10.10.2016

Musiikkitieteen opetussuunnitelma 2015 - 2017

 

Tutkintojen tavoitteet

Musiikkitieteen opintojen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija erilaisiin musiikillisiin traditioihin ja musiikkiin historiallisena, kulttuurisena, psykologisena ja sosiaalisena ilmiönä. Musiikkitieteen opinnot kehittävät hänen kykyään ymmärtää musiikin tekemisen, kokemisen ja käsittämisen perusteita sekä antavat valmiuksia musiikin tieteelliseen tutkimiseen.

Musiikkitieteessä suoritettu loppututkinto antaa kelpoisuuden sellaisiin ammattitehtäviin, joissa edellytetään musiikki- ja kulttuurialalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Musiikkitieteestä valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään, perinteisesti mm. eri oppilaitosten opetus-, tutkimus- ja hallintotehtäviin sekä tiedotus- ja hallintotehtäviin orkestereissa, musiikkifestivaaleilla ja tiedotusvälineissä (TV, radio, lehdistö, uusmedia).

 

Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Tieteelliset valmiudet

  • Tuntee musiikkitieteen eri suuntauksia ja niiden perusperiaatteita ja käsitteitä
  • Osaa käyttää tiedonhankinnan menetelmiä ja arvioida tietoa kriittisesti
  • Tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä musiikkitieteen kandidaatintutkielmassa
  • On tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista
  • Osaa suunnitella ja toteuttaa ja raportoida suppeahkon tieteellisen tutkimuksen
  • On saavuttanut tiedolliset ja taidolliset valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Ammatilliset taidot

  • Tuntee laajasti musiikkikulttuureita, niiden musiikillisia piirteitä ja kulttuuris-yhteiskunnallisia taustoja
  • Ymmärtää musiikin psykologista, kulttuurista ja sosiaalista luonnetta
  • Osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä musiikin rakenteista ja sisällöistä ja viestiä niistä kielellisesti
  • Ymmärtää musiikillisen asiantuntijuuden erilaisia muotoja
  • Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun.

Yleiset työskentelytaidot

  • Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
  • Osaa toimia ja tuoda esiin osaamistaan moniarvoisissa ja -kulttuurisissa työryhmissä ja asiantuntijayhteisöissä
  • Osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti
  • Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia

Asenteelliset valmiudet

  • Arvostaa ja osaa toimia yhteistyössä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
  • Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja
taidollisia valmiuksiaan.

 

Filosofian maisteri (FM)

Tieteelliset valmiudet

  • Hallitsee systemaattisen musiikkitieteen keskeiset sisällöt ja menetelmät
  • Osaa arvioida ja soveltaa valittuja tutkimusmenetelmiä musiikintutkimuksen erityiskysymyksiin
  • Osaa selittää ja arvioida musiikillisia ilmiöitä musiikkitieteen erityisalueiden teorioiden kautta
  • Ymmärtää musiikintutkimuksen tieteidenvälisen luonteen
  • Tuntee tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
  • Hallitsee oman tieteenalansa ja tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
  • Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen opinnäytteen
  • On saavuttanut valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen.

Ammatilliset taidot

  • Tuntee syvällisesti valitsemaansa musiikkiin liittyvää ilmiökenttää ja osaa suhteuttaa sitä laajasti muihin musiikillisiin ilmiöihin.
  • Ymmärtää musiikin psykologista, kulttuurista ja sosiaalista luonnetta ja osaa aktiivisesti keskustella näistä asioista
  • Osaa tuottaa ja viestiä uutta musiikillisiin ilmiöihin liittyvää tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä
  • Seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua, tunnistaa ongelmia ja soveltaa asiantuntemustaan niiden ratkaisuun.
  • Omaa valmiudet oman musiikillisen asiantuntijuutensa kehittämiseksi edelleen.

Yleiset työskentelytaidot

  • Hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
  • Osaa kehittää yhteistyötä monikielisessä ja moniarvoisessa asiantuntijayh- tei sössä
  • On saavuttanut asiantuntijatehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
  • Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä

Asenteelliset valmiudet

  • Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
  • Ottaa vastuun oman toimintansa kehittämisestä asiantuntijayhteisössä
  • Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja kehittämistarpeet, suhtautuu avoimesti uusiin alansa ilmiöihin, ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
  • Osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa.

 

 

Opintojen kulku ja tutkintorakenteet

Musiikkitieteen pääaineopinnot jakautuvat perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopinnot ovat yhteisiä kaikille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille. Aineopinnoista alkaen opiskelija voi jossain määrin yhdistellä opintokokonaisuuksia kiinnostuksensa mukaan. Aine- ja syventäviin opintoihin sisältyy myös käytännön musiikki- ja työelämään orientoivia jaksoja. Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää oman kiinnostuksensa mukaan myös musiikkikasvatuksen ja musiikin laitoksen englanninkielisten maisteriohjelmien (Music Therapy; Music, Mind & Technology) kursseja sekä yliopiston muiden laitosten tarjontaa. Sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa varten kukin opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) yhdessä tätä varten nimetyn HOPS-ohjaajansa kanssa. Tätä sähköisessä muodossa tehtyä opiskelusuunnitelmaa (”eHOPS”) päivitetään vuosittain opintojen kuluessa.

Opiskelijaa kannustetaan lähtemään opintojensa aikana esimerkiksi yhdeksi lukukaudeksi opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon. Opintojen sujuvuuden kannalta opiskelijavaihtoon lähtemisen ajankohdaksi suositellaan toisen opiskeluvuoden kevätlukukautta. Lisäksi suositellaan osallistumista kansainväliseen työharjoitteluun maisteriopintojen aikana. Muita kansainvälistymisen mahdollisuuksia ovat esimerkiksi osallistuminen englanninkieliseen opetukseen ja opiskelijatuutorina toimiminen kansainvälisille opiskelijoille.

Niille opiskelijoille, jotka suorittavat samanaikaisesti musiikkialan AMK-tutkintoa, suositellaan AMK-tutkinnon suorittamista valmiiksi ennen musiikkitieteen maisteriopintoihin siirtymistä tai hakeutumista (ks. alla ”Musiikkitieteen maisteriopinnot”).

 

HuK-tutkinnon rakenne 180 op

Pääaineopinnot 80 op

Sivuaineopinnot

 • musiikkitieteen perusopinnot 25 op
 • musiikkitieteen aineopinnot 55 op
  joihin sisältyy tutkielma ja seminaari 10-15 op
 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Viestintä- ja kieliopinnot, vähintään 10 op

 • äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestinnän kurssi 3 op
 • toinen kotimainen kieli 3 op
 • vieras kieli 3 op (kirjallinen ja suullinen taito)
 • maturiteetti eli kypsyysnäyte 1 op

Muut pakolliset opinnot:*

  * Muut pakolliset opinnot koskevat opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos tällöin aloittavalla opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja suoritettuna, voi AHOT-menettelyn kautta hakea ko.opintojen hyväksilukemista.

  FM-tutkinnon rakenne 120 op

  Musiikkitieteen syventävät opinnot 80 op

  Muut opinnot 40 op

  • Maisterintutkielma 40 op
  • muut musiikkitieteen syventävät opinnot 40 op
  • esim. sivuaineopintoja, pääaineen täydentäviä tai vapaavalintaisia kursseja

   

  Musiikkitieteen maisteriopinnot

  Suoraan musiikkitieteen maisteriopintoihin valituilla opiskelijoilla, joilla on aiempi alempi korkeakoulututkinto (AMK- tai kandidaattitutkinto toisesta yliopistosta), jää suoritettavaksi musiikkitieteen syventävät opinnot (80 op, joka sisältää opinnäytteen) sekä 40 op muita opintoja. Näillä opiskelijoilla muihin opintoihin tulee sisällyttää musiikkitieteellisiä perusvalmiuksia antavat täydentävät opinnot (vähintään 15 op). Täydentävien opintojen sisältö sovitaan opinto-ohjauksen (HOPS) yhteydessä opiskelijan aiemman opiskelutaustan huomioon ottaen. Lähtökohtaisesti ne sisältävät vähintään opintojaksot Systemaattisen musiikkitieteen perusteet ja Laadulliset ja määrälliset menetelmät sekä yhden vapaavalintaisen opintojakson kohdasta Systemaattisen musiikkitieteen suuntauksia.

