23.02.2018

HAITALLINEN VERTAISTIETO JA VERTAISTUKI

Ari Haasio, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tutkimus perustuu Ari Haasion (2015a) väitöskirjaan, jossa on tarkasteltu sosiaalisesti vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymistä (ks. myös Haasio 2015b). Yksi näkökulma aiheeseen oli vertaistiedon ja vertaistuen hankkiminen sosiaalisesti vetäytyneille ja mielenterveysongelmaisille tarkoitetulta Ylilaudan Hikikomero-keskustelufoorumilta. Aineisto koostuu 446 keskusteluketjusta ja 6910 yksittäisestä viestistä, jotka on julkaistu 20.2.2011-13.9.2013 ja ne on analysoitu kvalitatiivista sisällönanalyysiä käyttäen.

Vertaistuen ja vertaistiedon merkitys perustuu yhteisen kokemus- ja elämismaailman jakamiseen sekä samanlaisen toiseuden (vrt. Kulmala 2004) kokemukseen, joka lisää tiedontarvitsijan silmissä saadun vertaistiedon ja –tuen uskottavuutta. Chatmanin (1999) mukaan saman elämismaailman jakavat henkilöt luottavat toisiinsa tiedonlähteinä. Tämä ilmiö näkyy myös virtuaalimaailmassa erityisesti vertaistiedon ja vertaistuen merkityksenä. Samankaltaisen kokemuksen jakaminen lisää saadun informaation luotettavuutta.

Merkittävää on, että vertaistieto ja vertaistuki eivät aina välttämättä ole yhteiskunnan tai yksilön kannalta positiivinen asia. Esimerkiksi tutkimuksessa havaittu huumeiden käyttöön tai itsemurhaan rohkaiseva vertaistuki tai vertaistieto, jonka avulla mielenterveyspotilaat säätelivät lääkärin oheista piittaamatta lääkitystään, ovat esimerkkejä tämän kaltaisista negatiivisen vertaistuen ja vertaistiedon ilmentymistä. Haasio (2015a) kutsuukin tämän tyyppistä informaatiota disnormatiiviseksi informaatioksi, joka on yhteiskunnan lakien, normien tai arvojen vastaista. Pahimmassa tapauksessa se vahingoittaa yksilöä itseään tai yhteiskuntaa vertaisryhmän antaessa hänelle yksilön itsensä ja/tai yhteiskunnan kannalta ei-toivottavaan käyttäytymiseen johtavaa informaatiota.

Lähteet

Chatman, E. 1999. A theory of life in the round. Journal of American Society of Information Science 50 (3), 207-217.

Haasio, A. 2015b. Vertaistukea verkosta – Hikikomero-keskustelupalsta sosiaalisesti vetäytyneiden tiedonhankintakanavana. WiderScreen 3/2015. Verkossa http://widerscreen.fi/numerot/2015-3/vertaistukea-verkosta-hikikomero-keskustelupalsta-sosi-aalisesti-vetaytyneiden-tiedonhankintakanavana/. [3.1.2018].

Haasio, A. 2015a. Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon jakaminen tietoverkon ”pienessä maailmassa”: tutkimus sosiaalisesti vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymisestä. Acta Universitatis Tamperensis 2082. Tampere: Tampere University Press. Verkossa https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97938/978-951-44-9878-7.pdf?sequence=1. [3.1.2018].

Kulmala, A. 2004. Toiset identiteettiä rakentamassa. Yhteiskuntapolitiikka  69(3), 231-241.