28.05.2015

Hungarologian opetussuunnitelma

Hungarologiassa voi suorittaa filosofian maisterin, filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnon.

Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija valitsemansa tieteenalan tutkimukseen ja sen menetelmiin, keskeisimpiin saavutuksiin sekä tietolähteisiin hungarologian tieteenkentässä ja tehdä opiskelijasta hungarologian asiantuntija omalla alallaan. Hungarologian syventävät opinnot voidaan suorittaa kirjallisuustieteen, historian, kielitieteen, etnologian, taidehistorian ja musiikin osalta. On suotavaa, että opinnot suoritettaisiin osaksi Unkarissa tai jonkin muun maan yhteistyöyliopistossa.
 

Maisteriopinnoissa hungarologia voi olla pääaineena tai sivuaineena: Pääaineena hungarologiaa opiskelevat suorittavat syventävät opinnot (40 p) ja tekevät pro gradu tutkielman (40 p). Syventävät opinnot koostuvat valinnaisista hungarologian opinnoista (8 ov/16 p) ja valinnaisista eri tieteenalojen opinnoista (12 ov/24 p). Valinnaiset hungarologian opinnot eivät voi koostua pelkästään unkarin kielen kursseista. Pääaineopiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Sivuaineena hungarologiaa opiskelevat suorittavat syventävät opinnot (40 p), sivuainetutkielma (20 p) on vapaaehtoinen.

 

TAIS110 Henkilökohtainen opintosuunnitelma pääaineopiskelijoille (1ov/2p)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on osa omaa urasuunnittelua. Sen tarkoituksena on suunnata opiskelua niin, että se palvelee opiskelijan arvoja ja tavoitteita. Se auttaa löytämään omat oppimistavat ja vahvuudet opiskelijana. Opintosuunnitelman avulla opiskelija voi pohtia, miten, milloin ja missä järjestyksessä hän opintonsa suorittaa. Suunnitelmaa tehtäessä keskustellaan yleensä opettajien ja ohjaajien kanssa. Keskustelujen pohjalta opiskelija valitsee opintoja omien tavoitteidensa ja toiveidensa mukaisesti opetussuunnitelman sallimissa rajoissa.

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT (yhteensä 40p)

 

HUNS110 - HUNS450 VALINNAISET HUNGAROLOGIAN  OPINNOT 8ov/16p

Kaikille suunnatut, vapaasti valittavat kurssit. Unkarin kielen äidinkieliset puhujat, jotka ovat suorittaneet myös ulkomaisen ylioppilastutkinnon unkariksi, eivät voi suorittaa kieliopintokokonaisuuksia. Muuten heidän opetussuunnitelmansa ovat samat kuin muilla opiskelijoilla. Unkarin kielen opintoja voi sijoittaa myös tiedekunnan yleisiin kieli- ja viestintäopintoihin.

 

Valinnaiset hungarologian opinnot

 

                      Kieliopinnot

HUNS110     Unkarin kielen keskustelukurssi I               2ov/4p

HUNS111     Unkarin kielen keskustelukurssi II              2ov/4p

HUNS112     Unkarin kielen keskustelukurssi III             2ov/4p

HUNS113     Unkarin kielen keskustelukurssi IV             2ov/4p

HUNS121     Unkarin kielen peruskurssi ja ääntämys I   2,5ov/5p

HUNS122     Unkarin kielen peruskurssi II                      2,5ov/5p

HUNS123     Unkarin kielen jatkokurssi I                        2,5ov/5p

HUNS124     Unkarin kielen jatkokurssi II                       2,5ov/5p

HUNS125     Unkarin kielen jatkokurssi III                     2,5ov/5p

HUNS126     Unkarin kieltä pidemmälle edistyneille I     2,5ov/5p

HUNS127     Unkarin kieltä pidemmälle edistyneille II    2,5ov/5p

HUNS128     Unkarin kieltä pidemmälle edistyneille III   2,5ov/5p

HUNS129     Unkarin kieltä pidemmälle edistyneille IV    2,5ov/5p

                     

                      Unkarin kielitiede

HUNS154     Unkarin kielen historia                                2ov/4p

HUNS155     Unkarin kielen rakenne                               2ov/4p

 

