22.02.2018

Välineen käsite, välinemääräisyys ja Slender Man –ilmiö

Jarkko Toikkanen

Keskityn alustuksessani välineen (medium) käsitteeseen ja eri välineiden välinemääräisiin (medium-specific) piirteisiin nykyajan mediaympäristöissä. Lähestymistapani on sekä teoreettinen että menetelmällinen, sillä ilman jaettua ymmärrystä siitä, mikä väline on ja miten välineitä voidaan soveltaa monenlaisiin esittämisen tapoihin, mediaympäristöjen ominaislaatua on vaikea hahmottaa. Miten esimerkiksi sosiaalinen media käyttää kuvaa ja sanaa toisin kuin televisio tai kirjallisuus? Syntyvätkö erot pelkästään vuorovaikutuksen välittömyydestä tai välitettyjen sisältöjen luonteesta vai onko kyseessä jotain muutakin?

Olen tutkinut retorisen menetelmän avulla, miten kirjallisuus välinemääräisesti vaikuttaa lukijaansa saaden hänet kuvittelemaan tietynlaisia näkö- ja kuulomielteitä, mikä tuottaa intermediaalista kokemusta.  Media & viestintään (3–4/2017) kirjoittamassani katsauksessa kerroin menetelmästäni ja esittelin kehittämääni välineisyyden (mediality) kolmiportaista mallia, jonka avulla materialisoin välineen ja välinemääräisyyden käsitteet uusin keinoin. Kun tutkija kohdistaa katseensa sosiaalisen median välinemääräisten piirteiden tarkasteluun perinteisempien esittämisen tapojen asemesta, millaisia tuloksia on lupa odottaa?

Välineisyyden kolmiportainen mallini rakentuu siten, että ensimmäisellä tasolla sijaitsevat perusaistimme, toisella eri esittämisen tavat kuten mediaformaatit ja taiteenlajit ja kolmannella mediatutkimuksen kentän abstraktiot kuten medioituminen ja mediakulttuuri. Aistien ymmärtäminen välineinä ei ole yksiselitteistä eikä välttämättä yleisen käsityksen mukaista, mutta idean taustalla ovat historialliset perusteet, joita käytän alustukseni teoreettisina lähtökohtina. Perusteista etenen selontekoon välineisyyden kolmiportaisesta mallista, jota sovellan tapaustutkimukseen sosiaalisen median esitysten välinemääräisistä piirteistä. Käytän esimerkkinä verkossa vuonna 2009 syntynyttä Slender Man -hahmoa, josta kasvoi ajan myötä kauhufanista toiseen tarttuva maailmanlaajuinen ja monivälineinen, jopa murhan yrityksiin johtanut ilmiö.