   

  Sivuaineopiskelu

  Musiikkitieteen perusopinnot on vapaa sivuaine kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Opinnoissa menestyminen edellyttää sivuaineopiskelijalta pohjatietoja musiikista. Sivuaineopiskelijoille musiikkitieteen perusopintoihin (25 op) kuuluvat samat opintojaksot kuin pääaineopiskelijoillekin, lukuun ottamatta kursseja Tieteellisen tutkimuksen perusteet, Musiikkiteknologia I ja Musiikkianalyysi, jotka eivät ole sivuaineopiskelijoille pakollisia. Näiden sijaan sivuaineopiskelijat voivat halutessaan myös suorittaa musiikkitieteen aineopintojen kurssit Länsimainen taidemusiikki II ja/tai Perinnemusiikki. Aineopinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on perusopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Aineopinnot suorittavien sivuaineopiskelijoiden tulee suorittaa perusopintokokonaisuudesta pois jätetyt opintojaksot. Sivuainekokonaisuudesta voidaan tehdä myös henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

   

  Opintokokonaisuuksien rakenteet

  Kaaviossa kullekin opintokokonaisuudelle on annettu opiskeluvuoden numerolla ajoitussuositus. Huomaa, että aine- ja syventäviin opintoihin kuuluvien Valinnaisten opintojen lisäksi myös modulit Systemaattisen musiikkitieteen suuntauksia, Systemaattisen musiikkitieteen erityiskysymyksiä ja Tutkijan taidot III sisältävät valinnaisuutta: näiden modulien kokonaisopintopistemäärät edellyttävät vain osan kaaviossa mainituista opintojaksoista suorittamista.

   

  Musiikkitieteen perusopinnot

   

  Musiikkitieteen aineopinnot

   

  Musiikkitieteen syventävät opinnot

   

   

  Opintojaksojen kuvaukset

   

  Muut opinnot, 2 op

   

  MUSY001 Opinto- ja urasuunnittelu 2 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

   • kuvata yliopiston hallintorakenteen ja tutkintojen rakenteen sekä opintoihin liittyvät keskeiset käsitteet
   • hahmottaa opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet yliopiston tutkintosäännön ja musiikin laitoksen opiskeluohjeiden mukaisesti
   • ottaa vastuun opintoihinsa liittyvän tiedon hankinnasta
   • kuvata opiskeluun liittyviä kansainvälistymisen mahdollisuuksia
   • hahmottaa sivuainevalintojen merkityksen työllistymiselle ja urapolulle
   • kuvata osaamistaan ja sen kehittymistä portfoliotyöskentelyn avulla
   • asettaa tavoitteita opinnoilleen
   • suunnitella ja aikatauluttaa opintojaan ja tehdä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHOPS).

  Sisältö: Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (eHOPS), suunnitelma kansainvälistymisestä, tutustuminen vaihto-opiskelukohteisiin ja musiikkitieteestä valmistuneiden alumnitarinoihin. Portfolion laatiminen.

  Opiskelutavat: Kontaktiopetus, ohjauskeskustelut ja ohjattu itsenäinen työskentely.

  Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, eHOPS ja näyteportfolio. Opintojakson yhteyteen suositellaan opintojaksoa HYVY001 Opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä (2 op).

  Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

  Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi.

   

  Perusopinnot, 25 op

   

  Osaamistavoitteet: Musiikkitieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

   • nimetä musiikkitieteellisen tutkimuksen suuntauksia
   • määritellä musiikintutkimuksen peruskäsitteet
   • kuvata tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
   • löytää ja arvioida tutkimuskirjallisuutta
   • arvioida musiikkikulttuureissa vaikuttavien musiikillisten ja kontekstuaalisten tekijöiden suhdetta
   • soveltaa musiikkiteknologiaa musiikin kuvaamiseen nuottikirjoituksen avulla
   • käyttää tarkoituksenmukaisia työskentelytapoja
   • noudattaa opiskelun eettisiä periaatteita ja laitoksella sovittuja opiskelun pelisääntöjä.

   

   

  MUPP010 Tutkijan taidot I 10 op

  MUPP011 Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

   • määritellä tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteistöä
   • nimetä musiikintutkimuksen keskeisiä menetelmiä
   • etsiä valitsemastaan aiheesta keskeistä lähdeaineistoa
   • analysoida tieteellisen tutkimuksen kriteerein tutkimuksia aiheestaan
   • esitellä tutkimuksensa sisältöä ja rakennetta suullisesti.

  Opiskelutavat: Luentokurssi.

  Suoritustavat: Luentokurssin yhteydessä aktiivinen osallistuminen opetukseen, annetut tehtävät ja esitelmän pitäminen.

  Arviointi: 0–5.

  Oppimateriaalit (valikoiden esimerkiksi seuraavista):

   • Aaltola & Valli (2007). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I
   • Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2009). Tutki ja kirjoita.

  Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi. Opintojaksoa seuraa pääaineen tutkimusviestintäseminaari, joka järjestetään yhteistyössä kielikeskuksen kanssa.

   

  MUPP022 Musiikkianalyysi 5 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

   • osaa määritellä taidemusiikin teorian ja pop/jazz-teorian keskeisiä peruskäsitteitä
   • osaa eritellä ja nimetä musiikillisia rakenteita eri musiikinteoreettisten konventioiden mukaisesti
   • tuntee taidemusiikin harmonian ja äänenkuljetuksen perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa analyysi- ja kirjoitustehtävissä
   • osaa eritellä melodianmuodostuksen periaatteita tonaalisen harmonian kontekstissa
   • osaa eritellä laajempien musiikillisten rakenteiden tonaalis-harmonisia kiinnekohtia korkeammilla rakenteellisen hierarkian tasoilla.

  Sisältö: Kurssilla tutustutaan musiikkianalyyttiseen käsitteistöön ja työskentelyyn sekä taidemusiikin teorian että pop/jazz-teorian näkökulmista. Keskeisen sisällön muodostavat tonaalisen harmonian analyysi (sekä astemerkinnöillä että reaalisointumerkinnöillä) ja tähän liittyvä melodian ja harmonian suhteen tarkastelu. Opiskelijat oppivat tunnistamaan ja erittelemään sointurakenteita ja käyttämään tähän soveltuvia analyyttisia merkintätapoja. Kurssin alkuosassa paneudutaan taidemusiikin analyysiin, ja jälkimmäisessä osassa näkökulmaa laajennetaan muihin musiikkitraditioihin ja niiden yhteyteen soveltuviin analyysimenetelmiin.

  Opiskelutavat: Luento- ja harjoituskurssi.

  Suoritustavat: Luennot, niiden yhteydessä annetut musiikkianalyyttiset harjoitustehtävät ja tentti.

  Arviointi: 0–5.

  Oppimateriaalit (oheislukemistoksi soveltuvia teoksia):

   • Aldwell & Schachter (2009). Harmonia ja äänenkuljetus
   • Joutsenvirta & Perkiömäki (2009). Musiikinteoria 1
   • Salmenhaara (1968). Sointuanalyysi
   • Tabell (2008). Jazzmusiikin harmonia
   • Tagg (2009). Everyday tonality
   • Turek (1996). The elements of music I & II
   • kurssin aikana jaettava muu materiaali

  Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi.

