28.05.2015

Museologian opetussuunnitelma

MUSEOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 op)

TAIP210 KULTTUURIN KÄSITE JA KULTTUURIPERINTÖ 5 op

MSLP013 MUSEORAKENNUS 2 op

MSLP021 TALLENNUS JA DOKUMENTOINTI 3 op

MSLP022 TALLENNUSHARJOITUS 3 op

MSLP030 MUSEO JA YLEISÖ 6 op

MSLP060 TYÖELÄMÄÄN ORIENTOIVAT OPINNOT 6 op

MUSEOLOGIAN AINEOPINNOT (42 op)

MSLA001 KULTTUURIPERINTÖ JA MUSEOLOGIAN TEORIA 10 op

MSLA002 MUSEOLOGIAN ERIKOISALAT I 10 op

MSLA031 OPINTOMATKAT 3 op

MSLA032 MUSEOLOGIASEMINAARI 3 op

MSLA005 METODIOPINNOT 10 op

MSLA006 TYÖELÄMÄÄN ORIENTOIVAT MUSEOGRAFISET OPINNOT 6 op

MUSEOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (80/60 op)

MSLS001 TUTKIELMAAN LIITTYVÄT OPINNOT 10 op

MSLS002 MUSEOLOGIAN ERIKOISALAT II 10 op

MSLS004 TYÖELÄMÄPROJEKTI JA TYÖELÄMÄÄN ORIENTOIVAT MUSEOGRAFISET OPINNOT 10 op

MSLS005 METODIOPINNOT 10 op

MSLS050 TUTKIELMA 40 op

MSLS051 TUTKIELMA (museologia sivuaineena) 20 op


MUSEOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 op)

TAIP210 KULTTUURIN KÄSITE JA KULTTUURIPERINTÖ 5 op

Perehdytään kulttuurin käsitteeseen sekä aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Tavoittena on, että opiskelija sisäistää kulttuurin ja kulttuuriperinnön perusteet ja moninaisuuden sekä hallitsee kulttuuriperinnön yksilöllisten ja yhteisöllisten prosessien pääpiirteet.

Suoritustapa: Osallistuminen luentoihin ja kirjatentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Tentaattori: Professori Janne Vilkuna

Kirjallisuus: Oppimispaketti

MSLP013 MUSEORAKENNUS 2 op

Perehdytään museorakennuksen historiaan, suunnitteluun, erilaisiin näyttely-, työ- ja säilytystiloihin, tekniseen varustukseen ja museoturvallisuuteen.

Suoritustapa: Tutustutaan johonkin museorakennukseen ja kirjoitetaan siitä 5-10 sivun mittainen essee annetun kirjallisuuden perusteella.

Arviointi asteikolla 1-5.

Tentaattori: Tuntiopettaja Anne-Maija Malmisalo-Lensu

Kirjallisuus esseetä varten:

-         Heinonen, Jouko - Lahti, Markku: Museologian perusteet (3. painos, 2001):

-         Museoarkkitehtuuri, s. 126-135.

-         Leimu, Tuula (toim.): Museoarkkitehtuuria (1981).

-         Perkko, Mikko: Turvallisempi museo (1994

MSLP021 TALLENNUS JA DOKUMENTOINTI 3 op

Kokoelmat

Perehdytään museokokoelmien yleisiin hankintaperiaatteisiin ja dokumentaatioon, kokoelmien vastaanottoon, identifiointiin ja luettelointiin sekä säilytykseen ja hoitoon, konservointiin ja restaurointiin. Lisäksi perehdytään museoon tutkimusta tekevänä laitoksena.

Suoritustapa: Luennot ja opintokäynnit sekä kirjallisuus

Arviointi: Asteikolla 1-5.

