22.09.2015

Musiikkikasvatuksen opetussuunnitelma 2015 – 2017

Musiikkikasvatus pääaineena

Musiikkikasvatuksen opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin sekä luoda opiskelijalle taidolliset, tiedolliset, pedagogiset ja asenteelliset valmiudet musiikinopetukseen peruskoulussa ja lukiossa. Opinnot antavat valmiudet musiikkikasvatusta koskevan tutkimuksen tekemiseen ja seuraamiseen.

Musiikkikasvatuksen opintojen luonne ja sisällöt määräytyvät oppiaineen suhteesta yleissivistävän koulun musiikinopetukseen. Filosofian maisterin tutkinto yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa antaa kelpoisuuden peruskoulun ja lukion musiikin aineenopettajan virkoihin sekä vapaan sivistystyön ym. opetustehtäviin. Opiskelijan työelämävalmiuksien kehittäminen on integroitu musiikkikasvatuksen opintojen eri vaiheisiin sekä pedagogisiin opintoihin.

Opiskelijaa kannustetaan lähtemään opintojensa aikana esimerkiksi yhdeksi lukukaudeksi opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon. Opintojen sujuvuuden kannalta opiskelijavaihtoon lähtemisen ajankohdaksi suositellaan toisen opiskeluvuoden kevätlukukautta tai kolmannen opiskeluvuoden syksyä. Muita kansainvälistymisen mahdollisuuksia ovat esimerkiksi osallistuminen englanninkieliseen opetukseen ja opiskelijatutorina toimiminen kansainvälisille opiskelijoille.

Musiikkikasvatus sivuaineena

Musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot sivuaineena (60 op) antavat yhdessä maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen (60 op) kanssa kelpoisuuden perusopetuksen musiikin aineenopettajan virkoihin. Sivuaineopintojen tavoitteena on antaa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia musiikin aineenopettajan tehtävässä.

 

HuK-tutkinnon rakenne 180 op

Musiikkikasvatuksen pääaineopinnot 90 op

Sivuaineopinnot

 • Musiikkikasvatuksen perusopinnot 30 op
 • Musiikkikasvatuksen aineopinnot 60 op
 • Vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus
 • esim. pedagogiset perusopinnot 25 op tai toisen opetettavan aineen opinnot
 • muita sivuaineopintoja tai valinnaisia opintoja

  Viestintä- ja kieliopinnot, vähintään 10 op

  • äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestinnän kurssi 3 op
  • toinen kotimainen kieli 3 op
  • vieras kieli 3 op (kirjallinen ja suullinen taito)
  • maturiteetti 1 op

  Muut opinnot, pakolliset*

  Muut opinnot, valinnaiset

  • HYVY001 Opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä (2 op)

  * Muut pakolliset opinnot koskevat opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos tällöin aloittavalla opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja suoritettuna, voi AHOT-menettelyn kautta hakea ko.opintojen hyväksilukemista.

  FM-tutkinnon rakenne 120 op

  Musiikkikasvatuksen syventävät opinnot 80 op

  Muut opinnot 40 op

  • Maisterintutkielma 40 op
  • Muut musiikkikasvatuksen syventävät opinnot 40 op
  • sivuaineopintoja tai valinnaisia opintoja
  • esim. pedagogiset aineopinnot 35 op
  • täydentäviä opintoja

   

  Musiikin aineenopettajan pätevyyttä varten tulee suorittaa musiikkikasvatuksen perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Pedagogiset opinnot on mahdollista sisällyttää joko kandi- tai maisteritutkintoon, tai jakaa siten, että perusopinnot sisältyvät kanditutkintoon ja aineopinnot maisteritutkintoon.

  Toisen opetettavan aineen opinnot voivat olla luokanopettajakelpoisuuden antavat monialaiset opinnot (POM-opinnot) tai jokin peruskoulussa opetettava aine.  Musiikkikasvatuksen ja luokanopettajakoulutuksen yhdistelmä antaa pätevyyden sekä musiikin aineenopettajan että luokanopettajan virkoihin.

  Suoraan musiikkikasvatuksen maisteriopintoihin valitut opiskelijat, joilla on soveltuva alempi korkeakoulututkinto (AMK- tai kandidaattitutkinto yliopistosta), suorittavat musiikkikasvatuksen syventävät opinnot (80 op, joka sisältää opinnäytteen) sekä 40 op muita opintoja. Musiikkikasvatuksen syventäviin opintoihin sisältyy maisterintutkielma (40 op). Aineenopettajan pätevyyteen tarvittavat puuttuvat musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot sisällytetään maisterin tutkintoon. Täydentävien opintojen sisältö sovitaan opiskelijan aiemman opiskelutaustan perusteella opinto-ohjauksessa (HOPS).

   

  Musiikkikasvatuksen perusopinnot

  Pääaine 30 op 

  Sivuaine 25 op 
  Instrumenttitaidot I

  MKIP016 Piano I

  3 op 3 op

  MKIP013 Laulu I

  2 op 2 op

  MKIP014 Kitara I

  2 op 2 op

  MKIP023 Yhtyesoitto I

  3 op 3 op
  Opetustaidot I

  MKAP012 Käytännön valmiudet

  2 op 2 op

  MUPP024 Musiikkiteknologia I

  2 op 2 op

  MKIP024 Musiikin pedagogiikka

  6 op 6 op
  Musiikkikulttuurit I

  MUPP031 Länsimainen taidemusiikki I

  3 op 3 op

  MUPP037 Länsimainen populaarimusiikki

  2 op 2 op
  Tutkijan taidot I
  (Vain pääaineopiskelijat)

  MUPP011 Tieteellisen tutkimuksen perusteet

  3 op

  MUPP044 Näkökulmia musiikkikasvatukseen

  2 op

   

  Musiikkikasvatuksen aineopinnot

  Pääaine 60 opSivuaine 35 op
  Instrumenttitaidot

  MKIA013 Laulu II

  3 op 3 op

  MKIA014 Kitara II

  2 op

  MKIA017 Piano II

  2 op

  MKIA018 Vapaa säestys I

  3 op 3 op
  Yhtyetaidot

  MKIA033 Kuoro I

  6 op 6 op

  MKIA034 Orkesterinjohto ja orkesterisoitto

  2 op 2 op

  MKIA046 Yhtyesoitto II

  3 op

  MKIA024 Kansanmusiikki

  2 op 2 op
  Opetustaidot II

  MKAA054 Yhtyesoiton pedagogiikka

  3 op

  MKAA047 Sovitus I

  6 op 6 op

  MUPA024 Musiikkiteknologia II

  3 op 3 op
  Musiikkikulttuurit II

  MUPA031 Länsimainen taidemusiikki II

  3 op 3 op

  MUPA033 Perinnemusiikki

  2 op 2 op
  Tutkijan taidot II

  MUPA021 Laadulliset ja määrälliset mentelmät

  3 op

  MKAA011 Kandidaattiseminaari

  2 op

  MKAA012 Kandidaatintutkielma

  10 op


  MKAA060 Valinnaiset opinnot


  5 op

  5 op

   

  Musiikkikasvatuksen syventävät opinnot

  Musiikki ja yhteiskunta

  Valitaan kaksi seuraavista:

  MKAS032 Musiikkikasvatuksen filosofia

  5 op

  MKAS033 Musiikkisosiologia

  5 op

  MKAS021 Musiikkikasvatuksen historia

  5 op
  Opetustaidot III

  Valitaan kaksi seuraavista:

  MKAS029 Musiikin erityiskasvatus

  5 op

  MKAS044 Monikulttuurinen musiikkikasvatus

  5 op

  MKAS046 Musiikkiterapia

  5 op
  Tutkijan taidot III

  MKAS011 Maisteriseminaari

  5 op

  MKAS026 Kollokvio

  5 op
  Erikoistumisopinnot

  Valitaan kaksi 5 opintopisteen laajuista kurssia.
  Erikoistumisopinnot voivat olla myös instrumenttiopintoja.
  Huom. instrumenttiopintoihin vuosittainen hakumenettely.

  10 op


  MKAS070 Maisterintutkielma


  40 op

   

   

  Opintojaksojen kuvaukset

   

  Muut opinnot

   

  MKAY001 Opinto- ja urasuunnittelu 2 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

   • tuntee kandidaatin- ja maisterintutkinnon rakenteen
   • osaa aikatauluttaa kandidaattivaiheen opintonsa ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHops)
   • tuntee alansa työllistymismahdollisuuksia
   • tunnistaa opiskelunsa kannalta tärkeät vahvuusalueensa ja kehittämishaasteensa
   • osaa hyödyntää työelämäorientaation kokemuksia opintojensa suunnittelussa.

  Sisältö: Perehtyminen tutkintorakenteeseen, oman opintosuunnitelman laatiminen yliopiston ja musiikkikampuksen kurssitarjontaa hyödyntäen. Tutustuminen musiikkikasvattajan työhön.

  Opiskelutavat: Luennot, työelämäjakso, henkilökohtainen opintosuunnitelma (eHops).

  Suoritustavat: aktiivinen osallistuminen luennoille ja pienryhmätyöskentelyyn, opintosuunnitelman laatiminen ohjausta hyödyntäen, työelämäorientaatio musiikkikasvattajan työhön. Opintojakson yhteyteen suositellaan opintojaksoa HYVY001 Opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä (2 op).

  Arviointi: Hyväksytty/hylätty: aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen, työelämäjakson raportti.

  Oppimateriaalit:

   • Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksen musiikkikasvatuksen opetussuunnitelma 2015–17.
   • Jyväskylän yliopiston voimassa oleva tutkintosääntö.

  Ajoitus: Ensimmäinen vuosi.

