28.05.2015

Taidekasvatus 2005-2006
PERUSOPINNOT 30 p (pääaine) / 25 p (sivuaine)

Taidekasvatuksen peruskysymyksiä 15 p

Tavoite: Kokonaiskuvan muodostaminen taiteen ja esteettisten ilmiöiden kentästä ja taideajattelun kehityksestä. Pääpaino on nykytaiteessa ja -kulttuurissa sekä estetiikan, taiteen ja taidekasvatuksen modernissa perinteessä. Tämä mahdollistaa taiteen ja esteettisten ilmiöiden asiayhteyksien oivaltamisen ja luo pohjan, jolle opiskelija voi rakentaa omaa kriittistä ja rakentavaa suhdettaan taiteeseen ja taidekasvatukseen.

Opintokokonaisuus toimii siltaopintoina niille, jotka hakevat suoraan maisteritasolle ja joiden kandidaatintutkintoon ei sisälly vastaavia taiteenteorian ja -filosofian opintojaksoja. Se koostuu kahdesta opintojaksosta (TKAP110 ja TKAP120).


TKAP110 Estetiikan ja taiteen moderni perinne 7 p

Tavoite: Tutustuminen taiteen käsitteen, estetiikan ja taidekasvatusajattelun historiallisiin juuriin ja kehitykseen. Pääpaino on valistuksesta ja romantiikasta kehittyneessä modernin estetiikan ja taiteen perinteessä, jonka vaikutukset ulottuvat postmoderniin ja nykytaiteeseen.

Opiskelutapa: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Kirjallisuus: Bredin ja Santoro-Brienza, Philosophies of Art and Beauty; Calinescu, Five Faces of Modernity, Efland, A History of Art Education tai Pääjoki, Reittejä taidekasvatuksen kartalla sekä 2-3 klassikkotekstiä (sovitaan tenttaattorin kanssa; ks. valinnaisten teosten lista).


TKAP120 Nykyestetiikka ja taidekasvatus 8 p

Tavoite: Taidekasvatuksen kysymysten hahmottaminen nykyisen taidemaailman ja esteettisen kulttuurin ilmiöistä ja ongelmista käsin. Tutustuminen esteettisen arvostamisen luonteeseen, kritiikin rooliin ja tehtäviin sekä laajasti ymmärrettyyn esteettiseen kulttuuriin, mm. arjen estetiikkaan ja ympäristöestetiikkaan.

Opiskelutapa: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Kirjallisuus: Eaton, Estetiikan ydinkysymyksiä tai Kinnunen, Estetiikka; Korsmeyer, toim., Aesthetics. The Big Questions (osin); Shusterman, Taide, elämä ja estetiikka tai Varto, Kauneuden taito; Sepänmaa, toim., Alligaattorin hymy.


Tutustuminen taidemaailmaan (10 p (pääaine) / 5 p (sivuaine))

Tavoite: Perehtyminen taidekenttään ja eri taiteenaloihin taidemaailman toimijoiden ja taiteen ja kulttuurin alojen tutkimuksen näkökulmasta.


TKAP210 Johdatus taiteen ja kulttuurin tutkimukseen 5 p

Pakollinen vain pääaineopiskelijoille.

Tavoite: Tutustuminen taiteen- ja kulttuurintutkimuksen alojen luonteeseen ja lähestymistapoihin, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.

Opiskelutapa: Osallistuminen opetukseen / kirjatentti; pääaineopiskelijoiden osalta HOPS:in laatiminen. Osasuorituksena käy toisen taiteen- tai kulttuurintutkimuksen alan johdantokurssi.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Kirjallisuus: Kaksi seuraavista: Elovirta, toim., Katseen rajat; Rimmon-Kenan, Kertomuksen poetiikka tai Kantokorpi & al, Runousopin perusteet; Eerola, Louhivuori, Moisala, toim., Johdatus musiikintutkimukseen.


TKAP220 Taidemaailma ja taidekasvatuksen muodot 5 p

Tavoite: Ajankohtaisten taidekasvatuksen ja taiteen kentän käytäntöjen ja tavoitteiden hahmottaminen tutustumalla taidelaitoksiin, taiteilijan työhön, taidekritiikkiin, taidepedagogiikkaan ja taide- ja esteettisen kasvatuksen uusiin haasteisiin esim. sosiaalityön ja yhdyskuntasuunnittelun aloilla.

