19.12.2013

Pääaineen opinnot


Museologian pääaineopinnot

MSLS001 Tutkielmaan liittyvät opinnot, 10 op

Opinnoissa syvennetään opiskelijan oman tutkimuksen aihepiiriä. Opiskelija tutustuu tutkimusaiheensa kannalta relevanttiin metodiikkaan ja aihepiiriin käsittelyyn oman tieteenalansa sisällä ja ulkopuolella.

Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee tutkimuksensa aihepiirin ja osaa välittää tutkimustaan koskevaa tietoa tiedeyhteisön sisällä ja ulkopuolella.

Opiskelumuodot: Kirjatentti ja esseet, omien tutkimustulosten välittäminen luentoina, artikkeleina jne. Kirjallisuus valitaan tutkielmassa käytettävästä kirjallisuudesta ohjaajan/tentaattorin kanssa sopien.

 

MSLS002 Museologian erikoisalat, 10 op

Opinnoissa syvennetään opiskelijan oman erikoisalan aihepiirin.

Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee erikoisalansa aihepiirin ja osaa toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä.

Opiskelumuodot: Kirjatentti, esseet ja kehittämisprojekti. Kirjallisuus valitaan erikoisalan kirjallisuudesta ohjaajan/tentaattorin kanssa sopien.

Takaisin ylös

Nykykulttuurin tutkimuksen pääaineopinnot

KOODI Kulttuuriteoria, 5 op

Opinnoissa perehdytään kulttuurintutkimuksen tapoihin ymmärtää kulttuuri, kulttuurinen toimijuus ja kulttuurituotanto. Erityisesti tarkastellaan kulttuurin kytköksiä vallan ja hallinnan muotoihin. Myös populaarikulttuuri ja kulttuurin asema ja merkitys arjessa ovat vahvasti esillä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kulttuurintutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja teoriat (hermeneutiikka, semiotiikka, kriittinen teoria).

Opiskelumuodot: Itseopiskelu ohjaajan kanssa sovitun kirjallisuuden pohjalta, esseetehtävät.

 

KOODI Mediakulttuuri, 5 op

Opinnoissa keskitytään mediakulttuurin tutkimukseen ja uusimpaan mediateoriaan. Tarkastelussa ovat niin mediakulttuurin tuotanto, jakelu kuin vastaanottokin. Erityiskysymyksinä nostetaan esiin genren, faniuden ja intermediaalisuuden teemat sekä sosiaalinen media.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa globaalin, monisuuntaisen ja monimediaisen viestinnän mahdollistamat mediakulttuurin muodot ja ymmärtää niiden toimintatavat.

Opiskelumuodot: Luennot, kirjallisuus.

 

KOODI Digitaalinen kulttuuri, 5 op

Opinnoissa perehdytään digitaalisen kulttuurin teorioihin ja teknologian kulttuuriseen merkitykseen. Erityisesti Internetiä tarkastellaan keskeisenä kulttuuriteknologian muotona. Huomiota kiinnitetään myös digitaalisen taiteen ja digitaalisen kulttuuriperinnön kysymyksiin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee digitaalisen kulttuurin kehityshistorian ja ymmärtää sen keskeiset piirteet.

Opiskelumuodot: Luennot, kirjallisuus.

 

KOODI Kulttuurintutkimuksen menetelmiä, 5 op

Perehdytään yksilöllisesti opiskelijan pro gradu-tutkielman kannalta keskeisiin tutkimusmetodeihin, esim. kriittiseen diskurssianalyysiin, narratiiviseen analyysiin, datan visualisointiin tai toimijaverkkoanalyysiin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee pro gradu -tutkielmassa tarvitsemansa

tutkimusmenetelmät.

Opiskelumuodot: Työpaja, oppimistehtävät.

Takaisin ylös

Taidehistorian pääaineopinnot

TAHS112 Tutkielmaa tukeva teoria 5 op

Opinnoissa perehdytään yksilöllisesti opiskelijan pro gradu -tutkielman kannalta keskeiseen teoriapohjaan.

Osaamistavoite: Opiskelija osaa valita tutkielmaansa soveltuvia menetelmiä ja perustella tekemiään valintoja tutkimuksensa kontekstissa.

