteena että laajempana assosioivana ajattelun tapana, jossa asioita kytketään yhteen jonkin uuden merkityksen tuottamiseksi. Ajattelumallia toteutetaan erilaisten kulttuuristen tekstien lähiluennan kautta, analysoimalla ja tulkitsemalla niitä kriittisesti, purkamalla merkityksiä sekä artikuloimalla merkityssuhteita uudelleen kytkemällä kuvia, sanoja ja ääniä yhteen.

Montaasipedagogiikassa huomioidaan käsitteen elokuvallinen ulottuvuus, mutta samalla korostetaan sen yhteyttä minkä tahansa elämänalueen aiheiden ja kysymysten käsittelyyn. Montaasi on toimiva opetusväline media- ja taidekasvatuksen, kansalaiskasvatuksen, sivistyspedagogiikan ja yhteiskunnallisen tietoisuuden lisäämisen tarpeisiin. Se palvelee myös emansipaation välineenä ja auttaa yksilöitä reflektoimaan omaa historiaansa ja kokemuksiaan. Kriittisen ulottuvuuden lisäksi on syytä korostaa montaasin merkitystä runollisen ilmaisun muotona. Montaasin keinoin voidaan toteuttaa uusien opetussuunnitelmien painottamaa uutta oppimiskäsitystä, jossa oppilas nähdään aktiivisena toimijana ja oppiminen vuorovaikutuksena sekä ilmiölähtöisenä prosessina. Montaasipedagogiikassa korostetaan tutkivaa oppimista sekä erilaisia tiedon intressejä ja eri oppiaineiden aiheita yhteen integroivaa näkökulmaa. Montaasipedagogiikka toimii sekä yksilölähtöisenä että yhteistoiminnallisena oppimismenetelmänä. Montaasin kautta voidaan toteuttaa myös erilaisia ja eri tasoisia harjoituksia.

Montaasin ja pedagogiikan suhteesta ei ole olemassa varsinaista aiempaa tutkimusta. Jarmo Valkola on käsitellyt kuvien havainnointia ja montaasin estetiikkaa useissa kirjoissaan taide- ja mediakasvatuksellisesta sekä kognitivistisesta näkökulmasta käsin. Olen itse kehittänyt Godardin montaasikäsitystä käsittelevän väitöskirjani (Oravala 2008) pohjalta näkökulmaa montaasipedagogiikasta, jonka lähtökohtana on ollut eri tieteenaloja toisiinsa yhdistävä konstruktivistinen teoria. Esitelmässäni alustan lyhyesti aiheeseen, tarjoan lyhyen demonstraation, esittelen aiempia käytännön kokemuksia montaasiopetuksesta sekä haluan herättää keskustelua montaasinäkökulman käyttökelpoisuudesta erilaisissa pedagogisissa yhteyksissä.