19.01.2017

Pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuus 2015 - 2017

Opintojaksojen vastaavuuksista

Tässä opetussuunnitelmassa mainittujen opintojaksojen lisäksi opetusohjelmaan voi tulla kursseja, joissa on eri koodi ja nimi kuin tässä opetussuunnitelmassa on mainittu, mutta ne vastaavat tässä opetussuunnitelmassa näkyviä kohtia.

Opintokokonaisuuden kuvaus

Pelitutkimus ja pelisuunnittelu -opintokokonaisuus perehdyttää digitaalisten pelien tutkimuksen ja suunnittelun monitieteiseen ja monialaiseen kenttään. Opintokokonaisuus antaa valmiuksia työskennellä muun muassa pelisuunnittelun, pelikehityksen ja mediakasvatuksen tehtävissä. Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija tuntee pelitutkimuksen keskeisten suuntausten pääpiirteet ja käsitteistön. Opiskelija tuntee keskeiset digitaalisten pelien tyylilajit ja niiden tärkeimmät edustajat sekä tuntee digitaalisten pelien historiaa. Opiskelija tuntee pelisuunnittelun keskeiset osa-alueet. Opiskelija pystyy soveltamaan taitojaan pelien tulkinnassa ja suunnittelussa.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää pelejä rakenteen, suunnittelun, pelaamisen tapojen, peliyhteisöjen ja pelikulttuurien näkökulmista
 • ymmärtää pelit ja pelaamisen monitieteisen tutkimuksen kohteena
 • tuntee peleihin liittyvät keskeiset käsitteet
 • osaa soveltaa analyysivälineitä pelien ja pelaamisen tarkasteluun

Sisältö

Monitieteinen opintokokonaisuus koostuu kahdesta teema-alueesta.

Opintokokonaisuuden rakenne

  Yhteiset opintojaksot Valinnaiset opintojaksot
Pelitutkimus
10 - 20 op
HTKA112 Pelin lumo 5 op

Opiskelija valitsee 5 - 15 op seuraavista opintojaksoista:

NKTA101 Pelien tuntemus 5 op
NKTA102 Pelien tulkinta 5 op
NKTA103 Pelitutkimuksen erityisalueita 5 op

Pelisuunnittelu
10 - 20 op
TIEA219 Pelisuunnittelu 5 op

Opiskelija valitsee 5 - 15 op seuraavista opintojaksoista:

HTKA114 Peliprojekti 5 op
NKTA104 Pelisuunnittelun ja pelikehityksen työvälineet 5 - 10 op
NKTA105 Pelisuunnittelun erityisalueita 5 - 10 op

Opintojaksojen kuvaukset

Teema-alue I: Pelitutkimus (10 - 15 op)

Kaikille yhteinen opintojakso

HTKA112 Pelin lumo, 5 op

Järjestäjä: Humanistinen tiedekunta ja tietotekniikan laitos

Sisältö: Opintojakso perehdyttää pelitutkimuksen perusteisiin ja antaa pohjan pelien ja pelaamisen ymmärtämiselle osana nykykulttuuria. Opintojaksolla käsitellään pelejä, pelaajia ja pelaamista usean eri tieteenalan näkökulmasta monitieteisyyttä korostaen. Opintojakson sisällöt luovat pohjan pelisuunnitteluun perehtymiselle.

Osaamistavoitteet: opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää pelejä rakenteen, suunnittelun, pelaamisen tapojen, peliyhteisöjen ja pelikulttuurien näkökulmista
 • ymmärtää pelit ja pelaamisen monitieteisen tutkimuksen kohteena
 • tuntee peleihin liittyvät keskeiset käsitteet
 • osaa soveltaa analyysivälineitä pelien ja pelaamisen tarkasteluun

Suoritustapa: Luennot JA tehtävät tai tentti.

Kirjallisuus:
Mäyrä, Introduction to Game Studies: Games in Culture. 
Juul, Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds.
Salen & Zimmermann, Rules of Play: Game Design Fundamentals.

Arviointi: 1 - 5.

 

Lisäksi opiskelija valitsee 5 - 15 op seuraavista opintojaksoista

NKTA101 Pelien tuntemus, 5 op

Järjestäjä: Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Sisältö: Yleisimpien digitaalisten pelien lajityyppien tuntemus. Perehtyminen keskeisimpiin digitaalisten pelien klassikoihin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisinä pidettyjä klassikoita, pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja niiden tulkinnassa ja osaa tulkita teoksia historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan.

