28.05.2015

Taidehistoria 2005-2006PERUSOPINNOT 30 op (sivuaineena 25 op)

TAIP001 Johdatus taiteiden ja kulttuurin tutkimukseen 5 op
Tavoite: Antaa kokonaiskuvan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen oppiaineista ja monitieteisyyden toteutumisesta Taikussa. Kurssi tukee opiskelijaa pääaineen valinnassa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa.
Opiskelutapa: Osallistuminen oppiaineiden johdantoluennoille. Kurssituotoksena oppimispäiväkirja HOPS-portfolioon apuvälineeksi opintosuunnitelman laadintaan. Pääaineopiskelijoilla HOPS:n laadinta ja ohjauskeskustelu omaopettajan kanssa (1 op).
Suositus ajoituksesta: Opintojen alussa ensimmäisenä syksynä.
Sivuaineopiskelijoille vapaaehtoinen 4 pisteen kurssina, jolloin kurssisuoritus tehdään Taikun luentopassia käyttäen.

 ***
TAHP001 Taidehistorian johdantokurssi  5 op
Tavoite: Tutustuminen taidehistoriaan oppialana ja taidehistorian yleisten käsitteiden oppiminen.
Opiskelutapa: Luento ja harjoitustehtävät.
Suositus ajoituksesta: Opintojen alussa ensimmäisenä syksynä Johdatus taiteiden ja kulttuurin tutkimukseen - kurssin jatkona.
Oheiskirjallisuus: Katseen rajat, Lukkarinen ja  Elovirta (toim.)

TAHP002 Taidehistorian praktikum 5 op
Tavoite: Teosanalyysiin perehtyminen, taidehistoriallisen tekstin kirjoittamisen harjoittelua.
Opiskelutapa: Seminaarityöskentely, harjoitustehtäviä itsenäisesti ja ryhmätyönä.
Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opiskeluvuosi, taidehistorian johdantokurssin jälkeen.
Oheiskirjallisuus: Katseen rajat, Lukkarinen ja  Elovirta (toim.)

TAHP003 Taiteen historia 15 op
Tavoite: Perustiedot Suomen ja länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin keskeisistä ilmiöistä.
Opiskelutapa: Luennot ja toiminnallinen opetus verkkoympäristössä.
Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opiskeluvuosi.
Oheiskirjallisuus: Honour & Fleming, Maailman taiteen historia; Suomen taiteen historia, keskiajalta nykyaikaan (toim. Bonsdorff, Gardberg, Kruskopf, Lindberg, Ringbom jne.).
Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opiskeluvuosi.

AINEOPINNOT   25 ov / 50 p (sivuaineena väh.  20 ov / 40 op)

TAHA001 Käytännön tutkimusvalmiudet  2,5 ov / 5 op
Tavoite: Perehtyminen taidehistoriallisessa tutkimuksessa käytettäviin välineisiin ja lähdeaineistoihin (asiakirjalähteet, arkistonmuodostuksen sekä museoiden kokoelmahallinnon perusteet, verkkoaineistot). Harjaantuminen tutkielman laatimisen perusteisiin, tiedonhakuun ja muodollisiin käytäntöihin (viitekäytännöt). Kurssi on tarkoitettu pääaineopiskelijoille.
Opiskelutapa: Seminaarityöskentely, arkistokäynnit ja kirjaston tiedonhakukoulutus. Itsenäisesti ja/tai ryhmätyönä tehtäviä kirjallisia harjoitustehtäviä, jotka liittyvät taidehistoriallisen kirjallisuuden ja lähteiden käyttöön.
Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas opiskeluvuosi. Edeltää proseminaaria.
Arviointi: Hyväksytty – hylätty.

TAHA002 Proseminaari ja kandidaatintutkielma  5 ov / 10 op
Tavoite: Perehtyminen taidehistorian lähteisiin, taidehistoriallisen aineiston kokoaminen ja lyhyen tieteellisen tutkielman laatiminen itsenäisesti. Tieteellisen argumentaation perusteiden omaksuminen. Pääaineopiskelijoille pakollinen Taidehistorian tutkimusviestinnän kurssi XKV003 (3 op) suoritetaan proseminaarin yhteydessä.
Opiskelutapa: Osallistuminen yhden lukukauden ajan seminaariin, itsenäinen tutkimustyö ja tutkielman laatiminen ja esittäminen seminaarissa. Toisen opiskelijan laatiman tutkielman opponointi. Proseminaarin suorittavat vain pääaineopiskelijat.
Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas opiskeluvuosi. Käytännön tutkimusvalmiudet –kurssin jälkeen.
Arviointi: Asteikolla 1-5.

