16.05.2018

Varhaista kielenoppimista kaikkialla

 

Koulutukset ovat tämän lukuvuoden osalta päättyneet.

 

Varhaista kielenoppimista kaikkialla - miten ja miksi on kielenoppimisen varhentamista tukeva täydennyskoulutus opettajille. Koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopiston Kielikampus lukuvuoden 2017-2018 aikana. Koulutuksen rahoitus tulee Opetushallitukselta ja on osa kielenoppimisen varhentamista tukevaa valtion kärkihanketta.

Kielenoppimisen varhentamista tukeva koulutus antaa opettajille työkaluja kasvattaa kielitietoisia ja sitä kautta kielitaitoisia oppijoita. Käytännön työtapojen lisäksi koulutus tarjoaa tiiviin ja tutkimukseen perustuvan taustoituksen

  • uusista kielikäsityksistä,
  • monikielisyydestä,
  • monimediaisista ympäristöistä, sekä
  • kielitietoisesta, tutkivasta oppimisesta.

Kouluttajat tulevat Kielikampukselta ja mukana ovat Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kieliaineet, Kielikeskus, Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Kieliverkosto) ja Opettajankoulutuslaitoksen kielipedagogiikka.

Koulutuksessa on kaksi haaraa:

  • Laajempi, Jyväskylässä tapahtuva neljän kerran lähijaksokokonaisuus: Kielenoppimisen varhentamisen pedagogiikkaa lähestytään pysäkkityöskentelyn avulla. Koulutuksessa on neljä pysäkkiä, ja se kestää yhden lukuvuoden.  Siihen kuuluu 4 lähikoulutusjaksoa Jyväskylässä (pe 17-20, la 9-14).
  • Neljälle paikkakunnalle jalkautuva tiiviimpi koulutuskerta, joka järjestetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa kevälukukaudella 2018. Koulutuskerralla kiteytetään koulutuksen ydin paikallisten tarpeiden mukaan. Kielikampuksen tutkijan työparina on paikallinen opettaja/opetushallinnon vaikuttaja.

Jyväskylän koulutuksessa kukin tapaamiskerta on suunniteltu niin, että ensimmäisenä päivänä (pe-ilta) on alustusta ja johdatusta teemaan luennon ja keskustelun/etukäteislukemisten avulla. Toinen päivä on työpajatyöskentelyä. Työpajojen työmuodot ovat vaihtelevia: hyödynnämme mm. omassa opetuksessamme ja tutkimuksessamme kehittelemiä työtapoja: kuvaprojekteja, keskustelua datasessioissa, draamaa, (yhteis)kirjoittamista, jne. Tapaamisten välillä osallistujat työskentelevät verkossa sekä työstävät omaa loppuprojektiaan.

TURUN KOULUTUS:

Koulutus Turussa järjestetään 4.5. klo 14-19 Datacityn tiloissa (Piletti/Kippo).

Päivän kulku:

1. Esittely / millaisia kokemuksia kielenopettamisesta

2. Varhennetun kielenoppimisen oppimistilanteita ja pedagogiikkaa teoriassa

3. Harjoitukset käytännössä / kuinka integroida kielenoppiminen alaluokille

4. Varhennetun kielenoppimisen workshop (omien suunnitelmien tekoa ja raportointia)

 

Kouluttajina toimivat Jyväskylän yliopistosta Josephine Moate sekä Turun yliopistosta Heini-Marja Pakula.

 

Jyväskylän koulutusten ajat ja teemat vastuuhenkilöineen:

  • 27.10.-28.10.2017 Varhaisen kielenoppimisen tavoitteet. Jaana Toomar & Karita Mård-Miettinen   

Mitä varhaisella kielenoppimisella tavoitellaan ja mitä sillä parhaimmillaan voidaan saavuttaa? Miten kielenoppimisen varhentaminen vaikuttaa kielitaidon kehittymiseen? Miten kielenoppimisen varhentaminen vaikuttaa kielitietoisuuden kehittymiseen ja kielenoppimisen taitoihin? Miten toimijuus nivoutuu varhaiseen kielenoppimiseen? CLIL-opetus

  • 12.1.-13.1.2018 Oppimistilanteet ja pedagogiikka. Hannele Dufva & Riikka Alanen; Peppi Taalas & Juha Jalkanen    

Miten arkipäivässä luodaan oppimistilanteita? Miten  kasvatetaan kielitietoisia kielenoppijoita? Miten luodaan jo varhaisessa vaiheessa kielenoppimisen tapoja, jotka tukevat myös myöhempää kielenoppimista? Millainen pedagogiikka tukee varhaista kielenoppimista?  Miten monimediaisia toimintaympäristöjä voidaan hyödyntää varhaisessa kielenoppimisessa?

  • 16.-17.3.2018 Lasten osaamisen arviointi. Mirja Tarnanen & Juha Jalkanen        

Mitä kielitaito on? Miten kielen osaamista arvioidaan? Mitä tulee huomioida erityisesti lasten osaamisen arvioinnissa? Miten arviointi huomioi monikielisyyden ja kielitietoisuuden?    Miten luodaan arviointikäytänteitä niin, että sisällöt ja tavoitteet ohjaavat arviointia?

  • 4.-5.5.2018 Kieli yhteiskunnassa/Projektitöiden esittely Katja Mäntylä            

Miten ottaa käyttöön arkipäivän monikielisyys? Miten mukautua toimintaympäristöjen muutoksiin? Miten tukea kielenoppimisen polun jatkumista myöhemmin? Lisäksi viimeisellä tapaamiskerralla osallistujat esittelevät projektitöitään.

Lisätietoja:
kielet-taydennyskoulutus@jyu.fi

tai

projektisihteeri Ville Hämäläinen, 040 805 5172, ville.j.t.hamalainen@jyu.fi

yliopistonlehtori Katja Mäntylä, 040 805 3214, katja.mantyla@jyu.fi

 OKM.jpg180741_oph_su_ru_vaaka_rgb.jpgkärkihankkeet_tunnus.jpg