Tentaattori: Professori Janne Vilkuna

Tentittävä kirjallisuus:

-         Heinonen, Jouko - Lahti, Markku: Museologian perusteet (3. painos, 2001):
Kokoelmat, s. 73-89
Luettelointi ja dokumentointi, s. 90-113
Hoito ja turvallisuus, s. 116-125
Tutkimus, s. 136-151

-         Vilkuna, Janne (toim.): Näkökumia museoihin ja museologiaan (2000):

-         Erkinaro: Luonnontieteelliset museot museologian näkökulmasta, s. 33-41.

-         Raippalinna: Museologia taidemuseon raunioilla - Ajatuksia taidemuseoista ja niiden kokoelmista, s. 42-47.

-         Kiuru: Yksityiset ja yhteiset esineet: keräilijän ja museon kokoelmat esineellisen kulttuuriperinnön säilyttäjinä, s. 64-71.

-         Palo-oja & Willberg: Arvoluokitus - avain museokokoelmien hallintaan, s. 72-82.

-         Vesanto: Suomalainen konservointi, s. 83-91.

-         Vilkuna: Kestämätöntä kehitystä, s. 92.

-         Dölle, Sirkku et al.: Kuvat kunniaan

MSLP022 TALLENNUSHARJOITUS 3 op

Perehdytään ilmiökeskeisen tallennustoiminnan periaatteisiin harjoitustehtävän kautta.

Suoritustapa: Tallennetaan jokin nykypäivän ilmiö museoon. Tehtävänanto, suunnitelmien ja raporttien esittäminen. Itsenäinen työskentely harjoituksen toteuttamiseksi.

Arviointi: Asteikolla hyväksytty - hylätty

MSLP030 MUSEO JA YLEISÖ 6 op

Museopedagogiikka

Perehdytään museopedagogiikan teoreettisiin perusteisiin ja käytännön ratkaisuihin sekä museoiden saavutettavuutta parantaviin toimintamalleihin.

Suoritustapa: Luennot ja opastusharjoitus sekä kirjallisuus. Opastusharjoituksessa tutustutaan johonkin museonäyttelyyn, suunnitellaan ja toteutetaan opastus sekä kirjoitetaan itsearviointi

Arviointi: Luennot ja kirjallisuus asteikolla 1-5, opastusharjoitukseen liittyy itsearviointi ja palautekeskustelu.

Tentaattori: Professori Janne Vilkuna (palautekeskustelut tuntiopettaja Anne-Maija Malmisalo-Lensun kanssa)

Tentittävä kirjallisuus:

-         Heinonen, Jouko - Lahti, Markku: Museologian perusteet (3. painos, 2001):

-         Opetus ja kasvatus, s. 179-194

-         Museoyleisö, s. 195-204

-         Tiedotus- ja suhdetoiminta, markkinointi, s. 215-230

-         Museo oppimisympäristönä (Suomen Tammi).

-         Norola, Anu: Ohikulkijasta museokävijäksi. Museo 3/2000, s.26-28.

 

Näyttelyt

Perehdytään museonäyttelyn yleisiin periaatteisiin ja tavoitteisiin sekä näyttelysuunnitteluun ja -tekniikkaan.

Suoritustapa: Luennot ja opintokäynnit sekä kirjallisuus

Arviointi: Asteikolla 1-5.

Tentaattori: Professori Janne Vilkuna

Tentittävä kirjallisuus:

-         Heinonen, Jouko - Lahti, Markku: Museologian perusteet (3. painos, 2001):

-         Näyttelytoiminta, s. 152-178

-         Vilkuna, Janne (toim.): Näkökulmia museoihin ja museologiaan (2000):

-         Sjöberg-Pietarinen: Koti-interiööri museona, s. 56-63.

-         Voutilainen: Museon näyttelykieli perinteen ja oman aikansa ilmentäjänä - Kulttuurihistorialliset perusnäyttelyt Jyväskylässä 1900-luvun alusta 1990-luvulle, s. 105-121.

Museo kulttuurilaitoksena

Perehdytään museoetiikkaan, museon kulttuuriseen vastuuseen ja museon yhteiskunnallisiin tehtäviin.

Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus

Arviointi: Asteikolla 1-5.

