28.05.2015

Taidehistorian opetussuunnitelma

Taidehistorian perusopinnot 30 op (sivuaineena 25 op)

TAIP110 HOPS (1 op)

I TAIDEHISTORIAN OPINTOJAKSOT (20 op)

TAHP110 Taidehistorian johdantokurssi ja praktikum 2,5 ov / 5 op

TAHP121 Taiteen historia I 3,5 ov / 7 op

TAHP122 Taiteen historia II 4ov / 8 op

 

II TAIKUN YHTEISET PERUSOPINNOT (10 op, sivuaineena 5 op)

TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö 2,5 ov / 5 op

TAIP220 Estetiikka ja taiteenteoria 2,5 ov / 5 op

Taidehistorian aineopinnot 25 ov / 50 p (sivuaineena vähintään 20 ov / 40 op)

TAIA110 HOPS (1 op)

I TEORIA JA METODIT (5 ov / 10 op)

TAHA110 Teoriakirjallisuus 2,5 ov / 5 op

TAHA111 Metodologiset sovellusalat 2,5 ov / 5 op

TAHA112 Praktikumin kirjallisuus 1,5 ov / 3 op

TAHA113 Praktikum 1 ov / 2 op

II SISÄLTÖASIANTUNTEMUKSEN SYVENTÄMINEN JA ERIKOISTUMISALUEET (10 ov / 20 op)

Taidehistorian moduulit, valitaan kaksi seuraavista:

TAHA210 Taidehistorian klassikot 2,5 ov / 5 op

TAHA220 Suomen ja naapurimaiden taiteen historia 2,5 ov / 5 op

TAHA230 Länsimainen taide 2,5 ov / 5 op

TAHA240 Monikulttuurisuus 2,5 ov / 5 op

TAHA250 Varhaiset korkeakulttuurit 2,5 ov / 5 op

TAHA260 Ulkoeurooppalainen taide 2,5 ov / 5 op

TAHA270 Taide nyt 2,5 ov / 5 op

Laitoksen yhteiset moduulit, valitaan kaksi seuraavista:

TAIA211 Kulttuurintutkimus I 2,5 ov / 5 op

TAIA212 Kulttuurintutkimus II 2,5 ov / 5 op

TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I 2,5 ov / 5 op

TAIA222 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi II 2,5 ov / 5 op

TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 2,5 ov / 5 op

TAIA232 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 2,5 ov / 5 op

TAIA241 Lastenkulttuuri I 2,5 ov / 5 op

TAIA242 Lastenkulttuuri II 2,5 ov / 5 op

TAIA251 Kaupunkitutkimus I 2,5 ov / 5 op

TAIA252 Kaupunkitutkimus II 2,5 ov / 5 op

TAIA253 Maisematutkimus I 2,5 ov / 5 op

TAIA254 Maisematutkimus II 2,5 ov / 5 op

TAIA255 Ympäristöestetiikka I 2,5 ov / 5 op

TAIA256 Ympäristöestetiikka II 2,5 ov / 5 op

III ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAMINEN JA KANSAINVÄLISTYMINEN (2,5 ov / 5 op) (sivuaineena 5 ov / 10 op)

Valitaan yksi seuraavista  (sivuaineena kaksi seuraavista):

TAHA310 Taidehistorian erikoistumisalue I 2,5 ov / 5 op

TAHA320 Valinnainen erikoiskurssi I 2,5 ov / 5 op

TAHA330 Ulkomaiset opinnot I 2,5 ov / 5 op

TAHA340 Taidehistorioitsijan asiantuntijuus I 2,5 ov / 5 op

IV TUTKIELMATAIDOT (7,5 ov / 15 op) (vain pääaineopiskelijoille)

TAHA410 Käytännön tutkimusvalmiudet 2,5 ov / 5 op

TAHA420 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 5 ov / 10 op

Taidehistorian syventävät opinnot 40 ov / 80 op (sivuaineena 30 ov / 60 op)

TAIS110 HOPS (1 op)

