11.12.2018

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoiden osaaminen

Valmistuneet työelämässä

Kieli- ja viestintätieteiden laitokselta valmistuu työelämään monitaitoisia asiantuntijoita, joilla on alansa uusimmat tiedot sekä käytännön työelämän taitoja ja valmiuksia.

Kielikoulutusasiantuntijat työskentelevät usein kielten opettajina perus-, ammatti- ja korkeakouluissa, mutta heitä työllistyy myös kielikouluttajiksi ja kielikoulutuksen suunnittelijoiksi yksityiselle ja julkiselle sektorille. Lisäksi osa heistä valitsee tutkijan uran.

Monialaiset kieliasiantuntijat puolestaan sijoittuvat varsin vaihteleviin työtehtäviin sen mukaan, mitä sivuaineita he ovat valinneet. Heitä työskentelee erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, hallinnollisissa työtehtävissä, median ja viestinnän alalla sekä markkinointi- ja myyntitehtävissä. Osa suuntautuu tutkimuspuolelle. Monialaisia kieliasiantuntijoita työllistävät eri alojen yritysten lisäksi valtio, kunnat ja järjestöt.

Viestinnästä valmistuneet ovat viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita. Viestinnän maisterit ovat sijoittuneet esimerkiksi työyhteisön kehittämistehtäviin ja henkilöstön rekrytoinnin asiantuntijoiksi, viestinnän ja vuorovaikutuksen kouluttajiksi, konsulteiksi ja valmentajiksi, viestinnän, median ja tiedotuksen sekä viestintäsuunnittelun tehtäviin, kansainvälisten yritysten ja järjestöjen asiantuntijatehtäviin, hyvinvointipalveluiden suunnittelun tai johdon tehtäviin sekä yhteisöjohtajiksi tai -kehittäjiksi (community manager) tai vuorovaikutusteknologian pariin.

Journalistiikasta valmistuneet ovat sijoittuneet erilaisiin journalistisiin tehtäviin.  Journalistiikasta valmistunut voi työskennellä esimerkiksi toimittajana, toimitussihteerinä, tuottajana, uutispäällikkönä, toimituspäällikkönä tai päätoimittajana. Journalistiikasta valmistuneita on työllistynyt myös muihin viestintäalan tehtäviin yksityiselle tai julkiselle sektorille, ja heitä toimii myös viestintäalan yrittäjinä ja opetustehtävissä.

Osaamisen monipuolisuus

Kieli- ja viestintätieteiden opiskelijat opiskelevat oman ydinosaamisalueensa lisäksi myös muita aloja, jotka monipuolistavat heidän osaamistaan.

Jyväskylän yliopiston eri tiedekunnat antavat tärkeät eväät monialaisen osaamisen kehittämiselle sen mukaan, mistä opiskelija on kiinnostunut ja millaisten opintojen hän näkee hyödyttävän parhaiten omia urasuunnitelmiaan:

  • Kasvatustieteet ovat kielten opettajiksi ja kouluttajiksi tähtäävien osaamisen pääkehittäjiä, mutta kyseiset opinnot antavat hyödyllisiä tietoja ja taitoja (esimerkiksi henkilöstöhallinnon näkökulmasta) myös niille, jotka eivät opettajiksi tai kouluttajiksi pyri.
  • Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa valmiuksia monikielisen markkinoinnin, globaalin finanssialan sekä henkilöstö- ja taloushallinnon työtehtäviin, oman yrityksen perustamisesta puhumattakaan.
  • Humanistiset ja yhteiskuntatieteet laajentavat ymmärrystä ihmisyhteisöjen sosiaalisesta toiminnasta, valtioiden välisistä suhteista, historiasta ja taiteista sekä yhteiskunnallisista toimijoista. Täten ne mahdollistavat työnteon erilaisissa järjestöissä, uutistoimistoissa, tutkimuslaitoksissa tai vaikkapa ulko- tai kulttuuriministeriössä.
  • Informaatioteknologia auttaa ymmärtämään teknologisten sovellusten roolin kielten ja viestinnän käytössä ja antaa konkreettisia välineitä sovellusten käyttämiselle vaihtelevissa konteksteissa.
  • Luonnontieteet avaavat otollisia mahdollisuuksia työskennellä mm. teollisuuden ja ympäristöteknologian yrityksissä (esimerkiksi markkinointiviestinnän puolella) sekä monitieteellisissä tutkimus- ja tuotekehitysryhmissä.

Lisäksi suurin osa kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoista osallistuu opintojensa aikana opiskelijavaihtoon ulkomailla.

Työelämäyhteydet

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijat vankentavat osaamistaan opintojensa aikana työharjoittelulla sekä erilaisilla yliopiston ulkopuolelta tulevilla toimeksiannoilla (esim. kurssityöt, projektit). Lisäksi opiskelijamme voivat tehdä opinnäytetöitään työelämän tarpeisiin.

Voit tiedustella opiskelijoitamme erilaisia toimeksiantoja, opinnäytetöitä ja työharjoittelua varten ottamalla yhteyttä laitoksemme työelämäyhteyshenkilöön:

Tiina Suominen, työelämäyhteyshenkilö

+358408053227
tiina.m.suominen@jyu.fi