28.05.2015

Kirjallisuuden opetussuunitelma

KIRJALLISUUDEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 >, EHDOTUS

Perusopinnot 30 op

KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet 5 op

KIRP120 Tekstianalyysiharjoituksia 5 op

KIRP130 Kirjallisuushistoria 5 op

LAITOKSEN YHTEISTÄ OPETUSTA (5 op)

*) TAIP210 Kulttuuriperintö ja kulttuurin käsite 5 op

tai

*) TAIP220 Estetiikka ja taiteen teoria 5 op

KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS (10 op)

KIRP311 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus I 5 op

KIRP312 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus II 5 op

tai

KIRP321 Yleisen kirjallisuuden tuntemus I 5 op

KIRP322 Yleisen kirjallisuuden tuntemus II 5 op

*) = Taikun yhteistä opetusta.Aineopinnot 50 op

KIRA110 Kirjallisuuden teoria 5 op

TUTKIMUKSEN SUUNTIA (20 op) (neljä tutkimussuuntaa, aineenopettajaksi suoravalinnalla opiskelevat kaksi tutkimussuuntaa)

KIRA210 Kirjallisuushistorian tutkimus 5 op

KIRA220 Kirjallisuuden lajiteoria 5 op

KIRA230 Teos ja teksti 5 op

KIRA240 Kirjallisuuden pedagogia 5 op

*) TAIA211 Kulttuurintutkimus I 5 op

*) TAIA212 Kulttuurintutkimus II 5 op

*) TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I 5 op

*) TAIA222 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi II 5 op

*) TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 5 op

*) TAIA232 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 5 op

*) TAIA241 Lastenkulttuuri I 5 op

*) TAIA242 Lastenkulttuuri II 5 op

*) = Taikun yhteistä opetusta.

KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS (15 op)

KIRA311 Kotimainen kertomakirjallisuus 5 op

KIRA312 Kotimaisen kirjallisuuden lyriikka 5 op

KIRA313 Kotimainen draamakirjallisuus 5 op

tai

KIRA321 Yleinen kertomakirjallisuus 5 op

KIRA322 Yleisen kirjallisuuden lyriikka 5 op

KIRA323 Yleinen draamakirjallisuus 5 op

KIRA410 Kandidaatintutkielma ja proseminaari (ei sivuaineopiskelijoille) 10 op

KIRY410 Maturiteetti (1 op)

XKVH001 Kirjallisuuden tutkimusviestintä (3 op)Syventävät opinnot 80 op

KIRJALLISUUDEN TEORIA JA MENETELMÄT (15 op)

KIRS111 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät I 5 op

KIRS112 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät II 5 op

KIRS113 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät III 5 op

KIRJALLISUUDEN VIRTAUKSIA (15 op)

KIRS211 Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset, taustakirjallisuus 5 op

KIRS212 Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset I 5 op

KIRS213 Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset II 5 op

tai

KIRS221 Yleisen kirjallisuuden virtaukset, taustakirjallisuus 5 op

KIRS222 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I 5 op

KIRS223 Yleisen kirjallisuuden virtaukset II 5 op

KIRS310 Seminaari 10 op

KIRS320 Pro gradu -tutkielma 40 op

KIRS321 Sivulaudaturtyö 20 op

KIRS421 Harjoittelu (vapaaehtoinen) 4-10 op

KIRS422 Ulkomailla suoritettuja opintoja (vapaaehtoinen) 5-10 op


Jatko-opinnot

KIRJ110 Oman tutkimusalan jatko-opinnot 10-15 op

KIRJ120 Tutkimustyön taidot 5-10 op

KIRJ210 Tutkimusseminaari 10 op

KIRJ221 Lisensiaatintutkimus 90 op

KIRJ222 väitöskirjatutkimus 210 op

Hops

TAIP110 Hops , perusopinnot 1 op

TAIA110 Hops , aineopinnot (vapaaehtoinen) 1 op

TAIS110 Hops , syventävät opinnot (vapaaehtoinen) 1 op

TAIJ110 Hops , jatko-opinnot (vapaaehtoinen) 1 opPerusopinnot 30 op

Kirjallisuustieteen perusteet

Kirjallisuushistoria

Tekstianalyysiharjoituksia

Taikun yhteistä opetusta

Kirjallisuuden tuntemus

10 op

5 op

5 op

10 op

Aineopinnot 50 op (30–40 op)

Kandidaatintutkielma ja proseminaari, ei sivuaineopiskelijoille

Kirjallisuuden teoria

Tutkimuksen suuntia, aineenopettajaksi suoravalinnalla opiskelevilla 10 op

Kirjallisuuden tuntemus

10 op (0 op)

5 op

20 op (10 op)

15 op

Syventävät opinnot 80 op (40–60 op)

Pro gradu –tutkielma, sivuaineopiskelijoilla vapaaehtoinen sivuainetutkielma 20 op

Seminaari

Kirjallisuuden teoria ja menetelmät

Kirjallisuuden virtauksia

40 op (20 op / 0 op)

10 op

15 op

15 op

Jatko-opinnot

Tutkimusseminaari

Oman tutkimusalan jatko-opinnot

Tutkimustyön taidot

Lisensiaatintutkimus ja/tai väitöskirjatutkimus

10 op

10 op

5–10 op

90 op / 210 op

Yleistä

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Hops on pääaineopiskelijoille pakollinen perusopintojen yhteydessä. Opiskelijalla on oikeus tehdä opintosuunnitelma myös aine- ja syventävien opintojen yhteydessä.