I TAIDEHISTORIAN METODIOPINNOT (5 ov / 10 op)

TAHS110 Tutkielmaa tukevat metodiopinnot 3 ov / 6 op

TAHS120 Metodien erikoisalueet 2 ov / 4 op

II TAIDEHISTORIAN ERIKOISOPINNOT (vähintään 2,5 ov / 5 op)

TAHS310 Taidehistorian erikoistumisalue II 2,5 ov / 5 op

TAHS320 Valinnainen erikoiskurssi II 2,5 ov / 5 op

TAHS330 Ulkomaiset opinnot II 2,5 ov / 5 op

TAHS340 Taidehistorioitsijan asiantuntijuus II 2,5 ov / 5 op

III TUTKIELMAAN LIITTYVÄT OPINNOT (5 ov / 10 op)

TAHS410 Tutkielmaan liittyvä sisältöasiantuntemus 3 ov / 6 op

TAHS420 Tutkimuksesta tiedottaminen 2 ov / 4 op

IV TUTKIELMA JA SEMINAARI

TAHS510 Seminaari 5 ov / 10 op

TAHS520 Tutkielma (sivuaineen tutkielma 10 ov / 20 op) 20 ov / 40 op

Jatko-opinnot

TAIJ110 Hops (1 op)

I OMAN TUTKIMUSALAN JATKO-OPINNOT (10 - 15 op)

TAHJ110 Jatko-opintojen erikoisopinnot, tutkimusraportit ja seminaarit 2,5 ov / 5 op

TAHJ121 Jatko-opintojen erikoisopinnot, tutkimustyö 2,5 ov / 5 op

TAHJ122 Jatko-opintojen erikoisopinnot, korkeakouluopetus 2,5 ov / 5 op

II TUTKIMUSTYÖN TAIDOT (5 - 10 op)

TAHJ211 Jatkotutkinnon tukiaineopinnot 1 2,5 ov / 5 op

TAHJ212 Jatkotutkinnon tukiaineopinnot 2 2,5 ov / 5 op

III SEMINAARI JA TUTKIMUS (10 op + 90/210 op)

TAHJ310 Tutkimusseminaari 5 ov / 10 op

TAHJ321 Lisensiaatintutkimus 70 ov / 90 op

TAHJ322 Väitöskirjatutkimus 150 ov / 210 op

 

Perusopinnot 30 op

Taidehistorian johdantokurssi

ja praktikum

Taiteen historia

Taikun yhteiset perusopinnot:

Kulttuurin käsite ja

kulttuuriperintö

Taikun yhteiset perusopinnot:

Estetiikka ja taiteen teoria

5 op

15 op

5 op

5 op

 

 

 

 

 

 

Aineopinnot 50 op

Tutkielmataidot: Käytännön tutkimusvalmiudet, proseminaari ja kandidaatintutkielma

Teoria ja metodit

Sisältöasiantuntemuksen

syventäminen ja

erikoistumisalueet sekä Taikun yhteiset moduulit

Asiantuntijuuden rakentaminen ja kansainvälistyminen

15 op

10 op

20 op

5 op

 

 

 

Syventävät opinnot 80 op

Tutkielma ja seminaari

Tutkielmaan liittyvät opinnot

Taidehistorian metodiopinnot

Taidehistorian erikoisopinnot ja asiantuntijuus

50 op / 30 op

10 op

10 op

10 op

 

 

 

Jatko-opinnot 360 op

 

Tutkimusseminaari

Oman tutkimusalan jatko-opinnot

Tutkimustyön taidot

Lisensiaatintutkimus ja/tai väitöskirjatutkimus

10 op

10 - 15 op

5-10 op

90 op / 210 op


Taidehistorian perusopinnot 30 op (sivuaineena 25 op)

TAIP110 HOPS (1 op)

I TAIDEHISTORIAN OPINTOJAKSOT (20 op)

TAHP110 Taidehistorian johdantokurssi ja praktikum 2,5 ov / 5 op

Tavoite: Tutustuminen taidehistoriaan oppialana. Ensiperehtyminen teosanalyysiin. Opiskelutapa: Luento ja harjoitustehtäviä ryhmätyönä

Suositus ajoituksesta: Opintojen alussa ensimmäisenä syksynä.