                      Unkarin historia

HUNS201     Unkarin historia I                                        2ov/4p

HUNS202     Unkarin historia II                                       2ov/4p

 

                      Unkarin kirjallisuus

HUNS251     Unkarin kirjallisuuden peruskurssi              2ov/4p

HUNS252     Unkarin kirjallisuuden jatkokurssi               2ov/4p

HUNS253     Unkarilaiseen kirjallisuuteen perehtyminen   2ov/4p

HUNS254     Kulttuuripersoonallisuuteen perehtyminen    2ov/4p

 

                      Unkarin kulttuuri

HUNS302     Maantuntemus                                           2ov/4p

HUNS310     Unkarin kulttuurihistoria                             2ov/4p

HUNS311     Suomen ja Unkarin kulttuurisuhteet           2ov/4p

HUNS312     Unkarin kansankulttuuri                             2ov/4p

HUNS313     Unkarilainen elokuva                                  2ov/4p

 

HUNS400     Vapaavalintainen moduuli                          2-4ov/4-8p

HUNS450     Harjoittelu                                                  2-5ov/4-10p

 


HUNS501 - HUNS660 VALINNAISET ERI tieteenALOJEN OPINNOT 12ov/24p

Jokaisen tieteenalan omat hungarologian erityisopinnot. Tässä kohdassa voi erikoistua yhteen alaan tai suorittaa opintoja usealta alalta. Erityisopinnoissa saatetaan edellyttää unkarin kielen taitoa ja tiettyjen opintokokonaisuuksien tuntemusta.

 

Valinnaiset eri tieteenalojen opinnot

 

                      Kirjallisuustiede

HUNS501     Unkarilaisen kirjallisuudentutkimuksen   2ov/4p

historia ja terminologia

HUNS502     Unkarilaisen kirjallisuuden suomentaminen  4ov/8p

HUNS503     Unkarilaisen kirjallisuuden                      2ov/4p

suuntauksia ja periodeja

HUNS510     Seminaari                                               4ov/8p

 

                      Historia

HUNS551     Perehtyminen Unkarin historian lähteisiin ja 3ov/6p

                      Unkarin historiankirjoituksen historiaan

HUNS552     Unkarin historian erityisala                    3ov/6p

HUNS560     Seminaari                                              3ov/6p

 

                      Kielitiede

HUNS601     Unkarin kielen kieliopit                            2ov/4p

HUNS602     Unkarin kielen käyttö ja vaihtelu            2ov/4p

HUNS603     Unkarin kielen tutkimuksen historiaa ja  2ov/4p

                      ajankohtaisia kysymyksiä

HUNS604     Unkari toisena ja vieraana kielenä         2ov/4p

HUNS605     Kontrastiivinen kielitiede                        2ov/4p

HUNS606     Kielihistoria                                            2ov/4p

HUNS610     Seminaari                                              4ov/8p

 

                      Etnologia

HUNS651     Esinekulttuuri                                        2ov/4p

HUNS652     Henkinen kulttuuri                                 2ov/4p

HUNS653     Vähemmistöt                                         3ov/6p

HUNS660     Seminaari                                              5ov/10p

 

                      Taidehistoria ja Musiikki (tulossa)

 

HUNS950     Pro Gradu -tutkielma                             20ov/40p

HUNS960     Sivuaineen tutkielma                             10ov/20p

 

 

KURSSIKUVAUKSET

HUNS101-HUNS450 VALINNAISET HUNGAROLOGIAN OPINNOT

Unkarin kieliopinnot:

HUNS110 Unkarin kielen keskustelukurssi I (2ov/4p)

Tavoite: Auttaa opiskelijaa harjaantumaan sujuvaan suulliseen viestintään erilaisten keskusteluharjoitusten ja keskustelunaiheiden avulla.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: esim. HLAVACSKA-HOFFMANN, Magyarul felsőfokon; BÁTHORY, Mi újság?; LACZKÓ, Nem csak dalok; LACZKÓ, Nem csak novellák (tai sopimuksen mukaan).