Henkilökohtaise opetussuunnitelman koodit ovat:

·         TAIPP110 Hops 1 op; perusopintojen hops

·         TAIA110 Hops 1 op; aineopintojen hops

·         TAIS110 Hops 1 op; syventävien opintojen hops

·         TAIJ110 Hops 1 op; jatko-opintojen hops.

Opintosuoritusten arvostelusta

Vapaaehtoisen harjoittelun raporttia lukuun ottamatta kaikki opintosuoritukset, myös opintokokonaisuudet, arvostellaan asteikolla 1–5. Harjoitteluraportti arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

Tärkeät linkit

Opetukseen ja opiskeluun liittyvää tietoa:

·         Jyväskylän yliopiston opiskelu-sivu: http://www.jyu.fi/opiskelu

·         Jyväskylän yliopiston opiskelijapalvelut: http://www.jyu.fi/hallinto/opiskelijapalvelut

·         Jyväskylän yliopiston muut opiskelijoiden palvelut: http://www.jyu.fi/opiskelu/palvelut

·         Humanistisen tiedekunnan opintojen tueksi -sivu: http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/tuki

·         Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opiskelu taikussa -sivu: http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/taiku_opiskelu/.

Perusopinnot 30 op

TAIP110 Hops (1 op)

KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet 5 op

Sisältö

Perehtyminen kirjallisuustieteen keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin, erilaisiin kirjallisuuskäsityksiin sekä kirjallisuuteen kielenä ja merkitysjärjestelmänä.

Tavoite

Opiskelija hahmottaa kirjallisuustieteen alan moninaisuuden ja hallitsee keskeisten kirjallisuudentutkimuksen suuntausten pääpiirteet sekä niiden käsitteistöä.

Suoritustapa

Kontaktiopetus.

Kirjallisuus

Tentitään osin seuraavat teokset:

·         KANTOKORPI et al., Runousopin perusteet

·         KOSKELA & ROJOLA, Lukijan ABC-kirja

·         RIMMON-KENAN, Kertomuksen poetiikka.

KIRP120 Tekstianalyysiharjoituksia 5 op

Sisältö

Perehtyminen kaunokirjallisen tekstin analyysin ja tulkinnan perusteisiin sekä eri tekstilajien (proosa, lyriikka draama) ominaispiirteisiin. Pääaineopiskelijat suorittavat kurssin osana Tutkijan taidot I -opintokokonaisuuden.

Tavoite

Opiskelija hallitsee tekstianalyysin perustaidot ja pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin sekä soveltamaan keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä erilajisiin fiktiivisiin teksteihin.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen praktikumeihin. Aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat praktikumin omassa ryhmässään yhden lukukauden aikana.

Kirjallisuus

Oheislukemistona:

·         KANTOKORPI et al., Runousopin perusteet

KIRP130 Kirjallisuushistoria 5 op

Sisältö

Suomen ja muun Euroopan kirjallisuuden kirjallisuushistoria.

Tavoite

Opiskelija tuntee kirjallisuuden tyylikaudet ja keskeiset edustajat. Lisäksi hän hallitsee kirjallisuuden lajien pääpiirteet.

Suoritustapa

Kirjatentti tai kontaktiopetus.

Kirjallisuus

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset:

·         HEISKANEN-MÄKELÄ: Euroopan kirjallisuuden valtavirtauksia keskiajalta esiromantiikkaan

·         OLSSON & ALGULIN: Litteraturens historia i världen, s. 249-594

·         LAITINEN: Suomen kirjallisuuden historia (v.1991 tai uudempi painos).

LAITOKSEN YHTEISTÄ OPETUSTA (5 op)

Valitaan toinen seuraavista:

TAIP210 Kulttuuriperintö ja kulttuurin käsite 5 op

TAIP220 Estetiikka ja taiteen teoria 5 op

KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS (10 op)

Suoritetaan joko kotimaisen kirjallisuuden tuntemus (KIRP311 ja KIRP312) tai yleisen kirjallisuuden tuntemus (KIRP321 ja KIRP322).

Tavoite

Opiskelija tuntee kirjallisuuden klassikkoja ottaen huomioon niiden kirjallisuushistoriallisen kontekstin ja pystyy soveltamaan niihin oppimiaan tekstianalyysitaitoja.

Suoritustapa

Kirjatentti tai kontaktiopetus.