Kirjallisuus: Katseen rajat, Lukkarinen ja Elovirta (toim.)

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHP121 Taiteen historia I 3,5 ov / 7 op

TAHP122 Taiteen historia II 4 ov / 8 op

Tavoite: Perustiedot Suomen ja länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin keskeisistä ilmiöistä.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitustehtäviä.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opiskeluvuosi.

Oheiskirjallisuus: Honour & Fleming, Maailman taiteen historia; Suomen taiteen historia, keskiajalta nykyaikaan (toim. Bonsdorff, Gardberg, Kruskopf, Lindberg, Ringbom jne.).

Arviointi: Asteikolla 1-5.

II TAIKUN YHTEISET PERUSOPINNOT (5 ov / 10 op sivuaineena 2,5 ov / 5 op)

TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö 2,5 ov / 5 op

TAIP220 Estetiikka ja taiteenteoria 2,5 ov / 5 op

Taidehistorian aineopinnot 25 ov / 50 p (sivuaineena vähintään 20 ov / 40 op)

TAIA110 HOPS (1 ov / 1 op)

Päivitys vuosittain omaopettajan kanssa.

I TEORIA JA METODIT (5 ov / 10 op)

Suoritetaan

TAHA110 Teoriakirjallisuus 5 op sekä

TAHA111 Metodologiset sovellusalat 5 op tai
TAHA112 Praktikumin kirjallisuus 3 op ja TAHA113 Praktikum 2 op

Taidehistorian teoria ja metodologia (5 ov / 10 op) jakautuu seuraaviin opintojaksoihin:

TAHA110 Teoriakirjallisuus 2,5 ov / 5 op

Tavoite: Perehtyminen taiteentutkimuksen historiaan ja taidehistorian tutkimussuuntiin.

Opiskelutapa: Kirjatenttiin valitaan kolme seuraavista kirjoista.

Kirjallisuus:

Ringbom, Art History in Finland before 1920;

Vakkari, Lähde ja Silmä;

Conway & Roenisch, Understanding Architecture. An introduction to architecture and architectural history;

Saarikangas (toim.), Kuvasta tilaan. Taidehistoria tänään.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas opiskeluvuosi, samanaikaisesti proseminaarin kanssa.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHA111 Metodologiset sovellusalat 2,5 ov / 5 op

Tavoite: Metodologisten taitojen syventäminen ja perehtyminen erilaisiin tarkastelutapoihin.

Opiskelutapa: Suoritetaan esseinä tai erikseen järjestettävänä metodologiaseminaarina tai praktikumkurssina.

Mikäli kurssi suoritetaan esseinä, kirjalistalta valittavasta kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa.

-         Art and It's Histories: A Reader;

-         Belting, Art History after Modernism

-         Kuusamo, Tyylistä tapaan, Semiotiikka, tyyli, ikonografia;

-         Panofsky, Studies in Iconology;

-         Pollock, Vision and Difference;

-         Preziosi, The Art of Art History: A Critical Anthology;

-         Pächt, The Practice of Art History. Reflections on Method

-         Ringbom, Icon to Narrative

-         Tournikiatos, The Historiography of Modern Architecture;

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas opiskeluvuosi, samanaikaisesti proseminaarin kanssa.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHA112 Praktikumin kirjallisuus 1,5 ov / 3 op

Kirjalista ilmoitetaan erikseen.