   

  MUPP024 Musiikkiteknologia I 2 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

   • hallitsee notaatio-ohjelman perustoiminnot
   • osaa tuottaa notaatiota selkeällä layoutilla.

  Sisältö: Notaatio-ohjelman perustoiminnot harjoitustöitä sekä yhteisesti että ohjatusti, omassa tahdissa edeten.

  Opiskelutavat: Luennot, demonstraatiot ja harjoitustyöt.

  Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kaksi harjoitustyötä.

  Oppimateriaali: Materiaali kurssin yhteydessä.

  Arviointi: 0–5.

  Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi.

   

  MUPP030 Musiikkikulttuurit I 10 op

  MUPP031 Länsimainen taidemusiikki I 5 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

   • hahmottaa länsimaisen taidemusiikin historialliset kehityslinjat keskiajalta 1800-luvun loppuun
   • osaa kuvata tyylikausien keskeiset musiikilliset piirteet ja niihin liittyvät keskeiset käsitteet
   • tunnistaa käsiteltävien aikakausien musiikillisia ominaispiirteitä kuuntelumateriaalin kautta
   • ymmärtää musiikillisia ilmiöitä suhteessa aikakauden yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin taustoihin sekä filosofis-esteettisiin käsityksiin
   • osaa soveltaa kurssilla oppimaansa tietoa musiikkialan työtehtävissä.

  Sisältö: Eurooppalaisen taidemusiikin (ml. suomalainen taidemusiikki) keskeiset lajit, tyylipiirteet, esityskäytännöt, muusikoiden yhteiskunnallisen aseman muutokset ja musiikkifilosofian ja -estetiikan päälinjat keskiajalta romantiikkaan. Musiikinhistoriallisten ilmiöiden merkitys oman aikamme musiikkikulttuureille.

  Opiskelutavat: Luentokurssi tai itsenäinen tutustuminen kirjallisuuteen ja äänitteisiin.

  Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät ja tentti kuunteluosioineen; vaihtoehtoisesti kirjatentti kuunteluosioineen.

  Arviointi: 0–5.

  Oppimateriaalit:

   • kuuntelumateriaali ja oheislukemistoa (ilmoitetaan kurssin yhteydessä)
   • Burkholder, Grout & Palisca (2006). A history of Western music (pääaineopiskelijat), (valikoiden)
   • Forney & Machlis (2007). The enjoyment of music: An introduction to perceptive listening (sivuaineopiskelijat, valikoiden)
   • Suomen musiikin historia, 1, Ruotsin vallan ajasta romantiikkaan (1995) (valikoiden)
   • Lisäksi verkkomateriaaleja.

  Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi.

   

  MUPP037 Länsimainen populaarimusiikki 5 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

   • hahmottaa länsimaisen populaarimusiikin kehityslinjat 1800-luvun lopulta tähän päivään
   • selittää länsimaisen populaarimusiikin keskeisimmät vaiheet
   • sijoittaa länsimaisen populaarimusiikin kehityksen osaksi musiikin sekä yhteiskunnan yleistä kehitystä
   • soveltaa oppimaansa tietoa muihin opintojaksoihin ja työelämään.

  Sisältö: Luennot länsimaisen populaarimusiikin kehityksestä 1800-luvun puolivälistä tähän päivään, omakohtainen tutustuminen aiheeseen kuuntelun ja artikkeleiden avulla.

  Opiskelutavat: Luennot, valikoidut artikkelit ja kuuntelumateriaali tai kirjallisuus ja kuuntelumateriaali.

  Suoritustavat: Luento- ja kuuntelutentti. Vaihtoehtoisesti erikseen sovitun kirjallisuuden pohjalta kirjatentti ja kuuntelutentti.

  Arviointi: 0–5.

  Oppimateriaali:

  Oxford Music Online: populaarimusiikin artikkelit valikoiden (http://www.oxfordmusiconline.com)

  muu kurssin yhteydessä annettava kirjallinen, av- sekä verkkomateriaali.

  Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi.

   

  MUSP050 Systemaattisen musiikkitieteen perusteet  5 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

   • määritellä systemaattisen musiikkitieteen peruslähtökohdat ja tavoitteet
   • eritellä systemaattisen musiikkitieteen suuntauksia ja niiden taustalla olevia arvoja
   • nimetä systemaattisen musiikkitieteen menetelmiä
   • kuvata systemaattista musiikkitiedettä osana eurooppalaista tieteentraditiota.

  Sisältö: Kurssilla tutustutaan systemaattisen musiikintutkimuksen historiaan, keskeisiin menetelmällisiin lähestymistapoihin ja tutkimuskohteisiin. Systemaattisen musiikkitieteen alueeseen kuuluviksi lasketaan usein sen tapaisia tutkimusaloja kuin musiikin teoria, musiikkipsykologia, musiikkiakustiikka, musiikin filosofia ja musiikkisosiologia, joita yhdistää yleisempien musiikkiin liittyvien ilmiöiden, prosessien, järjestelmien tai käsitteiden tarkastelu – yksittäisten musiikkiteosten ja musiikin tekijöiden sijaan.

  Opiskelutavat: Luentokurssi tai itsenäinen työskentely.

  Suoritustavat: Luentokurssin yhteydessä aktiivinen osallistuminen opetukseen, annetut tehtävät ja luentotentti. Vaihtoehtoisesti erikseen sovitun kirjallisuuden pohjalta suoritettu kotiessee tai kirjatentti.

  Arviointi: 0–5.

  Oppimateriaalit (valikoiden esimerkiksi seuraavista):

   • Clarke & Cook (2004). Empirical Musicology: Aims, Methods, Prospects
   • Huovinen & Kuitunen (2008). Johdatus musiikkifilosofiaan
   • Louhivuori & Saarikallio (2010). Musiikkipsykologia
   • Parncutt (2007). Systematic musicology and the history and future of Western musical scholarship. Journal of Interdisciplinary Music Studies 1(1), 1–32.

  Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi.

   

  Aineopinnot, 55 op

   

  Osaamistavoitteet: Musiikkitieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

   • selittää systemaattisen musiikkitieteen keskeiset käsitteet, teoriat ja menetelmät
   • hankkia ja arvioida musiikkitieteellistä tutkimustietoa
   • soveltaa tutkimustietoa tutkimuksen ja työelämän konteksteissa
   • toteuttaa pienimuotoisen tutkielman
   • viestiä musiikkitieteellistä tutkimustietoa suullisesti ja kirjallisesti sekä alan asiantuntijoille että ulkopuoliselle yleisölle
   • arvioida omaa osaamistaan työelämän vaatimusten näkökulmasta
   • soveltaa musiikkiteknologiaa musiikin tutkimukseen ja tekemiseen
   • kehittää omaa musiikillista asiantuntemustaan ja työelämävalmiuksiaan
   • käyttää tiedonhauissa monipuolisesti tiedonlähteitä.

   

  MUSA010 Tutkijan taidot II 25 op

  MUSA011 Kandidaattiseminaari 5 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

   • valita ja rajata suppeahkon tutkimusaiheen
   • määritellä tiedontarpeensa ja tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä tiedonlähteistä
   • arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
   • kuvata tutkimusprosessin keskeiset vaiheet ja määritellä tutkimuksen rakenteelliset osat
   • määritellä keskeiset omaan työhönsä liittyvät tutkimuseettiset periaatteet
   • laatia pienimuotoisen tutkimussuunnitelman
   • argumentoida tieteellisen tyylin mukaisesti
   • noudattaa tieteellisen viestinnän konventioita
   • esitellä tutkimustaan suullisesti ja puolustaa tekemiänsä valintoja
   • arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä.

  Sisältö: Kandidaatintutkielman tutkimussuunnitelman laatiminen, tutkimuksen toteuttaminen, prosessikirjoittaminen, opponointi ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivittäminen.

  Opiskelutavat: Kontaktiopetus ja ohjattu itsenäinen työskentely.

  Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, tutkimuussuunnitelma, kirjallinen seminaariesitelmä, opponointi ja HOPS:n päivittäminen.

  Oppimateriaalit: Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2009). Tutki ja kirjoita.

  Arviointi: 0–5.

  Ajoitus: Kolmas opintovuosi.

   

  MUSA012 Kandidaatintutkielma 10 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

   • aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet
   • rajata suppeahkon tutkimusaiheen ja muotoilla tutkimuskysymyksen
   • hankkia tietoa tutkimusaiheestaan ohjatusti ja arvioida sitä kriittisesti
   • kuvata ja hyödyntää aiempia tutkimuksia
   • määritellä valitsemansa tutkimusaiheen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimuksessaan
   • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä
   • kirjoittaa laitoksen seminaarityöohjeita noudattaen tieteellisen käytännön ja tyylin mukaisen raportin
   • arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä

  Sisältö: Kandidaattiseminaarityön viimeisteleminen kandidaatintutkielmaksi.

  Opiskelutavat: Tutkielman kirjoittaminen.

  Suoritustavat: Kandidaatintutkielma.

  Arviointi: 0–5.

  Ajoitus: Kolmas opintovuosi.

   

  MUPA021 Laadulliset ja määrälliset menetelmät 5 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

   • määritellä tyypillisiä tutkimusstrategioita sekä aineistonkeruun ja aineistoanalyysin menetelmiä
   • valita sopivan menetelmän itse muotoilemansa tutkimuskysymyksen selvittämiseen
   • soveltaa menetelmätuntemustaan toteuttamalla ja raportoimalla harjoitustöitä
   • arvioida tutkimuksen luotettavuutta.

  Opiskelutapa: Luentokurssi tai itsenäinen työskentely.

  Suoritustavat: Luentokurssin yhteydessä aktiivinen osallistuminen opetukseen, annetut tehtävät ja ohjattujen paritöiden tekeminen. Vaihtoehtoisesti erikseen sovitun kirjallisuuden pohjalta suoritettu kotiessee tai kirjatentti.

  Arviointi: 0–5.

  Oppimateriaalit (valikoiden esimerkiksi seuraavista):

   • Alasuutari (2011). Laadullinen tutkimus 2.0
   • Field & Hole (2003). How to design and report experiments
   • Howitt (2010). Introduction to qualitative methods in psychology
   • Metsämuuronen (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä.

  Ajoitus: Toinen tai kolmas opintovuosi.

   

  MUPA024 Musiikkiteknologia II 5 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

   • osaa tallentaa, editoida ja prosessoida musiikkia midi- sekä audiomuodossa
   • hallitsee studiolaitteiston kokoonpanon, yleisimmät mikrofonityypit, signaalin reitittämisen ja äänittämisen nykyaikaisessa studioympäristössä
   • osaa käyttää mobiilia musiikkiteknologiaa.

  Sisältö: Musiikkiteknologian keskeiset muodot.

  Opiskelutavat: Luennot, demonstraatiot ja harjoitustyöt. (Edeltävät opinnot: Musiikkiteknologia I.)

  Suoritustavat: Osallistuminen luennoille ja demonstraatioihin sekä harjoitustyön tuottaminen.

  Arviointi: 0–5. Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyöt.

  Oppimateriaalit:

   • Verkkomateriaalit

  Ajoitus: Toinen tai kolmas opintovuosi.

   

  MUPA030 Musiikkikulttuurit II 10 op

  MUPA031 Länsimainen taidemusiikki II 5 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

   • hahmottaa taidemusiikin kehityslinjat 1900-luvun alusta tähän päivään
   • osaa kuvata tyylisuuntausten keskeiset musiikilliset piirteet ja määritellä suuntauksiin liittyvät keskeiset käsitteet
   • tunnistaa kuuntelemalla käsiteltävien suuntausten musiikillisia ominaispiirteitä opintojaksoon liittyvän kuuntelumateriaalin kautta
   • ymmärtää musiikillisten ilmiöiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia taustoja
   • osaa soveltaa kurssilla oppimaansa tietoa musiikkialan työtehtävissä.

  Sisältö: länsimaisen taidemusiikin (ml. suomalainen taidemusiikki) suuntaukset 1900–2000-luvuilla (mm. jälkiromantiikka, impressionismi, kansallisromantiikka, ekspressionismi, uusklassismi, elektroakustinen musiikki, dodekafonia, sarjallisuus, tekstuurimusiikki, minimalismi, postmodernismi, kokeellinen musiikki ja uusromantiikka) ajan yhteiskunnallis-poliittisessa ja kulttuurisessa kontekstissa.

  Opiskelutavat: Luentokurssi tai itsenäinen tutustuminen kirjallisuuteen ja äänitteisiin.

  Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät ja tentti kuunteluosioineen tai vaihtoehtoisesti kirjatentti kuunteluosioineen.

  Arviointi: 0–5.

  Oppimateriaalit:

   • Burkholder, Grout & Palisca  (2006). A history of Western music (s. 737–965)
   • Suomen musiikin historia 2, Kansallisromantiikan valtavirta (1996) (valikoiden)
   • Suomen musiikin historia 3, Uuden musiikin kynnyksellä (1996)(valikoiden)
   • Suomen musiikin historia 4, Aikamme musiikki (valikoiden)
   • Lisäksi verkkomateriaaleja.

  Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi.

  MUPA033 Perinnemusiikki 5 op

  Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

   • nimetä, tunnistaa ja selittää kuulon- ja muistinvaraisesti välittyneisiin musiikkitraditioihin liittyvät keskeisimmät osatekijät, kulttuuriset ja musiikilliset piirteet ja vaikuttajat.
   • keskustella perinnemusiikin erityispiirteistä, sekä vanhemman että uudemman perinnemusiikin vaikutuksista muihin musiikin lajeihin ja tyyleihin.
   • analysoida perinnemusiikin olennaisia osatekijöitä perinnemusiikin harjoittajan, musiikkikasvattajan sekä musiikkitieteilijän näkökulmasta.
   • soveltaa hankkimaansa tietoa muihin opintojaksoihin ja työelämään.

  Sisältö: Analyyttisiä kuvauksia valituista musiikkikulttuureista ja niiden musiikillisista ja kulttuurisista ominaispiirteistä ennen ja tänä päivänä. Keskeisinä kohdealueina ovat Suomen, Euroopan kelttiläisten alueiden, arabiankielisen maailman, Intian, Kiinan sekä eteläisen Afrikan musiikkikulttuurit.

    Opiskelutavat: Luennot, oppimistehtävät, kirjallisuuteen ja äänitteisiin tutustuminen; vaihtoehtoisesti kirjallisuus ja kuuntelumateriaali.

    Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät ja tentti; vaihtoehtoisesti kirjallisuus ja kuuntelumateriaali.

    Arviointi: 0–5.

    Oppimateriaalit:

       • Bakan (2010). World music: Traditions and transformations (kuuntelu- ja verkkoaineistoineen)
       • Suomen musiikin historia 8. Kansanmusiikki (2006) (valikoiden)
       • Lisäksi verkkomateriaaleja.

     Ajoitus: Toinen tai kolmas vuosi.

      

      

     MUSA060 Systemaattisen musiikkitieteen suuntauksia  10 op

     MUSA062 Musiikkianalyyttinen tutkimus I 5 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

      • nimetä musiikkianalyyttisiä teorioita ja selittää niiden peruskäsitteet, taustasitoumukset ja tavoitteet
      • soveltaa valitsemaansa musiikkianalyyttistä teoriaa valittuihin analyysikohteisiin ja eritellä musiikin rakenteellisia piirteitä noudattaen teoriaan liittyviä analyysitekniikoita ja merkitsemistapoja
      • arvioida teorioiden soveltuvuutta erilaisiin musiikillisiin ilmiöihin ja tutkimustehtäviin
      • kehittää toteuttamiskelpoisia musiikkianalyyttisiin teorioihin nojaavia tutkimuskysymyksiä (esimerkiksi osana omaa opinnäytettään)
      • toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen musiikkianalyyttisen projektin.

