17.11.2016

Bukarev Mark, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Oppiaine:
Taidekasvatus / Art Education

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: THE GENEALOGY OF BECOMING: Explicating the Constrained Stochastic Notion of Creativity Under the Auspices of a Teleodynamical Ground of Reference 

Tutkimuksesta / About research: Parhaillaan erilaiset toimintasuunnitelmat (e.g. yritysstrategiat, opetussuunnitelmat, toimintaperiaatteet, raportit, etc.) muistuttavat toisiaan ainakin siltä osin, että kaikki luottavat asiasisällössään luovuuteen. Voidaan kuitenkin osoittaa, että sekä luovuuden käsite että luovuus eräänlaisena ilmiönä ovat kumpikin aporioita, joiden artikulaatio on edelleen kesken. Näin ollen selkeä käsitys luovuuden luonteesta on vasta vireillä oleva hanke.

Luovuuden suurpiirteisen ymmärryksen rinnalla käsitys ihmismielestä tarkentuu hyvää vauhtia. Ajankohtainen mielen ja kognition tutkimus (e.g. kognitiotieteen, ekologisen psykologian, biologian ja fysiikan kentillä) on pitkäjänteisesti yrittänyt todistaa jo pidemmän aikaa harkinnassa olleen havainnon: luonnon viitekehyksessä ihmismieli on sijoitettava erityiseen asemaan. Tämän rinnalla intuitio, jonka mukaan luovuus on merkittävä osa ihmismieltä käsittelevää keskustelua, vaikuttaa hyvin johdonmukaiselta. Esimerkiksi tuttu idiomi ”Roomaa ei rakennettu päivässä” viittaa, että tuleminen on ainakin olennainen osa olemista. Toisin sanoen propositiot ja postulaatit, teoreemat ja teoriat, tieteet ja maailmakuvat – ja lopulta tieto yleensä – ovat kaikki ihmismielen tai inhimillisen ajattelun kultivoinnin johdannaisia. Luovuuden ’mekanismin’ ymmärtäminen on tärkeää, koska muuten ymmärryksemme perustuu alkutilojen, lopputulosten ja näiden välissä ammottavan aukon varaan.

Luovuuden käsitteen tulisi puolestaan pohjautua selkeään erotteluun, joka (i) on systemaattisesti johdettua ja joka (ii) on tietyn metodologian viitekehyksessä riittävän selkeä. Tuoreimmat tieteelliset  suuntaukset nojaavat lähestymistavoille, jotka perustavat kysymyksenasettelunsa epälineaarisen dynamiikan ja kompleksisuuden varaan. Näin ollen luovuus-käsitteen määrittely stokastiikan ja rajallisuuden näkökulmasta on yksinkertaisesti ajankohtaisten tieteellisten tendenssien teoreettinen jatkumo; tutkimukseni ensisijainen päämäärä on erotella tämä luovuuden käsite. Toisin sanoen haluaisin artikuloida tietyn tapahtumakulun, joka vaikuttaa jossain määrin kaikkien luovien tapahtumien taustalla.

Tutkimusintressit / Research interests: Luovuus, muutos ja kehitys; kompleksisuus, itseorganisaatio ja oppiminen; rajallisuus