KIRP311 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus I 5 op

Kirjallisuus

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset:

·         KALEVALA

·         KANTELETAR

·         RUNEBERG, Vänrikki Stoolin tarinat I-II, Hanna

·         SUOMEN KIRJALLISUUSHISTORIA 1, luku IV (s. 180-267)

·         KIVI, Kullervo, Nummisuutarit, Seitsemän veljestä, Kanervala

KIRP312 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus II 5 op

Kirjallisuus

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset:

·         AHO, Rautatie, Juha, Lastuja (Valitut teokset, 6. p. 1967, myös näköispainos 1995)

·         CANTH, Köyhää kansaa, Anna Liisa

·         JÄRNEFELT, Isänmaa

·         LINNANKOSKI, Laulu tulipunaisesta kukasta

·         SUOMEN KIRJALLISUUSHISTORIA 2, luvut I ja II (s. 8-219)

·         LASSILA, Tulitikkuja lainaamassa

·         LEHTONEN, Putkinotko

·         KIANTO, Punainen viiva

·         SILLANPÄÄ, Nuorena nukkunut

·         SUOMEN KIRJALLISUUSHISTORIA 2, luku III (s. 222-344)

·         LEINO, Helkavirsiä I-II

·         HELLAAKOSKI, Jääpeili

·         MERILUOTO, Lasimaalaus.

KIRP321 Yleisen kirjallisuuden tuntemus I 5 op

Kirjallisuus

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset:

·         KAIMIO-OKSALA-RIIKONEN: Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (1998)

·         HOMEROS: Odysseia

·         SOFOKLES: Kuningas Oidipus

·         DANTE: Jumalainen näytelmä (Helvetti)

·         BOCCACCIO: Decamerone (esipuhe, 4., 7. ja 9. päivä)

·         SHAKESPEARE: Hamlet

·         CERVANTES: Don Quijote I (s. 5-564)

·         MOLIÈRE: Saituri

·         SWIFT: Gulliverin retket

·         VOLTAIRE: Candide

·         GOETHE: Nuoren Wertherin kärsimykset

·         POE: Korppi ja kultakuoriainen

KIRP322 Yleisen kirjallisuuden tuntemus II 5 op

Kirjallisuus

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset:

·         TOLSTOI: Anna Karenina

·         FLAUBERT: Rouva Bovary

·         DOSTOJEVSKI: Rikos ja rangaistus

·         JOYCE: Dublinilaisia

·         HESSE: Arosusi

·         KAFKA: Oikeusjuttu

·         CAMUS: Sivullinen.

Aineopinnot 50 op

TAIA110 Hops (1 op)

Sivuaineopiskelijoilla 40 op, aineenopettajaksi suoravalinnalla opiskelevilla 40 op (pääaine kirjallisuus) tai 30 op (pääaine suomen kieli).

KIRA110 Kirjallisuuden teoria 5 op

Sisältö:

Kirjallisuusteoreettiseen ajatteluun ja termistöön sekä puhetapoihin perehtyminen.

Tavoite:

Opiskelija osaa käyttää aikaisempaa syvällisemmin kirjallisuusteoreettista termistöä ja tuntee keskeisiä kirjallisuusteoriaan, sen sovelluksiin sekä tulkintaan liittyviä ensisijaisia kysymyksiä.

Suoritustapa:

Kirjatentti tai kontaktiopetus. Pääaineopiskelijan suositellaan suorittavan kohdan ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella osallistumalla kontaktiopetukseen.

Kirjallisuus:

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset:

·         EAGLETON: Kirjallisuusteoria: Johdatus

·         Alanko–Käkelä–Puumala (toim.), KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEN PERUSKÄSITTEITÄ

·         Tontti (toim.), TULKINNASTA TOISEEN. ESSEITÄ HERMENEUTIIKASTA.

  TUTKIMUKSEN SUUNTIA (20 op)

  Sisältö

  Valitaan neljä tutkimussuuntaa. Aineenopettajaksi suoravalinnalla opiskelevat valitsevat kaksi tutkimussuuntaa. Opintojaksot voivat koostua sekä oppiainekohtaisista opinnoista KIRA210–KIRA240 että laitoksen yhteisistä opinnoista TAIA211–TAIA242.

  KIRA210 Kirjallisuushistorian tutkimus 5 op

  Tavoite

  Opiskelija tuntee kirjallisuushistorian nykytutkimuksen sekä sen keskeiset edustajat, linjaukset ja metodit.

  Suoritustapa

  Kirjatentti tai kontaktiopetus.

  Kirjallisuus

  Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään kaksi (2) teosta seuraavista:

  ·         Ihonen & Vapio (toim.), HELMI-SIMPUKKA-JOKI

  ·         Kajannes & al. (toim.), KATKOS JA KYTKÖS

  ·         PERKINS: Is Literary History Possible?

  ·         Veeser (ed.), NEW HISTORICISM

  ·         Wilson & Dutton (ed.), HISTORICISM AND RENAISSANCE DRAMA.

  KIRA220 Kirjallisuuden lajiteoria 5 op

  Tavoite

  Opiskelija ymmärtää genren merkityksen tekstin tulkinnassa ja osaa soveltaa lajiteoreettista ajattelutapaa omissa analyyseissaan.

  Suoritustapa

  Kirjatentti tai kontaktiopetus.

