28.05.2015

Kirjoittamisen maisteriopintojen opetussuunnitelma

Tutkimuksen suuntia ja kirjoittamisen historia (10 op)

KIKS010 Kirjoittamisen tutkimuksen suuntia (5 op)

Sisältö
Tutustuminen kirjoittamista koskevaan kansainväliseen tutkimukseen.

Tavoite
Opiskelija saa käsityksen kirjoittamista koskevasta tutkimuksesta ja tutkimusongelmista.

Suoritustapa
Ryhmätyö, essee tai tentti.

Kirjallisuutta esim. CLARK AND IVANIC, The politics of writing; SHARPLES, How we write; STILLINGER, Multiple authorship and the myth of solitary genius.

KIKS020 Kirjoittamisen historia (5 op)

Sisältö
Kurssilla perehdytään kirjoittamisen historiaan ja sen yhteyksiin kulttuurin muutoksiin, tekstilajien ja julkaisemisen historiaan sekä syvennetään näkemystä kirjoittamisen merkityksestä yhteiskunnassa ja kirjoittamisen historian tutkimuksesta.

Tavoite
Opiskelija saa käsityksen kirjoittamisen historiallisista kehityslinjoista.

Suoritustapa
Kirjatentti, essee tai lukupiiri. Kirjapaketin saa oppiaineesta.

Valinnaisia opintoja (20 op)

Valitaan seuraavista neljä viiden pisteen kohtaa (yht. 20 op).

Opiskelutavat
Osallistuminen opetukseen, tekstityöpaja, lukupiiri, raportit ja esseet. Käytetään työskentelyä tukevaa teoriakirjallisuutta..

KIKS030 Kirjoittamisen empiirinen tutkimus (5 op)

Sisältö
Perehtyminen empiirisen tutkimuksen menetelmiin, ensisijaisesti kirjailijoiden haastattelemiseen.

Tavoite
Opiskelija sisäistää empiiristen tutkimusmenetelmien perusteet ja saa valmiuksia soveltaa niitä kirjoittamisen tutkimukseen.

Suoritustapa
Essee.

KIKS031 Kirjoittaja ja kirjallisuuden lajit (5 op)

Sisältö
Perehdytään kirjallisuuden lajeihin oman kirjallisen työskentelyn kannalta.

Tavoite
Parantaa valmiuksia pro gradun taiteellisen osan suorittamiseen.

Suoritustapa
Oma teksti ja raportti kirjoittamisen prosessista.

KIKS032 Prosessikirjoittaminen ja kirjoittamisen prosessi (5 op)

Sisältö
Syvennytään prosessikirjoittamiseen ja tekstin luomisen prosessiin oman työskentelyn kautta.

Tavoite
Oppia ymmärtämään kirjoittamisen prosessin luonne ja ryhmätyöskentelyyn sisältyvät mahdollisuudet.

Suoritustapa
Oma teksti ja raportti työskentelystä.

KIKS033 Kirjailijaohjaus (5 op)

Sisältö
Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut kirjailijaohjaajan kanssa sekä perehtyminen tämän tuotantoon ja työtapoihin.

Tavoite
Saada relevantti palaute pro gradun taiteellisen osan luonnokseen.

Suoritustapa
Raportti.

KIKS034 Kääntäminen ja adaptaatio (5 op)

Sisältö
Perehdytään kirjallisuuden siirtämiseen eri kielimuotojen ja medioiden välillä.

Tavoite
Kääntämisen ja adaptoimisen perustaidot.

Suoritustapa
Osallistuminen opetukseen, essee tai raportti.

KIKS036 Kirjoittamisen pedagogiikka (5 op)

Sisältö
Perehdytään luovan kirjoittamisen ohjaamisen kysymyksiin alan kirjallisuuden avulla. Painopisteenä joko kouluopetus tai aikuiskoulutus.

Tavoite
Kirjoittamisen ohjaajan taitojen edistäminen

Suoritustapa
Osallistuminen opetukseen, kirjatentti, essee tai raportti kirjoittajaohjauksesta ja käytetystä kirjallisuudesta.

KIKS037 Kirjoittajaohjauksen harjoittelu (5 op)

Sisältö
Syvennytään yksilöohjaamiseen ja tekstien kommentointi- ja ohjaustaitojen kehittämiseen.

Tavoite
Kirjoittamiseen liittyvien vuorovaikutustaitojen edistäminen.

Suoritustapa
Osallistuminen opetukseen tai raportti.

KIKS038 Kirjoittamisen kollaboratiivisuus (5 op)

Sisältö
Syvennytään erilaisiin kirjoittajien yhteistyön, yhteisöllisyyden tai monitekijäisyyden muotoihin.

Tavoite
Kirjoittamiseen ja kirjailijuuteen liittyvän yhteisöllisyyden käsittäminen.

Suoritustapa
Osallistuminen opetukseen, essee tai raportti.

KIKS039 Muita kirjoittamisen opintoja (5 op)

Sisältö
Perehdytään kirjoittajakoulutuksen käytäntöön ja ajankohtaiseen keskusteluun kirjoittamisen opetuksesta.

Tavoite
Taitojen ja tietojen monipuolistaminen.

Suoritustapa
Luentopassi.

Harjoittelu

KIKS045 Vapaaehtoinen harjoittelu (5–10 op)

Sisältö
Opiskelija perehtyy kustannustalon toimintaan ja julkaisuprosessin eri vaiheisiin.

Tavoite
Työelämävalmiuksien kohentaminen.

Suoritustapa
Raportti.

Arvosana
Hyväksytty.

Tutkielma ja seminaari

KIKS040 Graduseminaari (10 op)

Sisältö
Monipuolinen perehtyminen kirjoittamisen tutkimukseen. Opiskelija saa valmiudet tehdä tieteellistä tutkimusta sekä kirjallista työtä ja paneutuu pro gradu -tutkielmansa sekä teoreettisen että käytännöllisen osan aihepiiriin ja kysymyksiin.

Tavoite
Opiskelija saa valmiudet pro gradu – tutkielman laatimiseen.

Suoritustapa
Osallistuminen 1 - 2 lukuvuoden mittaiseen seminaariin.

KIKS050 Pro gradu -tutkielma (40 op)

Sisältö
Tutkielma muodostuu taiteellisesta työstä ja teoriaosasta tai pelkästä teoreettisesta tutkielmasta. Tutkielman taiteellisessa osassa opiskelija soveltaa hankkimiaan kirjailijan/kirjoittajan taitoja. Tutkielman tieteellisessä osassa harjoitellaan kykyä käsitellä kirjoittamista teoreettisesti.

Tavoitteet
Taiteellisen osan tavoitteena on jonkin kirjoittamisen lajin hyvä hallinta. Tutkielmalta edellytetään tutkimuskohteen ja tutkittavan ongelman rajausta ja täsmennystä, tutkimuksen taustan ja peruskäsitteiden täsmennystä, tutkimuksen johdonmukaista etenemistä ja kykyä arvioida lähteitä ja saavutettuja tuloksia. Tutkielmalta edellytetään myös arviointia tutkimuksen merkityksestä tieteenalan traditiossa ja laajemmassakin kontekstissa. Tutkielman arviointiperusteet: http://www.jyu.fi/tdk/hum/tutkielmat.html

Suoritustapa
Pro gradun taiteellisen osan ohjaajana toimii kirjailija tai kirjoittamisen ammattilainen, teoreettinen osa tehdään professorin ohjauksessa.