   

   

  Perusopinnot 30 op


  Osaamistavoitteet: Musiikkikasvatuksen yhteiset perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

   • nimetä musiikkikasvatuksen tutkimuksen suuntauksia
   • määritellä musiikin tutkimuksen peruskäsitteet
   • kuvata tieteellisen kirjoittamisen periaatteet
   • löytää ja arvioida tutkimuskirjallisuutta
   • arvioida musiikkikulttuureissa vaikuttavien musiikillisten ja kontekstuaalisten tekijöiden suhdetta
   • opetustyön kannalta keskeisten instrumenttien perusteet
   • tunnistaa omien instrumenttitaitojensa vahvuudet ja kehittämishaasteet
   • hyödyntää musiikkiteknologiaa opinnoissaan
   • käyttää tarkoituksenmukaisia työskentelytapoja
   • noudattaa opiskelun eettisiä periaatteita ja laitoksella sovittuja opiskelun pelisääntöjä.

   

   

  INSTRUMENTTITAIDOT I 10 OP

  MKIP016 Piano I 3 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

   • tunnistaa pianonsoitossa harmoniset peruselementit ja äänenkuljetuksen (kadenssit ja asteikot)
   • osaa lukea sujuvasti eri klaaveille kirjoitettua musiikkia
   • osaa soittaa tasolleen sopivaa homofonista ja polyfonista pianomusiikkia (opettajilta esimerkkiohjelmistot eri tasoisista pianon perusopintojen kappaleista) ja harjoitella niitä itsenäisesti
   • osaa prima vista –soiton perusteet
   • hallitsee säestystehtävissä tarvittavia pianonsoiton perustaitoja.

  Sisältö: Pianonsoiton perustekniikka, piano säestyssoittimena.

  Opiskelutavat: Kontaktiopetus, matineat.

  Suoritustavat: Yksilö- ja pienryhmäopetus ja itsenäinen harjoittelu, matineaesiintymiset, oppimispäiväkirja oman oppimisen reflektoimiseksi.

  Arviointi: 0–5. Edistyminen opintojakson aikana. Matineaesiintymiset opettajapalautteineen, itsearviointi.
  Korvaava opintosuoritus: Musiikkioppilaitosten perustaso 2 vastaava suoritus.

  Oppimateriaalit: Keskeinen, opiskelijan lähtötason huomioiva pianokirjallisuus ja prima vista -aineisto. Osa oppimateriaalista voi olla säestystehtäviä.

  Ajoitus: Ensimmäinen vuosi.

   

  MKIP013 Laulu I 2 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

   • rohkaistuu käyttämään ääntään instrumenttina
   • oppii harjoittelemaan ohjatusti ja saa valmiuksia itsenäiseen harjoitteluun
   • alkaa ääniharjoitusten kautta tuntea äänialuettaan ja oppii äänen hallintaa
   • asennoituu positiivisesti laulutaidon ja terveen äänenkäytön kehittämiseen ammatillisuutensa tärkeänä osaamisalueena.

  Sisältö: Laulun ja äänenkäytön perustekniikka.

  Opiskelutapa: Yksilö- ja pienryhmäopetus, matineat.

  Suoritustavat: Osallistuminen yksilö- ja ryhmäopetukseen, aktiivinen omatoiminen työskentely, matineaesiintymiset.

  Arviointi: 0–5. Edistyminen opintojakson aikana. Suullinen palaute matineaesiintymisistä, itsearviointi.

  Oppimateriaalit: Soveltuvaa monipuolista lauluohjelmistoa.

  Ajoitus: Ensimmäinen vuosi.

   

  MKIP014 Kitara I 2 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

   • osaa säestää helppoja koulukirjakappaleita ja

  hallitsee mediumtempossa kaikki kolmi- ja nelisoinnut (molliseptimi, septimi- ja majseptimisoinnut) avoasemassa

   • sekä osaa muodostaa ”A- ja E-tyypin” barreotteet
   • osaa soittaa sujuvasti helppoja melodioita ja hallitsee ja
   • tuntee kitaran otelaudan tyydyttävästi.

  Sisältö: Soitetaan pienryhmässä erilaisia helppoja kappaleita, joiden avulla kitaransoiton perustekniikkaa voidaan kehittää monipuolisesti niin plektrasoiton kuin näppäilynkin osalta.

  Opiskelutavat: Pienryhmäopetus.

  Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen ja omatoiminen työskentely.

  Arviointi: 0–5. Eidstyminen opintojakson aikana ja tentti.

  Oppimateriaalit: Erilaisia valikoituja kappaleita ja tekniikkaharjoituksia.

  Ajoitus: Ensimmäinen vuosi.

   

  MKIP023 Yhtyesoitto I 3 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

   • käyttää yhtyesoitinten (kitara, basso, kosketinsoittimet & rummut)
   • soittamisen perustekniikoita
   • käyttää sähköistä äänentoistolaitteistoa turvallisesti ja tehdä
   • yleisimpiä laitteiston ja soittimiston ylläpito- ja huoltotoimenpiteitä.

  Sisältö: Demot äänentoistolaitteistosta ja niiden huolloista, yhtyesoittoa pienryhmissä.

  Opiskelutavat: Pienryhmäopetus, omakohtainen harjoittelu.

  Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja matinea.

  Arviointi: 0–5. Edistyminen opintojakson aikana, matineaesiintyminen, itsearviointi.

  Oppimateriaalit:

   • Erilaisia valikoituja kappaleita ja tekniikkaharjoituksia
   • Matti Ruippo: Bändikamat: Opas bändilaitteiden käyttäjälle. 1999. 2. painos. Osoitteessa: http://ruippo.fi/mustek/bandikamat/

  Ajoitus: Ensimmäinen vuosi.

   

   

  OPETUSTAIDOT I 10 OP

  MKAP012 Käytännön valmiudet 2 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

   • tunnistaa soivista musiikkinäytteistä musiikin peruselementit (yleiset intervallit, sointutyypit, kadenssit ja rytmiset hahmot)
   • osaa nuotintaa musiikkinäytteistä keskeiset melodia- ja sointukulut sekä rytmiset hahmot
   • osaa laatia koulukäyttöön soveltuvaa soitto- ja laulumateriaalia.

  Sisältö: Säveltapailu- , hahmottamis-, transkriptio- ja ohjaustehtäviä.

  Opiskelutavat: Luennot, yhtye- ja kuorolaulun sekä soitinryhmien avulla tehtävät intervallien, sointujen, kadenssien ja muiden musiikin peruselementtien tuottamis- ja tunnistamisharjoitukset. Itsenäisesti tehtävät transkriptiotyöt.

  Suoritustavat: Osallistuminen luennoille, harjoitustyöt ja säveltapailu- /hahmottamistentti.

  Arviointi: 0–5. Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, kirjalliset harjoitustyöt ja tentti.

  Oppimateriaalit: Luentomonisteet.

  Ajoitus: Ensimmäinen vuosi.

   

   

  MUPP024 Musiikkiteknologia I 2 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

   • hallitsee notaatio-ohjelman perustoiminnot
   • osaa tuottaa notaatiota selkeällä layoutilla.

  Sisältö: Notaatio-ohjelman perustoiminnot harjoitustöitä sekä yhteisesti että ohjatusti, omassa tahdissa edeten.

  Opiskelutavat: Luennot, demonstraatiot ja harjoitustyöt.

  Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävät.

  Arviointi: 0–5.

  Oppimateriaalit: Materiaali kurssin yhteydessä.

  Ajoitus: Ensimmäinen vuosi.

   

   

  MKIP024 Musiikin pedagogiikka 6 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

   • osaa perustella toimintaansa musiikinopettajana
   • osaa kriittisesti arvioida olemassa olevia musiikkikasvatuksen pedagogisia käytäntöjä
   • tuntee musiikinopetuksen menetelmällisiä erityispiirteitä keskittyen perusopetuksen vuosiluokkiin 1-6
   • osaa organisoida monipuolisia oppimistilanteita ja laatia ikäluokalle sopivaa oppimateriaalia
   • ilmentää kehollaan musiikin peruselementtejä
   • käyttää luovasti liikettä musiikillisessa keksinnässä
   • soveltaa ilmaisullisia keinoja musiikinopetuksessa.

  Sisältö: Musiikinopetuksen sisältö ja menetelmät perusopetuksen 1–6 luokilla.

  Opiskelutapa: Luennot ja demot: Musiikki ja ilmaisu, Musiikin pedagogiikka, Koulusoitinpedagogiikka,  tutustumiskäynnit, henkilökohtainen portfolio.

  Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja tutustumiskäynneille, portfolio luentoja ja annettua oheismateriaalia sekä omaa reflektointia hyödyntäen.

  Arviointi: 0–5: Aktiivinen osallistuminen, portfolio.

  Oppimateriaalit:

   • Kivelä-Taskinen, E. & Setälä, H. 2006. Rytmikylpy. Helsinki: Edita Prima.
   • Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkia liikkuen. Helsinki: WSOY.
   • Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkia tanssien. Helsinki: WSOY.
   • Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus.

  Ajoitus: Ensimmäinen vuosi.

   

   

   

  MUSIIKKIKULTTUURIT 5 OP

  MUPP031 Länsimainen taidemusiikki I 3 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

   • hahmottaa länsimaisen taidemusiikin historialliset kehityslinjat keskiajalta 1800-luvun loppuun
   • kuvata tyylikausien keskeiset musiikilliset piirteet ja niihin liittyvät keskeiset käsitteet
   • tunnistaa opintojaksossa käsiteltävien aikakausien musiikillisia ominaispiirteitä opintojaksoon liittyvän kuuntelumateriaalin kautta
   • ymmärtää musiikillisia ilmiöitä suhteessa aikakauden yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin taustoihin sekä filosofis-esteettisiin käsityksiin
   • soveltaa kurssilla oppimaansa tietoa musiikkialan työtehtävissä.

   

  Sisältö: Eurooppalaisen taidemusiikin (ml. suomalainen taidemusiikki) lajit, tyylipiirteet, esityskäytännöt, muusikoiden yhteiskunnallisen aseman muutokset sekä musiikkifilosofian ja –estetiikan päälinjat keskiajalta myöhäisromantiikkaan.

