20.07.2016

Kulttuurijärjestöön palkalliseen työhön

 

Tällä hetkellä Karjalan Liitto ry:ssä kulttuuri- ja järjestösihteerinä työskentelevä Anna Dantchev valmistui Jyväskylän yliopistosta vuonna 2000 pääaineenaan musiikkitiede.

Musiikkiperhelähtöisyys pohjusti Annan musiikkitieteen opintojen aloittamista. Hakiessaan yliopistoon hän sai opinto-oikeuden sekä yleiseen historiaan että musiikkitieteeseen, joista hän valitsi musiikkitieteen. Musiikkitiedettä opiskellessaan Annaa alkoi enemmän ja enemmän kiinnostamaan musiikkiteollisuus. Kiinnostuksen seurauksena hän päätti hakea sivuaineekseen Cultural Management- opintokokonaisuutta. Hän kokikin Cultural Management- opinnot todella hyvänä sisältönsä puolesta, ja suoritti siitä aineopinnot. Muutoin Anna opiskeli yliopistossa myös yleisen historian aineopintokokonaisuuden, sekä kasvatustieteen perusopinnot.

 

Opiskeluaika kului Annalla lähinnä opintoihin ja omaan lauluharrastukseen keskittyessä. Yhtye, jossa hän lauloi, keikkaili ahkerasti. Kerran Anna oli mukana järjestämässä Kauppakadun Approa Aiesec-järjestön pyynnöstä, mutta muuten hän ei opiskeluaikana ollut mukana järjestötoiminnassa.

 

Työelämän kannalta hyvinä asioina opinnoissaan Anna näkee Cultural Management- opinnot, joiden kautta hän oppi muun muassa hallintotaitoja. Muutoin yliopistossa oppi hänen mielestään kokonaisuuksien hallintaa ja projektin tekemistä. Projektin tekemisen hän liittää pro gradu –opinnäytteen valmistamiseen. Anna kokee opiskeluaikana tärkeäksi etenkin mahdollisuuden sosiaaliseen verkostoitumiseen, johon hän myös kannustaa opiskelijoita kiinnittämään huomiota.

Anna olisi opintojensa aikana kaivannut enemmän talous- ja business-alan opintoja musiikin alaan liittyen. Musiikkitieteeseen ei silloin vielä kuitenkaan sisältynyt ”management”- opintoja, joten oppi aiheesta oli haettava muualta.  Anna opiskeli aiheesta yleisen kulttuurin näkökulmasta, Cultural Management- opintojen kautta. Hän näkeekin talous- ja yhteiskunnallisen alan opinnot yleisesti työelämän kannalta tärkeiksi opinnoiksi.

Työelämä

Opintojen jälkeen Anna muutti Helsinkiin, ilman työpaikkaa ja ilman asuntoa, ja aloitti työnhaun. Työhön pääseminen ei ollut Helsingissä helppoa, ja siksi kaikenlainen työ oli otettava vastaan. Akateemisen tason työpaikkoihin on Helsingissä noin 50-400 hakijaa työpaikkaa kohden.

 

Anna työskenteli ennen nykyistä työpaikkaansa monilla eri aloilla. Työpaikkaluetteloon kuuluu työ elokuvalippujen myyjänä Finnkinossa, työ osa-aikaisena tuottajana lastenteatterissa, työ keikkamyyjänä ohjelmatoimistossa, sekä erilaiset työtehtävät Teostossa, jossa hän toimi muun muassa asiakaspalvelussa, laskutuksessa, sekä lupa-asioiden parissa koskien mobiilimaailmaa, internetiä ja TV-kanavia.

 

Vaikuttimiksi oman työelämänpolun muotoutumiseksi sellaiseksi kuin se nyt on, Anna kokee hänen oman aktiivisuutensa muun muassa työnhaussa ja työtehtävien teossa, valmiutensa tekemään myös omasta koulutuksesta poikkeavaa työtä, avoimuutensa erilaisia asioita kohtaan, päämäärätietoisuutensa, ja kykynsä ns. itsensä johtamiseen.

 

 

Nykyinen työ

Annan nykyisen työn saantiin vaikuttivat työnantajan osalta musiikkitieteen opinnot. Anna puolestaan oli kiinnostunut työpaikasta sen ilmoittamien mielenkiintoisten ja vaihtelevien työtehtävien vuoksi. Hänellä itsellään on myös karjalaisjuuria ja kiinnostusta karjalaisuuteen, joten ajatus työstä Karjalan Liitossa kiinnosti siltäkin osin.

 

Työ Karjalan Liiton kulttuuri- ja järjestösihteerinä sisältää sekä kulttuurisihteerin että järjestösihteerin toimialueet. Kulttuurisihteerin toimialueella työnkuvaan kuuluu kulttuuritapahtumien järjestämistä, ja järjestösihteerin toimialueella jäsenjärjestöjen koordinointia sekä järjestön jäsenille annettavasta koulutuksesta vastaamista. Järjestöön kuuluu 50 000 jäsentä. Työssä tarvitaan paljon ihmistuntemusta, koska järjestön jäsenien kanssa yhteistyössä oleminen on suuri ja oleellinen osa työtä. Jäsenet ovat sekä Karjalan Liiton asiakkaita että työnantajia. Työssä tarvitaan myös viestinnän osaamista tapahtumien tiedottamisessa ja julisteiden teossa, sekä markkinointitaitoja. Tarkkuus työssä on tärkeää, koska asiakasmäärä on iso. Myös joustavuutta tarvitaan, koska joskus joutuu tekemään töitä, jotka eivät todellisuudessa työnkuvaan kuulu. Myös työaika kasvaa joskus yli normaalin työajan. Annan mukaan hänen työssään on tärkeää ajan hermolla olo, kansanperinteen esille nostamista kuitenkaan unohtamatta.

 

Nykyisessä työssään Anna on voinut hyödyntää myös omaa kansamusiikkitaustaansa ja omaa musiikkiharrastustaan. Kansanmusiikin alueella aloitettiin vuonna 2006 Kansanmusiikin kehittämishanke, jossa on mukana myös Helsingissä toimiva Kansanmusiikkiopisto, joka haluaa lisätä kansanmusiikkiin keskittyvää opetusta. Kehittämishankkeen tavoitteena on muun muassa kansanmusiikin koulutustoiminnan kehittäminen. Karjalan Liitto huomioi asian ja halusi tarjota Kansanmusiikkiopistolle toimitilat Karjalatalosta. Anna oli ideoija ja aloitteentekijä yhteistyössä. Toimitilat Karjalatalolla ovat Kansanmusiikkiopiston ensimmäiset omat toimitilat.  Yhteistyön siivittämänä Kansanmusiikkiopistossa opetetaan nyt muun opetuksen lisäksi myös karjalaista musiikkiperinnettä.

 

Tulevaisuus

Tällä hetkellä Anna viihtyy nykyisessä työssään. Tulevaisuudessa hän kuitenkin luultavasti etsii vielä työpaikan osalta uusia haasteita. Markkinointiala kiinnostaa häntä. Annan mottona elämään on ”Nu är vi här”. Elämä on tässä ja nyt, ja sitä saa elää juuri tässä hetkessä niiden mahdollisuuksien ja asioiden avulla, mitä juuri kyseisellä hetkellä on käsillä. 

 

 

 

 

Kirjoittanut Sini Viitala