Taidehistorian teoria ja metodologia (5 ov / 10 op)

Tavoite: Perehtyminen taiteentutkimuksen historiaan, taidehistorian tutkimussuuntiin ja erilaisiin tarkastelutapoihin.
Opiskelutapa: Kirjatentti ja esseet tai lukukauden kestävä seminaari.
TAHA003 Teoriakirjallisuus 2 ov / 4 op
Kirjat ovat suoritettavan opintoviikkomäärän mukaisesti valinnaisia (yhden kirjan tenttiminen vastaa  1 ov / 2 op suoritusta). Jos kirjatenttiosuus suoritetaan vain 1 ov / 2 op:n laajuisena, valitaan tenttikirjaksi joko Kuvasta tilaan tai Understanding Architecture.
Kirjallisuus:
Ringbom, Art History in Finland before 1920;
Vakkari, Lähde ja Silmä;
Conway & Roenisch, Understanding Architecture. An introduction to architecture and architectural history;
Saarikangas (toim.), Kuvasta tilaan. Taidehistoria tänään;
TAHA004 Sovellusalat 3 ov / 6 op
Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Ensisijaisesti kirjallisuudeksi suositellaan seuraavia:
Art and It's Histories: A Reader;
Belting, Art History after Modernism
Kuusamo, Tyylistä tapaan, Semiotiikka, tyyli, ikonografia;
Panofsky, Studies in Iconology;
Pollock, Vision and Difference;
Preziosi, The Art of Art History: A Critical Anthology;
Pächt, The Practice of Art History. Reflections on Method
Ringbom, Icon to Narrative
Tournikiatos, The Historiography of Modern Architecture;

TAHA005 Metodologiaseminaari  3 ov /6 op
Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas opiskeluvuosi, samanaikaisesti proseminaarin kanssa.
TAHA055 Praktikum 2 ov / 4 op

Vaihtoehtoisesti valittavat moduulit 10 ov / 20 op

Opintotavat: Esseet, kirjatentit, luentokurssit, teemaseminaarit, praktikumit, projektit.
TAHA006 Taidehistorian klassikot 2,5 ov / 5 op
Tavoite: Antaa kuvan taiteentutkimuksen klassista perusteoksista. Vahvistaa käsitystä taidehistoriasta historiallisena tieteenalana, perehdyttää metodien syntyyn ja soveltamiseen taidehistoriallisessa tutkimuksessa eri aikoina.
Opiskelutapa: Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit.

Kirjallisuus:
Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Ensisijaisesti kirjallisuudeksi suositellaan seuraavia:

Hogarth, The Analysis of Beauty;
Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche; Point and Line to Plane;
Mander, Das Leben der niederländischen und deutschen Maler;
Palladio, The Four Books of Andrea Palladio's Architecture;
Riegl, Problems of Style;
Semper, The Four Elements of Architecture and other Writings;
Vasari, Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon;
Winckelmann, Jalosta yksinkertaisuudesta. Kirjoituksia antiikin taiteesta ja arkkitehtuurista;
Vitruvius: The ten Books on Architecture;
Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe; Konsthistoriska grundbegrepp; Principles of Art History.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHA007  Suomen ja naapurimaiden taiteen historia 2,5 ov / 5 op
Tavoite: Perehtyminen Suomen ja naapurimaiden taiteen erityiskysymyksiin. Harjaantuminen aihepiirin yleisesitysten ja suomalaisen kuvataiteen ja arkkitehtuurin tutkimuksen keskeisiin perusteosten käyttöön. Syventyminen itsenäisesti valittaviin erikoiskysymyksiin tieteellisten monografioiden välityksellä.
Opiskelutapa: Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit.
Kirjallisuus:

Kirjatenttinä suoritetaan:
Ars Suomen taide, osat 1-6 tai Pinx. Maalaustaide Suomessa, osat 1-5 . (Kirjoista valitaan itse artikkelikokonaisuuksia n. 300 sivun verran)
Signums svenska konstens historia, osat 1-12 (Kirjatenttiin valitaan itse artikkelikokonaisuuksia n. 200 sivun verran) Kirjat tentitään yleisenä tenttipäivänä yhtenä tenttinä. Tenttikuoreen kirjoitetaan kirjoista valittujen artikkeleiden nimet, sivutiedot ja kirjan osan numero.