  Opiskelutavat: Luennot, oppimistehtävät, kirjallisuuteen ja äänitteisiin tutustuminen.

  Suoritustavat: osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät ja luentopäiväkirja. Opintojakso mahdollista suorittaa 5 op:n laajuisena. Katso musiikkitieteen opetussuunnitelma.

  Arviointi: 0–5; luentopäiväkirja.

  Oppimateriaalit:

   • Burkholder, Grout & Palisca (2006). A History of Western Music (pääaineopiskelijat), (valikoiden).
   • Forney & Machlis (2007). The Enjoyment of Music – An Introduction to Perceptive Listening (sivuaineopiskelijat) (valikoiden).
   • Suomen musiikin historia, 1, Ruotsin vallan ajasta romantiikkaan (1995) (valikoiden).
   • Lisäksi verkkomateriaaleja.

  Ajoitus: Ensimmäinen vuosi.

   

  MUPP037 Länsimainen populaarimusiikki 2 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

   • hahmottaa länsimaisen populaarimusiikin kehityslinjat 1800-luvun puolivälistä tähän päivään
   • sijoittaa länsimaisen populaarimusiikin kehityksen osaksi musiikin sekä yhteiskunnan yleistä kehitystä.

  Sisältö: Luennot länsimaisen populaarimusiikin kehityksestä 1800-luvun puolivälistä tähän päivään, omakohtainen tutustuminen aiheeseen kuuntelun ja artikkeleiden avulla.

  Opiskelutavat: Luennot tai kirjallisuus.

  Suoritustavat: Kurssi suoritetaan oppimispäiväkirjana. Vaihtoehtoisesti erikseen sovitun kirjallisuuden pohjalta kirjatentti.  Opintojakso on mahdollista suorittaa 5 op:n laajuisena. Katso musiikkitieteen opetussuunnitelma.

  Arviointi: 0–5.

  Oppimateriaalit:

   • Oxford Music Online: populaarimusiikin artikkelit valikoiden (http://www.oxfordmusiconline.com)
   • muu kurssin yhteydessä annettava kirjallinen, av- sekä verkkomateriaali.

   Ajoitus: Ensimmäinen vuosi.

    

    

   TUTKIJAN TAIDOT 5 OP

   MUPP011 Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • määritellä oman alan tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteistöä
    • nimetä musiikintutkimuksen keskeisiä menetelmiä
    • etsiä valitsemastaan aiheesta keskeistä lähdeaineistoa
    • analysoida tieteellisen tutkimuksen kriteerein tutkimuksia aiheestaan
    • esitellä tutkimuksensa sisältöä ja rakennetta suullisesti.

   Sisältö: Musiikkikasvatuksen tutkimukseen ja keskeiseen kirjallisuuteen perehtyminen.

   Opiskelutavat: Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät.

   Suoritustavat: Seminaari, ryhmätyöt, esitelmä, opponointi ja tutkimusviestintäseminaaria (XKVH005) pohjustavat kirjalliset tehtävät.

   Arviointi: 0–5, aktiivinen osallistuminen luennoilla ja ryhmätöissä, opintojaksoon sisältyvät kirjalliset työt, vertais- ja itsearviointi.

   Oppimateriaalit:

    • Aaltola & Valli (2007). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I.
    • Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2009). Tutki ja kirjoita.

   Ajoitus: Ensimmäinen vuosi. Opintojaksoa seuraa pääaineen tutkimus-viestintäseminaari, mikä järjestetään yhteistyössä kielikeskuksen kanssa.

    

   MUPP044 Näkökulmia musiikkikasvatukseen 2 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    • tunnistaa keskeisiä musiikkikasvatuksen tutkimussuuntauksia
    • osaa vertailla musiikkikasvatuksen tutkimuksen lähestymistapoja, tavoitteita ja menetelmiä
    • osaa laatia valitsemistaan aiheista kirjallisen alustuksen ja osallistua kriittiseen keskusteluun.

   Sisältö: Musiikkikasvatuksen tutkimuksen ja opetuksen keskeisimmät tutkimussuuntaukset.

   Opiskelutavat: Lukupiirityöskentely tai itsenäinen työskentely.

   Suoritustavat: Osallistuminen lukupiiriin, alustus ja raportointi.

   Arviointi: 0–5. Aktiivinen osallistuminen lukupiirityöskentelyyn, itsearviointi  ja  vertaisarviointi lukupiirityöskentelystä, alustus ja raportti.

   Oppimateriaalit:

    • Louhivuori, Paananen & Väkevä (toim.) (2009). Musiikkikasvatus: näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen.
    • Myllykoski Mikko (2012). The Use of ICT and Music technology in Finnish Music Education. Teoksessa M. Gall, G. Sammer, & A. Vugt (toim.) European Perspectives on Music Education 1; New Media in the Classroom. Innbruck: Helbing & Lichtenhahn Verlag. 115-124.
    • Paananen-Vitikka Pirkko & Myllykoski Mikko (2013). JamMo 3–6 ja 7–12 - säveltäminen mobiilioppimisympäristössä. Teoksessa J. Ojala, & L. Väkevä (toim.), Säveltäjäksi kasvattaminen. Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen. Oppaat ja käsikirjat 2013:3. Helsinki: Opetushallitus. 203-212.
    • musiikkikasvatusteknologiaosuutta täydentäviä artikkeleita, ilmoitetaan opetusohjelmassa.

   Ajoitus: Ensimmäinen vuosi.

    

    

   Aineopinnot 60 op

    

   Osaamistavoitteet: Musiikkikasvatuksen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

    • hahmottaa ja tunnistaa musiikkikulttuurien keskeiset piirteet
    • tuottaa opetuskäyttöön soveltuvia eri tyylilajeja edustavia sovituksia
    • selittää musiikkikasvatuksen tutkimuksen keskeiset käsitteet  teoriat ja menetelmät
    • hankkia, arvioida ja soveltaa musiikkikasvatukseen liittyvää tutkimustietoa pienimuotoisissa pedagogisissa ja tutkimuksellisissa yhteyksissä
    • toteuttaa pienimuotoisen tutkielman
    • arvioida omaa osaamistaan opetustyön vaatimusten näkökulmasta
    • soveltaa musiikkikasvatusteknologiaa monipuolisesti tutkimuksessa ja opetuksessa
    • kehittää soitto-, laulu- ja johtamistaitoja ja pedagogista osaamistaan.

    

    

    

   INSTRUMENTTITAIDOT II 10 OP

   MKIA013 Laulu II 3 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    • oppii tuntemaan ja harjoittelee tyylillisesti erilaista lauluohjelmistoa
    • harjoittelee itsenäisesti
    • arvostaa laulutaitoa ja tervettä äänenkäyttöä sekä työvälineinä, että laulamisen mallina oppilaille.

   Sisältö: Laulutekniikan ja äänenkäytön kehittäminen.

   Opiskelutavat: Yksilö- ja pienryhmäopetus, matineaesiintyminen.

   Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, aktiivinen itsenäinen työskentely, matineaesiintymisiä. Kolmen laulun kokonaisuuden esittäminen.

   Arviointi: 0–5: Matineaesiintymisiä ja suullinen palaute, oman edistymisen kokonaisarviointi. Korvaava opintosuoritus: Laulun perustutkinto.

   Edeltävä opintosuoritus: MKIP013 Laulu I.

   Oppimateriaalit: Soveltuva monipuolinen lauluohjelmisto.

   Ajoitus: Toinen vuosi.

    

    

   MKIA014 Kitara II 2 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • säestää koulukirjalauluja tyylin mukaisesti
    • muodostaa kaikki nelisoinnut kahdelta eri kieliryhmältä
    • soittaa melodioita eri sävellajeista useasta asemasta
    • hyödyntää duuri-, molli-, pentatonisen ja bluesasteikon eri sormituksia (melodian soitossa ja improvisoinnissa).

   Sisältö: Soitetaan pienryhmässä erilaisia kappaleita, joiden avulla kitaransoiton tekniikkaa edelleen kehitetään monipuolisesti.

   Opiskelutavat: Pienryhmäopetus.

   Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen ja omatoiminen työskentely.

   Arviointi: 0–5. Edistyminen opintojakson aikana, tentti.

   Edeltävä opintosuoritus: MKIP014 Kitara I.

   Oppimateriaalit: Erilaisia valikoituja kappaleita ja tekniikkaharjoituksia.

   Ajoitus: Toinen vuosi.

    

    

   MKIA017 Piano II 2 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • harjoitella tavoitteellisesti tasolleen sopivaa ohjelmistoa, joka edustaa tyylillisesti monipuolista homofonista ja polyfonista musiikkia
    • kehittää säestystaitojaan ja valmiuksia yhteismusisointiin
    • käyttää prima vista –taitojaan käytännön musisoinnissa.

   Sisältö: Piano musiikkikasvattajan työvälineenä.

   Opiskelutapa: Kontaktiopetus, matineaesiintymiset.

   Suoritustapa: Osallistuminen yksilö- ja pienryhmäopetukseen, itsenäinen harjoittelu, soolo- ja säestystehtävien matineaesiintymiset.

   Arviointi: 0–5: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, oman oppimisen reflektointi, itsearvio, palaute matineaesiintymisistä.

   Edeltävä opintosuoritus: MKIP016 Piano I, korvaava opintosuoritus: soolo-osuuden osalta musiikkioppilaitosten perustaso 3 vastaava suoritus.

   Oppimateriaalit: Opiskelijan tasolle sopiva ja soittotaidon kehittymisen huomioiva pianokirjallisuus ja säestysmateriaali.

   Ajoitus: Toinen vuosi.

