17.11.2016

Aura Laura Katriina, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Oppiaine:
Taidekasvatus / Art Education

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Jos saisin kosketuksen luovuuteeni – yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia ekspressiiviseen taideterapiaan pohjaavasta taideilmaisun menetelmästä

Tutkimuksesta / About research: Tarkastelen tutkimuksessani, miten opettajankoulutuksen tarpeisiin kehittämäni, ekspressiivisen taideterapian ideoille pohjaava taideilmaisun menetelmä tulee eletyksi ja koetuksi opintoihin osallistuneiden kuvaamana. Lapin yliopistossa toteutetun opintokokonaisuuden Ekspressiiviseen taideterapiaan pohjaava taideilmaisun menetelmä kasvun ja kasvatuksen palveluksessa (9 op) tavoite on tarjota toisenlainen tila kieleen perustuvan ja sanallisesti ilmaistavan tietämisen kentässä. Ekspressiivisen taideterapian intermodaalisessa/monitaiteisessa kontekstissa, jossa ovat käytössä kaikki ilmaisun elementit (kuva, sana, ääni, liike) tutkitaan taiteen mahdollisuuksia toimia oppimisen tukena, löytää itsessä ja ryhmässä olevia voimavaroja ja luovia muutosvoimia. Siinä etsitään myös työskentelyn sovelluksia erilaisia toimintaympäristöjä ajatellen.

Menetelmän ydinkohtia ovat siirtymä arkitodellisuuden kokemismaailmasta taiteen kokemismaailmaan, jossa mielikuvat toimivat kommunikoinnin välineenä, kehollisen ja kehollistuneen tiedon merkitys sekä taiteellisen dialogin käyttö ja tutkiminen leikkiorientoituneesta näkökulmasta käsin.

Osallistun tutkimuksellani myös keskusteluun taiteeseen pohjaavasta tutkimuksesta ja tieteen ja taiteen vuoropuhelusta. Kehitän tutkimuskohteeseeni soveltuvaa metodia fenomenologian suuntaisesti, ekspressiivisessä taideterapiassa käytössä olevaa taiteellista dialogia hyödyntäen.

Tutkimukseni avulla haluan ymmärtää ja tuoda esille sitä, miten ja mistä ekspressiiviseen taideterapiaan pohjaava työskentely rakentuu taidekasvatusmenetelmänä, muutosta aikaansaa-vana ja edistävänä työskentelynä sekä tutkimusmenetelmänä. Kuvaan opintoihin osallistuneiden kokemusten valossa taiteellisen tietämisen tapaa ja sen tarjoamia oppimisen ja ymmärtämisen reittejä mainitussa kontekstissa. Haluan myös avata tässä menetelmässä käytettyjä työtapoja, jotta kouluttajat/kasvattajat voisivat hyödyntää niitä omassa työssään.

Tutkimukseni avaa taiteellista työskentelyä tavalla, jota voidaan käyttää esimerkiksi opettajankoulutuksessa oman opettajuuden kehittämisessä, uusien pedagogisten työvälineiden hankkimisessa ja luovien voimavarojen laajemman hyödyntämisen edistämisessä. Menetelmää on käytetty täydennyskoulutuksessa esimerkiksi oman toiminnan uudistamiseksi ja se soveltuu erinomaisesti inklusiiviseen opetukseen. Tutkimukseni on ajankohtainen myös uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman ja ilmiöperustaisen opetuksen näkökulmasta.

Tutkimusintressit / Research interests:

  • taiteen tieto ja ruumiillinen maailmasuhde
  • dialogisuus taiteellisessa työskentelyssä ja taiteen vastaanottamisessa
  • fenomenologinen näkökulma oppimiseen taiteen kontekstissa