Tentaattori: Professori Janne Vilkuna

Tentittävä kirjallisuus:

-         Heinonen, Jouko - Lahti, Markku: Museologian perusteet (3. painos, 2001):

-         Ammattietiikka, s. 241-243

-         Museo kulttuurilaitoksena, 258-274

-         Vilkuna, Janne (toim.): Näkökulmia museoihin ja museologiaan (2000):

-         Huopainen: Tulevaisuus museossa, s. 27-31.

-         Vilkuna: Museo 2000, s. 32.

-         Vilkuna: Vainajat museoeettisenä kysymyksenä, s. 138-146.

-         Pennanen: Etnisyyden funktio Inarin Saamelaismuseossa, s. 147-152.

-         Ahoniemi, Anu B Perähuhta, Minna: Kulttuuriomaisuuden suojelu osana kriisityötä (1999). Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 0357-1106 no. 77. ISBN 952-442-244-1.

MSLP060 TYÖELÄMÄÄN ORIENTOIVAT OPINNOT 6 op

Perehdytään käytännön kokemuksen kautta museotyöhön, museo-organisaatioon ja eri museotyyppien toimintaperiaatteisiin sekä hankitaan perusvalmiudet museotyöstä suoriutumiseen.

Suoritustapa: Kuuden viikon (30 työpäivää) tutustuminen museoammatillisesti hoidettuun museoon ja museon toimintojen kirjallinen arviointi. Jakso voidaan jakaa myös pienempiin osiin. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti.

Arviointi: Asteikolla hyväksytty - hylätty

MUSEOLOGIAN AINEOPINNOT (40 op)

MSLA001 KULTTUURIPERINTÖ JA MUSEOLOGIAN TEORIA 10 op

Tutustutaan kulttuuriperintöön käsitteenä ja ilmiönä sekä perehdytään museologian teoriaan.

Suoritustapa: Kirjatentti tai osallistuminen lukupiiriin. Teoksia voi ainevastaavan kanssa sopien korvata esim. luentosarjoilla, konferensseilla ja projekteilla.

Tentaattori: Professori Janne Vilkuna

Arviointi kirjatentissä asteikolla 1-5 ja lukupiirissä asteikolla hyväksytty-hylätty.

Tentittävä kirjallisuus:

-         Hooper-Greenhill, Eilean: Museums and the shaping of knowledge. London: Routledge, 1992. 232 s.

-         Lowenthal, David: The past is a foreign country. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

-         van Mensch, Peter: Towards a methodology of museology. 1998

-         Pearce, Susan: Museums, Objects and Collections: a cultural study. Leicester: Leicester University Press, 1992. 296 s.

-         Sola, Tomislav: Essays on museums and their theory: towards the cybernetic museum. Helsinki : Finnish Museums Association, 1997. 293 s.

MSLA002 MUSEOLOGIAN ERIKOISALAT I 10 op

Perehdytään yhteen museologian erikoisalaan.

Suoritustapa: Tentitään viisi valinnaista kirjaa ja tutustutaan Nordisk Museologi aikakauskirjasarjaan. Osion voi myös korvata tentaattorin kanssa etukäteen sopien Taikun yhteisten opintojen moduulilla Kulttuuri ja taiteen välittyminen (10 op) tai osittain tai kokonaan moduleilla Ympäristö (5–10 op) tai Kulttuurintutkimus (5–10 op).

Tentaattori: Professori Janne Vilkuna tai Taikukandin moduleissa ao tentaattori

Arviointi: Asteikolla 1-5.

MSLA031 OPINTOMATKAT 3 op

MSLA032 MUSEOLOGIASEMINAARI 3 op

Tutustutaan koti- ja ulkomaisiin museo- ja kulttuuriperintökohteisiin ja syvennytään seminaareissa ajankohtaisiin museologian kysymyksiin.