 

HUNS111 Unkarin kielen keskustelukurssi II (2ov/4p)

Tavoite: Auttaa opiskelijaa harjaantumaan sujuvaan suulliseen viestintään erilaisten keskusteluharjoitusten ja keskustelunaiheiden avulla.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: esim. HLAVACSKA-HOFFMANN, Magyarul felsőfokon; BÁTHORY, Mi újság?; LACZKÓ, Nem csak dalok; LACZKÓ, Nem csak novellák; LACZKÓ, Fülelő (tai sopimuksen mukaan).

 

HUNS112 Unkarin kielen keskustelukurssi III (2ov/4p)

Tavoite: Auttaa opiskelijaa harjaantumaan sujuvaan suulliseen viestintään erilaisten keskusteluharjoitusten ja keskustelunaiheiden avulla.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: esim. HLAVACSKA-HOFFMANN, Magyarul felsőfokon; BÁTHORY, Mi ujság?; LACZKÓ, Nem csak dalok; LACZKÓ, Nem csak novellák; LACZKÓ, Fülelő (tai sopimuksen mukaan).

 

HUNS113 Unkarin kielen keskustelukurssi IV (2ov/4p)

Tavoite: Auttaa opiskelijaa harjaantumaan sujuvaan suulliseen viestintään erilaisten keskusteluharjoitusten ja keskustelunaiheiden avulla.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: esim. HLAVACSKA-HOFFMANN, Magyarul felsőfokon; BÁTHORY, Mi ujság?; LACZKÓ, Nem csak dalok; LACZKÓ, Nem csak novellák; LACZKÓ, Fülelő (tai sopimuksen mukaan).

 

HUNS121 Unkarin kielen peruskurssi ja ääntämys I (2,5ov/5p)

Tavoite: Perehtyminen unkarin kielen alkeisiin suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä, sekä kielen foneettisiin ominaisuuksiin tutustuminen.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: HLAVACSKA et al., Hungarolingua 1. kappaleet 1-6.; BÁTHORY-VARGA, Unkarin kielen ääntämysharjoituksia.

Kielioppisisältö: aakkoset, ääntäminen, verbin indefiniittinen taivutus, artikkelien käyttö, pronominit, monikko, sisäpaikallissijat (-ban, -ból, -ba), kieltosanat, adjektiivi ja adjektiivin monikko, adjektiivi predikaattina, postpositiot, peruslausetyypi, akkusatiivi, verbin definiittinen taivutus.

 

HUNS122 Unkarin kielen peruskurssi II (2,5ov/5p)

Tavoite: Syvennetään unkarin kielen taitoa kieliopin ja suullisen viestinnän osalta.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: HLAVACSKA et al., Hungarolingua 1.kappaleet 7-12.

Kielioppisisältö: ulkopaikallissijat, verbin –ik taivutus, sijapääte –kor, prefiksit, pronominien akkusatiivi, infinitiivi, omistusliite, sijapääte –val, imperatiivi.

 

HUNS123 Unkarin kielen jatkokurssi I (2,5ov/5p)

Tavoite: Syvennetään unkarin kielen taitoa kieliopin ja suullisen viestinnän osalta.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: HLAVACSKA et al., Hungarolingua 2. kappaleet 1-4.

Kielioppisisältö: verbin imperfekti, järjestysluvut, ajan ilmaiseminen, sijapääte –nak, adverbiaalit, habeo-rakenne.

 

HUNS124 Unkarin kielen jatkokurssi II (2,5ov/5p)

Tavoite: Syvennetään unkarin kielen taitoa kieliopin ja suullisen viestinnän osalta.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: HLAVACSKA et al., Hungarolingua 2. kappaleet 5-8

Kielioppisisältö: ulkopaikallissijat, nesessiivirakenne, kielto, verbin –hat/het muoto, pronominien käyttö, persoonapronominien taivutus, teitittelymuodot.

 

HUNS125 Unkarin kielen jatkokurssi III (2,5ov/5p)

Tavoite: Syvennetään unkarin kielen taitoa kieliopin ja suullisen viestinnän osalta.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: HLAVACSKA et al., Hungarolingua 2. kappaleet 9-12.

