22.02.2018

MEDIAKASVATUSOPINTOJEN TYÖELÄMÄYHTEYS JA MEDIAKASVATUKSEN MAISTERIOPISKELIJOIDEN URAHAAVEET

Mari Maasilta, Yliopistonlehtori, Lapin yliopisto, Mediapedagogiikkakeskus

Mediakasvatus on monitieteinen oppiaine, joka tarjoaa runsaasti suuntautumismahdollisuuksia työelämässä: Silti valmistumassa olevien mediakasvatuksen maistereiden on usein vaikea tunnistaa omaa osaamistaan, opintojensa työelämävastaavuutta ja mahdollisia työnantajia. Varsinaista ”mediakasvattajan” ammattinimikettä ei ole olemassa sen paremmin Suomessa kuin muuallakaan maailmassa, joten opiskelijat joutuvat rakentamaan omaa osaamistaan monista palikoista. Mediakasvatuksen maisterit eivät siis ole missään vaiheessa I-osaajia, vaikka heidän peruskoulutuksensa useimmiten tuleekin kasvatustieteen, viestintätieteiden tai kulttuuritieteiden kandidaatin opinnoista. Mikään näistä ei yksin riitä, vaan globaalissa työelämässä tarvitaan moniosaajia, jotka osaavat yhdistää mediaan liittyviä teknisiä taitoja teoreettisiin taitoihin esimerkiksi opetus-, viestintä-, kulttuuri- tai kaupalliselta alalta.

Media-ala on myös varsin globaali, joten työelämässä tarvitaan taitoa tulla toimeen, verkottua ja työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä. Monet opiskelijat pohtivat tulevaisuuttaan suhteessa kansainvälisiin työympäristöihin ja asumiseen muualla kuin syntymämaassa. Heille kansainväliset maisteriopinnot ovat merkityksellisiä paitsi oman oppiaineen opintojen myös kielitaidon kehittymisen ja verkostoitumisen näkökulmasta. Monikulttuurinen oppimisympäristö vahvistaa työelämässä tarvittavaa kulttuuriosaamista ja auttaa opiskelijoita luomaan jo opiskeluaikana työelämässä tarvittavia verkostoja.

Tarkastelen esityksessäni mediakasvatuksen maisteriopiskelijoiden työelämään liittyviä puhetapoja ja käsityksiä yliopisto-opintojen työelämäyhteydestä. Tutkimusaineisto on kerätty Lapin yliopiston mediakasvatuksen kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoilta laadullisen kyselyn avulla (N=23). Aineisto analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin menetelmillä.

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat yliopisto-opintojen työelämäyhteys, tulevaisuuden muuttuva työ, 21st century skills, moniosaaminen ja kansainvälisyys.