    

    

   MKIA018 Vapaa säestys I 3 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    • hallitsee sävellajien perustehot ja sijaissoinnut
    • osaa säestää sointumerkeistä keskeisten säestystyylien mukaan  (koraali- ja laulelmasäestys, beat, balladi, blues, tanssirytmit  valssi, tango, humppa, jenkka )
    • tunnistaa latinalaisamerikkalaiset samba, rumba, calypso, bossa nova, reggae
    • hallitsee melodiasoiton yhdessä sointusäestyksen kanssa em. tyyleissä
    • pystyy laulamaan oman säestyksensä mukana melodiaa mukana soittaen ja pelkän komppisäestyksen kanssa
    • tuntee eri luokka-asteiden musiikinkirjojen laulustoa
    • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa säestäjänä.

   Sisältö: Säestysvalmiudet sointumerkeistä, tyylien tuntemus.

   Opiskelutapa: Ryhmäopetus, itsenäinen työskentely, tentti.

   Suoritustavat: Ryhmäopetus keyboard-studiossa, itsenäinen harjoittelu, tentti. Edeltävä opintojakso MKIP016 Piano I.

   Arviointi: 0–5: aktiivinen osallistuminen opetukseen ja omien säestystaitojen kehittäminen, itsearviointi, tentti.

   Oppimateriaalit:

    • Piano Vapaa säestys –opetusmoniste
    • Koulun musiikkikirja ja opettajanoppaita valikoiden
    • Kosonen & Pajamo (2009): Seminaarinmäen koululauluja.

   Ajoitus: Toinen vuosi.

    

    

    

   YHTYETAIDOT

   MKIA033 Kuoro I 6 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • käyttää kuoronjohdossa tarvittavia yleisimpiä viittauskaavoja
    • aloitus- ja lopetuslyönnit, nyanssien näyttämisen, staccato- ja legatolyönnit sekä helppoja insatseja
    • suunnitella ja toteuttaa kuoron äänenavauksen
    • lukea ja soittaa kuoropartituuria
    • toteuttaa itsenäistä tulkintaa käyttäen käsiään eriytyneesti mm. fraasikaarissa ja fermaateissa
    • laulaa puhtaasti omaa stemmaansa osana moniäänistä kuoroa.

   Sisältö: Kuoronjohdon ja kuorolaulun perustaidot: viittaustekniikka ja äänenavaus, partituurinsoitto ja stemmalaulu.

   Opiskelutapa: Luennot, omakohtainen työskentely, osallistuminen laitoksen kuoron toimintaan.

   Suoritustapa: Luennot, demonstraatiot, itsenäinen työskentely, osallistuminen laitoksen opiskelijakuoroon, johtamistentti

   Arviointi: 0–5: aktiivinen osallistuminen sekä opetukseen että kuorolauluun, annettujen tehtävien suorittaminen, johtamistentit, itsearviointi.

   Oppimateriaalit:

    • Opetusmoniste: Hämäläinen, K. & Lindroth, I. Johtamisen valmennus.
    • Muu kuoronjohtoon liittyvä materiaali ja nuottiaineisto.

   Ajoitus: Toinen vuosi.

    

    

   MKIA034 Orkesterinjohto ja orkesterisoitto 2 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • soittaa valitsemallaan instrumentilla monipuolista ohjelmistoa tyylinmukaisesti
    • ohjata aloittelevaa kouluorkesteria
    • organisoida soitinten virittämisen, opastaa eri soitinten soittamisen perusteissa ja transponoida stemmoja
    • toteuttaa itsenäistä tulkintaa käyttäen käsiään eriytyneesti
    • valita orkestereiden taitotasoon ja tavoitteisiin sopivaa materiaalia ja tutustua siihen itsenäisesti.

   Opiskelutapa: Luennot, itsenäinen työskentely, osallistuminen laitoksen opiskelijaorkesteriin.

   Suoritustavat: Luennot, demonstraatiot, itsenäinen työskentely, osallistuminen orkesterin toimintaan.

   Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Aktiivinen osallistuminen opetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen, itsenäinen työskentely, itsearviointi, tentti.

   Oppimateriaalit:

    • Opetusmoniste: Hämäläinen, K. & Lindroth, I. Johtamisen valmennus, soveltuvin osin.
    • Orkesterinjohdon perusteisiin liittyvä materiaali ja nuottiaineisto.

   Ajoitus: Toinen vuosi.

    

    

   MKIA046 Yhtyesoitto II 3 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • soittaa yhtyesoittimia (kitara, basso, kosketinsoittimet & rummut)

   eri tyyleissä ja selviytyy koulukirjojen kappaleista kaikilla em. soittimilla.

   Sisältö: Yhtyesoittoa pienryhmissä.

   Opiskelutavat: Pienryhmäopetus, omakohtainen harjoittelu, matineaesiintyminen.

   Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja matinea.

   Arviointi: 0–5. Edistyminen opintojakson aikana, matineaesiintyminen, itsearviointi.

   Edeltävä opintosuoritus: MKIP023 Yhtyesoitto I.

   Oppimateriaalit: Erilaisia valikoituja kappaleita ja tekniikkaharjoituksia

   Ajoitus: Toinen vuosi.

    

    

   MKIA024 Kansanmusiikki 2 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • käytännön toteutuksissa huomioida ja hyödyntää suomalaisen sekä muiden Pohjoismaiden, muun Euroopan sekä joidenkin ulkoeurooppalaisten musiikkikulttuurien musiikin soittamiseen ja laulamiseen liittyviä tyyliseikkoja sekä muita kulttuurisia erityispiirteitä.
    • soveltaa oppimaansa muihin koulutusohjelman opintojaksoihin, sekä lisäksi omaan opettajuuteensa ja muusikkouteensa.

   Sisältö: Yhtyesoittoa ja -laulua pienryhmissä.

   Opiskelutavat: Yhtyesoitto kansanmusiikkiryhmässä, myös omia sovituksia.

   Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen yhtyesoittoon, sovitusten tekeminen, matineaesiintymiset.

   Arviointi:  0–5. Edistyminen opintojakson aikana. Palaute matineaesiintymisistä.

   Edeltävä opintosuoritus: MKIP023 Yhtyesoitto I tai vastaavat opinnot.

   Oppimateriaalit: Annetaan kurssin yhteydessä.

   Ajoitus: Toinen tai kolmas vuosi.

    

    

    

   OPETUSTAIDOT II

    

   MKAA054 Yhtyesoiton pedagogiikka 3 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • ohjata tavoitteellisesti koulun erilaisia yhtyeitä
    • soveltaa laaja-alaisesti koulujen musiikkikirjojen yhtyesoittomateriaalia.

   Sisältö: Yhtyesoitinten demot, yhtyeen ohjaus, kitaran alkeisopetus.

   Opiskelutavat: Luennot, demot, yhtyeen ohjaus ja kitara-

   opetusjakso.

   Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, suoritetut ohjaukset ja opetus sekä raportit yhtyeohjauksesta ja kitaran alkeisopetuksesta.

   Arviointi: 0–5: Edistyminen opintojakson aikana, raportit, itsearviointi.

   Edeltävä opintosuoritus: MKIA046 Yhtyesoitto II.

   Oppimateriaalit: Matti Ruippo: Bändikamat: Opas bändilaitteiden käyttäjälle. 1999. 2. p. Osoitteessa: http://ruippo.fi/mustek/bandikamat/

   Ajoitus: Kolmas tai neljäs vuosi.

    

    

   MKAA047 Sovitus 1 6 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • laatia koulukäyttöön soveltuvia erilaisia populaarimusiikin ja kansanmusiikin sovituksia
    • hyödyntää ja soveltaa notaatio-ohjelman tarjoamia perusominaisuuksia ja sovituksellisia apuvälineitä.

   Sisältö: Erilaisten sovituksien tekemistä ja niiden läpikäymistä pienryhmissä.

   Opiskelutavat: Luennot, demot ja harjoitustyöt.

   Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt.

   Arviointi: 0–5.

   Oppimateriaalit:

    • Soveltuvin osin Timo Lehtovaara: Sovitusopas (2014)
    • Gerou-Lusk: Essential Dictionary of Music Notation (1996)
    • Black-Gerou: Essential Dictionary of Orchestration (1998)
    • muu kurssin yhteydessä annettava kirjallinen, av- sekä verkkomateriaali.

   Ajoitus: Kolmas vuosi.

    

    

   MUPA024 Musiikkiteknologia II 3op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    • osaa tallentaa, editoida ja prosessoida musiikkia midi- sekä audiomuodossa
    • hallitsee studiolaitteiston kokoonpanon, yleisimmät mikrofonityypit, signaalin reitittämisen ja äänittämisen nykyaikaisessa studioympäristössä
    • osaa käyttää mobiilia musiikkiteknologiaa.

   Sisältö: Musiikkiteknologian keskeiset muodot.

   Opiskelutavat: Luennot, demonstraatiot ja harjoitustyö.

   Suoritustavat: Osallistuminen luennoille ja demonstraatioihin sekä harjoitustyön tuottaminen.

   Edeltävät opinnot: Musiikkiteknologia 1. Opintojakso on mahdollista suorittaa 5 op:n laajuisena. Katso musiikkitieteen opetussuunnitelma.

   Arviointi: 0–5. Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö.

   Oppimateriaalit: Verkkomateriaalit

   Ajoitus: Toinen tai kolmas vuosi.

    

    

   MUSIIKKIKULTTUURIT II 5 op

    

   MUPA031 Länsimainen taidemusiikki II 3 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    • osaa hahmottaa taidemusiikin kehityslinjat 1900-luvun alusta tähän päivään
    • osaa kuvata tyylisuuntausten keskeiset musiikilliset piirteet ja määritellä suuntauksiin liittyvät keskeiset käsitteet
    • tunnistaa kuuntelemalla käsiteltävien suuntausten musiikillisia ominaispiirteitä opintojaksoon liittyvän kuuntelumateriaalin kautta
    • ymmärtää musiikillisten ilmiöiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia taustoja
    • osaa soveltaa kurssilla oppimaansa tietoa musiikkialan työtehtävissä.