TAHA113 Praktikum 1 ov / 2 op

Opiskelutapa: Käytännön analyysiharjoituksia praktikumina taidehistorian eri alueilta.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas opiskeluvuosi, samanaikaisesti metodologiaseminaarin ja proseminaarin kanssa.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

II SISÄLTÖASIANTUNTEMUKSEN SYVENTÄMINEN JA ERIKOISTUMISALUEET (10 ov / 20 op)

Taidehistorian moduulit, valitaan kaksi (2) seuraavista (TAHA210-TAHA270)

TAHA210 Taidehistorian klassikot 2,5 ov / 5 op

Tavoite: Antaa kuvan taiteentutkimuksen klassisista perusteoksista. Vahvistaa käsitystä taidehistoriasta historiallisena tieteenalana, perehdyttää metodien syntyyn ja soveltamiseen taidehistoriallisessa tutkimuksessa eri aikoina.

Opiskelutapa: Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit.

Kirjallisuus:

Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Ensisijaisesti kirjallisuudeksi suositellaan seuraavia:

-         Hogarth, The Analysis of Beauty;

-         Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche; Point and Line to Plane;

-         Mander, Das Leben der niederländischen und deutschen Maler;

-         Palladio, The Four Books of Andrea Palladio's Architecture;

-         Riegl, Problems of Style;

-         Semper, The Four Elements of Architecture and other Writings;

-         Vasari, Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon;

-         Winckelmann, Jalosta yksinkertaisuudesta. Kirjoituksia antiikin taiteesta ja arkkitehtuurista;

-         Vitruvius: The ten Books on Architecture;

-         Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe; Konsthistoriska grundbegrepp; Principles of Art History.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHA220 Suomen ja naapurimaiden taiteen historia 2,5 ov / 5 op

Tavoite: Perehtyminen Suomen ja naapurimaiden taiteen erityiskysymyksiin. Harjaantuminen aihepiirin yleisesitysten ja suomalaisen kuvataiteen ja arkkitehtuurin tutkimuksen keskeisiin perusteosten käyttöön. Syventyminen itsenäisesti valittaviin erikoiskysymyksiin tieteellisten monografioiden välityksellä.

Opiskelutapa: Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit.

Kirjallisuus:

Kirjatenttinä suoritetaan:

Ars Suomen taide, osat 1-6 tai Pinx. Maalaustaide Suomessa, osat 1-5 . (Kirjoista valitaan itse artikkelikokonaisuuksia n. 300 sivun verran)

Signums svenska konstens historia, osat 1-12 (Kirjatenttiin valitaan itse artikkelikokonaisuuksia n. 200 sivun verran) Kirjat tentitään yleisenä tenttipäivänä yhtenä tenttinä. Tenttikuoreen kirjoitetaan kirjoista valittujen artikkeleiden nimet, sivutiedot ja kirjan osan numero.

 

Esseekirjallisuudeksi valitaan tentaattorin kanssa kustakin ryhmästä yksi teos tai kokonaisuus:

1. Suomen taide:

-         Ars Suomen taide 1-6;

-         Pinx. Maalaustaide Suomessa 1-5

2. Naapurimaiden taide:

-         Signums svenska konstens historia 1-12;

-         Norges kunsthistorie 1-8;

-         Dansk kunsthistorie 1-5;

-         Helme, Viron taiteen historia;

-         Brumfield, A History of Russian Architecture;

3. Taidehistorian väitöskirjoja ja tieteellisiä monografioita esim.

-         Edgren, Mercy and Justice;

-         Ervamaa, R.W. Ekman ja C.E. Sjöstrandin Kalevala-aiheinen taide;

-         Hanka, Kirkkomaalauksen traditio ja muutos 1720-1880: Carl Fredrik Blom murrosajan maalarina;

-         Kalha, Muotopuolen merenneidon pauloissa: Suomen taideteollisuuden kultakausi;

-         Konttinen, Totuus enemmän kuin kauneus;

-         Kotkavaara, Progeny of the Icon;

-         Lukkarinen & Waenerberg, Suomi-kuvasta mielenmaisemaan;

-         Mäkinen, Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926-1939;

-         Nikula, Yhtenäinen kaupunkikuva 1900-1930;

-         Palin, Oireileva miljöömuotokuva;

