09.05.2018

Verkkomateriaalit

Tälle sivulle on koottu linkkejä julkisiin verkkomateriaaleihin, jotka kieli- ja viestintätieteiden laitos on tuottanut tai joiden tuottamisessa laitos ja sen henkilökuntaa on ollut mukana.

Discourse hub

Jyväskylä Discourse Hub is a stimulating and interactive space for sharing and developing new ideas, on-going research and best practices related to discourse studies, multilingualism and minority languages.

Journalism Research News Service

Journalism Research News Service on journalismin tutkimuksen kansainvälinen uutisportaali, joka mahdollisimman reaaliaikaisesti pyrkii välittämään uutta tietoa journalismia koskevista tutkimusavauksista ja teemoista kansainväliselle yleisölle, alan tutkijoille, uutisorganisaatioiden johdolle, rivitoimittajille, opiskelijoille sekä kaikille muille journalismin tulevaisuudesta kiinnostuneille.

Julkisuuslaki.fi - Tutkimus- ja koulutussivusto

Sivustolla esitellään viranomaisaineistojen käytettävyyttä journalistisessa toiminnassa erityisesti julkisuuslain näkökulmasta. Sivusto koostuu seuraavista osista: julkisuusperiaatteen viranomais- ja oikeustulkinnat, viranomaisten ja journalistien kokemukset yhteistyöstään tietojen luovuttamisessa ja hankkimisessa, viranomaisrekisterien käyttö toimitustyössä sekä julkisuuslakia ja sen soveltamista koskeva koulutusaineisto.

Mediasanasto on runsaasti uusia media-alan termejä sisältävä erikoissanasto. Mediasanasto tarjoaa kattavan kokonaiskuvan mediamaailman ilmiöistä ja niiden keskinäisistä suhteista.

Menetelmäpolkuja humanisteille -portaali on Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan tuottama kaikille avoin tutkimusmenetelmiä esittelevä sivusto. Portaali painottuu esittelemään sitä, miten tutkimuksen ongelmanasettelu, tutkimusstrategiat, aineistonhankintamenetelmät, aineiston analyysimenetelmät ja näiden taustalla vaikuttavat tieteenfilosofiset suuntaukset kytkeytyvät toisiinsa. Portaali esittelee myös tutkimusprosessin kulkua ja tutkimusetiikan merkitystä tutkimuksen teossa. Portaalissa on mahdollista edetä eri tavoin tai tutustua vain tiettyyn osaan sitä. Portaalia voi käyttää aineistona itsenäisessä opiskelussa ja opinnäytetöiden tekemisen tukena.

Viestinnän sanasto on tarkoitettu avuksi viestinnän englanninkielistä kirjallisuutta lukeville. Sanastoon on koottu suomenkielisiä vastineita viestinnän kirjallisuudessa esiintyville käsitteille.

Ryhmäviestinnän verkko-oppimateriaali

Oppimateriaali tutustuttaa ryhmäviestinnän ilmiöihin ja prosesseihin puheviestinnän näkökulmasta. Materiaalia voidaan käyttää osana kursseja ja opintojaksoja, joissa tarkastellaan ryhmien toimintaa ja vuorovaikutusta erilaisissa yhteyksissä kuten työelämässä.