28.06.2018

Johanna Eloranta

Johanna Eloranta

Suunnittelija

Jyväskylän yliopisto         

Johanna Eloranta_alumnitarina.jpg
"Valmistuessa ei ole valmis eikä vaadita, että jo osaa jonkin työn. Opinnot ovat hyvä pohja tulevaa työuraa varten; työelämäosaamisen kartuttaminen alkaa toden teolla vasta työelämässä." 

 

Mikä on koulutuksesi?
Olen koulutukseltani suomen kielen maisteri, valmistuin vuonna 2012. Tähtäsin opinnoissani opettajaksi, ja siksi opiskelin sivuaineinani kirjallisuutta sekä opettajan pedagogiset opinnot.  Olin kiinnostunut suomen kielen opettamisesta ei-äidinkielisille, joten suuntauduin opinnoissani suomi toisena kielenä -opetukseen.

Olitko opintojen aikana harjoittelussa ja/tai ainejärjestötoiminnassa/muissa luottamustoimissa?
Opettajaksi opiskelevilla kuuluu opintoihin pakollinen opetusharjoittelu osana opettajan pedagogisia opintoja. Yleensä harjoittelu tehdään Normaalikoululla, mutta S2-harjoittelua tehdään usein myös muussa oppilaitoksessa. Koska tavoitteenani oli saada opetusalaan peruskoulua ja lukiota laajempi tuntuma, tein osan opetusharjoittelusta JAMK:illa.  

Tein opetusharjoittelun lisäksi työharjoittelun opetusalalta: toimin Jyväskylän kotitalousoppilaitoksessa maahanmuuttajille tarkoitetussa, ammattiin valmentavassa ryhmässä suomen kielen opettajan apuna yhden syksyn ajan. Tämän lisäksi tein Monikulttuurikeskus Gloriassa yhden lukuvuoden ajan vapaaehtoistyötä opettaen suomea maahanmuuttajille. Kyseessä oli naisille tarkoitettu suomen kielen kurssi, jossa opiskeltiin suomea epävirallisissa merkeissä usean opettajan johdolla.

Kerro työurastasi ennen nykyistä tehtävääsi.
Elokuussa 2012, valmistumiseni aikoihin, aloitin S2-opettajana Jyväskylän yliopiston kielikeskuksessa eli opetin suomen kielen kursseja yliopiston kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. Opetin kursseja laidasta laitaan: uran alkuvaiheessa enemmän alkeistason kursseja, mutta loppuvaiheessa ylempien tasojenkin kursseja sekä henkilöstökoulutusta.  Uskon, että työllistymistäni edesauttoivat monipuoliset harjoittelut ja ylimääräinen työharjoittelu ja näiden kautta saatu kokemus.

Työnkuvaani kuului varsinkin loppuvaiheessa myös oman kieliryhmäni hallinnollisia vastuutehtäviä sekä opetusharjoittelijoiden ohjaamista. Työskentelin kielikeskuksessa yhteensä viisi vuotta määräaikaisilla sopimuksilla.

Mille työnantajalle työskentelet ja miten päädyit nykyiseen työhösi?
Työskentelen yliopistolla koulutuspalveluissa SISU-opintotietojärjestelmäprojektin suunnittelijana. Aloitin työt vappuna 2017. Sisu-projektiin oli julkinen haku keväällä 2017, ja sitä kautta sain työn. Halusin välillä tehdä muutakin kuin opetustyötä. Hallinnollinen puoli oli kiinnostanut minua aiemminkin, ja nyt halusin katsoa yliopistotoimintaa erilaisesta näkökulmasta ja laajemmin kuin yhden laitoksen vinkkelistä.

Kielikeskuksella työskennellessäni olin mukana useissa koulutuksen kehittämisprojekteissa. Projektien myötä olin saanut kokemusta projektityöstä ja erilaisista yhteistyöhankkeista. Kieltenkin oppimisessa ovat jo jonkin aikaa olleet pinnalla erilaiset oppimisympäristöt, ja olin työskennellyt niihin liittyvissä projekteissa kielikeskuk-sessa. Tämä oli yksi syistä, miksi minua kiinnosti projektityö, joka liittyi teknologiaan yliopistoympäristössä.

Mitä tehtävänkuvasi sisältää?
Tehtävänkuvani on projektityötä, joka liittyy SISU-järjestelmän käyttöönottoon Jyväskylän yliopistossa. Teh-täviini sisältyy yhteistyötä SISU-järjestelmän teknisen tuottajan, yliopiston loppukäyttäjien sekä yliopiston IT-palveluiden kanssa. Teemme yhteistyötä myös JYY:n suuntaan. Olemme ikään kuin välittäjä järjestelmän tuottajan ja loppukäyttäjien välillä. Koulutamme myös loppukäyttäjiä ja laadimme ohjeistuksia.