   Sisältö: länsimaisen taidemusiikin (ml. suomalainen taidemusiikki) suuntaukset 1900–2000-luvuilla (mm. jälkiromantiikka, impressionismi, kansallisromantiikka, ekspressionismi, uusklassismi, elektroakustinen musiikki, dodekafonia, sarjallisuus, tekstuurimusiikki, minimalismi, postmodernismi, kokeellinen musiikki ja uusromantiikka) ajan yhteiskunnallis-poliittisessa ja kulttuurisessa kontekstissa.

   Opiskelutavat: Luento.

   Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät ja luentopäiväkirjat. Opintojakso on mahdollista suorittaa 5 op:n laajuisena. Katso musiikkitieteen opetussuunnitelma.

   Arviointi: 0–5.

   Oppimateriaalit:

    • Burkholder, Grout & Palisca  (2006). A history of Western music (s. 737–965)
    • Suomen musiikin historia 2, Kansallisromantiikan valtavirta (1996) (valikoiden)
    • Suomen musiikin historia 3, Uuden musiikin kynnyksellä (1996) (valikoiden)
    • Suomen musiikin historia 4, Aikamme musiikki (valikoiden)
    • Lisäksi verkkomateriaaleja.

   Ajoitus: Toinen vuosi.

    

   MUPA033 Perinnemusiikki 2 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • nimetä, tunnistaa ja selittää kuulon- ja muistinvaraisesti välittyneisiin musiikkitraditioihin liittyvät keskeisimmät osatekijät, kulttuuriset ja musiikilliset piirteet ja vaikuttajat. Keskeisinä kohdealueina ovat Suomen, Euroopan kelttiläisten alueiden, arabiankielisen maailman, Intian, Kiinan sekä eteläisen Afrikan musiikkikulttuurit.
    • keskustella perinnemusiikin erityispiirteistä, sekä vanhemman että uudemman perinnemusiikin vaikutuksista muihin musiikin lajeihin ja tyyleihin.
    • analysoida perinnemusiikin olennaisia osatekijöitä perinnemusiikin harjoittajan sekä musiikkikasvattajan näkökulmasta.
    • soveltaa hankkimaansa tietoa muihin opintojaksoihin ja työelämään.

   Sisältö: Analyyttisiä kuvauksia osaamistavoitteissa mainituista musiikkikulttuureista ja niiden musiikillisista ja kulttuurisista ominaispiirteistä ennen ja tänä päivänä.

   Opiskelutavat: Luennot ja oppimistehtävät.

   Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät ja luentopäiväkirja. Opintojakso on mahdollista suorittaa 5 op:n laajuisena. Katso musiikkitieteen opetussuunnitelma.

   Arviointi: 0–5. Luentopäiväkirja.

   Oppimateriaalit: Annetaan kurssin yhteydessä.

   Ajoitus: Toinen tai kolmas vuosi.

    

    

   TUTKIJAN TAIDOT II

   MUPA021 Laadulliset ja määrälliset menetelmät 3 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • määritellä tyypillisiä tutkimusstrategioita sekä aineistonkeruun ja aineistoanalyysin menetelmiä
    • valita sopivan menetelmän itse muotoilemansa tutkimuskysymyksen selvittämiseen
    • soveltaa menetelmätuntemustaan toteuttamalla ja raportoimalla harjoitustöitä
    • arvioida tutkimuksen luotettavuutta.

   Opiskelutapa: Luentokurssi tai itsenäinen työskentely

   Suoritustavat: Luentokurssin yhteydessä aktiivinen osallistuminen opetukseen, annetut tehtävät ja ohjattujen paritöiden tekeminen. Vaihtoehtoisesti erikseen sovitun kirjallisuuden pohjalta suoritettu kotiessee tai kirjatentti. Opintojakso on mahdollista suorittaa 5 op:n laajuisena. Katso musiikkitieteen opetussuunnitelma.

   Arviointi: 0–5.

   Oppimateriaalit (valikoiden esimerkiksi seuraavista):

    • Alasuutari (2011). Laadullinen tutkimus 2.0
    • Field & Hole (2003). How to design and report experiments
    • Howitt (2010). Introduction to qualitative methods in psychology
    • Metsämuuronen (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä.

   Ajoitus: Toinen tai kolmas vuosi.

    

   MKAA011 Kandidaattiseminaari 2 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • valita ja rajata suppeahkon tutkimusaiheen ja muotoilla tutkimuskysymyksiä
    • tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä keskeisimmistä tiedonlähteistä
    • arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
    • kirjoittaa ja argumentoida tieteellisen tyylin mukaisesti laitoksen seminaariohjeita soveltaen
    • laatia pienimuotoisen tutkimussuunnitelman
    • esitellä tutkimustaan suullisesti ja puolustaa tekemiään valintoja
    • arvioida rakentavasti ja kriittisesti tutkimuksia ja esitelmiä
    • suunnitella kandidaatintutkintonsa loppuvaiheen

   Sisältö: Kandidaatintutkielmaa tukeva prosessikirjoittaminen.

   Opiskelutavat: Kontaktiopetus, omatoiminen työsketely, HOPS:n päivittäminen.

   Suoritustavat: Luennot, seminaarityöskentely, kandidaatintutkielma prosessikirjoittamista hyödyntäen, opponointi.

   Arviointi: 0–5; aktiivinen osallistuminen ja kirjallisten tehtävien suorittaminen, itsearviointi.

   Oppimateriaalit:

    • Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2014). Tutki ja kirjoita.

   Ajoitus: Kolmas vuosi.

    

   MKAA012 Kandidaatintutkielma 10 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • aikatauluttaa tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheet
    • rajata suppeahkon tutkimusaiheen ja muotoilla tutkimuskysymyksen
    • hankkia tietoa tutkimusaiheestaan ja arvioida sitä kriittisesti
    • määritellä tutkimusaiheensa keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimuksessaan
    • kuvata ja hyödyntää aiempia tutkimuksia
    • määritellä keskeiset omaan työhönsä liittyvät tutkimuseettiset periaatteet
    • valita tutkimusmenetelmää tutkimustehtävän selvittämisessä
    • kirjoittaa tieteellisen käytännön ja tyylin mukaisen raportin laitoksen seminaariohjeita noudattaen
    • arvioida tutkimuksensa luotettavuutta ja merkitystä

   Sisältö: Kandidaatintutkielma.

   Opiskelutapa: Ohjattu itsenäinen työskentely, ks. kandidaattiseminaari.

   Suoritustavat: Tutkielman kirjoittaminen, kypsyysnäyte.

   Arviointi: 0–5: kriteeristö tiedekunnan tutkielmien arviointiasteikkoa soveltaen.

   Oppimateriaalit: Ks. kandidaattiseminaari.

   Ajoitus: Kolmas vuosi.

    

   MKAA060 Valinnaiset opinnot 5 op

   Sisältö: Opintojaksoon voi sisällyttää opintosuunnitelman kannalta tarpeellisia opintoja, jotka laajentavat ja syventävät opiskelijan osaamista. Opinnot voivat olla laitoksen eri oppiaineiden opetusohjelmasta, esim. laajempina suoritetut musiikkikulttuuri-, musiikkiteknologia- ja menetelmäopinnot. Opinnot voivat myös muissa yliopistoissa suoritettuja musiikin tai musiikkikasvatuksen opintoja. 

    

    

   Syventävät opinnot 80 op

    

   Osaamistavoitteet: Musiikkikasvatuksen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

    • hahmottaa musiikkikasvatuksen asema ja merkitys yhteiskunnassa eri aikoina ja eri kulttuureissa
    • toteuttaa musiikkikasvatusta erilaisissa oppimisympäristöissä
    • hankkia, arvioida ja soveltaa musiikkikasvatukseen liittyvää tutkimustietoa laajahkoissa pedagogisissa ja tutkimuksellisissa yhteyksissä
    • toteuttaa laajahkon tutkielman
    • viestiä musiikkikasvatukseen liittyvää tutkimustietoa suullisesti ja kirjallisesti
    • soveltaa syventymiskohteisiin liittyviä tietojaan ja taitojaan käytännön oppimistilanteissa.

    

   MUSIIKKI JA YHTEISKUNTA

   MKAS032 Musiikkikasvatuksen filosofia 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    • osaa nimetä filosofiset peruskäsitteet ja soveltaa niitä musiikkikasvatukseen liittyviään kysymyksiin
    • osaa nimetä musiikkikasvatuksen filosofiset pääsuuntaukset ja kykenee kriittisesti arvioimaan niiden merkitystä erityisesti musiikkikasvatuksen pedagogisten ratkaisujen kannalta
    • osaa perustella musiikkikasvatuksen asemaa osana koululaitosta ja laajemmin suomalaista yhteiskuntaa
    • osaa hyödyntää musiikkikasvatuksen filosofista kirjallisuutta osana opettajan työtä.

   Sisältö: Yleisen filosofian, musiikkifilosofian ja musiikkikasvatuksen filosofian peruskäsitteet. Musiikkikasvatuksen filosofian historiallinen tausta. Filosofisten käsitteiden soveltaminen opettajan työhön ja käytännön pedagogiikkaan.

   Opiskelutavat: Luennot, kirjallisuuteen tutustuminen, keskusteluharjoitukset ja esseiden kirjoittaminen.

   Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen luennoille, keskusteluihin ja esseen kirjoittaminen. Luennot voi korvata kirjatentillä tai esseillä. Opintojakson voi korvata myös musiikkitieteen opintojaksolla MUSS057 Musiikillinen luovuus 5 op.

   Arviointi: 0–5.

   Oppimateriaalit: Valikoiden seuraavista

    • Reimer, B. (2009). Philosophy of Music Education.
    • Elliot, D. (1995). Music Matters.
    • Eerola, T., Louhivuori, J. & Moisala, P. (2006). Johdatus musiikintutkimukseen.
    • Louhivuori, J., Paananen, P. & Väkevä, L. (2009). Musiikkikasvatus.