-         Pirinen, Luterilaisen kirkkointeriöörin muotoutuminen Suomessa;

-         Saarikangas, Model Houses for Model Families;

-         Sakari, Käsitetaiteen etiikkaa;

-         Sarajas-Korte, Suomen varhaissymbolismi ja sen lähteet;

-         Suominen-Kokkonen, The Fringe of a Profession;

-         Valkeapää, Pitäjänkirkosta kansallismonumentiksi;

-         Vihanta, Unelmaton uni;

-         Wäre, Rakennettu suomalaisuus

-         tai sopimuksen mukaan jokin muu suomalainen taidehistorian väitöskirja tai tieteellinen monografia.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHA230 Länsimainen taide 2,5 ov / 5 op

Tavoite: Perehtyminen länsimaisen taiteen historiaan antiikista 1900-luvulle. Harjaantuminen kuvataiteen- ja arkkitehtuurintutkimuksen keskeisten perusteosten käyttöön. Syventyminen itsenäisesti valittaviin erikoiskysymyksiin tieteellisten monografioiden välityksellä.

Opiskelutapa: Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit.

Kirjallisuus:

Kirjatenttiin valitaan seuraavista ryhmistä kolme kirjaa oman valinnan mukaan. Kirjat tentitään yleisenä tenttipäivänä yhtenä tenttinä. Esseesuoritusta varten kirjallisuuslistasta valitaan tentaattorin kanssa teemoihin soveltuva kirjallisuus.

1. Arkkitehtuurin historia:

-         Benevolo, History of Modern Architecture;

-         Bergdoll, European Architecture 1750-1890;

-         Coulton, Ancient Greek Architects at Work;

-         Frampton, Modern Architecture;

-         Grodecki, Gothic Architecture;

-         Jencks, The New Paradigm in Architecture: The Language of Postmodernism;

-         Kubach, Romanesque Architecture;

-         Mango, Byzantine Architecture;

-         Murray, Renaissance Architecture;

-         Middleton & Watkin, NeoClassical and NineteenthCentury Architecture, I-II;

-         Norberg-Schulz, Baroque Architecture;

-         Norberg-Schulz, Late Baroque and Rococo Architecture;

-         Ward-Perkins, Roman Imperial Architecture (2. painos, 1981, ja myöhemmät painokset)

-         Watkin, A History of Western Architecture

-         Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism;

2. Taide ja taiteilija kontekstissa:

-         Alpers, Rembrandt's Enterprise;

-         Andrews, Landscape and Western Art;

-         Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy;

-         Becatti, The Art of Ancient Greece and Rome;

-         Belting, Likeness and Presence: a history of Image;

-         Boime, The Academy and French Painting in the Nineteenth Century;

-         Chadwick, Women, Art, and Society;

-         Dube, The Expressionists;

-         Gray, The Russian Experiment;

-         Honour, Romanticism;

-         Kitzinger, Byzantine Art in the Making;

-         Levey, Painting in Eighteenth Century Venice;

-         Moszynska, Abstract Art;

-         Pollitt, Art in the Hellenistic Age;

-         Ringbom, Pinta ja syvyys;

-         Rosenblum & Janson, Art of the Nineteenth Century

-         Rossholm Lagerlöf, Ideal Landscape: Annibale Carracci, Nicolas Poussin and Claude Lorrain;

-         Russell, The Meanings of Modern Art;

-         Stechow, Dutch Landscape Painting in the Seventeenth Century;

-         Weissberg, Beyond Impressionism: the naturalist impulse in European art 1860-1905.

-         Wittkower, Allegory and Migration of Symbols.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHA240 Monikulttuurisuus 2,5 ov / 5 op

Tavoite: Syventyminen itsenäisesti valittaviin erityiskysymyksiin kirjallisuuden, erikoiskurssien tai projektiopintojen välityksellä.

Opiskelutapa: Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.

