16.12.2016

Maisterikoulutuksen syventävät opinnot

Maisterikoulutuksen syventävät opinnot 50 op

 

KUOS101 Kulttuuriympäristö 5 op

Opintojaksossa perehdytään kulttuuriympäristön filosofisiin, esteettisiin ja historiallisiin perusteisiin. Käsiteltäviä teemoja ovat erilaiset kulttuuriympäristöt, niiden funktiot ja monimuotoisuus.

Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee kulttuuriympäristön käsitteen ulottuvuuksia ja konteksteja. Hän tuntee erilaisia kulttuuriympäristöjä ja kulttuuriympäristöjen määrittelyjä sekä on sisäistänyt kulttuurin ja kulttuuriympäristöjen moninaisuuden ja keskinäisen ristiriitaisuuden. Opiskelija ymmärtää kulttuuriympäristön ajallisena ja tilallisena prosessina.

Opiskelumuodot: Kontaktiopetuskurssi ja itsenäinen työskentely

 

KUOS102 Tutkimusorientaatiot ja menetelmät 5 op

Opintojaksossa perehdytään humanistisen tutkimuksen tekemiseen, tieteenfilosofisiin lähtökohtiin ja tutkimusmenetelmien perusteisiin. Opinnot keskittyvät erityisesti kulttuuriympäristön tutkimuksen kannalta keskeisiin tutkimusmenetelmiin.

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee tutkimusmenetelmiä ja ymmärtää, miten tutkimuksen ongelmanasettelu, tutkimusstrategiat ja aineiston hankinta- ja analyysimenetelmät kytkeytyvät toisiinsa ja taustalla vaikuttaviin tieteenfilosofisiin lähtökohtiin. Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvailla kulttuuriympäristön tutkimuksen kannalta keskeisiä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Opiskelija osaa valita, soveltaa ja arvioida kysymyksenasettelussaan käyttämäänsä menetelmää ja noudattaa tutkimuksen tekemisen eettisiä periaatteita.

Opiskelumuodot: Kontaktiopetuskurssi ja itsenäinen työskentely

 

KUOS111 Käytännön kulttuuriympäristöprosessit 5 op

Opintojaksossa perehdytään käytännön kulttuuriympäristöprosesseihin, jotka kuvaavat nykyisen lainsäädännön mukaista yhdyskuntakuntasuunnittelua ja nivovat yhteen erilaisia kulttuuriympäristöön liittyviä tiedon- ja arvonmuodostusprosesseja.  Kulttuuriympäristöä tarkastellaan sekä tiede-, viranomais- että kansalaistoiminnan kohteena ja prosesseina, jotka jäsentyvät ympäristön arvottamisen, maankäytön suunnittelun ja ohjauksen, ympäristön hyöty- ja virkistyskäytön, ympäristökasvatuksen ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmista.

Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee käytännön kulttuuriympäristötapausta koskevan lainsäädännön, viranomaistoimijoiden ja omistajien vuorovaikutuksen sekä niihin liittyvät historialliset kontekstit. Opiskelija tunnistaa kulttuuriympäristöön liittyviä ideologisia käytäntöjä ja erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Opiskelija osaa suunnitella, tuottaa ja arvioida kulttuuriympäristöprosessin elementtejä.

Opiskelumuodot: Kontaktiopetuskurssi ja itsenäinen työskentely

Takaisin ylös

KUOS112 Kulttuuriympäristö tietovarantona 5 op

Opintojaksossa perehdytään kulttuuriympäristöä koskevan tiedon rakentumiseen ja struktuureihin sekä kulttuuriympäristön monimuotoisiin esityksiin eri konteksteissa. Erityiskysymyksenä tarkastellaan tietovarantojen (esimerkiksi tietokantojen, rekistereiden ja paikkatietojärjestelmien) toimintaa kulttuuriympäristön tulkinnassa.

Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee kulttuuriympäristöä koskevan tiedon rakentumisen ja osaa tulkita kulttuuriympäristöä koskevia esityksiä eri konteksteissa.

Opiskelumuodot: Kontaktiopetuskurssi ja itsenäinen työskentely

 

KUOS113 Eletty ja esitetty ympäristö 5 op

Opintojaksossa tutustutaan ihmisen ympäristösuhteen muodostumiseen konkreettisiin esimerkkeihin peilaten. Toisaalta käsitellään ympäristön kokemista ja havaitsemista osana jokapäiväistä elämää ja toiminnan taustana; toisaalta kertomusten ja kuvien merkitystä ympäristön mieltämiselle ja arvottamiselle (eri taiteet, kartat, tieteelliset mallit). Tapausesimerkkien ja interventioiden kautta syvennetään ymmärrystä siitä, miten ympäristösuhde syntyy ja miten siihen voidaan vaikuttaa.