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi.

    

    

   MKAS033 Musiikkisosiologia 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • analysoida erilaisia näkemyksiä musiikin olemuksesta ja roolista erilaisissa yhteiskunnissa ja kulttuureissa sekä tarkastella näitä kriittisesti.
    • tulkita ja tehdä johtopäätöksiä musiikin voimasta ja vaikutuksista erilaisissa yhteyksissä.
    • laatia suosituksia musiikin käyttömahdollisuuksista henkisen hyvinvoinnin välineenä musiikkikasvatuksessa ja muissa yhteyksissä.

   Sisältö: Analyyttisiä kuvauksia musiikin merkityksestä erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa, sekä niiden kriittistä tarkastelua.

   Opiskelutavat: Luennot, oppimistehtävät, pienryhmätyöt tai kirjallisuus, harjoitustehtävät ja esseet.

   Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät pienryhmätyöt tai kirjallisuus, harjoitustehtävät ja esseet. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on kaikkien musiikkikulttuureja koskevien opintojaksojen hyväksytty suorittaminen.

   Arviointi: 0–5.

   Oppimateriaalit (valikoiden seuraavista):

    • Bakan (2008): World Music – Traditions and Transformations (toinen painos; kappaleet 1 & 2)
    • Bohlmann (2002): World Music – A Very Short Introduction
    • Bohlmann (2004): The Music of European Nationalism
    • Cook (2000): Music - A Very Short Introduction
    • Korpe (toim. 2004): Ampukaa artisti!: musiikkisensuuri nykypäivänä
    • Ling (1986): Europas musikhistoria - 1730
    • Ling (1988): Europas musikhistoria – folkmusiken
    • Nettl (2005): The Study of Ethnomusicology – Thirty-one Issues and Concepts
    • Taylor (2007): Beyond Exoticism
    • Titon, toim. (2008): Worlds of Music
    • Muu kurssin yhteydessä annettava kirjallinen, av- sekä verkkomateriaalisekä muu kurssin aikana jaettava aineisto.

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi.

    

    

   MKAS021 Musiikkikasvatuksen historia 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • määritellä Suomen musiikkikasvatuksen erityispiirteitä
    • tunnistaa laulunopetuksen aseman Suomen koululaitoksen eri vaiheissa
    • analysoida ja vertailla opetussuunnitelmia ja oppimateriaalia
    • arvioida musiikin harrastusmahdollisuuksia osana suomalaista kulttuurielämää
    • vertailla yleissivistävän koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetussuunnitelmia ja käytänteitä.

   Sisältö: Laulu ja musiikki oppiaineena suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

   Opiskelutavat: Osallistava luento-opetus ja siihen liityvät tehtävät.

   Suoritustavat: Luennot ja seminaarityöskentely, analyysi- ja haastattelutehtävät, tutustuminen taiteen perusopetusta antavaan oppilaitokseen. Vaihtoehtoinen suoritustapa esseetehtävinä erikseen annetun ohjeistuksen pohjalta.

   Arviointi: 0–5. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja omatoimiseen työskentelyyn, itsearviointi.

   Oppimateriaalit:

    • Linnankivi, Tenkku. & Urho (1981). Musiikin didaktiikka.
    • Pajamo (1999) Lehti puusta variseepi;
    • Syväoja (2004) Kansakoulu - suomalaisten kasvattaja: perussivistystä koko kansalle 1866 -1977
    • Kosonen & Pajamo (2009). Seminaarinmäen Koululauluja
    • Muu kurssin yhteydessä annettava aineisto.

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi.

    

    

    

   OPETUSTAIDOT III

   MKAS029 Musiikin erityiskasvatus 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    • tuntee musiikin keskeiset hyvinvointi- ja terveysvaikutukset
    • tunnistaa vuorovaikutukseen liittyvät keskeiset osatekijät ja osaa soveltaa niitä käytäntöön
    • tuntee musiikkiterapiaan liittyvien lähestymistapojen soveltamistapoja musiikkikasvatuksellisiin tarkoituksiin
    • osaa valita musiikin erityisryhmien kanssa työskentelyyn soveltuvia musiikkikasvatuksellisia tai –pedagogisia toimintatapoja
    • osaa toimia erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten esimerkiksi erityisluokilla, palvelutaloissa tai sairaaloissa
    • osaa toteuttaa pienimuotoisia käytännön musiikkikasvatusprojekteja edellä mainituissa ympäristöissä.

   Sisältö: Musiikin hyvinvointi- ja terveysvaikutukset, vuorovaikutustaidot, musiikkiterapeuttisia näkökulmia musiikkikasvatukseen, projektityön perusteet, projektin käytännön toteuttaminen.

   Opiskelutavat: Luennot, harjoitukset, pienryhmässä toteutettava projekti.

   Suoritustavat: Luennoille osallistuminen, projektin suunnittelu ja toteutus ryhmätyönä.

   Arviointi: 0–5.

   Oppimateriaalit: Valikoiden seuraavista:

    • Louhivuori, Paananen & Väkevä (toim.) (2009). Musiikkikasvatus: näkökulmia kasvatukseen  opetukseen ja tutkimukseen
    • Louhivuori & Saarikallio (toim.) (2009). Musiikkipsykologia
    • Eerola, Louhivuori & Moisala (toim.) (2006).  Johdatus musiikintutkimukseen
    • Lisäksi erikseen sovittavia artikkeleita.

   Ajoitus: Neljä tai viides vuosi.

    

    

   MKAS044 Monikulttuurinen musiikkikasvatus 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • soveltaa aiemmin oppimiaan tietoja ja taitoja pedagogisten  taiteellisten ja/tai tieteellisten sovellutusten tekemiseen monikulttuurisen musiikkikasvatuksen eri osa-alueilla.
    • kehittää omaa laaja-alaista opettajuuttaan, laaja-alaista muusikkouttaan sekä laaja-alaista pedagogista ja tieteellistä osaamistaan.
    • hyödyntää musiikkiteknologian mahdollistamia sovellutuksia maailman musiikkikulttuurien opetuksessa.

   Sisältö: Analyyttisiä kuvauksia musiikin merkityksestä erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa, sekä niiden kriittistä tarkastelua.

   Opiskelutavat: Luennot ja/tai kirjallisuus, kirjalliset ja harjoitustyöt sekä koulumaailmassa tehtävät opetusjaksot.

   Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, pienryhmätyöt, kouluissa tehtävä opetustyö ja siihen liittyvä reflektoiva raportointi. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on kaikkien musiikkikulttuureja koskevien opintojaksojen hyväksytty suorittaminen, sekä yhtyesoiton ja kansanmusiikin soiton opintojaksojen hyväksytty suorittaminen.

   Arviointi: 0–5.

   Oppimateriaalit:

    • Schippers (2010). Facing the Music – Shaping Music Education from a Global Perspective.
    • Muu kirjallisuus (sekä verkkomateriaalit) kurssin yhteydessä.

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi.

    

    

   MKAS046 Musiikkiterapia 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    • hahmottaa musiikkiterapian ammattialana koulutusta, tutkimusta ja kliinisiä käytäntöjä sivuavien periaatteiden, käytänteiden ja esimerkkien valossa
    • ymmärtää musiikin erityismerkityksiä terapia- ja kuntoutuskontekstissa
    • saa perustietoa musiikkiterapian pääkohderyhmistä, -malleista ja -menetelmistä.

   Sisältö: Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikki terapian välineenä. Kliinisiä esimerkkejä, jotka havainnollistavat musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä. Ajankohtaisen musiikkiterapiatutkimuksen esittelyä.

   Opiskelutavat: Luennot.

   Suoritustavat: Luennoille osallistuminen ja oppimistehtävä. Kurssin voi korvata myös JY:n Avoimen yliopiston kurssilla MTEP011 Johdatus musiikkiterapiaan 5 op. 

   Arviointi: 0–5.

   Oppimateriaalit:

    • Ala-Ruona, Saukko & Tarkki (2009). Musiikkiterapiapalvelut
    • Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75–136
    • Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa Musiikkiterapia, 28(1)
    • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja kalvosarjoja.

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi.

    

    

    

    

   TUTKIJAN TAIDOT III

   MKAS011 Maisteriseminaari 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • suunnitella opintonsa tavoitteet, aikataulun ja opintopolun (HOPS)
    • valita ja rajata laajahkon tutkimusaiheen
    • määritellä tiedontarpeensa ja tehdä itsenäisesti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä tiedonlähteistä
    • osaa arvioida kriittisesti sekä suomenkelistä että muun kielistä tutkielmaan liittyvää lähdeaineistoa
    • soveltaa opinnäytteeseensä tietoa tutkimusprosessin keskeisistä vaiheista ja sisällyttää tutkimukseensa siihen vaadittavat rakenteelliset osat
    • nimetä valitun menetelmän aineiston hankintaan ja tulosten tulkintaan liittyvät rajoitukset
    • kriittisesti arvioida menetelmän luotettavuutta
    • noudattaa tutkimuseettisiä periaatteita
    • argumentoida ja noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
    • esitellä tutkimustaan sekä suullisesti että poster-esitelmän muodossa ja perustella tekemiään valintoja
    • hahmottaa tutkimuksen merkityksen pääaineen näkökulmasta ja työelämän kehittämisessä
    • kirjoittaa laajahkon itsenäisen tieteellisen tutkielman.
    • huomioida jatkotutkimuksen kannalta keskeiset tutkimuskysymykset.

   Sisältö: Opinnäytteen aiheen valinta, lähdekirjallisuuteen perehtyminen, menetelmän valinta, aineiston hankinta ja tulosten raportointi. Opponointi.

   Opiskelutavat: Luennot, seminaarityöskentely, prosessikirjoittaminen, oman tutkimusaiheen esittely esim. poster-esitelmänä, tieteelliset keskustelut ja eHOPS:n laatiminen.

   Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen luennoille, tutkimussuunnitelman laadinta ja opinnäytteeseen liittyvien osaraporttien esittely.

   Arviointi: 0–5.

   Oppimateriaalit: Valikoiden seuraavista

    • Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2004). Tutki ja kirjoita.
    • Pihlaja (2004). Ajattele tutki ja opi: ohjeita oppimiseen ja tutkielmantekoon.
    • Valli (2001). Johdatus tilastolliseen tutkimukseen.
    • Tuomi & Sarajärvi (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tai: Eskola & Suoranta (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen.
    • Eerola, T., Louhivuori, J. & Moisala, P. (toim.) (2006). Johdatus musiikintutkimukseen.
    • Menetelmäpolkuja humanisteille (www.jyu.fi/mehu).

   Ajoitus: Neljäs tai viides opintovuosi.

    

    

   MKAS026 Kollokvio 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    • tuntee laaja-alaisesti kollokvion teemaan soveltuvat erilaiset teoreettiset ja menetelmälliset lähestymistavat
    • osaa soveltaa teoreettisia lähestymistapoja ja menetelmiä kollokvion teemaan liittyvään tutkimukseen
    • osaa arvioida käsiteltyjen teorioiden ja menetelmien suhdetta omaan opinnäytteeseensä
    • osaa kriittisesti arvioida kollokviossa käsiteltävien tutkimusaiheiden valintaa, lähestymistapoja ja suullisia/kirjallisia raportteja.

   Sisältö: Vaihtelee kollokvion aihepiirin mukaan.

   Opiskelutavat: Kollokvion aihepiiriin perehtymistä kirjallisuuden, artikkeleiden ja käytännön harjoitusten avulla.

   Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen kollokvion toimintaan, tehtävien ja harjoitusten suorittaminen. Kollokvion voi korvata suorittamalla 5 op:n laajuisen opintojakson kohdista Musiikki ja yhteiskunta tai Opetustaidot III, tai erillisiä menetelmäopintoja.

   Arviointi: 0–5; aktiivinen osallistuminen, tehtävät.

   Oppimateriaalit:

    • Kirjallisuutta, artikkeleita ja muuta aineistoa kollokvion aihepiirin mukaan.

   Ajoitus: Neljäs ja/tai viides vuosi.

    

    

   MKAS070 Maisterintutkielma 40 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    • aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet
    • rajata laajahkon tutkimusaiheen ja muotoilla tutkimuskysymyksen
    • hankkia tietoa tutkimusaiheestaan itsenäisesti ja arvioida sitä kriittisesti
    • kuvata ja hyödyntää aiempia suomalaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia
    • määritellä valitsemansa tutkimusaiheen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimukseen
    • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä ja ymmärtää sen vahvuudet ja heikkoudet
    • argumentoida ja noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
    • arvioida kriittisesti tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä.

   Sisältö: Määräytyy maisterintutkielman aiheen perusteella.

   Opiskelutavat: Maisterintutkielman itsenäinen kirjoittaminen.

   Suoritustavat: Hyväksytty maisterintutkielma.

   Arviointi: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty.

   Oppimateriaalit: Valitaan maisterintutkielman aiheen mukaan.

   Ajoitus: Neljäs ja/tai viides opintovuosi.

    

    

    

   ERIKOISTUMISOPINNOT

    

    

   Valitaan kaksi opintojaksoa seuraavista kulloisenkin opinto-ohjelman mukaan. Osaan opinnoista haetaan erikseen ilmoitettavien ohjeiden mukaan.

    

    

   MKIS018 Vapaa säestys II 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa osaa

    • käyttää luontevasti keskeisiä säestystyylejä, myös melodiaa mukana soittaen ja itse mukana laulaen
    • transponoida sointumerkeillä varustettuja melodioita
    • soinnuttaa perussointutehoja ja sijaissointuja käyttäen
    • soveltaa vapaa säestyksen taitoja itsenäisesti opetustilanteissa.

   Sisältö: Vapaan säestyksen monipuoliset valmiudet musiikkikasvattajan työssä.

   Opiskelutavat: Kontaktiopetusta, omatoimista harjoittelua, tentti.

   Suoritustavat: ryhmäopetusta, itsenäistä harjoittelua, säestystehtäviä, tentti.

   Edeltävä suoritus: MKIA018 Vapaa säestys I.

   Arviointi: 0–5, aktiivinen vapaa säestys taitojen kehittäminen, monipuoliset valmiudet,  tentti, itsearviointi.

   Oppimateriaalit:

    • Koulujen musiikkikirjojen käytössä olevat painokset
    • Leskelä (2008) Kultaiset koululaulut vanhoilta ajoilta
    • Palmqvist & Nilsson (1996) Bruksklaver 2 & 3

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi. Osallistujat valitaan hakumenettelyllä vuosittain.

    

    

   MKIS019 Klassiset säestystaidot 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • soveltaa pianonsoittotaitoaan eri tyylisten pianokappaleiden harjoittamiseen ja esittämiseen painottuen säestämiseen ja yhteismusisointiin
    • käyttää pianoa monipuolisesti instrumenttina opetustyössä.

   Sisältö: Syventyminen klassisen musiikin eri tyylisiin pianosäestyksiin.

   Opiskelutapa: Kohtaktiopetus, ohjattu säestysharjoittelu, matineaesiintymiset säestäjänä.

   Suoritustapa: Yksilö- ja pienryhmäopetusta, omatoimista harjoittelua,  säestysohjelmiston harjoittaminen, matineaesiintymisiäja säestäjänä.

   Arviointi: 0–5, aktiivinen osallistuminen opetukseen, omatoiminen harjoittelu, itsearviointi, palaute matineaesiintymisistä.

   Oppimateriaalit: Opiskelijan tasolle soveltuva monipuolinen säestysmateriaali ja sitä täydentävä piano-ohjelmisto.

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi. Osallistujat valitaan hakumenettelyllä vuosittain.

    

   MKIS020 Klassinen pianomusiikki 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    • hallitsee monipuolisesti pianomusiikin eri tyylejä
    • osaa käyttää pianoa solistisena instrumenttina opetustyössä
    • on soittanut monipuolisen ohjelmiston
    • on valmistanut pianoteoksia matineaesiintymisiä varten.

   Sisältö: Perehtyminen klassisen pianomusiikin tyylikausiin ja valitun tyylin erityispiirteisiin.

   Opiskelutapa: Kontaktiopetus, omatoiminen harjoittelu, matineaesiintymiset.

   Suoritustapa: Kontaktiopetusta, ohjattua ja omatoimista harjoittelua, soolo-ohjelman valmistaminen, matineaesiintymisiä.

   Arviointi: 0–5, aktiivinen osallistuminen ja omatoiminen työskentely, itsearviointi, palaute matineaesiintymisistä.

   Oppimateriaalit: Opiskelijan tasolle soveltuva monipuolinen pianokirjallisuus.

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi. Osallistujat valitaan hakumenettelyllä vuosittain.

    

    

   MUPS038 Suomen populaarimusiikki 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • hahmottaa suomalaisen populaarimusiikin kehityslinjat
    • selittää suomalaisen populaarimusiikin keskeisimmät vaiheet
    • sijoittaa suomalaisen populaarimusiikin kehityksen osaksi musiikin sekä yhteiskunnan yleistä kehitystä
    • hahmottaa miten suomalainen populaarimusiikki nivoutuu osaksi maailman populaarimusiikkia.

    

   Sisältö: Luennot suomalaisen populaarimusiikin kehityksestä 1900-luvun alusta tähän päivään, omakohtainen tutustuminen aiheeseen kuuntelun ja artikkeleiden avulla.

   Opiskelutavat: Luennot, valikoidut artikkelit ja kuuntelumateriaali tai kirjallisuus ja kuuntelumateriaali.

   Suoritustavat: Luento- ja kuuntelutentti. Vaihtoehtoisesti erikseen sovitun kirjallisuuden pohjalta kirjatentti ja kuuntelutentti.

   Arviointi: 0–5.

   Oppimateriaalit: Kurssin yhteydessä annettava kirjallinen, av- sekä verkkomateriaali.

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi.

    

    

   MKIS042 Mandoliiniorkesteri 5–10 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

    • osaa soittaa sujuvasti mandoliinia
    • on tutustunut laajasti mandoliinikirjallisuuteen
    • tuntee hyvin myös mandoliiniperheen muita soittimia (mandola ja tenorimandola).

   Sisältö: Kehitetään monipuolisesti mandoliinin soittotaitoa mm. tekniikka-harjoituksien ja vaativien kappaleiden avulla.

   Opiskelutavat: Orkesteriharjoitukset, pienryhmäopetus, omakohtainen harjoittelu.

   Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja konsertteihin. Edeltävinä opintoina MKIA024 Kansanmusiikki ja MKIP023 Yhtyesoitto I. Orkesteriin voi osallistua kahtena vuonna. Ensimmäisen vuoden opinnot voi sijoittaa kandidaatin tutkintoon, jolloin opintopistemääräksi tulee yhteensä 10 op.

   Arviointi: 0–5.

   Oppimateriaalit: Valikoituja kappaleita monipuolisesti eri musiikkigenreistä.

   Ajoitus: Kolmas – viides vuosi. Osallistujat valitaan hakumenettelyllä vuosittain.

    

    

   MKIS044 Laulu III 5 op

   Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    • on kehittänyt laulutaitoaan ja laajentanut ohjelmistoaan
    • on syventynyt terveen äänenkäytön (puhe- ja lauluääni) hallintaan ja ohjaamiseen
    • osaa harjoituttaa laulamista opetustyössä.

   Sisältö: Lauluohjelmiston laajentaminen ja syventäminen.

   Opiskelutapa: Yksilö- ja pienryhmäopetus, itsenäinen työskentely, esiintymisiä.

   Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen harjoittelu ja ohjelmiston valmistaminen (viiden laulun kokonaisuus), eri esiintymistilanteita.

