22.02.2018

Viestintäammattilainen päätöksenteon eettisenä portinvartijana

Markus Mykkänen, Jyväskylän yliopisto

Viestinnänammattilaisten roolia organisaatiossa pidetään yleisesti ottaen strategisena tukifunktiona ja heidän tulisi osallistua säännöllisesti päätöksentekoon. Viestintäammattilaisten päivittäiseen arkeen kuuluvat organisaation toiminnan eettiset haasteet. Heillä on organisaatioissa iso mahdollisuus edistää näiden toimintojen eettisyyttä. Päätöksenteon osalta viestinnän ammattilaiset voivat erityisesti toimia aktiivisesti organisaatioiden sisäisen viestinnän ja mediasuhteiden eettisinä tarkkailijoina. Tämä esitys käy läpi viestintäammattilaisten eettisyyden merkitystä organisaation päätöksenteolle ja mediasuhteille.

Vaikuttaminen organisaation päätöksenteon eettisyyteen vaatii viestinnän ammattilaisilta pääsyä johtoryhmätyöskentelyyn. Yleisesti ottaen Pohjoismaissa viestinnän ammattilaisilla on arvostetumpi asema kuin muilla eurooppalaisilla kumppaneilla. Näiltä osin heillä on mahdollisuus varmistaa viestinnän eettisyyttä jo päätöksenteon valmisteluvaiheessa. Tilanne ei ole yhtä hyvä julkisella sektorilla. Kunta- ja kaupunkitasolla harvalla viestintäammattilaisella on pääsy johtoryhmään tai hän onnistuu vaikuttamaan päätöksentekoon. Päätöksentekoon vaikuttaminen ja sen tukeminen olisi kuitenkin tärkeää koko organisaation tasolla päätöksenteon eri vaiheissa.

Eettisempää suhtautumista päätöksentekoon hidastaa sekä yksityisellä että julkisella puolella viestintäammattilaisten vaikeus nähdä ja tulkita päätöksentekoon liittyviä vallankäytön ja politikoinnin ulottuvuuksia. Ongelma korostuu sellaisissa päätöksissä, joissa viestinnän tuki ulottuu vain päätösten operatiiviseen viestintään. Tällöin viestinnän ammattilainen on entistä vähemmän tietoinen tukensa poliittisesta merkityksestä päätöksenteolle kuin tapauksissa, joissa hän aktiivisesti osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn.

Vastaavasti viestintäammattilaisten eettiset haasteet, muun muassa todenmukainen tiedon antaminen sekä päätöksenteon läpinäkyvyyden varmistaminen korostuvat erityisesti yhteistyössä perinteisen median kanssa. Vastuu ulkoisen viestinnän eettisyydestä on korostunut, koska viestintäammattilaiset pystyvät tavoittamaan yleisöt ja sidosryhmät perinteistä median käyttöä tehokkaammin sosiaalisessa mediassa. Tämä antaa viestintäammattilaisille enemmän valtaa viestintään, mutta lisää samalla eettistä vastuuta tiedon oikeellisuudesta, asiayhteydestä ja läpinäkyvyydestä.