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida yhtäältä elämäntapojen ja käytäntöjen ja toisaalta kulttuuristen representaatioiden ja mallien vaikutusta ympäristön havaitsemiseen ja arvottamiseen. Opiskelija osaa analysoida ympäristösuhteen muodostumisen tekijöitä ja hänellä on ymmärrys siitä, miten siihen vaikutetaan.

Opiskelumuodot: Kontaktiopetuskurssi ja itsenäinen työskentely

 

KUOS114 Kulttuuriympäristökasvatus 5 op

Opintojaksossa perehdytään monipuolisesti kulttuuriympäristön kentän erilaisten toimijoiden rooliin merkitysten välittämisessä ja tuottamisessa. Kulttuuriympäristökasvatus ymmärretään laajasti kaikkien ryhmien kulttuurista osallisuutta vahvistavana monitasoisena työnä. Siihen sisältyvät toimintaedellytysten luominen strategia- ja ohjelmatasolla sekä eri ryhmille kohdistetut toimintamuodot.

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee kulttuuriympäristökasvatuksen ja -viestinnän taustaa ja nykykäytäntöjä. Hän osaa arvioida ja suunnitella osallistavia käytänteitä huomioiden eri ryhmien ja yksilöiden taustat, kiinnostuksen kohteet ja asiantuntemuksen.

Opiskelumuodot: Kontaktiopetuskurssi ja itsenäinen työskentely

Takaisin ylös

KUOS115 Kulttuuriympäristön suojelu 5 op

Opintojaksossa perehdytään suojelun ja konservoinnin historialliseen taustaan, filosofisiin virtauksiin ja eri restaurointiteorioihin. Erityisen tarkastelunkohteena ovat kansainvälisen yhteistyön pääpiirteet, esimerkiksi Maailmanperintö -instituution kehitys ja niiden suhde kansallisiin käytäntöihin.

Osaamistavoite: Suoritettuaan kurssin opiskelija tuntee kulttuuriympäristön konservointi- ja suojelu käsitteiden sisältöjä, käytäntöjä ja kehitysnäkymiä kansainvälisessä kontekstissa.

Opiskelumuodot: Kontaktiopetuskurssi ja itsenäinen työskentely

 

KUOS151 Työelämäprojekti 5 op

Työelämäprojekti syventää opiskelijan tutustumista kulttuuriympäristöalan erilaisiin asiantuntija- ja konsultointitehtäviin ja opiskelija verkostoituu alan toimijoiden kanssa. Opintojakso sisältää käytännön kehittämisprojektin suunnittelua, projektissa työskentelyä ja sen raportointia sekä projektia reflektoivan kirjallisen raportin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa maisterikoulutuksessa oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä sekä hallitsee projektityöskentelyä. Opiskelija tuntee kulttuuriympäristöalan toimintaperiaatteita ja osaa suhteuttaa oman asiantuntijuutensa alan keskeisiin strategioihin. Opiskelija tuntee kulttuuriympäristöalan työllistymismahdollisuuksia ja tunnistaa mahdollisuuksia rakentaa kulttuuriympäristöalan yritystoimintaa (esimerkiksi palvelumuotoilua).

Työelämäprojekti voidaan yhdistää pro gradu -tutkielmaan. Katso jäljempänä pro gradu -tutkielma.

Opiskelumuodot: työelämäprojekti tai muutoin sovittava suoritusmuoto

 

KUOS201 Maisteriseminaari 10 op

Maisteriseminaarin aikana laaditaan tieteellinen esitelmä pro gradu -tutkielman problematiikasta, metodeista, tehtävän rajauksesta ja aineistosta, esitetään tutkielman dispositio ja tutkimussuunnitelma. Lisäksi seminaarissa opponoidaan suullisesti ja kirjallisesti1yksi muu esitelmä.

Osaamistavoite: Suoritettuaan seminaarin opiskelija osaa kirjoittaa ja esittää pro gradu - tutkielmansa tutkimussuunnitelman ja seminaariesitelmän. Opiskelija osaa arvioida oman tutkimusaiheensa tutkimuseettisiä lähtökohtia ja ongelmia ja pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun argumentoiden ja puolustaen omaa näkemystään. Opiskelija osaa esittää kritiikkiä julkisesti ja rakentavasti kiinnittäen huomiota työn rakenteeseen, käsitteisiin, tutkimuskysymyksiin, aineiston analysointiin, tutkimuskirjallisuuden käyttöön sekä esittämisen tapaan.

Opiskelumuoto: Aktiivinen osallistuminen seminaariin kahden lukukauden aikana.