Julkaisuluettelo Tutka-tietokannasta (Tavares, Filho Sergio)

Nimi Paratextual Prometheus : Digital Paratexts on YouTube, Vimeo and Prometheus Transmedia Campaign TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Tavares, Filho Sergio
Kokoomateoksen nimi International Journal of Transmedia Literacy
Vuosi 2015
Nimi Writing in Social Media TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tavares, Filho Sergio
Toimittajat Tavares, Filho Sergio
Kokoomateoksen nimi Why Do We Write As We Write?
Vuosi 2013
Nimi Authorship, Power and Author Presentation in Social Media TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tavares, Filho Sergio
Kokoomateoksen nimi Conference Proceedings: Writing. Paradigms, Power, Poetics, Praxes
Vuosi 2012
Nimi Interactive and democratic: can art be entertaining? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tavares, Filho Sergio
Kokoomateoksen nimi Revista ZAZ
Vuosi 2012
Nimi The Curious Case of Indelicate Gina TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Tavares, Filho Sergio
Kokoomateoksen nimi Silent Signal
Vuosi 2012