Kielioppisisältö: omaisuustunnus –é, futuuri, postpositioiden taivutus, partisiipit, gerundit, kausatiivi –at/-et ja -tat/-tet, refleksiivipronomini, -vá/-vé sijapääte.

 

HUNS126 Unkarin kieltä pidemmälle edistyneille I (2,5ov/5p)

Tavoite: Harjaantuminen sujuvaan ja monitahoiseen viestintään unkarin kielellä.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: HLAVACSKA et al., Hungarolingua 3. kappaleet 1-3.

Kielioppisisältö: paikannimien sijapäätteidän käyttö, fraseologia (szem, fül, kéz, láb, váll), ajan ilmaiseminen, prefiksit, adverbiaalirakenteet, karitiiviadjektiivijohdin: -atlan/etlen, substantiivijohdin: -ász/-ész.

 

HUNS127 Unkarin kieltä pidemmälle edistyneille II (2,5ov/5p)

Tavoite: Harjaantuminen sujuvaan ja monitahoiseen viestintään unkarin kielellä.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: HLAVACSKA et al., Hungarolingua 3. kappaleet 4-6.

Kielioppisisältö: vertailun ilmaiseminen, ajan ilmaiseminen, deminutiivijohtimet, (luku)määrän ilmaiseminen.

 

HUNS128 Unkarin kieltä pidemmälle edistyneille III (2,5ov/5p)

Tavoite: Syvennetään ja hienosäädetään unkarin kielen kieliopin ja viestinnän taitoja.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: HLAVACSKA et al., Hungarolingua 3. kappaleet 7-9.

Kielioppisisältö: frekvenssin ilmaiseminen, kohteliaisuuden muotoja, onomatopoeettisia sanoja, deverbaalinen nominijohdin: -ás/-és, denominaalinen nominijohdin –ság/-ség, lopputuloksen ilmaiseminen, abstraktit postpositiot, partisiippien käyttö.

 

HUNS129 Unkarin kieltä pidemmälle edistyneille IV (2,5ov/5p)

Tavoite: Syvennetään ja hienosäädetään unkarin kielen kieliopin ja viestinnän taitoja.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: HLAVACSKA et al., Hungarolingua 3. kappaleet 10-12.

Kielioppisisältö: postpositioiden taivutus, artikkelin käyttö, tekemisen perusteen ilmaiseminen, nesessiivirakenne, denominaalinen verbinjohdin: -ít/-ul/-ül, deverbaalinen verbinjohdin –gat/-get.

 

Unkarin kielitiede:

HUNS154 Unkarin kielen historia (2ov/4p)

Tavoite: Perehtyminen unkarin kielen sanaston sekä äänne- ja muotorakenteen historiaan.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: esim. PAPP, Unkarin kielen historia; KULONEN, Johdatus Unkarin kielen historiaan.

 

HUNS155 Unkarin kielen rakenne (2ov/4p)

Tavoite: Perehtyminen unkarin kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteeseen.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Kurssikirjallisuus: esim. KERESZTES, Unkarin kieli; KERESZTES, Gyakorlati magyar nyelvtan; KERESZTES, A practical Hungarian Grammar.

 

 Unkarin historia:

Seuraavat teokset voidaan tenttiä erikseen tai yhdessä, ja niille on olemassa unkarin- ja saksankieliset vaihtoehdot, joista on sovittava erikseen tentaattorin kanssa. Kurssit voidaan korvata myös historian laitoksen luentosarjoilla.

 

HUNS201 Unkarin historia I (2ov/4p)

Tavoite: Perehdytään Unkarin historiaan yleisellä tasolla.

Opiskelutapa: Kirjatentti. (Esseet, luennot).

Kurssikirjallisuus: KONTLER, Millennium in Central Europe. A History of Hungary.

 

HUNS202 Unkarin historia II (2ov/4p)

Tavoite: Syvennetään Unkarin historian tuntemusta ja perehdytään sen erityiskysymyksiin.

Opiskelutapa: Kirjatentti. (Esseet, luennot).

Kurssikirjallisuus: ROMSICS, Hungary in the Twentieth Century.