Projektitiimissä minun vastuullani ovat projektin viestintätehtävät kuten verkkosivut, tiedotteiden laatiminen ja käyttöohjeet. Olen mukana myös koulutusten suunnittelussa.

Työpäivät vaihtelevat projektin vaiheen mukaan, riippuen siitä, mitä kulloinkin on työn alla. Projektin käynnis-tysvaiheessa kesällä päivät koostuivat enimmäkseen projektin suunnittelusta, aikataulutuksesta, työnjaosta ja viestinnän suunnittelusta. Syksyn aikana projektissa on ollut menossa järjestelmän käyttöönoton valmiste-lu, mikä on tarkoittanut mm. kasvokkaistapaamisia yliopiston yksiköiden henkilöstön, kuten koulutussuunnit-telijoiden kanssa ja yhteistyötä muiden SISU-järjestelmän käyttöönottavien yliopistojen kanssa. Yhteyttä eri toimijoiden kanssa pidetään sähköpostilla ja etäyhteyksillä, työreissujakin tulee jonkin verran. Yleisesti ottaen olen tekemisissä hyvin laajalti eri ihmisten kanssa päivittäin.  

Mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?
Työssäni tarvitaan erityisesti projektinhallinta-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Myös tiimityötaitoa tarvitaan, jotta työskentely projektitiimiläisten kesken sujuu.  Projekteihin haetaan usein ihmisiä, joiden osaaminen on eri aloilta. Kaikkien tiimiläisten tulee ymmärtää tämä, jotta kaikkien osaaminen saadaan käyttöön. Opetusosaamisesta on hyötyä varsinkin koulutustehtävien kohdalla.

Työssäni tarvitaan myös epävarmuuden sietokykyä, sillä projektit eivät välttämättä aina etene alkuperäis-suunnitelmien mukaan, vaan matkalla voi tulla yllätyksiä. On myös syytä hyväksyä, että ei ole valmis superasiantuntija, vaan itsekin oppii koko ajan. Nykyään oikeastaan työssä kuin työssä vaaditaankin uuden oppimisen taitoja ja avoimuutta. Myös joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja priorisointikykyä tarvitaan. 

Vinkkejä työelämään siirtyville opiskelijoille?

  • Älä jää jumiin humanistikuplaan: yllättävistäkin paikoista voi löytää relevantteja uravaihtoehtoja. Ennakkoluulottomuus ja avarakatseisuus kannattavat.
  • Jos tekee tietynlaisia uravalintoja uran alussa, voi työelämässä ollessa hakea uusiin juttuihin ja vastui-hin mukaan, jotta saa monipuolista kokemusta. Voit myös aina vaihtaa suuntaa, ei ole pakko jämäh-tää ja sitoutua loppuelämäksi yhteen työtehtävään. 
  • Valmistuessa ei ole valmis eikä vaadita, että jo osaa jonkin työn. Opinnot ovat hyvä pohja tulevaa työuraa varten; työelämäosaamisen kartuttaminen alkaa toden teolla vasta työelämässä.
  • Nykyään työelämässä on erittäin tärkeää osata tuoda esiin omaa osaamista – pelkkä työkokemuksen listaus CV:ssä ei riitä. Tehtäviin ei välttämättä vaadita tiettyä koulutusta, vaan soveltuva korkeakoulu-tutkinto. Kerro selkeästi, mitä osaamista sinulle on kertynyt eri paikoista.
  • Mieti, mistä olet itse kiinnostunut. Työnantajia kiinnostaa palkata työntekijä, joka on motivoitunut oppimaan kyseisen työn. Mieti, miten haluat itseäsi kehittää ja miten se onnistuu työssä, jota haet. 
  • Nykyään työelämän tilanteet muuttuvat todella nopeasti, joten kannattaa lähettää avoimia hakemuksia kiinnostaviin työpaikkoihin. Monesti uutta työntekijää tarvitaan nopealla aikataululla ja tällöin ei välttämättä edes ehditä laittaa paikkaa auki, vaan tekijää etsitään verkostojen kautta.
  • Verkostoidu eli ole laajasti tekemisissä eri ihmisten kanssa. Mieti harjoitteluissa ollessasi, miten toimit ja minkä roolin otat, sillä kyseessä voi olla tuleva työalasi tai jopa tuleva työnantajasi. Jätä hyvä vaikutelma, ota vakavasti kyseiset tilanteet, ja käyttäydy kuin työntekijä. Piirit voivat olla hyvin pienet, joten sana leviää nopeasti. Usein pyydetäänkin saman alan kollegoilta suosituksia. Lyhyetkin kokemuk-set ja hyvin hoidetut harjoittelut voivat poikia uutta.
  • S2-alalla englannin kielen taidosta on hyötyä. Myös muiden vieraiden kielten osaaminen, vaikka vähäisessäkin määrin, voi olla avuksi. 

 

Lisää alumnitarinoita