  Kirjallisuus

  Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään kaksi (2) teosta seuraavista:

  ·         BAHTIN: Dostojevskin poetiikan ongelmia

  ·         FOWLER: Kinds of Literature

  ·         Haapala (toim.), KUVIEN KEHÄSSÄ

  ·         LEJEUNE: On Autobiography.

  KIRA230 Teos ja teksti 5 op

  Sisältö

  Perehtyminen strukturalismin ja jälkistrukturalismin käsityksiin (kertovasta) tekstistä ja sen erittelystä.

  Tavoite

  Opiskelija ymmärtää strukturalismin perusperiaatteet ja tekstianalyysitavat sekä jälkistrukturalistisen kritiikin niitä kohtaan.

  Suoritustapa

  Kirjatentti tai kontaktiopetus.

  Kirjallisuus

  Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään kaksi (2) teosta seuraavista:

  ·         GENETTE: Narrative Discourse

  ·         TAMMI: Kertova teksti

  ·         CULLER: Structuralist Poetics

  ·         CULLER: On Deconstruction

  ·         HUTCHEON: Poststructuralism.

  KIRA240 Kirjallisuuden pedagogia 5 op

  Sisältö

  Perehtyminen peruskoulun ja lukion kirjallisuuden opetuksen tavoitteisiin ja historiaan sekä lukutaidon ja lukuharrastuksen kysymyksiin.

  Tutustuminen opetuksen kannalta keskeisiin kirjallisuuden lajeihin (nuortenkirjallisuus, fantasiakirjallisuus).

  Tavoite

  Opiskelija sisäistää kirjallisuudenopetuksen keskeiset tavoitteet ja ymmärtää opetuksen merkityksen kirjallisuuden välittämisessä ja lukutaidon kehittämisessä.

  Suoritustapa

  Kirjatentti tai kontaktiopetus.

  Kirjallisuus

  Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset:

  ·         Blomberg-Hirsjärvi-Kovala (toim.), FANTASIAN MONET MAAILMAT, s. 11-31 ja 76-96

  ·         RIKAMA: Lukion kirjallisuudenopetus 1900-luvun jälkipuoliskon Suomessa

  ·         RÄTTYÄ: Suvi Kinosta seuraten. Näkökulmia Jukka Parkkisen trilogiaan, s. 5-39

  ·         SAARINEN-KORKIAKANGAS: Ihanaa vai pitkäveteistä

  ·         Saariluoma-Turunen (toim.), KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN FUNKTIOT, s. 153-195.

  Laitoksen yhteiset moduulit

  Kulttuurintutkimus

  TAIA211 Kulttuurintutkimus I 5 op

  TAIA212 Kulttuurintutkimus II 5 op

  Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi

  TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I 5 op

  TAIA222 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi II 5 op

  Kulttuurin ja taiteen välittyminen

  TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 5 op

  TAIA232 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 5 op

  Lastenkulttuuri

  TAIA241 Lastenkulttuuri I 5 op

  TAIA242 Lastenkulttuuri II 5 op

  KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS (15 op)

  Tavoite

  Opiskelija laajentaa kirjallisuuden tuntemustaan keskeisten teosten ja kirjallisten suuntausten kautta.

  Opiskelutapa

  Suoritetaan joko kotimaisen (KIRA311, KIRA312 ja KIRA313) tai yleisen kirjallisuuden tuntemus (KIRA321, KIRA322 ja KIRA323) mielellään kirjatentteinä.

  KIRA311 Kotimainen kertomakirjallisuus

  Sisältö

  Kotimainen kertomakirjallisuus.

  Kirjallisuus

  Tentitään seuraavat teokset:

  ·         SUOMEN KIRJALLISUUSHISTORIA 3, luvut I ja II (s. 8-155)

  ja neljä (4) seuraavista romaaneista

  ·         PEKKANEN: Tehtaan varjossa

  ·         SILLANPÄÄ: Miehen tie

  ·         VIITA: Moreeni

  ·         LINNA: Tuntematon sotilas; Täällä Pohjantähden alla I-III (vastaa kolmea romaania)

  ·         MERI: Manillaköysi

  ·         TAPIO: Aapo Heiskasen viikatetanssi

  ·         RINTALA: Pojat

  ·         VARTIO: Hänen olivat linnut

  ·         SALAMA: Juhannustanssit

  ·         MUKKA: Maa on syntinen laulu

  ·         SUOSALMI: Hyvin toimeentulevat ihmiset

  ·         JOENPELTO: Elämän rouva, rouva Glad

  ·         TUURI: Pohjanmaa

  ·         KAURANEN: Sonja O. kävi täällä

  ·         PULKKINEN: Romaanihenkilön kuolema

  ja kaksi (2) novellikokoelmaa seuraavista

  ·         PAKKALA: Pikku ihmisiä

  ·         JOTUNI: Tyttö ruusutarhassa

  ·         HAANPÄÄ: Heta Rahko korkeassa iässä

  ·         HYRY: Kertomus

  ·         MERI: Leiri

  ·         SEPPÄLÄ: Suuret kertomukset.