   Arviointi: 0–5. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja itsenäinen harjoittelu, palaute esiintymisistä, itsearviointi.

   Oppimateriaalit: Soveltuva lauluohjelmisto keskeisestä laulukirjallisuudesta.

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi. Osallistujat valitaan hakumenettelyllä vuosittain.

    

    

   MKIS046 Kuoro II 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • työskennellä itsenäisesti kuoronjohtajana
    • laulaa tyylinmukaisesti monipuolista kuoro-ohjelmistoa.

   Sisältö: Kuoronjohdon taitojen syventäminen.

   Opiskelutapa: Luennot, kuoron ohjaaminen, itsenäinen työskentely.

   Suoritustavat: Luennot, parityöskentely, omakohtainen työskentely, kuoron ohjaaminen äänenavauksineen, kuoro-ohjelman valmistaminen kuorotoiminnan organisointi, laulaminen laitoksen opiskelijakuorossa.

   Arviointi: 0–5. Aktiivinen osallistuminen opetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen, tentti, itsearviointi.

   Oppimateriaalit: Kuoronjohtoon liittyvä materiaali ja nuottiaineisto.

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi. Osallistujat valitaan hakumenettelyllä vuosittain.

    

    

   MKIS047 Yhtyesoitto III 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • soittaa yhtyesoittimia (kitara, basso, kosketinsoittimet & rummut)  sujuvasti eri tyyleissä
    • improvisoida kohtuullisen sujuvasti useammalla kuin yhdellä instrumentilla.

   Sisältö: Yhtyesoittoa pienryhmässä projektikokonaisuutena.

   Opiskelutavat: Pienryhmäopiskelu, omakohtainen harjoittelu, matineaesiintyminen.

   Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen projektin toteuttamiseen ryhmän itsenäisenä toimintana raportointeineen. Matineaesiintyminen.

   Arviointi: 0–5: Edistyminen projektityön aikana kirjallisine tehtävineen, matineaesiintyminen, itsearviointi.

   Edeltävä opintosuoritus: MKIA046 Yhtyesoitto II tai vastaavat opinnot.

   Oppimateriaalit: Annetaan kurssin yhteydessä.

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi. Osallistujat valitaan projektikohtaisesti vuosittain.

    

   MKAS047 Musiikkikasvatusteknologia 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    • tuntee musiikkikasvatusteknologian osa-alueet ja käsitteet
    • pystyy hyödyntämään musiikkikasvatusteknologiaa monipuolisesti opetuskäytössä.

   Sisältö: Musiikkikasvatusteknologian osa-alueet.

   Opiskelutavat: Essee, projekti ja loppuraportti.

   Suoritustavat: Projektin toteuttaminen ja tarvittavat kirjalliset tehtävät. Edeltävät opinnot Musiikkiteknologia 1 ja 2.

   Arviointi: 0–5. Projektin toteuttaminen ja kirjalliset tehtävät.

   Oppimateriaalit:

    • Ojala, Salavuo, Ruippo & Parkkila (toim.) (2006) Musiikkikasvatusteknologia
    • Verkkomateriaalit.

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi.

    

    

   MKAS048 Sovitus II 5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

    • laatia kohtuullisella sujuvuudella koulukäyttöön erilaisia kuoro-, yhtye- ja orkesterimusiikin sovituksia
    • hyödyntää keskeisimpiä orkesterisoittimia ja niiden mahdollisuuksia erilaisissa sovituksissa
    • hyödyntää sujuvasti notaatio-ohjelmien tarjoamia sovituksellisia apuvälineitä.

   Sisältö: Erilaisten sovituksien tekemistä ja niiden läpikäymistä pienryhmässä, suurin osa sovituksista tehdään verkkoon, pienempi osa soitetaan livenä.

   Opiskelutavat: Luennot, demot ja harjoitustyöt.

   Suoritustavat: Harjoitustyöt. Edeltävinä opintoina kuoro- ja orkesteriopintojen hyväksytty suorittaminen sekä instrumentti- ja yhtyeopintojen hyväksytty suorittaminen.

   Arviointi: 0–5.

   Oppimateriaalit: Soveltuvin osin

    • Samuel Adler: Study of Orchestration (1989)
    • Timo Lehtovaara: Sovitusopas (2014)
    • Gerou-Lusk: Essential Dictionary of Music Notation (1996)
    • muu kurssin yhteydessä annettava kirjallinen, av- sekä verkkomateriaali.

   Ajoitus: Neljäs tai viides opintovuosi.

    

   MKAS049 Maailman musiikin erikoistumisopinnot 5 op

   Osaamistavoitteet: Käytäntö- ja/tai pedagogiapainotteinen opintokokonaisuus, jonka suoritettuaan opiskelija

    • on tutustunut soittaen ja laulaen musiikkiin eri puolilta maailmaa.
    • osaa ja hallitsee laajan ohjelmiston mikä sisältää musiikkia kaikista maanosista ja niissä olevista musiikkikulttuureista.
    • pystyy hyödyntämään laitoksella olevaa, eri musiikkikulttuureita edustavaa soitinvalikoimaa.
    • osaa linkittää opintojakson aikana tehtävät asiakokonaisuudet laitoksen muuhun monikulttuurisen musiikkikasvatuksen opetukseen.
    • toimii osana opintojakson muodostamaa taiteellista projektia laitoksen sisällä ja ulkopuolella.

   Sisältö: Yhtyesoitto ja -laulu, sovitusten laatiminen sekä niiden käytännön toteutukset ja arviointi.

   Opiskelutavat: Soittaminen, laulaminen, sovittaminen, esiintymiset.

   Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, sovitustehtävien tekeminen ja esiintymiset. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on kaikkien musiikkikulttuureja koskevien opintojaksojen hyväksytty suorittaminen sekä yhtyesoiton ja kansanmusiikin soiton opintojaksojen hyväksytty suorittaminen tai vastaavat taidot ja tiedot. Maksimiosallistujamäärä opintojaksolle on 10.

   Arviointi: 0–5.

   Oppimateriaalit: Annetaan ja laaditaan kurssin yhteydessä.

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi. Osallistujat valitaan hakumenettelyllä vuosittain.

    

   MUPS048 Projektiopinnot 3–5 op

   Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

    • itsenäisesti jäsentää ja hallita projektin eri vaiheita
    • soveltaa osaamistaan projektin tavoitteisiin
    • arvioida osaamistaan ja oppimistaan käytännön projektityön näkökulmasta.

   Sisältö: Kurssin puitteissa opiskelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti sekä raportoi musiikin toimialaan liittyvän projektin. Valittu projekti voi olla joko henkilökohtainen tai se voi liittyä isompaan projektikokonaisuuteen tai työryhmän toimintaan. Aiheiksi käyvät esimerkiksi tapahtumien tai konserttien järjestäminen, musiikillisen kokonaisuuden valmistaminen ja esittäminen,  äänite- peli- tai muu mediatuotanto. Projekti voi liittyä myös työharjoitteluun.

   Opiskelutavat: Itsenäinen työskentely.

   Suoritustavat: Suoritus sisältää kolme osuutta (projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi), jotka raportoidaan projektin kuluessa kurssin vastaavalle opettajalle. Suunnitteluvaiheen raportoinnin tulee sisältää tiivis kuvaus tulevasta projektista (idea, tavoite, resurssit, henkilöt ja sidosryhmät, aikataulu). Toteutuksen raportointi kuvaa projektissa tehtyä työtä ja tuloksia. Arviointiin liittyvän raportoinnin tulee sisältää koko prosessin onnistumiseen, ammatilliseen minäkuvaan, henkilökohtaiseen kokemukseen ja prosessista oppimiseen liittyvää reflektointia.

   Arviointi: 0–5.

   Oppimateriaalit: Valitaan projektikohtaisesti.

   Ajoitus: Neljäs tai viides vuosi.

    

    

   ************

    

   Musiikkikasvatuksen opiskelijat voivat valita opintojaksoja mm. myös seuraavista musiikkitieteen sekä Music Therapy ja Music, Mind and Technology -maisteriohjelmien opintojaksoista.

    

    

    

   Musiikkitiede

   MUPP022 Musiikkianalyysi, 5 op

    

   MUSP050 Systemaattisen musiikkitieteen perusteet, 5 op

    

   MUPA021 Laadulliset ja määrälliset menetelmät, 5 op (laajempi)

   Systemaattisen musiikkitieteen suuntauksia:

   MUSA063 Musiikkipsykologia I, 5 op

    

   MUSA064 Kehollisuus musiikissa, 5 op

    

   MUSA065 Yhteisöllisyys musiikissa, 5 op

   Systemaattisen musiikkitieteen erityiskysymyksiä:

   MUSS054 Musiikkipsykologia II, 5 op

    

   MUSS055 Kehollisuus musiikissa II, 5 op

    

   MUSS056 Yhteisöllisyys musiikissa II, 5 op

   Musiikkikulttuurien erityiskysymyksiä, 5 op

   MUSS051  Musiikkiteknologia III, 5 op

    

   MUPS048 Projektiopinnot, 5 op

    

   Musiikkiterapian ja Music, Mind and Technology –ohjelmien opintojaksot:

   MMTS011 Music Psychology I, 5 op

    

   MMTS012 Music Psychology II, 5 op

    

   MMTS041 Sound Processing, 5 op

    

   MMTS042 Sound Processing, 5 op

    

   MMTS021 Music Perception I, 5 op

    

   MMTS022 Music Perception II, 5 op

    

   MMTS045 Music Processing, 10 op

    

   MTEM040 Clinical training I, 5 op

    

   MTEM020 Music therapy in medicine and as rehabilitation, 5 op

   Specialization topics (kurssit vaihtelevat vuosittain) mm.

   MMTS051Music, Culture and Cognition, 10 op

    

   MMTS054 Music information retrieval

    

   MUSS855 The X-Factor in Music

    

   MUSS851 Contemporary Issues in Musicology Research