Opetusmuodot: Pelilukupiiri TAI essee. Ks. pelilukupiirin ohjeet.

Kirjallisuus: Luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Arvionti: 1 - 5.

 

NKTA102 Pelien tulkinta, 5 op

Järjestäjä: Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Sisältö: Digitaalisten pelien analyysin ja tulkinnan perusteet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun pelianalyysin.

Opetusmuodot: Luennot ja tehtävät TAI essee.

Kirjallisuus: Luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Arviointi: 1–5.

NKTA103 Pelitutkimuksen erityisalueita, 5 - 10 op

Järjestäjä: Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Sisältö: Syventyminen yhteen tai useampaan pelitutkimuksen osa-alueeseen, kuten pelikulttuureihin tai pelinarratiiveihin. Opintojaksolla käsitellään tuoretta peleihin liittyvää tutkimusta laitoksen tutkimusalojen kautta.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee jonkin pelitutkimuksen osa-alueen kysymyksenasetteluja, ymmärtää sen menetelmällisiä lähtökohtia ja tavoitteita ja hallitsee käytännön tutkimusta.

Opetusmuodot: Luennot ja tehtävät TAI essee.

Kirjallisuus: Luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Arviointi: 1–5.

 

Teema-alue II: Pelisuunnittelu (10 - 15 op)

Kaikille yhteinen opintojakso

TIEA219 Pelisuunnittelu, 5 op

Järjestäjä: Tietotekniikan laitos ja humanistinen tiedekunta

Sisältö: Johdanto pelisuunnitteluun, pelikonseptin laatiminen ryhmätyönä. Konseptissa on huomioitu pelilliset, tietotekniset, taiteelliset ja kaupalliset näkökulmat.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

    • tuntee erilaisia pelisuunnittelun metodeja
    • osaa soveltaa pelisuunnittelun metodeja aitoihin suunnittelutehtäviin

Opetusmuodot: Luennot ja tehtävät.

Kirjallisuus: Schell, The Art of Game Design: A Book of Lenses.Adams, Fundamentals of Game Design

Arviointi: 1–5.

 

Lisäksi opiskelija valitsee 5 - 10 op seuraavista opintojaksoista

HTKA114 Peliprojekti, 5 op

Järjestäjä: Humanistinen tiedekunta ja tietotekniikan laitos

Sisällöt: Opintojaksolla perehdytään pelisuunnittelun eri osa-alueisiin ja suunnitellaan monitieteisissä projektiryhmissä digitaalinen peli, josta toteutetaan vähintään pelattava prototyyppi. Toteutustekniikat valitaan ryhmäkohtaisesti pelisuunnitelman tarpeiden ja osallistujien osaamisen mukaan.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

    • tuntee pelikehityksen prosessin ja pelikehityksen osa-alueita
    • hallitsee jonkin pelikehityksen osa-alueen työvälineitä
    • osaa soveltaa projektinhallinnan menetelmiä ja työkaluja omaan työskentelyynsä

Opetusmuodot: Luennot ja projektityö.

Kirjallisuus: Luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Arviointi: 1–5.

NKTA104 Pelisuunnittelun ja pelikehityksen työvälineet, 5 - 10 op

Järjestäjä: Informaatioteknologian tiedekunta

Sisältö: Perehtyminen pelisuunnittelussa ja pelikehityksessä käytettäviin menetelmiin ja työvälineisiin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee pelisuunnittelussa ja pelikehityksessä käytettäviä menetelmiä ja työvälineitä ja osaa soveltaa niitä peliprototyypin luomiseen.

Opetusmuodot: Luennot ja tehtävät.

Kirjallisuus: Luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Arviointi: 1–5.

NKTA105 Pelisuunnittelun erityisalueita, 5 - 10 op

Järjestäjä: Informaatioteknologian tiedekunta

Sisältö: Perehtyminen pelien hyötykäyttöön ja pelillistämiseen. Kurssilla suunnitellaan hyötypelejä ja pelillistettyjä konsepteja esimerkiksi opetuksen, markkinoinnin ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee pelien hyötykäytön ja pelillistämisen eri osa-alueita ja tuntee hyötypelien ja pelillistämisen suunnittelun periaatteita.

Opetusmuodot: Luennot ja tehtävät TAI essee.

Kirjallisuus: Luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Arviointi: 1–5.