  KIRA312 Kotimaisen kirjallisuuden lyriikka

  Sisältö

  Kotimaisen kirjallisuuden lyriikka

  Kirjallisuus

  Tentitään seuraavat teokset:

  ·         SUOMEN KIRJALLISUUSHISTORIA 3, luvut III ja IV (s. 158-300)

  ja seuraavat artikkelit:

  ·         HÖKKÄ: "Lyyrinen minä - onko häntä, onko sitä, onko sinua?" teoksessa SUBJEKTI, MINÄ, ITSE Lyytikäinen (toim.)

  ·         VIIKARI: "Ei kenenkään maa" teoksessa AVOIN JA SULJETTU, Makkonen (toim.)

  ·         VIIKARI, "Carpe diem" teoksessa SANAN VOIMA Laitinen-Rojola (toim.)

  ja seuraavat teokset

  ·         LEINO: Juhana herttuan ja Catharina Jagellonican lauluja (tai Talviyö)

  ·         MANNINEN: Säkeitä I-II

  ·         KAILAS: Runoja

  ·         MUSTAPÄÄ: Linnustaja

  ·         JUVONEN: Pohjajäätä

  ·         MANNER: Fahrenheit 121

  ·         HAAVIKKO: Puut, kaikki heidän vihreytensä

  ja kolme (3) teosta seuraavista

  ·         KOSKENNIEMI: Runoja

  ·         HELLAAKOSKI: Sarjoja

  ·         SÖDERGRAN: Runoja

  ·         DIKTONIUS: Runoja

  ·         VALA: Kaukainen puutarha

  ·         SARKIA: Unen kaivo

  ·         TYNNI: Kootut runot

  ·         VIITA: Betonimylläri

  ·         SAARIKOSKI: trilogia Tanssilattia vuorella, Tanssiinkutsu, Hämärän tanssit

  ·         NUMMI: Matkalla niityn yli

  ·         LAINE: Viiden pennin Hamlet

  ·         REKOLA: Silmänkantama

  ·         TURKKA: Tule takaisin, pikku Sheba.

  KIRA313 Kotimainen draamakirjallisuus

  Sisältö

  Kotimainen draamakirjallisuus

  Kirjallisuus

  Tentitään seuraavat teokset:

  ·         PALMGREN: Johdatus kirjallisuustieteeseen, POHJOLAN osuus s. 387-449

  ·         KINNUNEN: Draaman maailma

  ja kymmenen (10) näytelmää seuraavista

  ·         WECKSELL: Daniel Hjort

  ·         LINNANKOSKI: Ikuinen taistelu

  ·         HAARLA: Lemmin poika

  ·         JOTUNI: Tohvelisankarin rouva

  ·         OLSSON: S.O.S.

  ·         WUOLIJOKI: Niskavuoren Heta

  ·         CHORELL: Ruoho

  ·         MANNER: Poltettu oranssi

  ·         HAAVIKKO: Agricola ja kettu

  ·         MERI: Sotamies Jokisen vihkiloma

  ·         MANNERKORPI: Avain

  ·         KYLÄTASKU: Runar ja Kyllikki

  ·         PELTONEN: Kohti maailman sydäntä

  ·         SUOSALMI: Satahampaiset

  ·         LUNDÁN: Tarpeettomia ihmisiä

  ·         RUOHONEN: Kuningatar K

  ·         TURKKA: Osta pientä ihmistä.

  KIRA321 Yleinen kertomakirjallisuus

  Sisältö

  Yleinen kertomakirjallisuus.

  Kirjallisuus

  Tentitään seuraavat teokset:

  ·         teoksesta KANSOJEN KIRJALLISUUS valittuja kirjailijoita koskevat tiedot

  ja yksi (1) laajempi tutkielma proosakirjallisuudesta, esimerkiksi

  ·         SAARILUOMA: Muuttuva romaani; Postindividualistinen romaani

  ·         WRIGHT: The Formal Principle in the Novel

  ·         AUERBACH: Mimesis

  ja kolme (3) teosta seuraavista

  ·         FIELDING: Tom Jones

  ·         GOETHE: Wahlverwandtschaften

  ·         STENDHAL: Le Rouge et le Noir

  ·         BALZAC: La Cousine Bette

  ·         DICKENS: The Pickwick Papers; Hard Times

  ·         GEORGE ELIOT: The Mill on the Floss; Middlemarch

  ·         MELVILLE: Moby Dick

  ·         MANN: Buddenbrooks; Der Zauberberg

  ·         WOOLF: Mrs. Dalloway

  ·         ROBBE-GRILLET: Dans le labyrinthe

  ·         Le CLÉZIO: Onitsha

  ·         SIMON: Les Géorgiques

  ·         ECO: Il nome della rosa

  ja yksi (1) novellisti teoksineen seuraavista

  ·         JOYCE: Dubliners

  ·         KELLER: Romeo und Julia auf dem Dorfe (kokoelmasta Die Leute von Seldwyla)

  ·         MAUPASSANT: Boule de suif ja Horla

  ·         MANN: Tonio Kröger ja Der Tod in Venedig

  ·         KAFKA: Das Urteil ja Die Verwandlung

  ·         CONRAD: The Heart of Darkness

  ·         BLIXEN: The Deluge at Norderney (tai The Dreamers kokoelmasta Seven Gothic Tales)

  ·         HEMINGWAY: The Killers ja The Old Man and the Sea.