Suoritustapa: Osallistuminen sekä ekskursioille (vähintään 5 matkapäivää ja kohteiden kirjallinen arviointi) että museoseminaareihin (vähintään 5 seminaaripäivää ja tilaisuuksien kirjallinen arviointi).

Tentaattori: Professori Janne Vilkuna

Arviointi: Asteikolla hyväksytty-hylätty.

MSLA005 METODIOPINNOT 10 op

Perehdytään museologian tutkimusmenetelmiin ja lähteisiin. Opintojen yhteydessä suoritetaan tutkimusviestinnän kurssi (3 op).

Suoritustapa: Osallistuminen kahden lukukauden aikana metodiseminaariin ja kirjoitelman laatiminen.

Tentaattori: Professori Janne Vilkuna

Arviointi: Asteikolla 1-5.

MSLA006 TYÖELÄMÄÄN ORIENTOIVAT MUSEOGRAFISET OPINNOT 6 op

Perehdytään käytännön kokemuksen kautta museotyöhön, museo-organisaatioon ja eri museotyyppien toimintaperiaatteisiin sekä hankitaan lisävalmiuksia museotyöstä suoriutumiseen.

Suoritustapa: Kuuden viikon (30 työpäivää) tutustuminen museoammatillisesti hoidettuun museoon ja museon toimintojen kirjallinen arviointi. Jakso voidaan jakaa pienempiin osiin.

Arviointi: Asteikolla hyväksytty - hylätty.

MUSEOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (80/60 op)

MSLS002 MUSEOLOGIAN ERIKOISALAT II 10 op

Perehdytään syvällisesti yhteen museologian erikoisalaan.

Opiskelutapa: Kirjatentti ja esseet.

Tentaattori: Professori Janne Vilkuna

Arviointi: Asteikolla 1-5.

MSLS004 TYÖELÄMÄPROJEKTI JA TYÖELÄMÄÄN ORIENTOIVAT MUSEOGRAFISET OPINNOT 10 op

Perehdytään käytännön kokemuksen kautta museotyöhön, museo-organisaatioon ja eri museotyyppien toimintaperiaatteisiin sekä hankitaan lisävalmiuksia museotyöstä suoriutumiseen. Perehtymisen ohessa ja jälkeen toteutetaan museografinen kehittämisprojekti, jossa sovelletaan hankittua museologian ja museografian asiantuntijuutta.

Opiskelutapa: Kuuden viikon (30 työpäivää) tutustuminen museoammatillisesti hoidettuun museoon ja museon toimintojen kirjallinen arviointi. Jakso voidaan jakaa pienempiin osiin.

Arviointi: Asteikolla hyväksytty - hylätty.

MSLS005 METODIOPINNOT 10 op

Perehdytään syvällisesti museologian teorioihin ja metodeihin.

Opiskelutapa: Osallistuminen metodiseminaariin. Seminaarissa esitellään oman pro gradu- tai sivuaineen tutkielman tutkimussuunnitelma (problematiikka, lähteet, menetelmät ja dispositio) ja opponoidaan yksi muu esitelmä.

Arviointi: Aktiivinen osanotto yhden - kahden lukukauden aikana.

MSLS001 TUTKIELMAAN LIITTYVÄT OPINNOT 10 op

Syvennetään oman tutkimuksen aihepiiriä ja näkökulmaa.

Suoritustapa: Kirjatentti, esseet, omien tutkimustulosten välittäminen luentoina, artikkeleina jne.

Tentaattori: Professori Janne Vilkuna

Arviointi: Asteikolla 1-5.

MSL S050 TUTKIELMA 40 op

MSL S051 TUTKIELMA (museologia sivuaineena) 20 op

Laaditaan tieteellinen tutkielma, jossa osoitetaan museologisen lähdeaineiston, tieteellisten tutkimusmenetelmien ja lähdekritiikin hallinta ja soveltaminen omaan tutkimusaiheeseen.

Arviointi: Museologia pääaineena asteikolla hyväksytty - hyvä - erinomainen ja museologia sivuaineena asteikolla hyväksytty - hylätty.