 

Unkarin kirjallisuus

HUNS251 Unkarin kirjallisuuden peruskurssi (2ov/4p)

Tavoite: Perehtyminen Unkarin kirjallisuuden klassikoihin sekä unkarilaisen kirjallisuuden vaiheisiin, erityisesti uusimpaan kirjallisuuteen. Perehdyttävä myös niiden kirjallisuushistorialliseen asemaan.

Opiskelutapa: Luennot, esseet, kirjatentti.

Kurssikirjallisuus: KLANICZAY (toim.), Unkarin kirjallisuus; romaanit: ESTERHÁZY, Sydämen apuverbit; GARDÓNYI, Egerin tähdet; ILLYÉS, Pustan kansaa; KONRÁD, Vierailija; MÁRAI, Kynttilät palavat loppuun; novellit: DÉRY, Rakkaus; KOSZTOLÁNYI, Uimarannalla; MÓRICZ, Seitsemän kreutseria; MÉSZÖLY, Korkeakoulu; lyriikka: LYY (toim.), Unkarin lyyra seuraavien runoilijoiden osalta: Vörösmarty, Arany, Petőfi, Ady, József; NAGY, Uhri kuumalle tuulelle; WEÖRES, Kivi ja ihminen; CSOÓRI, Otsasi hämärästä tai Maailma, aistillisen vertauskuva; esseekokoelma: LAHDELMA, DOBOS, RAUTAVUOMA (toim.), Unkarilainen omakuva

 

HUNS252 Unkarin kirjallisuuden jatkokurssi (2ov/4p)

Tavoite: Perehtyminen Unkarin kirjallisuuden yksittäisiin periodeihin.

Opiskelutapa: Luennot, esseet, kirjatentti.

Kurssikirjallisuus: kirjallisuushistoria: CZIGÁNY, The Oxford History of Hungarian Literature; kaunokirjallisuus: LYY (toim.), Unkarin lyyra; LAUNONEN (toim.), Maailma uutena tai Miljoona kilometriä Budapestiin; JÓKAI, Az arany ember; MADÁCH, Az ember tragediája; MÓRICZ, Légy jó mindhalálig

 

HUNS253 Unkarilaiseen kirjallisuuteen perehtyminen (2ov/4p)

Tavoite: Syvennetään Unkarin kirjallisuuden tuntemusta.

Opiskelutapa: Luennot, esseet, kirjatentti.

Kurssikirjallisuus: esim. HORVÁTH, Rendszeres magyar verstan tai KECSKÉS-SZUROMI, Kis magyar verstan.

 

HUNS254 Kulttuuripersoonallisuuteen perehtyminen (2ov/4p)

Tavoite: Perehtyminen yhden edustavan unkarilaisen kulttuuripersoonallisuuden, kirjailijan, elämään ja tuotantoon.

Opiskelutapa: Luennot, esseet, kirjatentti.

Kurssikirjallisuus: esim. GYULAI, Vörösmarty életrajza; RIEDL, Arany János; ILLYÉS, Feuer ist mein Wesen. Ein Petőfi-Bildnis; KIRÁLY, Ady Endre I-II; RÁBA, Babits Mihály; KENYERES, Tündersíp Weöres Sándorról.

 

Unkarin kulttuuri:

HUNS302 Maantuntemus (2ov/4p)

Tavoite: Perehtyminen yleisesti Unkarin historiaan, yhteiskuntaan, maantieteeseen ja kulttuuriin. Kurssi tarjoaa hyödyllistä käytännön tietoa nykypäivän Unkarista.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: 1-5 tai hyväksytty-hylätty.

 

HUNS310 Unkarin kulttuurihistoria (2ov/4p)

Tavoite: Perehtyminen Unkarin kulttuurihistorian pääpiirteisiin, erityisesti kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen kannalta.

Opiskelutapa: Luennot, esseet, kirjatentti.

Kurssikirjallisuus: esim. JANHILA (toim.), Kulttuurin Unkari. DÜMMERTH, Az Árpádok nyomában; DÜMMERTH, Az Anjou-ház nyomában; KOSÁRY, Culture and Society in the 18th Century Hungary.