Esseekirjallisuudeksi valitaan tentaatttorin kanssa kustakin ryhmästä yksi teos tai kokonaisuus:
I Suomen taide:
Ars Suomen taide 1-6;
Pinx. Maalaustaide Suomessa 1-5


II Naapurimaiden taide:
Signums svenska konstens historia 1-12;
Norges kunsthistorie 1-8;
Dansk kunsthistorie 1-5;
Helme, Viron taiteen historia;
Brumfield, A History of Russian Architecture;


III Taidehistorian väitöskirjoja ja tieteellisiä monografioita esim.
Edgren, Mercy and Justice;
Ervamaa, R.W. Ekman ja C.E. Sjöstrandin Kalevala-aiheinen taide;
Hanka, Kirkkomaalauksen traditio ja muutos 1720-1880: Carl Fredrik Blom murrosajan maalarina;
Kalha, Muotopuolen merenneidon pauloissa: Suomen taideteollisuuden kultakausi;
Konttinen, Totuus enemmän kuin kauneus;
Kotkavaara, Progeny of the Icon;
Lukkarinen & Waenerberg, Suomi-kuvasta mielenmaisemaan;
Mäkinen, Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926-1939;
Nikula, Yhtenäinen kaupunkikuva 1900-1930;
Palin, Oireileva miljöömuotokuva;
Pirinen, Luterilaisen kirkkointeriöörin muotoutuminen Suomessa;
Saarikangas, Model Houses for Model Families;
Sakari, Käsitetaiteen etiikkaa;
Sarajas-Korte, Suomen varhaissymbolismi ja sen lähteet;
Suominen-Kokkonen, The Fringe of a Profession;
Valkeapää, Pitäjänkirkosta kansallismonumentiksi;
Vihanta, Unelmaton uni;
Wäre, Rakennettu suomalaisuus
tai sopimuksen mukaan jokin muu suomalainen taidehistorian väitöskirja tai tieteellinen monografia.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHA008  Länsimainen taide 2,5 ov / 5 op
Tavoite: Perehtyminen länsimaisen taiteen historiaan antiikista 1900-luvulle. Harjaantuminen  kuvataiteen- ja arkkitehtuurintutkimuksen keskeisten perusteosten käyttöön. Syventyminen itsenäisesti valittaviin erikoiskysymyksiin tieteellisten monografioiden välityksellä.
Opiskelutapa: Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit.
Kirjallisuus:
Kirjatenttiin valitaan seuraavista ryhmistä kolme kirjaa oman valinnan mukaan. Kirjat tentitään yleisenä tenttipäivänä yhtenä tenttinä. Esseesuoritusta varten kirjallisuuslistasta valitaan tentaattorin kanssa teemoihin soveltuva kirjallisuus.

I Arkkitehtuurin historia:
Benevolo, History of Modern Architecture;
Coulton, Ancient Greek Architects at Work;
Frampton, Modern Architecture;
Grodecki, Gothic Architecture;
Jencks, The New Paradigm in Architecture: The Language of Postmodernism;
Kubach, Romanesque Architecture;
Mango, Byzantine Architecture;
Murray, Renaissance Architecture;
Middleton & Watkin, NeoClassical and NineteenthCentury Architecture, I-II;
Norberg-Schulz, Baroque Architecture;
Norberg-Schulz, Late Baroque and Rococo Architecture;
Ward-Perkins, Roman Imperial Architecture (2. painos, 1981, ja myöhemmät painokset)
Watkin, A History of Western Architecture
Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism;