     Sisältö: mm. Schenker-analyysi, joukkoteoria, paradigmaattinen analyysi, motiivirakenteiden analyysi, skeema-analyysi ja musiikillisten merkitysten analyysi.

     Opiskelutavat: Luennot, pienryhmätyöskentely tai kirjatentti tai esseesuoritus. Edeltävät opinnot: Musiikkianalyysi.

     Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät ja lopputyö raportteineen.

     Arviointi: 0–5.

     Oppimateriaalit (valikoiden esimerkiksi seuraavista):

      • Agawu (2009). Music as discourse: Semiotic adventures in romantic music.
      • Cook (1987). A guide to musical analysis
      • Lerdahl & Jackendoff (1985). A generative theory of tonal music
      • Moore (toim.) (2003). Analyzing popular music
      • Nattiez (1990). Music and discourse
      • Pankhurst (2008). SchenkerGUIDE: A brief handbook and website for Schenkerian analysis
      • Temperley (2001). The cognition of basic musical structures

      

     MUSA063 Musiikkipsykologia I 5 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

      • hallitsee musiikkipsykologian keskeisiä käsitteitä
      • ymmärtää käsiteltyjen teorioiden ydinajatukset ja osaa sijoittaa ne musiikkipsykologian tutkimustraditioon
      • osaa muotoilla musiikkipsykologiseen tutkimukseen soveltuvia kysymyksiä
      • ymmärtää musiikkipsykologisten tutkimusmenetelmien perusteita ja tutkimuksen tekemiseen liittyviä keskeisiä haasteita.

     Sisältö: Kurssilla tutustutaan musiikkipsykologian tutkimustraditioon, keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin sekä alan valikoituihin nykysuuntauksiin. Tarkasteltaviin aiheisiin kuuluvat mm. musiikin alkuperä, musiikin havaitseminen, musiikin rooli arkielämässä, musiikin yhteys tunteisiin, musiikin saamat merkitykset sekä musiikilliseen toimintaan (esittämiseen, säveltämiseen, improvisointiin) liittyvät kognitiiviset prosessit ja persoonallisuuskysymykset. Kurssin aikana opiskelijat myös tutustuvat musiikkipsykologisen tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistumalla tutkimuksiin koehenkilönä sekä luonnostelemalla omia tutkimuskysymyksiä ja niihin liittyviä tutkimusstrategioita.

     Opiskelutavat: Luentokurssi tai itsenäinen työskentely.

     Suoritustavat: Luentokurssin yhteydessä aktiivinen osallistuminen opetukseen, annetut tehtävät ja luentotentti. Vaihtoehtoisesti erikseen sovitun kirjallisuuden pohjalta suoritettu kotiessee tai kirjatentti.

     Arviointi: 0–5.

     Oppimateriaalit (valikoiden seuraavista):

      • Hallam, Cross & Thaut (2009). Oxford handbook of music psychology
      • Louhivuori & Saarikallio (2010). Musiikkipsykologia
      • Thompson (2008). Music, thought, and feeling: Understanding the psychology of music
      • muu opetuksen yhteydessä annettu materiaali.

     Ajoitus: Toinen tai kolmas opintovuosi.

      

     MUSA064 Kehollisuus musiikissa I 5 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

      • osaa selittää omin sanoin kehollisen tutkimussuuntauksen tieteenfilosofiset päälinjat
      • osaa arvioida kriittisesti suuntaukseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta
      • osaa soveltaa suuntauksen teoreettisia lähtökohtia ja menetelmiä omien tutkimusaiheiden muodostamisessa
      • tuntee tärkeimpien tutkijoiden roolin tutkimusalan kehityksessä
      • osaa soveltaa tutkimustietoa käytännöllisessä tai tutkimuksellisessa kontekstissa.

     Sisältö: Kurssilla tutustutaan tutkimussuuntaukseen, joka tarkastelee musiikkia ja sen kokemista liikkuvan ja aistivan kehomme lähtökohdista.

     Opiskelutavat: Luentokurssi tai itsenäinen työskentely.

     Suoritustavat: Luentokurssin yhteydessä aktiivinen osallistuminen opetukseen, annetut tehtävät ja luentotentti. Vaihtoehtoisesti erikseen sovitun kirjallisuuden pohjalta suoritettu kotiessee tai kirjatentti.

     Arviointi: 0–5.

     Oppimateriaalit (valikoiden esimerkiksi seuraavista):

      • Johnson (2007). The meaning of the body
      • Stern (2010). Forms of vitality: Exploring dynamic experience in psychology, the arts, psychotherapy, and development
      • Leman (2008). Embodied music cognition and mediation technology
      • Godøy & Leman, toim. (2010). Musical gesture: Sound, movement and meaning
      • Lisäksi muu luennoilla ilmoitettava materiaali

     Ajoitus: Toinen tai kolmas vuosi.

      

     MUSA065 Yhteisöllisyys musiikissa I 5 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

      • tunnistaa yhteisöllisyyden merkityksen musiikillisessa toiminnassa
      • tulkita musiikillista toimintaa musiikkisosiologisista lähtökohdista
      • määritellä musiikilliseen vuorovaikutukseen liittyviä teoreettisisa käsitteitä
      • tehdä synteesejä musiikkisosiologisesta tutkimuskirjallisuudesta
      • tuottaa musiikin yhteisöllisyyteen liittyviä tutkimusaiheita
      • kehittää tapoja hyödyntää alan tutkimustietoa erilaisissa musiikin käyttöyhteyksissä
      • esitellä ja arvioida valitun kirjallisuuden keskeistä sisältöä kirjallisesti ja suullisesti.

     Sisältö: Kurssilla tutustutaan musiikkisosiologian keskeisiin teorioihin (mm. Bourdieu, Adorno) ja käsitteisiin.

     Opiskelutavat: Luentokurssi tai itsenäinen työskentely.

     Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, ohjattu pienryhmätyöskentely, kirjalliset ja suulliset tehtävät. Vaihtoehtoisesti erikseen sovitun kirjallisuuden pohjalta suoritettu lukupiiri tai kirjatentti.

     Oppimateriaalit:

      • aiheeseen liittyviä artikkeleita (ilmoitetaan opetuksen yhteydessä)
      • Martin (1995). Sounds and society: Themes in the sociology of music
      • North & Hargreaves (2008). Social and applied psychology of music.

     Arviointi: 0–5.

     Ajoitus: Toinen tai kolmas opintovuosi.

      

     MUSA059 Valinnaiset opinnot 5 op

      

     Sisältö: Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää esimerkiksi Systemaattisen musiikkitieteen suuntauksia -kokonaisuuden tai laitoksen muiden oppiaineiden aineopintojen kursseja.

     Ajoitus: Toinen tai kolmas opintovuosi.

      

     MUSA070 Työelämävalmiudet I 5 op

     MUSA073 Musiikkialan asiantuntijuus 5 op

     Osaamistavoitteet: opintojakson suoritettuaan opiskelija

      • osaa kuvata oman alansa akateemisen asiantuntijuuden rakentumista
      • hahmottaa oman alan urapolkuvaihtoehtoja ja asettaa tavoitteita oman asiantuntijuutensa kehittämiselle
      • osaa suunnitella opintojaan työelämän ja työllistymisvaihtoehtojen näkökulmasta
      • osaa kuvata ja arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä portfolion avulla
      • osaa laatia työhakemuksen ja CV:n
      • hahmottaa kandidaatintutkinnon tuottaman osaamisen

     Sisältö: oman alan työtehtäviin ja toimijoihin tutustuminen, oman osaamisen tunnistaminen ja kuvaaminen.