 

HUNS311 Suomen ja Unkarin kulttuurisuhteet (2ov/4p)

Tavoite: Katsaus Suomen ja Unkarin kulttuurikontaktien historiaan ja nykypäivään

Opiskelutapa: Luennot, esseet, kirjatentti.

Kurssikirjallisuus: esim. HEIKKILÄ, KARIG (toim.), Ystävät – sukulaiset. Suomen ja Unkarin kulttuurisuhteiden historia.

 

HUNS312 Unkarin kansankulttuuri  (2ov/4p)

Tavoite:  Perehtyminen Unkarin kansankulttuurin perusteisiin.

Opiskelutapa: Kirjatentti, esseet, luennot.

Kurssikirjallisuus:  Unkarilaisesta kansankulttuurista (HB 8); BALASSA-ORTUTAY, Hungarian ethnography (s.5-118), ORTUTAY, Hungarian Folklore (artikkeleja valinnan mukaan yht. n. 200 s.); DÖMÖTÖR, Hungarian Folk Customs.

 

HUNS313 Unkarilainen elokuva (2ov/4p)

Tavoite:  Perehtyminen unkarilaiseen elokuvaan.

Opiskelutapa: Elokuvien analysointi, kirjatentti, esseet, luennot.

 

HUNS400 Vapaavalintainen moduuli (4-8 p)

Tavoite: Mahdollistaa muussa oppiaineessa suoritetun tai ulkomailla suoritettujen opintojen sijoittamisen hungarologian syventävien opintojen osaksi. Tällaiset opinnot pyritään kuitenkin ensisijaisesti sijoittamaan muihin kohtiin.

HUNS450 Harjoittelu (2-5ov/4-10p)

Harjoittelun pisteet saattavat vaihdella oppiaineittain, mutta yleensä harjoittelu on pisteytetty siten että 1 kk = 2ov/4 op, 2 kk = 3,5ov/7 op, 3 kk = 5ov/10 op.

Työharjoittelulla tarkoitetaan sitä, että opiskelija on opintojensa aikana työtehtävissä, jotka liittyvät hänen opintoihinsa ja lisäävät hänen tietojaan ja asiantuntemustaan opiskeltavasta alasta.

Jos harjoittelupaikka on ollut haettavana oppiaineen kautta, maksetaan siitä yliopiston suositusten mukaista palkkaa. Jos opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan, maksaa harjoittelupaikan työnantaja palkan. Opiskelija neuvottelee palkan määrän työnantajan kanssa. Palkaton harjoittelu on mahdollista, mutta kannattaa harkita tarkoin siihen suostumista. Itse hankitut harjoittelupaikat täytyy hyväksyttää oppiaineessa etukäteen opintosuoritusta varten. Kaikista opintoihin liittyvistä harjoitteluista allekirjoitetaan sopimus opiskelijan, työnantajan ja oppiaineen kesken.

Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ja se arvostellaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Lisätietoja harjoittelusta humanistisen tiedekunnantyöelämäyhteydet–sivulta: http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/tuki/tyoelama/

HUNS501-HUNS660

VALINNAISET ERI TIETEENALOJEN OPINNOT 12ov/24p

Jokaisen tieteenalan omat syventävät opinnot.

 

Kirjallisuustiede:

 

HUNS501 Unkarilaisen kirjallisuudentutkimuksen historia ja terminologia (2ov/4p)

Tavoite: Syventyminen unkarilaisen kirjallisuudentutkimuksen historiaan ja terminologiaan.

Opiskelutapa: Luennot, esseet.

 

HUNS502 Unkarilaisen kirjallisuuden suomentaminen (4ov/8p)

Tavoite: Perehtyminen unkarilaisen kirjallisuuden vastaanottoon Suomessa, käännöksien analyysia, käännösharjoitukset.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, esseet.

 

HUNS503 Unkarilaisen kirjallisuuden suuntauksia ja periodeja (2ov/4p)

Tavoite: Yksityiskohtainen syventyminen Unkarin kirjallisuuden suuntauksiin ja periodeihin.

Opiskelutapa: Luennot, esseet.

