26.02.2011

Rehtoriksi musiikkiopistoon

Karoliina Kivistö työskentelee Läntisen Keski-Suomen musiikkiopiston rehtorina, työnantajanaan Keuruun kaupunki. Hän opiskeli Jyväskylän yliopistossa vuosina 1996–2006 pääaineenaan musiikkitiede. Sivuaineina hän suoritti filosofian ja kasvatustieteen perusopinnot, venäjän kielen aineopinnot sekä Basic business studies -opintokokonaisuuden. Karoliina valmistui yliopisto-opintojen lomassa myös pianonsoitonopettajaksi ja säestäjäksi Keski-Suomen konservatoriosta sekä teki musiikin erikoistumisopinnot Jyväskylän ammattikorkeakouluun.

Musiikkitiede oli luonteva pääainevalinta Karoliinalle. Hän oli harrastanut pitkään pianonsoittoa ja soittanut myös selloa kouluaikoina. Yliopisto-opintojen aikana Karoliina jatkoi sellon soittamista erilaisissa kokoonpanoissa ja oli mukana myös ainejärjestö Triolin toiminnassa. Karoliinan opiskeluaikainen haave oli festivaaleilla tai konserttitoimistossa työskenteleminen. Hän oli opintojen aikana työharjoitteluissa Kuhmon kamarimusiikkijuhlilla sekä venäjän kielen laitoksen kautta opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolla. Venäjän kielen aineopintoihin sisältynyt yhden lukukauden mittainen kieliharjoitteluosuus Pietarin valtiollisessa yliopistossa oli kehittänyt kielitaitoa merkittävästi, minkä ansiosta myös opetusministeriön työtehtävien hoitaminen oli mahdollista. Konservatorio-opintojen osalta Karoliinan tavoite oli aluksi lähinnä soittotaitojen kehittäminen, mutta myöhemmin hän kiinnostui myös pedagogisista opinnoista ja saikin opettajan pätevyyden suoritettuaan opetusharjoittelun Keski-Suomen konservatorioon sekä kasvatustieteen perusopinnot yliopistolle.

Karoliinan mukaan musiikkitieteen opinnot antoivat hänelle paljon hyödyllistä tietotaitoa sekä kokemusta. Hän onkin sitä mieltä, että kaikesta opitusta on loppujen lopuksi aina jotain hyötyä myös työelämässä. Karoliina mainitsi, että erityisesti analyysiopinnot ovat auttaneet soitonopetustyön ohella myös ajattelutyön kehittymisessä. Opinnoiltaan hän jäi kaipaamaan johtamis- ja hallinto-opintoja. Basic business studies –opintokokonaisuus antoi pohjaa, mutta jäi lopulta melko pintaraapaisuksi. Karoliina painotti, että näitä taitoja oppii kunnolla vasta varsinaista työtä tehdessä.

Työelämään siirtyminen sujui Karoliinalta melko mutkattomasti. Konservatoriolta valmistumisen jälkeen hän työskenteli Keuruulla Läntisen Keski-Suomen musiikkiopistossa pianonsoitonopettajan sijaisena ja tuntiopettajana. Työn kautta saatujen kontaktien kautta hän pääsi pianonsoitonopettajaksi myös Jyväskylän kansalaisopistoon. Rehtorin virka Keuruulla tuli yllättäen avoimeksi syksyllä 2005, ja tuttuna henkilönä myös Karoliinaa kysyttiin hoitamaan sitä väliaikaisesti. Karoliina viimeisteli vielä silloin keskeneräisen, musiikkianalyyttisen gradunsa ja suoritti Opetushallituksen kahdeksan opintoviikon laajuisen opetushallinnon tutkinnon (ns. rehtoriopinnot), jolloin hänestä tuli muodollisesti pätevä toimimaan rehtorin tehtävissä. Rehtorin virka julistettiin avoimesti haettavaksi keväällä 2006. Karoliina nimitettiin rehtorin virkaan lähes heti maisteriksi valmistumisen jälkeen. Nuori ikä ja aikaisemman kokemuksen suhteellinen vähäisyys ei aiheuttanut ongelmia, sillä musiikkiopiston edellinen rehtori oli perehdyttänyt hänet tehtäviin va. rehtorina toimimisen aikana lukuvuonna 2005-2006. Näin hankittu työkokemus oli tutkintojen ohella olennainen valintaperuste virkaan nimitettäessä.

Karoliinan työtehtäviin rehtorina kuuluu monia erilaisia tehtäviä tuolien kantamisesta lähtien. Hänen työpäivänsä pitävät sisällään mm. henkilöstöhallinnointia, opettajien rekrytointia, oppilaiden asioista huolehtimista sekä lukuvuoden suunnittelua ja opetusjärjestelyjen organisointia. Esimerkiksi koulujen kanssa yhteisissä tiloissa toimiminen edellyttää vuosittain useita erinäisiä järjestelyjä ja kompromisseja. Olennainen osa rehtorin tehtäviä on oppilaitoksen taloudesta vastaaminen ja talousarvion laadinta. Lisäksi tehtäviin sisältyy erilaisten raporttien ja tiedotteiden laadintaa. Karoliina on myös mukana tutkintolautakunnissa, suunnittelee ja juontaa matineoita sekä opettaa yhdeksän viikkotuntia. Näistä yhdeksästä tunnista on kuluvana lukuvuonna suurin osa piano-opetusta ja säestystä sekä erikoisempana lisänä venäjän kielen opetusta Keuruun kansalaisopistossa. Karoliina osallistuu rehtorin roolissa myös opistolautakunnan kokouksiin, joissa käsiteltävät asiat vaativat luonnollisesti myös valmistelua.

Yleisesti ottaen rehtorin työ sisältää paljon erilaisten asioiden organisointia. Karoliina kuvailikin lukuvuoden suunnittelun olevan kuin yksi iso sudoku – liikkuvia osia on paljon. Kyetäkseen pitämään paletin kasassa rehtorille on siis eduksi olla paineensietokykyinen ja kyetä hahmottamaan isojakin kokonaisuuksia. Jämäkkyys, rauhallisuus ja kylmäpäisyys ovat rehtorille hyödyksi. Myös hyvät ihmissuhde- ja johtamistaidot ovat tärkeä taito rehtorille, samoin kuin uskallus olla esillä ja juontaa esimerkiksi juuri matineoita.

Tulevaisuutensa Karoliina Kivistö näkee vielä toistaiseksi avoimena, eikä hänellä ole selkeitä suunnitelmia sen varalle. Kiinnostus jatko-opiskelua ja mahdollista lisensiaatin tutkinnon tekemistä kohtaan itää, samoin kuin venäjän kielen opintojen eteenpäin vieminen. Karoliina ei ole kuitenkaan vielä keksinyt, kuinka hän voisi yhdistää työelämässä musiikkialan ja venäjän kielen vielä nykyistä tehokkaammin.

Mottonaan Karoliina pitää elämän sisällään pitämää yllätyksellisyyttä ja sitä, ettei koskaan saisi sanoa ’ei koskaan’. Esimerkkinä tästä Karoliina kertoi selanneensa opiskeluaikoinaan opinto-opasta ja ajatelleensa, etteivät rehtorin tehtävät missään tapauksessa kiinnosta häntä. Tilanteet kuitenkin muuttuvat, ja usein asiat menevät juuri päin vastoin kuin on suunniteltu.

 

Haastattelun (5.2.2010) pohjalta kirjoittaneet Maria Oksanen ja Tiina Kolehmainen