23.11.2016

Kielten tutkimusprofiili

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kielten tutkimus tekee kansainvälisesti korkeatasoista, yhteiskunnallisesti relevanttia ja eettisesti kestävää tutkimusta, joka sijoittuu Jyväskylän yliopiston tutkimusstrategian painoalaan kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. Tehty tutkimus nivoutuu myös yliopiston painoaloihin koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö sekä ihmisläheinen teknologia.

Kielten tutkimusprofiilin läpäisevä ajatus on tarkastella kielten asemaa muuttuvissa ja monikielistyvissä toimintaympäristöissä. Tutkimus edustaa soveltavaa kielentutkimusta, joka on yksi yliopiston kärkialoista. Tutkimusprofiilin painoalat ovat kielen oppiminen ja opettaminen sekä diskurssintutkimus. Näitä yhdistää näkemys kielestä sosiaalisena toimintana, jota tarkastellaan monitieteisesti.

Tutkimustuloksilla vastataan kielen oppimisen ja opettamisen sekä muuttuvien kielikäytänteiden ja toimintaympäristöjen haasteisiin esimerkiksi kouluissa, työelämässä ja mediassa. Tutkimuksen keinoin voidaan tarkastella, kuinka kasvava monikielisyys voi yhtäältä olla eriarvoisuutta synnyttävä tekijä ja toisaalta merkittävä yhteiskunnallinen voimavara.

1. Kielen oppiminen ja opettaminen

Tutkimuksessa kyseenalaistetaan vakiintuneita kieleen ja oppimiseen liittyviä kategorisointeja. Kieltä ei tarkastella vain erillisinä kielinä (ensikieli, toinen kieli, vieras kieli), vaan myös eri ympäristöissä ja erilaisten monikielisten ja monimuotoisten resurssien varassa tapahtuvana merkitystoimintana. Tätä ilmiökenttää tutkitaan sosiaalista, vuorovaikutuksellista ja kognitiivista toimintaa ja toimijoita käsittelevien teorioiden ja menetelmien avulla, jotka voivat muuttaa käsityksiä kielten oppimisesta ja opettamisesta. Keskeisenä tavoitteena on tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja erityisesti opetusta ja oppimiskäsityksiä uudistavien pedagogisten käytänteiden kehittäminen.

2. Diskurssintutkimus

Monitieteinen ja -metodinen diskurssintutkimus tarkastelee kielellisten ja muiden semioottisten resurssien käytön ja sosiaalisen toiminnan dynaamista suhdetta: miten ja mitä asioita kielellä tehdään. Keskeistä on ajatus kielestä sosiaalisena toimintana, jota tarkastellaan historiallisten, poliittisten ja taloudellisten prosessien sekä kielenkäyttäjän ja vuorovaikutustilanteen mukanaan tuomien vaihteluiden ja valintojen materiaalistumana. Tutkimuksessa tarkastellaan kieltä todellisuuden rakentajana ja muokkaajana, esim. tiedon, yhteisöllisyyden, identiteettien ja toimintatapojen rakentumissa. Diskurssintutkimus osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun kielenkäytön, monikielisyyden ja kieliasiantuntijuuden merkityksestä muuttuvassa maailmassa.