22.02.2018

Etiikan toisinajattelijat: Eriävät mielipiteet Julkisen sanan neuvostossa

Heikki Kuutti, Jyväskylän yliopisto

Journalismin eettinen itsesääntely pohjautuu Journalistin ohjeisin, joita pohjalta Julkisen sanan neuvosto tulkitsee saamissaan kanteluissa toimitustyön eettisyyttä. Neuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 median ja 5 yleisön edustajaa. Kantelun vapauttavassa tai eettisyyttä rikkovassa langettavassa ratkaisussa jokaisella on yksi ääni. Ratkaisut perustuvat Journalistin ohjeiden tarkasti määriteltyihin ohjekohtiin, mutta ratkaisuihin voidaan perussopimuksen mukaisesti soveltaa myös ”vakiintuneita hyvän journalistisen tavan periaatteita” vastaavanlaisten aiempien ratkaisujen pohjalta.

Valtaosaltaan ratkaisut on tehty yksimielisesti. Äänestyspohjaisiin ratkaisuihin liittyy kuitenkin vähemmistöön jääneen yhden tai useamman neuvoston jäsenen eriävä mielipide. Näitä on neuvostossa tehty 2001-2017 81 tapauksessa, joista kohdistui neuvoston langettaviin ratkaisuihin 35 ja vapauttaviin ratkaisuihin 45.

Eriävät mielipiteet herättävät mielenkiintoisia näkökulmia journalismietiikan tulkinnanvaraisuudesta. Ne voivat viitata journalismin eettiseen tulkintaan liittyviin ”harmaisiin alueisiin”, joihin toimitustyön arvioinnissa ei pitäisi puuttua lainkaan tai joiden tulkita on ainakin nyt voimassa olevien Journalistin ohjeiden pohjalta vaikeaa tai tulkinnanvaraista.

Ratkaisuissa esiin nousseet näkemyserot koskevat journalistisen toiminnan eettistä hyväksyntää ja liittyvät sekä toimitusten sisäisiin ratkaisuihin että toimitusten yhteistoimintaan jutun kohteiden ja henkilölähteiden kanssa ja heitä koskevaan julkisuuteen. Joissakin tapauksissa neuvoston on nähty tulkitsevan Journalistin ohjeita ilman asiaan liittyvää toimivaltaa.

Useimmat neuvoston näkemyseroista liittyvät toimitusten tekemien virheiden luonteeseen ja virheiden korjaamiseen, yksityisyyden suojan loukkaamiseen, samanaikaiseen kuulemiseen ja oman kannanoton julkaisemiseen, piilomainontaan ja haastattelukäytäntöihin. Näitä harvemmin ristiriitaa etiikan tulkinnassa ovat synnyttäneet kuvien käyttö, neuvoston toimivaltaan liittyvät tapaukset, ihmisarvon kysymykset ja journalistisen aseman väärinkäyttö.

Etikettisäännöt Suomen sanomalehtimiehille hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuonna 1957. Tämän jälkeen Lehtimiehen / Journalistin ohjeita on uusittu 1968, 1976, 1983, 1992 ja 2005. 2011 ohjeisiin liitettiin tulkintaohjeistus koskien tiedotusvälineiden verkkosivullaan julkaisemaa yleisön tuottamaa aineistoa.  Ohjeiden uusimisessa on täsmennytty tai korjattu vanhoja ohjekohtia osassa lisätty uusia eettisen tulkinnan kohteita.