  KIRA322 Yleisen kirjallisuuden lyriikka

  Sisältö

  Yleisen kirjallisuuden lyriikka.

  Kirjallisuus

  Tentitään seuraavat teokset:

  ·         teoksesta KANSOJEN KIRJALLISUUS valittuja kirjailijoita koskevat tiedot

  ja yksi (1) laajempi tutkielma lyriikasta, esimerkiksi

  ·         FRIEDRICH: Die Struktur der modernen Lyrik

  ·         EASTHOPE: Poetry as Discourse

  ja kolme (3) kokoelma seuraavista

  ·         PETRARCA: Rime (Sonetteja Lauralle)

  ·         VILLON: Testamentti

  ·         SHAKESPEARE: Sonnets

  ·         GOETHE: Der Musensohn - runotarten lemmikki; Römische Elegien (myös suom.)

  ·         HÖLDERLIN: Brot und Wein (myös suom.)

  ·         BAUDELAIRE: Les Fleurs du Mal

  ·         RILKE: Duineser Elegien

  ·         APOLLINAIRE: Alcools

  ·         NERUDA: Canto General

  ·         POUND: Personae.

  ja seuraavat runoelmat

  ·         WHITMAN: Song of Myself

  ·         MAJAKOVSKI: Oblako v shtanah (Pilvi housuissa)

  ·         ELIOT: The Waste Land.

  KIRA323 Yleinen draamakirjallisuus

  Sisältö

  Yleinen draamakirjallisuus.

  Kirjallisuus

  Tentitään seuraavat teokset:

  ·         teoksesta KANSOJEN KIRJALLISUUS valittuja kirjailijoita koskevat tiedot

  ja yksi (1) laajempi tutkielma draamasta, esimerkiksi

  ·         WILLIAMS: Drama from Ibsen to Brecht

  ·         KINNUNEN: Draaman maailma

  ja kymmenen (10) näytelmää seuraavista

  ·         Anonyymi: Everyman

  ·         SHAKESPEARE: Richard III; Anthony and Cleopatra; The Tempest

  ·         MOLIÈRE: Le Misanthrope; Don Juan

  ·         RACINE: Phedre

  ·         GOLDONI: La Locandiera (Majatalon emäntä)

  ·         SCHILLER: Kabale und Liebe; Maria Stuart

  ·         BÜCHNER: Woyzeck; Dantons Tod

  ·         IBSEN: Hedda Gabler; Vildanden

  ·         STRINDBERG: Fadern; Ett drömspel

  ·         TŠEHOV: Vanja-Eno; Lokki

  ·         SHAW: Major Barbara

  ·         PIRANDELLO: Sei personaggi i cerca d'autore

  ·         GARCIA LORCA: La Casa de Bernarda Alba

  ·         O'NEILL: Long Day's Journey into Night

  ·         WILLIAMS: Cat on a Hot Tin Roof

  ·         MILLER: The Death of a Salesman

  ·         BRECHT: Die Ausnahme und die Regel; Mutter Courage; Leben des Galilei

  ·         BECKETT: Fin de partie; Oh les beaux jours

  ·         IONESCO: La Leçon; Les Chaises.

  KIRA410 Kandidaatintutkielma ja proseminaari 10 op

  Sivuaineopiskelijat eivät suorita proseminaaria tai kandidaatintutkielmaa.

  Sisältö

  Tieteelliseen kielenkäyttöön ja viestintään, metodiikkaan ja tutkimusetiikkaan perehtyminen. Proseminaari sisältää opintojakson Tutkijan taidot II.

  Tavoite

  Tutkijantaidot kehittyvät, kun opiskelija toimii opponenttina ja keskustelijana seminaarissa sekä laatii ohjaajan kanssa sovitusta aiheesta oman tutkimussuunnitelman ja tutkielman, jotka kumpikin opponoidaan.

  Suoritustapa

  Pääaineopiskelijalle pakollinen, kaksi lukukautta kestävä seminaari, joka suositellaan aloitettavaksi toisen tai kolmannen vuoden syksyllä.

  KIRY410 Maturiteetti (1 op)

  Valvotussa kokeessa kirjoitetaan essee, jonka tulee (äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkielisillä) osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä tutkielman alaan. Koe suoritetaan yleisinä tenttipäivinä. Ilmoittautuminen tapahtuu oppiaineeseen, normaalisti kandidaatintutkielman tarkastusvaiheessa. Tarvittava lomake löytyy humanistisen tiedekunnan lomakkeet–sivulta: http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/lomakkeet/.

  XKVH001 Kirjallisuuden tutkimusviestintä (3 op)

  Pakollinen äidinkielen viestinnän kurssi, suoritetaan proseminaarin yhteydessä.