II Taide ja taiteilija kontekstissa:
Alpers, Rembrandt's Enterprise;
Andrews, Landscape and Western Art;
Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy;
Becatti, The Art of Ancient Greece and Rome;
Belting, Likeness and Presence: a history of Image;
Boime, The Academy and French Painting in the Nineteenth Century;
Chadwick, Women, Art, and Society;
Dube, The Expressionists;
Gray, The Russian Experiment;
Honour, Romanticism;
Kitzinger, Byzantine Art in the Making;
Levey, Painting in Eighteenth Century Venice;
Moszynska, Abstract Art;
Pollitt, Art in the Hellenistic Age;
Ringbom, Pinta ja syvyys;
Rosenblum & Janson, Art of the Nineteenth Century
Rossholm Lagerlöf, Ideal Landscape: Annibale Carracci, Nicolas Poussin and Claude Lorrain;
Russell, The Meanings of Modern Art;
Stechow, Dutch Landscape Painting in the Seventeenth Century;
Weissberg, Beyond Impressionism: the naturalist impulse in European art 1860-1905.
Wittkower, Allegory and Migration of Symbols.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHA009  Monikulttuurisuus, varhaiset korkeakulttuurit, ulkoeurooppalainen taide 2,5 ov / 5 op
Tavoite: Syventyminen itsenäisesti valittaviin erityiskysymyksiin kirjallisuuden, erikoiskurssien tai projektiopintojen välityksellä.
Opiskelutapa: Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit.
Kirjallisuus:
Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.

Ebrary* kirjoja ja muuta kirjallisuutta:
Monikulttuurisuus:
Farago, Reframing the Renaissance
Hiller, The Myth of Primitivism
Sava, Ajatuksia monikulttuurisesta

Muinaiset korkeakulttuurit:
*Ball, Rome in East: The Transformations of an Empire
*Bahrani, Women of Babylon
*Davis, Experience Ancient Egypt
*Reid, Whose Pharaos? Archeology, Museum and Egyptian  Identity from Napoleon to WWI
Holthoer, Muinaisen Egyptin kulttuuri

Ulkoeurooppalainen:
*Benjamin, Oriental Aesthetics: Art, Colonialism and French North Africa 1880-1930
*Clarke, Oriental Enlightenment
*Petersen, Dictionary of Islam Architecture
Tregear, Chinese Art

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHA010  Taide nyt 2,5 ov / 5 op
Tavoite: Perehtyminen nykytaiteen ilmiöihin ja monitieteisiin tutkimusnäkökulmiin. Syventyminen itsenäisesti valittaviin erityiskysymyksiin kirjallisuuden, verkkoaineistojen ja projektiosallistumisen välityksellä.
Opiskelutapa: Esseet, seminaarit, oppimisprojektit. (Toteutetaan yhteistyössä taidekasvatuksen oppiaineen kanssa.)
Kirjallisuus:
Archer, Art since 1960
*Barash, Modern theories of art, Vol. 2
*Childs, Peter, Modernism
Krauss, Rosalind, The originality of the Avant-garde
Hopkings, After Modern Art 1945-2000
*Harrison, Sylvia, Pop art and the origins of post-modern
Fineberg, Jonathan, Art since 1940: Strategies of being
*Kimball, Roger, Art’s prospect

Arviointi: Asteikolla 1-5.

* * *

Taidehistorian erikoisopinnot  (väh. 2,5 ov / 5 op)
Tavoite: Mahdollistaa jonkin toisen oppiaineen ohjelmaan kuuluvan kurssin tai monitieteisen opintokokonaisuuden, ulkomailla suoritetun opintokokonaisuuden tai valinnaisten erikoiskurssien sijoittamisen taidehistorian aineopintojen osaksi.

TAHA011 Vapaavalintainen kurssi 2,5 ov / 5 op
TAHA012 Ulkomaiset opinnot 2,5 ov / 5 op
TAHA013 Valinnainen erikoiskurssi I 2,5 ov / 5 op
TAHA014  Valinnainen erikoiskurssi II 2,5 ov / 5 op
TAHA015 Taidehistorioitsijan asiantuntijuus  2,5 ov / 5 op
Tavoite: Henkilökohtaisen asiantuntijuuden tunnistaminen. Tutustuminen taidehistoriallista asiantuntemusta edellyttäviin ammatteihin ja tehtäviin sekä osallistuminen ulkopuolisten organisaatioiden kanssa toteutettaviin projekteihin. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta tai päivitys ja ohjauskeskustelu omaopettajan. Kurssi on tarkoitettu pääaineopiskelijoille.
Opiskelutapa: HOPS:in päivittäminen, asiantuntijuusportfolion laatiminen, työharjoittelu tai työssä oppiminen, asiantuntijuutta kehittävät valinnaiset kurssit, ekskursiot, asiantuntijaseminaarit.
Suositus ajoituksesta: Portfolion valmistuminen kolmantena opiskeluvuonna. HOPS:n päivitys vuosittain omaopettajan kanssa.
Arviointi: Hyväksytty – hylätty.


