22.02.2018

Vastamedian ideologiset puhuttelutavat: Pakolaisuutisointi MV-lehdessä

Salla Tuomola, Viestintätieteiden tiedekunta COMS, Tampereen yliopisto

Tarkastelen, millaista julkista keskustelua pakolaiskriisistä on käyty MV-lehdessä, joka on yksi Suomen tunnetuimmista ja kiistellyimmistä perinteistä mediaa vastustavista verkkojulkaisuista. Tutkin, millaisia ideologisia puhuttelutapoja julkaisu kahdessa tapausesimerkissään käyttää. Samalla pohdin, millaisia demokratiaa uhkaavia tekijöitä MV-lehden tuottamaan julkiseen keskusteluun liittyy. Lähestyn tutkimusasetelmaani ryhmäpolarisaation näkökulmasta diskurssinarratologian keinoin deliberatiivisen demokratian viitekehyksessä. Deliberatiivisen demokratian ihanteen mukaan vapailla kansalaisilla on tasaveroinen pääsy julkiseen tilaan, jossa eliitti ja kansalaiset voivat hankkia tietoa ja vaihtaa ideoita käymällä yhteisymmärrykseen pyrkivää julkista keskustelua. Deliberatiivisen keskustelun uhkana on nähty ryhmäpolarisoituminen ja mielipiteiden kärjistyminen. Digitaalisena aikakautena yhteiskunnan ja julkisen keskustelun on väitetty polarisoituneen, erityisesti pakolaisiin ja maahanmuuttoon liittyvissä aiheissa. Lähi-idästä Eurooppaan suunnannut pakolaisten siirtyminen on ollut otsikoissa läntisten demokratioiden medioissa näkyvästi syksystä 2015 lähtien. Tutkin kahta esimerkkitapausta, MV-lehdessä syksyllä 2015 julkaistuja juttuja rasistisesta mielenilmauksesta Hennalan hätämajoituskeskuksen portilla sekä Isisin Pariisiin tekemistä terrori-iskuista. Tutkimusaineistoni perusteella MV-lehden voi nähdä tavoittelevan deliberatiivisen keskustelun muodollista ideaa tarjoamalla osallistumisen mahdollisuutta julkiseen keskusteluun myös niille ryhmille, jotka kokevat perinteisen median kentällä jäävän syrjään. Ideologisten puhuttelutapojensa perusteella julkaisu kuitenkin vahvistaa voimakkaan yksipuolista maailmankuvaa valikoimalla tarkkaan, millaisia uutisia se jakaa uutisvirrassaan. Perinteiseen mediaan kielteisesti suhtautuva julkaisu saa puhuttelutavoillaan aikaan voimakasta ryhmäpolarisoitumista, joka vahvistaa äärimmäistä perspektiiviä nimenomaan maahanmuuttoon liittyvissä aiheissa.

Avainsanat: pakolaiskriisi, ryhmäpolarisaatio, vastamedia, deliberatiivinen demokratia