  Syventävät opinnot 80 op

  Sivuaineopiskelijoilla 60 op (sivuainetutkielman kanssa) tai 40 op (ilman sivuainetutkielmaa).

  TAIS110 Hops (1 op)

  KIRJALLISUUDEN TEORIA JA MENETELMÄT (15 op)

  KIRS111 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät I 5 op

  KIRS112 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät II 5 op

  KIRS113 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät III 5 op

  Sisältö

  Tutkielmaan liittyvää kirjallisuutta.

  Suoritustapa

  Kirjatentti, esseet tai kontaktiopetus. Kohtaa KIRS223 (5 op) ei tarvitse suorittaa mikäli suoritetaan vapaaehtoinen harjoittelu (KIRS421, 4–10 op) tai ulkomailla suoritettuja opintoja (KIRS422, 5–10 op).

  Kirjallisuus

  Tentittävästä kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa viimeistään tenttiä edeltävällä viikolla. (Valittaessa kirjallisuutta voidaan käyttää ohjeellista laskukaavaa: keskimäärin noin 500 sivua suomenkielistä teoriakirjallisuutta tai noin 300 sivua vieraskielistä teoriakirjallisuutta = 5 op.) Kirjallisuus voidaan valita joko erillisestä kirjalistasta http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/opiskelu/kirjallisuus/opiskelu/kirjalistat/ tai tutkielmassa käytettävästä teoriakirjallisuudesta tentaattorin kanssa sopien.

  KIRJALLISUUDEN VIRTAUKSIA (15 op)

  Sisältö

  taustakirjallisuus ja kaksi mielellään tutkielmaan liittyvää kirjallista virtausta.

  Tavoite

  Syvennetään tutkielmaan liittyvää erityistä asiantuntijuutta.

  Suoritustapa

  Kirjatentti.

  Kirjallisuus

  Kirjallisuus voidaan valita joko erillisestä kirjalistasta http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/opiskelu/kirjallisuus/opiskelu/kirjalistat/ tai tutkielmassa käytettävästä kirjallisuudesta tentaattorin kanssa sopien.

  Taustakirjallisuudessa syvennytään kahteen virtauksiin liittyvään teokseen tai vastaavaan määrään artikkeleita. Kummassakin virtauksessa paneudutaan keskimäärin 8 teokseen.

  KIRS211 Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset, taustakirjallisuus 5 op

  KIRS212 Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset I 5 op

  KIRS213 Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset II 5 op

  Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset:

  1.       Realismi ja naturalismi

  2.       Symbolismi

  3.       1920-luvun ruotsinkieliset modernistit

  4.       Tulenkantajat ja 1920-luku

  5.       Kiila ja 1930-luku

  6.       Lyriikan modernismi

  7.       Proosan modernismi

  8.       Dokumentaarinen ja yhteiskunnallinen kirjallisuus

  9.       Regionalismi ja maaseudun kuvaus

  10.   Populaarikirjallisuus sekä lasten- ja nuortenkirjallisuus

  11.   Uudempi lyriikka

  12.   Myöhäis- ja postmodernistinen proosa


  KIRS221 Yleisen kirjallisuuden virtaukset, taustakirjallisuus 5 op

  KIRS222 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I 5 op

  KIRS223 Yleisen kirjallisuuden virtaukset II 5 op

  Yleisen kirjallisuuden virtaukset

  1.       Modernismin suuntia (lyriikassa / draamassa) (valitaan painotus)

  2.       Moderni romaani

  3.       Dokumenttiromaani ja -draama

  4.       Postmoderni kertomakirjallisuus

  Kielialueittain:

  5.       Skandinavian kirjallisuus

  6.       Saksankielinen kirjallisuus

  7.       Ranskalainen kirjallisuus

  8.       Englantilainen kirjallisuus

  9.       Pohjoisamerikkalainen kirjallisuus

  10.   Latinalais-amerikkalainen kirjallisuus

  11.   Venäläinen kirjallisuus

  Myös maita ja kielialueita, joita edellä ei ole mainittu.

  12.   Nykykirjallisuuden uusia muotoja (ei suoriteta kirjatentteinä vaan kontaktiopetuksena).

  KIRS310 Seminaari 10 op

  Sisältö

  Seminaarin yhteydessä pidetään esitelmä, toimitaan opponenttina ja paneudutaan pro gradu -tutkielman aihepiiriin ja ongelmiin.

  Suoritustapa

  Kaksi lukukautta kestävä seminaari.

  KIRS320 Pro gradu -tutkielma 40 op

  Pro gradu -tutkielman tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen (tutkimuksen perusvalmiudet). Lisäksi pyrkimyksenä on kehittää kykyä hahmottaa ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa tai tehtävää, hyödyntää tehtävän ratkaisemiseen soveltuvia menetelmiä ja tuottaa itsenäisesti laadittu kirjallinen tutkielma, jossa myös arvioidaan työn merkitystä ja tuloksellisuutta. Hyväksytyssä tutkielmassa nämä tavoitteet toteutuvat kohtuullisesti useilla osa-alueilla.

