17.08.2009

Hallinnollisiin tehtäviin Sibelius-Akatemiaan

Marja-Liisa SaarilammiMarja-Liisa Saarilammi  aloitti opintonsa Jyväskylän yliopistossa vuonna 1987 ja valmistui vuonna 1992 pääaineenaan musiikkitiede. Sivuaineinaan hän opiskeli etnologiaa, taidehistoriaa, kasvatustieteitä ja kulttuurityön opintokokonaisuuden. Lisäksi Saarilammi suoritti Keski-Suomen konservatoriossa laulusta IIA-kurssin, joka liitettiin sivuaineena maisterin tutkintoon. Saarilammin nykyinen työtehtävä on erikoissuunnittelijana toimiminen Sibelius-Akatemiassa.

 

Saarilammi opiskeli ennen yliopistoa Kuopion musiikkilukiossa. Oman musiikinharrastamisensa myötä hän halusi olla musiikin kanssa tekemisissä jatkossakin, joten Saarilammi haki musiikkitieteen opintoihin. Sivuaineiden osalta valinnat eivät olleet kovinkaan suunnitelmallisia työelämää ajatellen, vaan täysin oman kiinnostuneisuuden pohjalta valittuja. Opintojensa ohella Saarilammi vaikutti musiikkitieteilijöiden ainejärjestö Triolissa toimien sihteerinä ja puheenjohtajana. Jyväskylän yliopistossa opiskeluidensa aikana hän työskenteli ajoittain opintotoimistossa ruuhka-apulaisena ja musiikin laitoksen kirjaston amanuenssin sijaisena.

 

Saarilammi katsoo, että musiikkitieteen opinnoista saatu musiikillinen yleissivistys on ollut merkityksellistä työelämän kannalta. Vaikka kyseiset taidot eivät ole suoraan siirrettävissä niihin tehtäviin mitä hän nykyisin tekee, niin laaja perspektiivi erilaisia musiikkityylejä kohtaan on tärkeää työskennellessä eri musiikkityylejä edustavien ihmisten parissa. Opinnäytetyön tekoa Saarilammi piti myös merkittävänä kirjoittamisen taitojen ja analyyttisyyden kehittäjänä. Työelämässä hän on tarvinnut kyseisiä taitoja mm. tehdessään lausuntoja. Asiakokonaisuuksien yhdistämisen taito, kiteytysten tekeminen ja tulkitseminen ovat tärkeitä taitoja Saarilammin työnkuvassa. Saarilammi olisi toivonut, että opinnoissa olisi laajemmin paneuduttu suomalaisen kulttuurielämän rakenteisiin. Samaten hän muisteli, että opinnäytetyön aikana ohjaus oli hänen aikanaan hyvin vähäistä. Tosin tämä saattoi johtua myös siitä, että oma tutkimusala (etnomusikologia) ei edustanut laitoksen tutkimusprofiilia 1990-luvun alussa. Vertaispalaute muiden alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden ja esimerkiksi kirjastoamanuenssin kanssa nousi tärkeään rooliin opinnäytetyötä tehdessä.

 

Saarilammi valmistui vuonna 1992 pahimpaan lama-aikaan, mutta työllistyi kuitenkin varsin nopeasti saaden amanuenssin vuoden viransijaisuuden Kuopiosta Sibelius-Akatemiasta kirkkomusiikin puolelta. Seuraava työpaikka löytyikin edelleen Sibelius-Akatemiasta. Tällä kertaa Helsingistä määräaikainen suunnittelijan paikka opintotoimistossa. Myöhemmin virka vakinaistettiin ja Saarilammi on toiminut siitä lähtien Helsingissä Sibelius-Akatemian palveluksessa. Saarilammin mukaan hänen työllistymiseensä on vaikuttanut ylipäänsä musiikkialan opiskelu. Sibelius-Akatemiassa katsotaan positiivisesti, jos hakijalla on musiikkiin liittyvä kontakti. Persoonaan liittyvät asiat nousevat esiin, kun työsuhde on alkanut. Tärkeää on pystyä olemaan yhteisössä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja olla avoimella asenteella liikkeellä. Yliopisto tarjoaa hyvät edellytykset kirjallisia taitoja ajatellen, mutta suulliseen esiintymiseen liittyviä kursseja ei Saarilammin mukaan ainakaan hänen opiskeluidensa aikana ollut kovinkaan paljon.

 

Saarilammin toimenkuva on jakautunut karkeasti kahteen osaan: talon Sibelius-Akatemian jatkokoulutuksen ja itsearviointimallin kehittämiseen. Jatkokoulutuksen kehittämisessä Saarilammi vastaa mm. opetussuunnittelusta, lausuntojen ym. selvitysten valmistelusta jatkokoulutukseen liittyvissä asioissa sekä valmistelu- ja esittelytehtävistä opetus- ja tutkimusneuvostossa. Käytössä oleva itsearviointimalli pohjautuu EU:ssa julkisille organisaatioille kehitettyyn CAF-malliin. Itsearviointimalli on räätälöity vastaamaan taideyliopiston tarpeita mm. siten, että tuloskriteereinä eivät ole pelkästään tutkintotavoitteet tai valmistuneiden määrät, vaan tuloksina voidaan pitää myös opiskelijan ammatti-identiteetin rakentumista ja ylipäätään sosiaalisia, kulttuurillisia, sivistyksellisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Saarilammin työtehtävissä tarvittavat taidot juontuvat maisteriopinnoista. Kirjoittamisen taidot sekä systemaattinen ja kriittinen ajattelu ovat tärkeitä taitoja.

 

Jyväskylän yliopiston opintojen jälkeen Saarilammi on töidensä ohella

opiskellut sosiaalipsykologiaa ja tehnyt opinnäytetyön aineesta. Vuosina 2003-2007 Saarilammi teki päätoimisesti väitöskirjaansa ja sai talon puolesta edellä mainitulle aikavälille projektitutkijan paikan. Muuta lisäkoulutusta hän on saanut ATK-taitoihin liittyen. Saarilammi on pohdiskellut väitöksensä jälkeen haluaisiko hän enemmän suuntautua

tutkijan uralle tai entistä haastavampiin tehtäviin.

 

Saarilammi lainaa väitöskirjansa esipuheesta pyhiinvaeltajien siunaukset,

jotka ovat tulleet hänelle tärkeiksi elämän motoiksi: hitaus, hiljaisuus, huolettomuus, hengellisyys, yksinkertaisuus, jakaminen ja vapaus. Ajatus on siinä, että elämä voi olla hektistä, mutta on asioita joihin voi syventyä, rauhoittua ja olla läsnä siinä mitä tekee.

 

Kirjoittanut Erik Marttinen