23.02.2018

”Tiesin täällä olevan aktiivisia ihmisiä paikalla” – Vertaisavun rakentuminen internetin lämpöpumppukeskusteluissa

Eveliina Salmela, Vaasan yliopisto

Nykyään ihmiset etsivät tyypillisesti apua verkosta erilasiin arjessa kohtaamiinsa ongelmiin ja tiedontarpeisiin, kuten esimerkiksi erilaisten teknisten laitteiden käyttöön liittyviin ongelmiin. Virallisten käyttöohjeiden lukemisen sijaan tietoa haetaan yhtä useammin erilaisista verkossa toimista vertaisyhteisöistä. Lähettämällä viesti esimerkiksi keskustelupalstan kautta toimivaan vertaisyhteisöön, on mahdollista saada yksilöllistä ja räätälöityä, juuri omaan ainutkertaiseen tilanteeseen sopivaa tietoa ja neuvoja.

Vertaisyhteisöstä neuvoja pyytävä avausviestin kirjoittaja voi osallistua viestiketjuun omilla viesteillään ja siten olla mukana vuorovaikutuksessa, jossa haetaan yhteistyössä ratkaisua avausviestissä kuvattuun ongelmaan. Tässä esitelmässä tarkastelen sitä, millaisilla viesteillä avausviestien kirjoittajat osallistuvat viestiketjuun. Aineistona on yhteensä 55 lämpöpumppuihin liittyvää viestiketjua, joiden avausviestissä pyydetään neuvoja johonkin kirjottajalla olevaan ongelmaan. Viestiketjut on kerätty kahdelta suomalaiselta keskustelupalstalta, Lampopumput.info:sta ja Suomi24.fi:sta.

Esitelmä liittyy väitöskirjatutkimukseeni, jossa tarkastelen erikoisalaan liittyvän tiedon pyytämistä ja jakamista internetin keskustelupalstoilla. Tutkimuksen metodologinen viitekehys rakentuu tietokonevälitteisestä diskurssianalyysista, jossa painottuu verkossa tapahtuvan käyttäytymisen empiiriseen, tekstuaaliseen havainnointiin pohjautuva analysointi (Herring 2004: 2) sekä tietokonevälitteisen viestinnän pragmatiikasta, jossa keskeistä on tilanteen tai kontekstin vaikutus merkityksen tulkintaan (Herring, Stein & Virtanen 2013: 23). Esitelmässä tarkastelen ja jaottelen viestejä sen mukaan, mikä funktio niillä on osana viestiketjua.

 

Lähteet:

Herring, S. C., D. Stein & T. Virtanen (2013). Introduction to the pragmatics of computer-mediated communication. Teoksessa: Pragmatics of Computer-Mediated Communication, 3–32. Toim. S. Herring, D. Stein & T. Virtanen. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH.

Herring, S. C. (2004). Computer-Mediated Discourse Analysis. An Approach to Researching Online Behavior. Teoksessa: Designing for Virtual Communities in the Service of Learning, 338–376. Toim. S. A. Barab, R. Kling & J. H. Gray. New York: Cambridge University Press.