 

HUNS510 Seminaari (4ov/8p)

Tavoite: Tutkielman tekemiseen ja tutkimusmetodeihin valmistava seminaari.

Opiskelutapa: Seminaari-istunnot.

 

 

Historia:

(suoritetaan joko tentteinä tai esseillä erikseen sovittavista aiheista)

 

HUNS551 Perehtyminen Unkarin historian lähteisiin ja Unkarin historiankirjoituksen historiaan (3ov/6p)

Tavoite: Erityiskurssi lähteiden hallinnasta ja tulkinnasta sekä Unkarin historiankirjoituksen traditioista.

Opiskelutapa: Kirjatentti erikseen sovittavista teoksista tai pienimuotoinen tutkielma tentaattorin kanssa sovittavasta aiheesta.

 

HUNS552 Unkarin historian erityisala (3ov/6p)

Tavoite: Syventyminen johonkin Unkarin historian erityisalaan.

Opiskelutapa: Kirjatentti.

 

HUNS560 Seminaari (6ov/12p)

Tavoite: Tutkielman tekemiseen ja tutkimusmetodeihin valmistava seminaari.

Opiskelutapa: Seminaari-istunnot; suoritetaan yleisen historian seminaarissa.

 

 

Kielitiede:

Seuraavista kokonaisuuksista tulee suorittaa 4, kokonaisuudet ovat osittain samankaltaisia (esim. käännös ja kontrastiivinen kurssi), tämä helpottaa erikoistumista johonkin tutkimuskysymykseen.

 

HUNS601 Unkarin kielen kieliopit (2ov/4p)

Tavoite: Tutustuminen unkarin kielen kielioppeihin yleensä tai yksittäiseen kielioppiesitykseen tai yksittäisen rakenneilmiön problematiikkaan ja tutkimukseen.

Opiskelutapa: Luento ja/tai harjoituksia, analyysi, tentti tai essee.

Kurssikirjallisuus esim.: KERESZTES, Unkarin kieli (tai KERESZTES, Gyakorlati magyar nyelvtan); KESZLER, Magyar Grammatika; É. KISS – KIEFER – SIPTÁR, Új magyar nyelvtan.

 

HUNS602 Unkarin kielen käyttö ja vaihtelu (2ov/4p)

Tavoite: Tutustuminen unkarin kielen vaihteluun Unkarissa ja Unkarin ulkopuolella (murteentutkimuksen, sosiolingvistiikan tai kielipolitiikan näkemyksestä). Tutustuminen unkarin kielen käyttöä koskevaan tutkimukseen ja analyysi unkarin kielen käytön jostain ilmiöstä.

Opiskelutapa: Luento ja/tai harjoituksia, analyysi, tentti tai essee.

Kurssikirjallisuus esim.: KONTRA, Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. GAL, Language Shift. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén –sarja. KIS, Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. International Journal of Sociolinguistics, (Unkaria koskeva erikoisnumero, 1995).

 

HUNS603 Unkarin kielen tutkimuksen historiaa ja ajankohtaisia kysymyksiä (2ov/4p)

Tavoite: Tutustutaan unkarin kielen tutkimuksen perinteisiin (oppihistoria) ja uusiin tutkimusalueisiin (jokin ajankohtainen tutkimusalue tai projekti).

Opiskelutapa: Luento ja/tai harjoituksia, analyysi, tentti tai essee.

Kurssikirjallisuus esim.: KIEFER, A magyar nyelv kézikönyve.

 

HUNS604 Unkari toisena ja vieraana kielenä (2ov/4p)

Tavoite: Tutustutaan unkarin kielen omaksumisen/opettamisen teoriaan ja käytäntöön Unkarissa ja ulkomailla.

Opiskelutapa: Luento ja/tai harjoituksia, analyysi, tentti tai essee.

Kurssikirjallisuus: Hungarologia sarja, Hungarologische Beiträge 12.

 

HUNS605 Kontrastiivinen kielitiede (2ov/4p)

Tavoite: Tutustuminen kontrastiivisen tutkimuksen teoriaan ja käytäntöön

Opiskelutapa: Luento ja/tai harjoituksia, analyysi, tentti tai essee.

