22.02.2018

Eettinen johtajuus ja johtajan vuorovaikutusosaaminen: tutkimustraditioiden vuoropuhelu(ttomuus)

Anne Laajalahti, Management Institute of Finland MIF Oy / Infor

Eettisestä johtajuudesta on tullut suosittu tutkimuskohde niin Suomessa kuin muualla maailmalla. Myös vuorovaikutuksen ja siihen liittyvän osaamisen merkitystä on alettu korostaa onnistuneessa johtamisessa entistä enemmän. Eettisen johtajuuden ja johtajan vuorovaikutusosaamisen yhteyksiin ei ole kuitenkaan kiinnitetty runsaasti huomiota.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan eettisen johtajuuden ja johtajan vuorovaikutusosaamisen tutkimustraditioita. Tutkimus perustuu kahteen kirjallisuuskatsaukseen, joissa tarkasteltiin

1) eettistä johtajuutta (osatutkimus 1; N = 27) ja

2) johtajan vuorovaikutusosaamista (osatutkimus 2; N = 18).

Tutkimuksessa haettiin vastauksia siihen, kuinka johtajien vuorovaikutusosaaminen huomioidaan eettistä johtajuutta käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa ja miten eettinen johtajuus huomioidaan johtajien vuorovaikutusosaamista käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa.

Ensimmäisen osatutkimuksen tulokset paljastavat, että eettistä johtajuutta käsittelevät tutkimukset kiinnittävät vain harvoin huomiota johtajien vuorovaikutusosaamiseen. Vastaavasti toisen osatutkimuksen tulokset osoittavat, että johtajien vuorovaikutusosaamista käsittelevät tutkimukset eivät keskity usein ainakaan eksplisiittisesti osaamisen eettisiin kytköksiin.

Tutkimuksen perusteella eettistä johtajuutta ja johtajien vuorovaikutusosaamista käsittelevän tutkimuskirjallisuuden välillä on yhtäläisyyksiä mutta myös kuiluja. Esitelmässä ehdotetaan näiden suhteellisen erillisiksi jääneiden tutkimustraditioiden yhdistämistä. Samalla esitetään, että vuorovaikutusosaamisen näkökulma syventää ymmärrystä eettisestä johtajuudesta ja eettisen johtajuuden näkökulma johtajan vuorovaikutusosaamisesta.

Viestintäympäristön ja työn muutokset luovat viestinnälle uusia eettisiä haasteita. Samalla ne edellyttävät entistä syvällisempää ymmärrystä etiikan ja osaamisen luonteesta johtamisessa. Esitelmä luo pohjaa tulevaisuuden tutkimukselle, jossa huomioidaan entistä paremmin vuorovaikutusosaaminen eettisessä johtajuudessa ja eettinen toiminta johtajien vuorovaikutusosaamisessa.