Opiskelutapa: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / ekskursiot.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Oheiskirjallisuus ja oppimateriaali: Ks. valinnaisten teosten lista.


TKAP300 Esteettinen havaitseminen 5 p

Tavoite: Perehtyminen taiteiden ja muiden esteettisten ilmiöiden havaitsemisen ja kokemisen luonteeseen; kriittisen kuvanlukutaidon harjaannuttaminen. Mitkä ovat esteettisen havaitsemisen peruspiirteet ja miten se eroaa muusta havaitsemisesta?

Opiskelutapa: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Kirjallisuus: Arnheim, Art and Visual Perception; yksi seuraavista: Seppänen, Katseen rajat, Seppänen, Visuaalinen kulttuuri; Barnard, Approaches to Understanding Visual Culture sekä yksi seuraavista: Bacon, Audiovisuaalisen kerronnan perusteet, Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, McCloud, Sarjakuva – näkymätön taide.AINEOPINNOT 50 p (pääaine) / 40 p (sivuaine)


TKAA110 Proseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 p

Proseminaari on pakollinen vain pääaineopiskelijoille.

Tavoite: Tieteellisen keskustelun ja tutkielman laatimisen perusteiden omaksuminen: oman aiheen valinta ja rajaus, lähteiden hankkiminen, harjaantuminen tieteellisessä argumentaatiossa, viitekäytäntöjen omaksuminen.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen kahden lukukauden aikana, esitelmän laatiminen ja toimiminen opponenttina kumpanakin lukukautena. Toinen esitelmä muokataan kandidaatin tutkielmaksi, jonka yhteydessä suoritetaan maturiteetti. Henkilökohtainen opintosuunnitelma käydään läpi proseminaarin yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas lukuvuosi

Tutkimusviestinnän kurssi (1,5 ov / 3p) (äidinkielen viestintä) suoritetaan proseminaarin yhteydessä.


Taidekasvatuksen teoria (20 p)

Tavoite: Kyky ymmärtää, analysoida ja osallistua taiteen ja taidekasvatukseen osa-alueiden ajankohtaiseen keskusteluun. Opintokokonaisuus koostuu kolmesta jaksosta.


TKAA211 Taidefilosofian nykysuuntaukset I 5 p

TKAA212 Taidefilosofian nykysuuntaukset II 5 p

Tavoite: Tutustuminen tärkeimpiin taidefilosofisiin suuntauksiin, kyky tunnistaa teoreettisia lähestymistapoja ja niiden olennaisia piirteitä. Taiteen ja esteettisten ilmiöiden sekä niiden arvostamiseen, kokemiseen ja arvottamiseen liittyvien kysymysten syventynyt ja eri näkökulmista ammentava ymmärrys.

Opiskelutapa: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas lukuvuosi

Kirjallisuus: Cazeaux, ed., The Continental Aesthetics Reader (osin) sekä neljä seuraavista: Armstrong, The Radical Aesthetic; Berleant, Art and Engagement; Shusterman, Performing live; Welsch, Undoing Aesthetics; Carroll, toim., Theories of Art Today; Reiners ja Seppä, toim., Etiikka ja estetiikka; Haapala ja Lehtinen, toim. Elämys, taide, totuus; von Bonsdorff ja Seppä, toim., Kauneuden sukupuoli.


TKAA220 Taidepuhe 5 p

Tavoite: Tutustuminen tapoihin toimia välittäjänä taiteen ja yleisön välillä, esim. keskustelut, tiedotus, kritiikki. Miten taiteesta voi puhua, miten sitä käsitellään julkisuudessa ja miten tämä vaikuttaa taiteen muotoihin ja sisältöihin? Syventynyt käsitys taiteen tulkinnan ja arvottamisen kysymyksistä.

Opiskelutapa: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas lukuvuosi.

Kirjallisuus: Neill ja Ridley, toim., Arguing About Art (osin) sekä kaksi seuraavista: Danto, Taiteen nykyhetki; Haapala, toim., Taiteen kritiikki (osin: A. Haapalan, von Bonsdorffin, Honkasen ja E. Haapalan artikkelit); Vattimo, Tulkinnan etiikka.


TKAA230 Taidepedagogiikka 5 p

Tavoite: Tutustuminen taidepedagogisiin suuntauksiin ja käytäntöihin.