  Erilaisista tutkielmatyypeistä, tutkielman arvioinnista ja tutkielman jättämisestä tarkastettavaksi lisätietoa humanistisen tiedekunnan tutkielma–sivulta: http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/perustutkinnot/tutkielma/

  KIRS321 Sivulaudaturtyö 20 op

  KIRS421 Harjoittelu (vapaaehtoinen) 4–10 op

  Työharjoittelulla tarkoitetaan sitä, että opiskelija on opintojensa aikana työtehtävissä, jotka liittyvät hänen opintoihinsa ja lisäävät hänen tietojaan ja asiantuntemustaan opiskeltavasta alasta.

  Jos harjoittelupaikka on ollut haettavana oppiaineen kautta, maksetaan siitä yliopiston suositusten mukaista palkkaa. Jos opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan, maksaa harjoittelupaikan työnantaja palkan. Opiskelija neuvottelee palkan määrän työnantajan kanssa. Palkaton harjoittelu on mahdollista, mutta kannattaa harkita tarkoin siihen suostumista. Itse hankitut harjoittelupaikat täytyy hyväksyttää oppiaineessa etukäteen opintosuoritusta varten. Kaikista opintoihin liittyvistä harjoitteluista allekirjoitetaan sopimus opiskelijan, työnantajan ja oppiaineen kesken.

  Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ja se arvostellaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Lisätietoja harjoittelusta humanistisen tiedekunnantyöelämäyhteydet–sivulta: http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/tuki/tyoelama/

  KIRS422 Ulkomailla suoritettuja opintoja (vapaaehtoinen) 5–10 op

  Jatko-opinnot

  TAIJ110 Hops (1 op)

  KIRJ110 Oman tutkimusalan jatko-opinnot 10–15 op

  Kohdan suorittamiseksi on erilaisia vaihtoehtoja, joista sovitaan ohjaajan kanssa. Kirjallisuuden oppiaine vastaa opintojen hyväksymisestä ja dokumentoinnista. Opinnoiksi voidaan lukea esimerkiksi:

  ·         tieteenalakohtaisen tutkijakoulun tilaisuudet

  ·         esitelmät seminaareissa, konferensseissa ja kongresseissa

  ·         toiminta alan tieteellisissä seuroissa

  ·         yliopisto-opetus

  ·         tieteelliset artikkelit ja muu julkaisutoiminta (myös käsikirjoitukset), tieteellisen julkaisun toimittaminen, oman alan tieteellisten teosten arvostelut, kriittiset katsaukset jne.

  ·         jatko-opinnot ulkomaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa

  ·         laitoksen tai muiden oppiaineiden järjestämät jatko-opintoseminaarit

  ·         oman tutkimusaiheen kannalta relevantit jatko-opinnot

  Opiskelijoita kehotetaan pitämään yllä portfolion tyyppistä dokumentointia esimerkiksi seminaareista, konferensseista, pidetystä opetuksesta, julkaistuista teksteistä jne.

  KIRJ120 Tutkimustyön taidot 5–10 op

  Tutkimuksen tekemisen valmiuksia lisäävää koulutusta, projektinhallintaa, tutkimuksen yhteiskunnallisiin yhteyksiin ja merkitykseen perehdyttävää koulutusta, sekä tieteelliseen sivistykseen tähtäävää koulutusta.

  Humanistinen tiedekunta järjestää vuosittain vähintään kaksi tutkijakoulutuskurssia (esim. tieteenteoriasta, tutkimusmenetelmistä, tieteellisestä kirjoittamista, tai projektinhallinnasta). Lisäksi laitos pyrkii tarjoamaan opetusta tutkimustyöstä.

  KIRJ210 Tutkimusseminaari 10 op

  Sisältö

  Jatko-opiskelijoiden teoreettisten ja metodisten valmiuksien syventäminen. Seminaarityöskentelyyn kuuluvat esitelmät, alustukset ja tieteellinen keskustelu. Lisensiaatintyöt tarkastetaan tutkimusseminaarissa, jossa myös opastetaan väitöskirjatyön käytännön järjestelyihin liittyvissä asioissa.

  Tavoite

  Tutkijaseminaari on jokaiselle jatko-opiskelijalle foorumi, jossa hän esittelee oman tutkimussuunnitelmansa tai osia tutkimuksestaan ja saa kriittistä palautetta paitsi työnohjaajilta, myös muilta seminaarin osanottajilta. Jatko-opiskelija saa kannustusta ja neuvoja, niin että hän pystyy edistymään ja saavuttamaan tavoitteensa.

  KIRJ221 Lisensiaatintutkimus 90 op

  KIRJ222 Väitöskirjatutkimus 210 op

  Filosofian lisensiaatin tutkintoon vaaditaan opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä lisensiaatintutkimus.

  Filosofian tohtorin tutkintoon vaaditaan opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä väitöskirja.

  Suoritetut jatko-opinnot rekisteröidään kirjallisuuden oppiaineessa, paitsi tiedekunnan antama koulutus, joka rekisteröidään tiedekunnan kansliassa. Jatko-opintojen pisteytys sovitaan ohjaajan kanssa.