     Opiskelutavat: Luento, pienryhmätyöskentely, tehtävät, näyteportfolio ja portfolioiden kommentointi.

     Suoritustavat: osallistuminen opetukseen, tehtävien suorittaminen ja näyteportfolio

     Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

     Ajoitus: Kolmas opintovuosi.

      

     Syventävät opinnot, 80 op

      

     Osaamistavoitteet: Musiikkitieteen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

      • selittää systemaattisen musiikkitieteen keskeisiä tavoitteita, lähtökohtia ja periaatteita
      • ymmärtää musiikintutkimuksen tieteidenvälistä luonnetta
      • analysoida ja arvioida musiikintutkimuksen erikoisalojen tutkimustietoa
      • soveltaa musiikintutkimuksessa käytettyjä menetelmiä
      • toteuttaa itsenäisesti musiikkitieteellisen tutkimusprojektin
      • hankkia ja arvioida uusinta musiikkitieteellistä tutkimustietoa
      • toimia työelämässä musiikin alan asiantuntijana ja kehittäjänä
      • kehittää omaa musiikillista asiantuntijuuttaan.

      

     MUSS010 Tutkijan taidot III 15 op

      

     Tutkijan taidot III -kohdassa suoritetaan maisteriseminaarin lisäksi yksi opiskelijan maisterintutkielmaa tukeva menetelmäkurssi joko kvalitatiivisten tai kvantitatiivisten menetelmien alueelta.

      

     MUSS011 Maisteriseminaari 10 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

      • rajata maisteritutkielman tutkimusaiheen, muotoilla tutkielmaa varten tutkimuskysymyksen ja laatia toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman
      • hakea ja kriittisesti arvioida tutkielman tekemiseen tarvittavaa tietoa
      • valita tutkimusmenetelmän ja ottaa huomioon menetelmään liittyviä tietoteoreettisia sitoumuksia
      • muotoilla maisteritutkielmaansa soveltuvan disposition
      • käyttää lähteitä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
      • esitellä omaa tutkimustaan kirjallisesti ja suullisesti perustellen tekemiään valintoja
      • keskustella rakentavasti ja argumentoiden useista eri tutkimusaiheista arvioiden kriittisesti toisten opiskelijoiden tutkimussuunnitelmia
      • opponoida muiden osallistujien seminaaritöitä
      • arvioida omaa ja muiden tutkimusta tutkimusetiikan näkökulmasta
      • laatia realistisen opintosuunnitelman maisterivaiheen opintoja varten.

     Sisältö: Seminaarin tarkoituksena on valmentaa opiskelijoita omaehtoiseen tieteelliseen työskentelyyn ja maisterintutkielman kirjoittamiseen. Käsiteltäviä yleisempiä teemoja ovat mm. tiedonhaku, lähdekritiikki, tutkimuseettiset periaatteet, tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, argumentaatio ja tutkielman tekemiseen liittyvät menetelmälliset ja tietoteoreettiset kysymykset. Seminaarin aikana opiskelijat myös konkreettisesti suunnittelevat maisteritutkielmaansa ja pääsevät alkuun tutkielman teossa. Seminaarin yhteydessä tehdään myös maisterivaiheen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (eHOPS).

     Opiskelutavat: Seminaari.

     Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä, opponointi ja eHOPS:n laatiminen.

     Arviointi: 0–5.

     Oppimateriaalit (oheislukemistoksi soveltuvia teoksia):

      • Alasuutari (2014). Laadullinen tutkimus 2.0
      • Hirsjärvi, Remes, Sajavaara (2004). Tutki ja kirjoita
      • Menetelmäpolkuja humanisteille (www.jyu.fi/mehu)
      • Pihlaja (2004). Ajattele tutki ja opi: ohjeita oppimiseen ja tutkielmantekoon
      • Tuomi & Sarajärvi (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi
      • Valli (2001). Johdatus tilastolliseen tutkimukseen.

     Ajoitus: Neljäs opintovuosi.

      

     MUSS023 Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä 5 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

      • on perehtynyt valittuun kvantitatiiviseen tutkimusmenetelmään ja sen aiempaan käyttöön alan tutkimuksessa
      • osaa soveltaa valittua teoreettis-metodista lähestymistapaa oman tutkielmansa kontekstissa
      • osaa kriittisesti arvioida valitun tutkimusmenetelmän luotettavuutta ja valittuun teoreettiseen lähestymistapaan liittyviä tietoteoreettisia sitoumuksia.

     Sisältö: Opiskelijan maisterintutkielmaa tukevia menetelmällis-teoreettisia opintoja.

     Opiskelutavat: Itsenäinen työskentely tai soveltuva kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä koskeva luentokurssi tai seminaari.

     Suoritustavat: Itsenäisen työskentelyn osalta erikseen sovitun kirjallisuuden pohjalta suoritettu kotiessee tai kirjatentti. Lähiopetuksena järjestettävän kurssin yhteydessä aktiivinen osallistuminen opetukseen, annetut tehtävät ja luentotentti tai seminaariesitelmä.

     Arviointi: 0–5.

     Oppimateriaalit: Sovitaan pääsääntöisesti maisterintutkielman ohjaajan kanssa.

     Ajoitus: Neljäs opintovuosi, maisteriseminaarin aikana.

      

     MUSS024 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 5 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

      • on perehtynyt valittuun kvalitatiiviseen tutkimusmenetelmään tai teoreettiseen suuntaukseen ja sen aiempaan käyttöön alan tutkimuksessa
      • osaa soveltaa valittua teoreettis-metodista lähestymistapaa oman tutkielmansa kontekstissa
      • osaa kriittisesti arvioida valitun tutkimusmenetelmän luotettavuutta ja valittuun teoreettiseen lähestymistapaan liittyviä tietoteoreettisia sitoumuksia.

     Sisältö: Opiskelijan maisterintutkielmaa tukevia menetelmällis-teoreettisia opintoja.

     Opiskelutavat: Itsenäinen työskentely tai soveltuva kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä koskeva luentokurssi tai seminaari.

     Suoritustavat: Itsenäisen työskentelyn osalta erikseen sovitun kirjallisuuden pohjalta suoritettu kotiessee tai kirjatentti. Lähiopetuksena järjestettävän kurssin yhteydessä aktiivinen osallistuminen opetukseen, annetut tehtävät ja luentotentti tai seminaariesitelmä.

     Arviointi: 0–5.

     Oppimateriaalit: Sovitaan pääsääntöisesti maisterintutkielman ohjaajan kanssa.

     Ajoitus: Neljäs opintovuosi, maisteriseminaarin aikana.

      

      

     MUSS052 Systemaattisen musiikkitieteen erityiskysymyksiä 10 op

     MUSS053 Musiikkianalyyttinen tutkimus II 5 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

      • ymmärtää valitun tutkimussuuntauksen keskeiset käsitteet, taustaoletukset ja päämäärät ja osaa arvioida niitä kriittisesti
      • osaa sijoittaa valitun tutkimussuuntauksen musiikintutkimuksen historiaan ja ymmärtää sen suhteet keskeisiin vaihtoehtoisiin näkökulmiin
      • osaa soveltaa valittua menetelmää musiikin analysoimiseen ja arvioida sovellusten toimivuutta musiikin ymmärtämisen kannalta.

     Sisältö: Valittu musiikinteoreettinen ja/tai musiikkianalyyttinen tutkimussuuntaus.

     Opiskelutavat: Luento- tai harjoituskurssi; vaihtoehtoisesti itsenäinen opiskelu. Edeltävät opinnot: Musiikkianalyyttinen tutkimus I.