Opiskelumuodot: Kontaktiopetuskurssi ja itsenäinen työskentely

 

TAHS312 Valinnainen erikoiskurssi tutkimuskentältä 5 op

Opinnoissa syvennytään ajankohtaisen tutkimuksen suuntauksiin.

Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee kulttuuriympäristön tutkimuskentän sisältöjä ja hallitsee niiden suhteuttamisen omaan tutkimukseensa.

Opiskelumuodot: Kontaktiopetuskurssi ja itsenäinen työskentely

 

TAHS313 Ajankohtainen tutkimus 5 op

Ajankohtaiseen suomalaiseen tutkimukseen tutustuminen.

Osaamistavoite: Opiskelija on perehtynyt tutkimuskentän ajankohtaisiin ilmiöihin.

Opiskelumuodot: Luentokurssit, esseet, kirjatentit, oppimisprojektit.

 

TAHS410 Tutkielmaan liittyvä sisältöasiantuntemus 5 op

Opinnoissa perehdytään yksilöllisesti opiskelijan pro gradu -tutkielman aiheen kannalta keskeiseen tutkimukseen.

Osaamistavoite: Opiskelijalla on käsitys pro gradu -tutkielman myötä syntyvästä erikoisasiantuntijuudesta. Hän tunnistaa asiantuntijuutensa erityispiirteet sekä kulttuuriympäristön että taidehistorian kentällä.

Opiskelumuodot: Tieteidenvälistä asiantuntijuutta pohtiva, omaan oppimiseen perustuva esseetehtävä.

Takaisin ylös

Taidekasvatuksen pääaineopinnot

TKAS111 Lähestymistapoja tutkimukseen I, 5 op

Opinnoissa perehdytään tieteenfilosofian, tutkimusetiikan ja tulkinnan problematiikkaan ihmistieteissä.

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee ihmistieteiden filosofian periaatteet, hallitsee tieteellisen argumentaation ja ymmärtää tutkimusetiikan ja tulkinnan problematiikan. Hän osaa asettaa oman tutkimuksensa tieteenfilosofiseen viitekehykseen, arvioida sitä tutkimuseettisten periaatteiden mukaan ja tarkastella omaa asemaansa tutkijana.

Opiskelumuoto: kontaktiopetuskurssi, itsenäinen tehtävä tai kirjatentti.

 

TKAS121/122/123 Taiteen ja kulttuurin teoria 5 + 5 op

Opinnoissa syvennytään muutamaan taidekasvatuksen erikoisalueeseen.

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee syvällisesti taidekasvatuksen, estetiikan, taiteen tai kulttuurin teorian muutaman omalle tutkimustyölle hyödyllisen osa-alueen tai keskeisen ajattelijan. Osa-alueita ovat esim. ilmaisun, havaitsemisen, kuvittelun, tulkinnan, tunteiden, kauneuden, kasvatuksen, kritiikin, vuorovaikutuksen teoria ja filosofia.

Opiskelumuoto: kontaktiopetuskurssi, itsenäinen tehtävä tai kirjatentti.

 

TKAS131/132 Taidekasvatuksen klassikoita 5, op

Opinnoissa perehdytään esteettisen ja taidekasvatuksen alan klassikoihin lukemalla ja keskustelemalla alkuperäisistä klassikkoteksteistä mieluiten alkukielellä. Opiskelija voi neuvotella valikoimasta niin, että se tukee hänen omaa suuntautumistaan.

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee taidekasvatuksen tieteenalan keskeisiä klassikkoja ja osaa tulkita ja suhteuttaa ne aikaansa ja nykypäivään. Hän tiedostaa kontekstin vaikutuksen tyyliin ja sisältöihin ja osaa erotella argumentaation keskeisen rakenteen. Hän tunnistaa klassikoiden vaikutukset ja osaa vertailla ja yhdistellä klassikkojen näkökulmia ja argumentteja taidekasvatusalan uudempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen.

Opiskelumuoto: kontaktiopetuskurssi, itsenäinen tehtävä tai kirjatentti.

Takaisin ylös