Educamusica.jpg

Tutkielman ohjaamisen periaatteet

1. Ohjaus keskittyy tutkielman substanssiin (sisältö ja muoto).
2. Ohjaussuhde on luottamuksellinen.
3. Ohjaus perustuu yhteydenpitoon ohjaajan ja opiskelijan välillä, aikatauluista sopimiseen sekä niiden noudattamiseen.
4. Ohjattavalla on oikeus saada tietää ohjauksen määrä, luonne ja tavoite. Näistä sovitaan yhdessä ohjaussuhteen alussa.
5. Ohjattavan vastuulla on ilmoittaa etenemisen esteistä ja hidasteista.
6. Ohjauksen määrä noudattaa yliopistossa sovittuja periaatteita:
- Kandidaatintutkielmien ohjausta on mahdollista saada 15 tuntia,
- maisterintutkielmia varten varataan 30 tuntia,
- väitöskirjaa varten ohjaukseen on varattu 40 tuntia vuodessa yhteensä 4 vuoden ajan.
7. Ohjaus keskittyy ennen kaikkea tutkimusprosessiin. Ohjaus ei ole valmiiden vastausten antamista, eikä ohjaaja ole välttämättä tutkielman aihealueen asiantuntija.
8. Tutkielman edistyminen on opiskelijan vastuulla yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.
9. Ohjaajalla ja ohjattavalla on ymmärrys ohjauksen, palautteen ja arvioinnin käsitteistä sekä niiden eroista.
10. Ohjaussuhde on professionaali.
11. Ohjaajan vaihtaminen on mahdollista yliopistotasoisten periaatteiden mukaisesti.

HOPS-ohjaajan muistilista

1. HOPS-ohjauksessa noudatetaan laitoksessa hyväksyttyjä ohjauksen periaatteita.
2. HOPS-ohjaajan täytyy tuntea tutkintorakenne ja oppiaineen voimassa oleva opetussuunnitelma.
3. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tehdään sähköisessä järjestelmässä (Korppi, Sisu).
4. HOPS-keskustelut ovat luottamuksellisia, ja kynnys ottaa yhteyttä ohjaajaan täytyy pitää matalana.
5. Ohjaaja saa keskustella opiskelijan asioista muiden henkilöiden / ohjaustahojen kanssa vain opiskelijan luvalla.
6. HOPS-ohjaajat toimivat laitoksen sisäisenä verkostona ja yhdenmukaistavat käytänteitä siten, että syntyy laitoksen yhteinen identiteetti. Opinto- ja urasuunnittelun kurssit integroidaan mahdollisuuksien mukaan sisältöjen ja ohjelman tasolla. Työ on jatkuvaa.
7. Opintojen ohjaus on jatkuvaa toimintaa, jossa seuraavat yhteisesti sovitut vaiheet:
• ensimmäisen vuoden ryhmä- ja yksilötapaamiset
• toisena ja kolmantena vuotena ryhmätapaaminen ja tarvittaessa yksilötapaamiset
• maisterivaihe: ryhmä- ja yksilötapaamiset neljäntenä vuonna, käydään läpi kandidaatintutkinnon aikana tehtyä portfoliota; maisterintutkielman ohjaajien tehtäviin kirjattu myös hops-ohjauksen velvoite
8. Opiskelijan portfoliota käytetään osana ohjausta.
9. Opiskelijat voivat valita keskuudestaan vuosikurssivastaavat, joilta voidaan pyytää apua poissaolevien/putoamisvaarassa olevien opiskelijoiden tavoittamisessa.
10. HOPS-ohjaajan vastuulla on tarjota ohjausta ja opiskelijan vastuulla ottaa ohjaus vastaan.
11. Opiskelijoita kehotetaan suorittamaan 60 op vuosittain. Opiskelijoille kerrotaan miksi: yliopistolain ja yliopiston rahoitusmallin velvoitteet.
12. HOPS-ohjauksessa käydään läpi työnteon mahdollisuuksien ja opiskelun yhteensovittamisen periaatteet.
13. HOPS-ohjaaja tuntee yliopiston ja yhteiskunnan muut ohjaustahot: hyvis-toiminta (erityisesti laitoksen hyvinvointihenkilöt), JYY (erityisesti sosiaalipoliittinen ja koulutuspoliittinen vastuuhenkilö), KELA, YTHS, Student Life HYVY-kurssit, Opiskelijan kompassi ym.), oppilaitospappi, esteettömän opiskelun periaatteet ja käytänteet (ml. laitoksen esteettömyysyhdyshenkilö), häirintäyhdyshenkilö.