     Suoritustavat: Luentojen tai harjoituskurssin yhteydessä annetut tehtävät ja tentti tai esitelmä; itsenäisen opiskelun tapauksessa kirjallisuuteen tutustuminen ja sen pohjalta suoritettu, erikseen sovittavaan musiikkiin liittyvä analyyttinen essee.

     Arviointi: 0–5

     Oppimateriaalit: (sopimuksen mukaan esimerkiksi seuraavista):

      • Christensen (2004). Rameau and musical thought in the Enlightenment
      • Hanninen (2012). A theory of music analysis: On segmentation and associative organization
      • Tymoczko (2011). A geometry of music: Harmony and counterpoint in the extended common practice
      • muu vastuuopettajan kanssa sovittu materiaali.

     Ajoitus: Neljäs tai viides opintovuosi.

      

     MUSS054 Musiikkipsykologia II 5 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

      • ymmärtää valittuun musiikkipsykologian aihepiiriin liittyviä teorioita ja osaa kriittisesti vertailla niitä keskenään
      • tuntee valittuun aihepiiriin liittyvät keskeiset tutkimusmenetelmät ja tutkimustulokset
      • osaa suunnitella aihepiiriin liittyvän tutkimuksen.

     Sisältö: Perehtyminen vapaavalintaiseen musiikkipsykologian osa-alueeseen sopimuksen mukaan (alla mainittu kirjallisuus liittyy teemoihin musiikki ja tunteet, musiikki ja tietoisuus, musiikillisen multimedian psykologia; muutkin teemat ovat mahdollisia, esim. musiikin havaitseminen, musiikin sosiaalipsykologia, musiikin kehityspsykologia jne.).

     Opiskelutavat: Itsenäinen työskentely tai soveltuva luentokurssi tai seminaari.

     Suoritustavat: Itsenäisen työskentelyn osalta erikseen sovitun kirjallisuuden pohjalta suoritettu kotiessee tai kirjatentti. Lähiopetuksena järjestettävän kurssin yhteydessä aktiivinen osallistuminen opetukseen, annetut tehtävät ja luentotentti tai seminaariesitelmä. Voi korvata Music, Mind and Technology -maisteriohjelman opintojaksolla MMTS011 Music Psychology I.

     Arviointi: 0–5.

     Oppimateriaalit (valikoiden esimerkiksi seuraavista):

      • Clarke & Clarke (2011). Music and consciousness: Philosophical, psychological and cultural perspectives
      • Juslin & Sloboda (2010). Handbook of music and emotion: Theory, research, applications
      • Tan, Cohen, Lipscomb & Kendall (2013). The psychology of music in multimedia
      • muu vastuuopettajan kanssa sovittu kirjallisuus (Huom.: moniin alan teemoihin liittyen kirjallisuus on luontevinta koota aiheeseen liittyvistä artikkeleista).

     Ajoitus: Neljäs tai viides opintovuosi.

      

     MUSS055 Kehollisuus musiikissa II 5 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

      • ymmärtää valitun kehollisuuteen liittyvän tutkimussuuntauksen teoreettisia lähtökohtia, käsitteitä, metodeita ja tutkimuksellisia päämääriä
      • osaa soveltaa ja kriittisesti arvioida kehollisen tutkimuksen lähestymistapoja valittuun musiikintutkimuksen erityiskysymykseen
      • osaa itsenäisesti syventää tietämystään musiikin kehollisuuden erityiskysymyksistä.

     Sisältö: Kurssilla syvennytään tapauskohtaisesti valittavaan kehollisen musiikintutkimuksen teemaan tai erityiskysymykseen.

     Opiskelutavat: Luentokurssi tai itsenäinen työskentely.

     Suoritustavat: Luentokurssin yhteydessä aktiivinen osallistuminen opetukseen, annetut tehtävät ja luentotentti. Vaihtoehtoisesti erikseen sovitun kirjallisuuden pohjalta suoritettu kotiessee tai kirjatentti.

     Arviointi: 0–5.

     Oppimateriaalit: Ilmoitetaan luentokurssilla tai sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa.

     Ajoitus: Neljäs tai viides opintovuosi.

      

     MUSS056 Yhteisöllisyys musiikissa II 5 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

      • tulkita musiikin yhteisöllisyyteen liittyviä ilmiöitä teoreettisessa viitekehyksessä
      • syventää itsenäisesti tietämystään musiikin yhteisöllisyyteen liittyvistä kysymyksistä
      • soveltaa musiikkisosiologian ja musiikin sosiaalipsykologian lähestymistapoja valittuun tutkimuskysymykseen.

     Sisältö: Perehtyminen valittuun musiikin yhteisöllisyyden teemaan.

     Opiskelutavat: Itsenäinen työskentely tai luentokurssi.

     Suoritustavat: Kirjallisuuden pohjalta laadittu essee tai lukupiiri tai osallistuminen opetukseen ja tehtävät. Voi korvata musiikkikasvatuksen oppiaineen opintojaksolla MKAS033 Musiikkisosiologia.

     Oppimateriaalit: Sovitaan vastuuopettajan kanssa.

     Arviointi: 0–5.

     Ajoitus: Neljäs tai viides opintovuosi.

      

     MUSS057 Musiikillinen luovuus 5 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

      • Eritellä, vertailla ja kriittisesti arvioida erilaisia luovuuden teorioita ja ymmärtää niiden merkitystä suhteessa musiikilliseen toimintaan
      • Tarkastella erilaisia musiikin tuottamisen traditioita luovana toimintana ja arvioida mahdollisuuksia näiden ilmiöiden tutkimukseen
      • Vertaillen arvioida musiikillisen luovuuden erityispiirteitä suhteessa muuhun taiteelliseen ja tieteelliseen luovuuteen
      • Ymmärtää omia musiikillisia kokemuksiaan luovuuden teorioiden valossa.

     Sisältö: Kurssilla perehdytään musiikillisen luovuuden eri ilmenemismuotoihin tutkimuksellisesta näkökulmasta tutustuen samalla luovuustutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja suuntauksiin. Musiikillista luovuutta on tutkittu niin musiikkikasvatuksen kuin musiikkitieteen alueilla, mutta sitä voidaan tarkastella myös esimerkiksi psykologian, antropologian, filosofian tai muiden taiteentutkimuksen alojen tarjoamista näkökulmista. Kurssin lähtökohtana onkin antaa osallistujille monipuolinen kokonaiskuva musiikillista luovuutta koskevista ajatuksista, teorioista ja tutkimustuloksista sekä musiikillisen luovuuden suhteesta muihin luovan toiminnan muotoihin esimerkiksi tieteessä tai muilla taiteen aloilla.

     Opiskelutavat: Luentokurssi tai itsenäinen opiskelu.

     Suoritustavat: Luentokurssin yhteydessä annetut kotitehtävät ja luentotentti; vaihtoehtoisesti kirjatentti tai kotiessee erikseen sovittavasta aiheesta.

     Arviointi: 0–5.

     Oppimateriaalit (valikoiden esim. seuraavista):

      • Bamberger (2013). Discovering the musical mind: A view of creativity as learning
      • Burnard (2012). Musical creativities in practice
      • Deliège & Wiggins (2006). Musical creativity: Multidisciplinary research in theory and practice
      • Hargreaves & Miell & MacDonald (2012). Musical imaginations: Multidisciplinary perspectives on creativity, performance, and perception
      • Huovinen (2015). Musiikillinen improvisaatio
      • Kaufman & Sternberg (2010). The Cambridge handbook of creativity
      • Nettle (2001). Strong imagination: Madness, creativity and human nature
      • muu kurssilla jaettu materiaali.

     Ajoitus: Neljäs tai viides opintovuosi.

