03.12.2018

Marttinen Heta, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher

Marttinen Heta, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher
Puhelinnumero:
+358505185319
Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature

Tutkimuksesta / About research: Soveltamalla kokeellisuuden ideaa lastenkirjallisuuteen tutkimukseni auttaa hahmottamaan tekstuaalisen ja visuaalisen kerronnan rakentumisen muotoja ja niiden yhteistoimintaa uudesta näkökulmasta. Se etsii vaihtoehtoisia lukemisen tapoja lisätäkseen ymmärrystä kirjallisen kentän monimuotoisuudesta ja pinnanalaisista yhtymäkohdista.

Tutkimusintressit / Research interests: Kertomuksen teoria, omaelämäkerrallisuus ja autofiktiivisyys, pohjoismainen nykykirjallisuus, kertomuksen luonnollisuus ja epäluonnollisuus, kokeellisuus ja kokeilut lasten- ja nuortenkirjallisuudessa, puheen ja kirjoittamisen suhde kirjallisessa kerronnassa, kerronnan visuaalisuus, multimodaalisuus

Julkaisut / Publications