Opiskelutapa: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas lukuvuosi.

Kirjallisuus: Kolme seuraavista: Eisner, Educating artistic vision tai The role of discipline-based art education America’s schools (on suom.); Dalton, Gendering art education; Räsänen, Building bridges (on suom.); Smith, Excellence in art education.

TKAA300 Taide ja yhteiskunta 10 p

Tavoite: Perehtyminen taiteiden asemaan kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä taiteen ja estetiikan suhteeseen politiikkaan, mediaan, teknologiaan ja kaupallisuuteen.

Opiskelutapa: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas lukuvuosi.

Kirjallisuus: Fornäs, Kulttuuriteoria; Sevänen, Taide instituutiona ja järjestelmänä sekä kolme seuraavista: Kotkavirta ja Sironen, toim., Moderni/postmoderni; Bourdieu, The Field of Cultural Production; Dissanayake, Homo Aestheticus; Luhmann, Theories of Distinction; Novitz, The Boundaries of Art.

TKAA400 Syventymisalueet 10 p

Tavoite: Syventyminen yhteen tai kahteen taidekasvatuksen osa-alueeseen, kuten lastenkulttuuri, mediakasvatus, museopedagogiikka, ympäristökasvatus, feminismi, monikulttuurisuus tai nykyisen taidekasvatustyön muodot ja menetelmät jonkun taiteenlajin osalta.

Opiskelutapa: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas lukuvuosi.

Kirjallisuus: Ks. valinnaisten teosten lista.

SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 p

TKAS100 Tutkielma pro gradu 40 p

Itsenäisesti laadittu tieteellinen tutkielma taidekasvatuksen alueesta tai ongelmasta. Dokumentoitu taiteellinen suoritus tai projekti voidaan hyväksyä tutkielman osaksi. Kirjallinen osuus muodostaa silloin vähintään 60 % kokonaisuudesta. Tutkielman arvioinnin periaatteet ovat luettavissa Humanistisen tiedekunnan sivuilla (http://www.jyu.fi/tdk/hum/tutkielmat.html).

Muut syventävät opinnot


TKAS200 Seminaari 10 p

Tavoite: Harjaantuminen tieteellisen tutkielman laatimisessa sekä tieteellisessä keskustelussa ja argumentoinnissa, pro gradu-tutkielman kirjoittamisen tukeminen.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn kahden lukukauden aikana. Osallistujat laativat kaksi esitelmää, joista ensimmäinen on tutkimussuunnitelma ja toinen käsittelee artikkelimuotoisesti jotakin pro gradu -tutkielman osa-aluetta. Jokainen toimii kaksi kertaa opponenttina.

Suositus ajoituksesta: Seminaarityöskentely tapahtuu rinnakkain pro gradu -tutkielman kirjoittamisen kanssa. Seminaarin voi aloittaa kun pääaineen aineopinnot on suoritettu ja tutkielman aihe tai aihepiiri on selvillä.TKAS300 Lähestymistapoja tutkimukseen 10 p

Tavoite: Perehtyminen humanistisen tutkimuksen periaatteisiin ja syventyminen omaan tutkielmaan soveltuvaan lähestymistapaan tai lähestymistapoihin.

Opiskelutapa: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides lukuvuosi.

Kirjallisuus: Ks. valinnaisten teosten lista.TKAS400 Taiteen ja kulttuurin teoria 12 p

Tavoite: Syventyminen estetiikan, taiteen tai kulttuurin teorian muutamaan osa-alueeseen tai keskeiseen ajattelijaan. Osa-alueita ovat esim. havaitseminen, tunteiden filosofia, luovuus, mielikuvitus, kaunis, ruma, sivistys, kasvatus, kulttuuri, yhteisö, identiteetti.

Opiskelutapa: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides lukuvuosi.

Kirjallisuus: Ks. valinnaisten teosten lista.TKAS500 Harjoittelu / projekti 8 p

Tavoite: Tutustuminen taidekasvatuksen johonkin osa-alueeseen käytännössä.

Opiskelutapa: Opintojakson voi suorittaa harjoitteluna tai projektina (yksin tai ryhmässä). Harjoitteluun kuuluu käytännön työ ja sitä kriittisesti arvioiva raportti (n. 10 s.).

Suositus ajoituksesta: Neljäs lukuvuosi.