Kurssikirjallisuus esim: SAJAVAARA, Kontrastiivinen kielentutkimus ja virheanalyysi (teoksessa Kielenoppimisen kysymyksiä, toim. Sajavaara ja Piirainen-Marsh); CASTRENIANUMIN TOIMITTEITA 21, 28; PUSZTAY (toim.), SPECIMINA FENNICA 4, 5, 7, 10; HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 3, 6, 9.

 

HUNS606 Kielihistoria (2ov/4p)

Tavoite: Syventävä perehtyminen unkarin kielen historiaan 

Opiskelutapa: Luento ja/tai harjoituksia, analyysi, tentti tai essee.

Kurssikirjallisuus esim.: BÁRCZI-BENKŐ-BERRÁR, A magyar nyelv története; BENKŐ (toim.), Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen; BENKŐ (toim.), A magyar nyelv történeti nyelvtana I-II; BENKŐ, Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei; MOLNÁR-SIMON, Magyar nyelvemlékek; BENKŐ, A magyar irodalmi írásbeliség.

 

HUNS610 Seminaari (4ov/8p)

Tavoite: Tutkielman tekemiseen ja tutkimusmetodeihin valmistava seminaari.

Opiskelutapa: Seminaari-istunnot.

 

 

Etnologia:

Annettu kirjallisuus on tarkoitettu vain viitteelliseksi ja erikoistumisalueesta tulee keskustella vastuuhenkilön kanssa.

 

HUNS651 Esinekulttuuri (2ov/4p)

Tavoite: Perehtyminen Unkarin esinekulttuuriin.

Opiskelutapa: Kirjatentti, esseet; sovittava tentaattorin kanssa.

Kurssikirjallisuus: esim. BALASSA-ORTUTAY, Hungarian Ethnography and Folklore, (s. 119-362); HÓFER, FÉL, Hungarian folkart (johdanto).

 

HUNS652 Henkinen kulttuuri (2ov/4p)

Tavoite: Syvennytään Unkarin henkiseen kulttuuriin; uskontoon, uskomuksiin ja niiden käytänteisiin.

Opiskelutapa: Kirjatentti, esseet; sovittava tentaattorin kanssa.

Kurssikirjallisuus: esim. BALASSA-ORTUTAY, Hungarian Ethnography and Folklore, (s. 421-684); DÖMÖTÖR, Hungarian folk beliefs; Images of time (időképek) catalogue. Millenary exhibition at the museum of ethnography, Néprajzi Múzeum (kursorisesti). 

 

HUNS653 Vähemmistöt (3ov/6p)

Tavoite: Perehdytään unkarinkielisten vähemmistöjen kulttuuriin ja asemaan.

Opiskelutapa: Kirjatentti, esseet; sovittava tentaattorin kanssa.

Kurssikirjallisuus: esim. HANNONEN, LÖNNQVIST, BARNA (toim.), Ethnic Minorities and Power; KORHONEN (toim.), Encountering ethnicities; ÁCS, Nemzeti kisebbségek a történeti Magyarországon (etenkin kuva-aineisto).

 

HUNS660 Seminaari (5ov/10p)

Tavoite: Tutkielman tekemiseen ja tutkimusmetodeihin valmistava seminaari.

Opiskelutapa: Seminaari-istunnot.

 

 

Taidehistoria

Voidaan suorittaa sopimuksesta hungarologian professorin ja aineen vastuuhenkilön kanssa.

 

Musiikki

Voidaan suorittaa sopimuksesta hungarologian professorin ja aineen vastuuhenkilön kanssa.

 

 

HUNS950 PRO GRADU -TUTKIELMA 20ov/40p

HUNS960 Sivuaineen tutkielma 10ov/20p

Itsenäisesti laadittu tieteellinen tutkielma hungarologian aihepiiristä. Aiheesta on sovittava professorin kanssa. Suositellaan aloitettavaksi yhtä aikaa opiskelijan oman tieteenalan erityisopintojen kanssa. Tutkielman suorittaminen on vapaaehtoinen sivuaineopiskelijoille.

Arviointi: Tutkielman arviointiperusteet, ks. http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/perustutkinnot/tutkielma/arviointi