      

      

     MUSS059 Valinnaiset opinnot 10 op

      

     Valinnaisiin opintoihin voidaan sijoittaa vapaavalintaisesti 10 op musiikin laitoksen syventäviä opintoja. Musiikkitieteen oppiaineen syventävien opintojaksojen lisäksi myös monet musiikkikasvatuksen ja englanninkielisten maisteriohjelmien (Music Therapy; Music, Mind & Technology) kursseista ovat avoimia musiikkitieteen opiskelijoille. Muualla musiikkitieteen syventävissä opinnoissa mainittujen opintojaksojen lisäksi ainakin seuraavat opintojaksot ovat mahdollisia valittaviksi tässä kohdassa.

      

     Musiikkitiede

     MUSS051 Musiikkiteknologia III (ks. kuvaus alla)

     MUPS048 Projektiopinnot (ks. kuvaus alla)

     MUSS058 Musiikkikulttuurit: Erityiskysymyksiä (ks. kuvaus alla)

      

     Musiikkikasvatus

     MKAS021    Musiikkikasvatuksen historia

     MKAS032    Musiikkikasvatuksen filosofia

      

     MKAS046    Musiikkiterapia

      

     MKAS047    Musiikkikasvatusteknologia

      

     MKAS049    Maailman musiikin erikoistumisopinnot

      

     MUPS035    Suomen populaarimusiikki

      

     Music Therapy

     MTEM040  Clinical training I

      

     MTEM020  Music therapy in medicine and as rehabilitation

      

     Music, Mind & Technology

     MMTS012    Music Psychology II

      

     MMTS021    Music Perception I

      

     MMTS041    Sound Processing I

      

     MMTS042    Sound Processing II

      

     MMTS045    Music Processing

      

      

     MUPS048 Projektiopinnot 3–5 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija osaa

      • itsenäisesti jäsentää ja hallita projektin eri vaiheita
      • soveltaa osaamistaan projektin tavoitteisiin
      • arvioida osaamistaan ja oppimistaan käytännön projektityön näkökulmasta

     Sisältö: Kurssin puitteissa opiskelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti sekä raportoi musiikin toimialaan liittyvän projektin. Valittu projekti voi olla joko henkilökohtainen tai se voi liittyä isompaan projektikokonaisuuteen tai työryhmän toimintaan. Aiheiksi käyvät esimerkiksi tapahtumien tai konserttien järjestäminen, musiikillisen kokonaisuuden valmistaminen ja esittäminen, äänite- peli- tai muu mediatuotanto. Projekti voi liittyä myös työharjoitteluun.

     Opiskelutavat: Itsenäinen työskentely.

     Suoritustavat: Suoritus sisältää kolme osuutta (projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi), jotka raportoidaan projektin kuluessa kurssin vastaavalle opettajalle. Suunnitteluvaiheen raportoinnin tulee sisältää tiivis kuvaus tulevasta projektista (idea, tavoite, resurssit, henkilöt ja sidosryhmät, aikataulu). Toteutuksen raportointi kuvaa projektissa tehtyä työtä ja tuloksia. Arviointiin liittyvän raportoinnin tulee sisältää koko prosessin onnistumiseen, ammatilliseen minäkuvaan, henkilökohtaiseen kokemukseen ja prosessista oppimiseen liittyvää reflektointia.

     Arviointi: 0–5.

     Oppimateriaalit: Valitaan projektikohtaisesti.

     Ajoitus: Neljäs tai viides opintovuosi.

      

     MUSS051 Musiikkiteknologia III 5 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

      • osaa soveltaa musiikkiteknologian käyttöä tutkimustarkoituksiin
      • hallitsee musiikin äänittämisen, editoimisen ja prosessoinnin studioympäristössä.

     Sisältö: Musiikkiteknologian osa-alueet.

     Opiskelutavat: Essee, projekti ja loppuraportti. Edeltävät opinnot: Musiikkiteknologia I ja II.

     Suoritustavat: Projektin toteuttaminen ja tarvittavat kirjalliset tehtävät.

     Arviointi: 0–5. Projektin toteuttaminen ja kirjalliset tehtävät.

     Oppimateriaalit:

      • Verkkomateriaalit

     Ajoitus: Neljäs tai viides opintovuosi.

      

     MUSS058 Musiikkikulttuurit: Erityiskysymyksiä 5 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

      • on perehtynyt valittuun musiikkikulttuuriin tai useita musiikkikulttuureja yhdistävään tematiikkaan ja sitä koskevaan tutkimukseen
      • osaa aktiivisesti hakea, arvioida ja tuottaa tietoa valittuun kulttuuriseen tematiikkaan liittyen

     Sisältö: Kurssilla perehdytään tiettyyn musiikkikulttuuriin tai valittuun eri musiikkikulttuureihin liittyvään tematiikkaan ja tätä koskevaan tutkimukseen.

     Opiskelutavat: Luentokurssi, seminaari tai itsenäinen opiskelu.

     Suoritustavat: Luentokurssin tai seminaarin yhteydessä annetut kotitehtävät ja luentotentti tai seminaariesitelmä; vaihtoehtoisesti kirjatentti tai kotiessee erikseen sovittavasta aiheesta. Voi suorittaa Music, Mind and Technology -maisteriohjelman opintojaksolla MMTS051 Music, Culture & Cognition tai muilla erikseen ilmoitettavilla, rajattuihin kulttuurisiin teemoihin liittyvillä kursseilla.

     Arviointi: 0–5.

     Oppimateriaalit: Sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

     Ajoitus: Neljäs tai viides opintovuosi.

      

     MUSS047 Työelämävalmiudet 5 op

     MUSS048 Työssä oppiminen 4 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

      • kuvata omaa rooliaan työyhteisön toiminnassa
      • arvioida oman alansa tietojen ja taitojen sovellettavuutta työtehtävissä
      • arvioida omia työelämään liittyviä henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
      • toimia tavoitteellisesti työtehtävissä
      • arvioida kehittymistään ja ammatillisia tavoitteitaan.

     Sisältö: Oman alan asiantuntijuuden kehittäminen työelämässä tai työelämälähtöisessä projektissa.

     Opiskelutavat: Työharjoittelu tai projekti

     Suoritustavat: Osallistuminen työharjoitteluun ja omaa toimintaa reflektoiva raportti.

     Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

     Ajoitus: Neljäs tai viides opintovuosi.

      

     MUSS049 Maisteriopintojen portfolio 1 op

     Osaamistavoitteet: opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

      • arvioida osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja työelämän vaatimuksiin
      • kuvata ja arvioida maisterintutkinnon tuottamaa asiantuntijuutta
      • soveltaa toiminnassaan elinikäisen oppimisen periaatetta
      • laatia näyteportfolion työnantajaa varten.

     Sisältö: Työnhakuportfolion laatiminen.

     Opiskelutavat: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely (portfolio).

     Suoritustavat: Työnhakuportfolio ja portfolioiden kommentointi.

     Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

     Ajoitus: Neljäs tai viides opintovuosi.

      

     MUSS060 Maisterintutkielma 40 op

     Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

      • aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet
      • rajata laajahkon tutkimusaiheen ja muotoilla tutkimuskysymyksen
      • hankkia tietoa tutkimusaiheestaan itsenäisesti ja arvioida sitä kriittisesti
      • kuvata ja hyödyntää aiempia suomalaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia
      • määritellä valitsemansa tutkimusaiheen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimuksessaan
      • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä ja ymmärtää sen vahvuudet ja heikkoudet
      • argumentoida ja noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
      • arvioida kriittisesti tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä.

     Sisältö: Opintojakson puitteissa opiskelija käy läpi maisteriseminaarissa laaditun tutkimusuunnitelman mukaisen tutkimusprosessin ja kirjoittaa maisterintutkielman.

     Opiskelutavat: Itsenäinen tutkimusprosessi ja tutkielman kirjoittaminen.

     Suoritustavat: Kirjallinen tutkielma.

     Arviointi: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty

     Ajoitus: Viides opintovuosi (maisteriopintojen toinen vuosi).