12.03.2018

Pehkoranta Anna, Tutkija / Researcher

Pehkoranta Anna, Tutkija / Researcher
Puhelinnumero:
+358407390965
Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature
Huone:
Educa D311

Tutkimuksesta: Yhdistän tutkimuksessani muotoon ja estetiikkaan liittyvien kysymysten tarkastelun yhteiskunnallisesti ja historiallisesti kontekstualisoivaan tutkimusotteeseen. Kehittelemääni kirjallisen muodon ja affektiivisuuden samanaikaiseen analyysiin nojaavaa metodologista lähestymistapaa voidaan soveltaa esimerkiksi erilaisten vähemmistökirjallisuuksien ja uuden transnationaalin kirjallisuuden tutkimukseen monenlaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa. Tutkimukseni hyödyttää kaikkia jotka ovat kiinnostuneita siitä, miten kirjallisuus ilmaisee ja tuottaa affektiivisuutta ja on kiinnittynyt ympäröivään maailmaan.

About research: My research conjoins the analysis of literary form and the aesthetic dimension of literary narratives with a socially and historically contextualizing critical approach. The methodological approach developed in my research seeks to investigate literary form in parallel with affectivity, and can be applied, for instance, to the study of different minority literatures and new transnational fiction in a variety of cultural and social contexts. It benefits anyone interested in how literature expresses and produces affectivity and is connected to the surrounding world.

Tutkimusintressit: pohjoisamerikkalainen nykykirjallisuus ja etnisten vähemmistöjen kirjallisuudet, aasialaisamerikkalainen ja oseanialaisamerikkalainen kirjallisuus, feministinen ja psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus, rodun ja etnisyyden teoriat, kirjallinen muoto, kokeellisuus ja affektiivisuus kirjallisuudessa

Research interests: contemporary North American literature and ethnic minority literatures, Asian American and Pacific American literature, feminist and psychoanalytical criticism, theories of race and ethnicity, literary form, experimentality and affectivity in literature

Työskentelen Koneen Säätiön tutkijatohtorin rahoituksella (2016-2018) hankkeessa Kirjallinen muoto ja affektiivisuus kokeellisessa ja transgressiivisessä aasialaisamerikkalaisessa nykykirjallisuudessa

Postdoctoral researcher funded by the Kone Foundation (2016-2018) in the project Minority Avant-Gardes: Literary Form and Affective Investment in Contemporary Experimental and Transgressive Asian American Literature

Julkaisut / Publications