SYVENTÄVÄT OPINNOT  40 ov /  80 op (sivuaineena 30 ov / 60 op)


TAHS002 Seminaari  5 ov / 10 op
Tavoite: Seminaarissa keskitytään tutkielman ohjaukseen, tieteellisen keskustelun harjoittelemiseen ja käytännön valmiuksien vahvistamiseen tieteellisen tutkielman laatimisessa.
Suositus ajoituksesta: Neljäs opiskeluvuosi.
Arviointi: Aktiivinen osanotto seminaariin 1-2 lukukauden aikana. Seminaarin aikana laaditaan tieteellinen esitelmä pro gradu- tai sivuaineen tutkielman problematiikasta, metodeista, tehtävän rajauksesta ja päälähteistä sekä esitetään tutkielman dispositio ja tutkimussuunnitelma. Lisäksi seminaarissa opponoidaan suullisesti ja kirjallisesti yksi muu esitelmä.

TAHS003 Tutkielmaan liittyvät opinnot  5 ov / 10 op
Tavoite: Oman tutkimuksen aihepiirin syventäminen.
Opiskelutapa: Kirjatentti, esseet, omien tutkimustulosten välittäminen eri muodoissa esim. luentoina, artikkeleina jne.
Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHS004 Taidehistorian metodiopinnot  5 ov / 10 op
Tavoite: Syvällinen perehtyminen taidehistorian teoriaan, metodiikkaan ja historiaan. 
Opiskelutapa: Kirjatentti ja esseet. Kirjallisuudesta ja esseiden aiheista sovitaan tentaattorin kanssa.
Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAIDEHISTORIAN ERIKOISOPINNOT  (5 ov / 10 op)
TAHS005  Muun oppiaineen moduuli
TAHS005 Ulkomaiset opinnot
TAHS006 Valinnainen erikoiskurssi I
TAHS007  Valinnainen erikoiskurssi II
TAHS008 Taidehistorioitsijan asiantuntijuus II 2,5 ov / 5 op

Tavoite: Henkilökohtaisen asiantuntijaprofiilin syventäminen. Perehtyminen taidehistoriallista asiantuntemusta edellyttäviin ammatteihin ja tehtäviin sekä osallistuminen ulkopuolisten organisaatioiden kanssa toteutettaviin projekteihin tai laitoksen järjestämään työharjoitteluun, tutkimusharjoitteluun tai ohjaustyöhön taidehistorian opetuksessa tms. Suoritus sovitaan etukäteen tentaattorien kanssa.
Opiskelutapa: HOPS:in päivittäminen ja ohjauskeskustelu omaopettajan kanssa, asiantuntijuusportfolion täydentäminen, työharjoittelu tai työssä oppiminen, asiantuntijuutta kehittävät valinnaiset kurssit, ekskursiot, asiantuntijaseminaarit.


TAHS001 Tutkielma 20 ov / 40 op (sivuaineen tutkielma 10 ov / 20 op)

Tavoite: Taidehistoriallisen lähdeaineiston, tieteellisen tutkimusmenetelmien ja lähdekritiikin soveltaminen tieteellisen tutkielman laatimisessa.
Huom: Tutkielman aihe sovitaan professorin kanssa. Mikäli tutkielman tekeminen ei ole käynnistynyt vuoden kuluessa aiheen valinnasta, voi ohjaaja antaa aiheen toiselle neuvoteltuaan asiasta opiskelijan kanssa. Tutkielman esitarkastus on pakollinen. Tutkielman suorittaminen on vapaaehtoinen sivuaineopiskelijoille (20 op).
Suositus ajoituksesta: Tutkielma käynnistetään mielellään neljäntenä opiskeluvuonna, valmistuu viidentenä.
Arviointi: Hyväksytyltä pro gradu- tai sivuaineen tutkielmalta edellytetään tutkimuskohteen ja tutkittavan ongelman tieteellistä rajausta ja täsmennystä, tutkimuksen taustan ja peruskäsitteiden täsmennystä, tutkimuksen johdonmukaista etenemistä ja kykyä arvioida lähteitä ja saavutettuja tuloksia. Tutkielmalta edellytetään myös arviointia tutkimuksen merkityksestä tieteenalan traditiossa ja laajemmassakin kontekstissa.