22.02.2018

Alustojen tuottamaa rasismia? ”Platformed racism” suomalaisessa some-kontekstissa

Reeta Pöyhtäri & Kaarina Nikunen

Sosiaalinen media on tunnetusti pullollaan rasistista ja muuta ihmisoikeuksien vastaista sisältöä. Paitsi että sosiaalisen median käyttäjät aktiivisesti tuottavat rasistisia ilmauksia ja levittävät niitä verkostoissaan, voivat myös sosiaalisen median alustat itsessään vahvistaa rasistisia ilmiöitä alustan tarjoaman teknologian, algoritmien ja käyttösääntöjen rajaamilla tavoilla. Ilmiöstä on kansainvälisessä keskustelussa käytetty käsitettä ”platformed racism”: jokainen alusta mahdollistaa rasismia omalla tavallaan. On esimerkiksi havaittu, että Facebook alustana suodattaa jossain määrin ilmeisen rasistisia sisältöjä, mutta ei puutu rasistista sisältöä jakaviin linkkeihin samanlaisella tarkkuudella. Tässä mielessä voidaan puhua rasismin ilmeisestä ja piiloisesta esiintymisestä verkkoalustoilla. (Ben-David & Matamoros-Fernández 2016.) Tietynlaisen sisällön sallimista määrittävät lisäksi alustan kaupalliset tavoitteet ja se, millaista käyttäjäkuntaa tavoitellaan. Toisaalta käyttäjät joutuvat ja myös oppivat sopeutumaan vallitseviin käyttösääntöihin, käyttäen niitä myös hyväkseen – esimerkiksi jakamalla rasistista sisältöä nimenomaan linkkien avulla.

Facebook on tärkeä some-alusta ja verkkokeskusteluiden paikka myös Suomessa. Silti huomattava osa kaikille avoimesta, julkisesta verkkokeskustelusta tapahtuu erilaisilla enimmäkseen suomenkielisillä keskustelualustoilla. Näitä alustoja ei ole tähän saakka juurikaan tutkittu niiden rasismia mahdollistavien elementtien näkökulmasta. Esityksessä tarkastellaan suosittuja keskustelualustoja Suomi24, Ylilauta, Hommaforum, MV-lehti (ja sen keskustelufoorumi) sekä Vauva.fi kysyen, kuinka niiden ilmentämät teknologiset tarjoumat, käyttösäännöt, käyttäjäkulttuuri ja mahdolliset kaupalliset tavoitteet mahdollistavat ja ohjaavat ilmeisen tai piiloisen rasistisen sisällön julkaisemista ja levittämistä. Tarkastelussa käytetään esimerkkinä myös vuoden 2015-16 ”pakolaiskriisin” aikana kerätyn sosiaalisen median keskusteluaineiston (ns. big data aineisto) sisältöjä ja keskusteluissa eri alustoilla julkaistuja linkkejä: onko näiden avulla havaittavissa eroja ilmeisen ja piiloisen rasistisen sisällön sallimisessa alustoilla? Esitys tarjoaa näkökulmia siihen, kuinka suomenkielisessä verkkokeskusteluympäristössä voidaan jakaa ja levittää rasistisia sisältöjä eri muodoissaan, ja onko ”platformed racism” käsitteenä ylipäänsä kuvaava tässä kontekstissa.

Ben-David, Anat & Matamoros-Fernández, Ariadna (2016) Hate Speech and Covert Discrimination on Social Media: Monitoring the Facebook Pages of Extreme-Right Political Parties in Spain. International Journal of Communication 10(2016), 1167-1193.