22.02.2018

Uhkailua, kiristystä, lahjontaa: Ulkopuolinen vaikuttaminen suomalaisiin journalisteihin

Ilmari Hiltunen, Tampereen yliopisto

Itsenäisyys ja riippumattomuus ovat journalistiprofession keskeisiä eettisiä periaatteita. Journalistit pyrkivät ammattikuntana suojelemaan omia tuotoksiaan ulkopuolisilta manipulointi- ja vaikutusyrityksiltä. Tällä tavoin he pystyvät ylläpitämään mahdollisuutensa tehdä journalismin sisältöä koskevat ratkaisut yksinomaan journalistisin perustein.

Nykyisessä mediaympäristössä julkisuuden merkitys erilaisille yhteiskunnallisille toimijoille on kasvanut, mikä osaltaan lisää paineita vaikuttaa myös journalistiseen julkisuuteen. Esimerkiksi PR-toiminta ja julkisuudenhallinta ovat lisääntyneet ja ammattimaistuneet.  Myös toimittajiin kohdistettujen uhkausviestien ja häirintäkampanjoiden tai toimittajiin mielenosoitusten yhteydessä kohdistettujen aggressioiden taustalla voidaan nähdä pyrkimys puuttua ulkopuolelta journalistiseen tiedonvälitykseen.

Tämä tutkimus tarkastelee suomalaisten journalistien kohtaamaa ulkopuolista vaikuttamista ja journalistien kokemuksia aihepiiristä. Tutkimuksessani määrittelen ulkoisen vaikuttamisen käsitteen alle kaikki sellaiset menetelmät, joilla toimitusorganisaatioon kuulumaton taho pyrkii aktiivisesti ja tavoitteellisesti vaikuttamaan toimittajaan ja sitä kautta journalismin sisältöön. Tutkimusaineisto koostuu vuoden 2017 maaliskuussa tehdyn laajan kyselytutkimuksen tuloksista. Kyselyyn vastasi 875 journalistista työtä tekevää Suomen Journalistiliiton jäsentä. Määrällisten vastausten lisäksi lähes puolet vastaajista täydensi omaa osuuttaan yhdellä tai useammalla tekstimuotoisella avovastauksella.

Kyselytulosten mukaan lähes viidesosaa (18%) suomalaisista toimittajista oli uhattu väkivallalla tai omaisuuden vahingoittamisella viimeisen kolmen vuoden aikana. Kaksi kolmasosaa (67%) oli saanut kirjallista vihapalautetta, ja lähes joka kymmenes (9%) sai sitä keskimäärin kerran kuussa tai useammin.

Journalistien näkemyksiä kartoittavat vastaukset toivat esiin tilastollisesti merkittäviä eroja sukupuolten ja työtehtävien välillä. Eroissa korostuu erityisesti naistoimittajien huoli ilmiön vaikutuksista ja toisaalta päällikkötoimittajien vahva luottamus omaan kykyyn torjua ulkoisia vaikutuspyrkimyksiä.

Tämä tutkimus on ensimmäinen laaja määrällinen selvitys suomalaisten journalistien kohtaamasta ulkopuolisesta vaikuttamisesta. Sen tavoitteena on tuottaa empiiristä tietoa, joka tekee ilmiötä näkyväksi ja luo pohjaa sen systemaattiselle pitkittäisseurannalle.