Kirjallisuus:

Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.

kirjallisuutta:

-         Farago, Reframing the Renaissance

-         Hiller, The Myth of Primitivism

-         Sava, Ajatuksia monikulttuurisesta

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHA250 Varhaiset korkeakulttuurit, 2,5 ov / 5 op

Tavoite: Syventyminen itsenäisesti valittaviin erityiskysymyksiin kirjallisuuden, erikoiskurssien tai projektiopintojen välityksellä.

Opiskelutapa: Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.

Kirjallisuus:

-         *) Ball, Rome in East: The Transformations of an Empire

-         *) Bahrani, Women of Babylon

-         *) Davis, Experience Ancient Egypt

-         Reid, Whose Pharaos? Archeology, Museum and Egyptian Identity from Napoleon to WWI

-         Holthoer, Muinaisen Egyptin kulttuuri

*) = Ebrary kirjoja

Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHA260 Ulkoeurooppalainen taide 2,5 ov / 5 op

Tavoite: Syventyminen itsenäisesti valittaviin erityiskysymyksiin kirjallisuuden, erikoiskurssien tai projektiopintojen välityksellä.

Opiskelutapa: Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.

Kirjallisuus:

-         *Benjamin, Oriental Aesthetics: Art, Colonialism and French North Africa 1880-1930

-         *Clarke, Oriental Enlightenment

-         *Petersen, Dictionary of Islam Architecture

-         Tregear, Chinese Art

*) = Ebrary kirjoja

Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHA270 Taide nyt 2,5 ov / 5 op

Tavoite: Perehtyminen nykytaiteen ilmiöihin ja monitieteisiin tutkimusnäkökulmiin. Syventyminen itsenäisesti valittaviin erityiskysymyksiin kirjallisuuden, verkkoaineistojen ja projektiosallistumisen välityksellä.

Opiskelutapa: Esseet, seminaarit, oppimisprojektit. (Toteutetaan yhteistyössä taidekasvatuksen oppiaineen kanssa.)

Kirjallisuus:

-         Archer, Art since 1960

-         *Barash, Modern theories of art, Vol. 2

-         *Childs, Peter, Modernism

-         Krauss, Rosalind, The originality of the Avant-garde

-         Hopkings, After Modern Art 1945-2000

-         *Harrison, Sylvia, Pop art and the origins of post-modern

-         Fineberg, Jonathan, Art since 1940: Strategies of being

-         *Kimball, Roger, Art's prospect

*) = Ebrary kirjoja

Arviointi: Asteikolla 1-5.

Laitoksen yhteiset moduulit, valitaan kaksi (2) seuraavista (TAIA211-TAIA254)

TAIA211 Kulttuurintutkimus I 2,5 ov / 5 op

TAIA212 Kulttuurintutkimus II 2,5 ov / 5 op

TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I 2,5 ov / 5 op

TAIA222 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi II 2,5 ov / 5 op

TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 2,5 ov / 5 op

TAIA232 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 2,5 ov / 5 op

TAIA241 Lastenkulttuuri I 2,5 ov / 5 op

TAIA242 Lastenkulttuuri II 2,5 ov / 5 op

TAIA251 Kaupunkitutkimus I 2,5 ov / 5 op

TAIA252 Kaupunkitutkimus II 2,5 ov / 5 op

TAIA253 Maisematutkimus I 2,5 ov / 5 op

TAIA254 Maisematutkimus II 2,5 ov / 5 op

TAIA255 Ympäristöestetiikka I 2,5 ov / 5 op

TAIA256 Ympäristöestetiikka II 2,5 ov / 5 op

III ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAMINEN JA KANSAINVÄLISTYMINEN (2,5 ov / 5 op) (sivuaineena 5 ov / 10 op)

Tavoite: Mahdollistaa jonkin toisen oppiaineen ohjelmaan kuuluvan kurssin tai Taikun yhteisen opintokokonaisuuden, ulkomailla suoritetun opintokokonaisuuden tai valinnaisten erikoiskurssien sijoittamisen taidehistorian aineopintojen osaksi.

Suoritetaan yksi (1) taidehistorian erikoistumisalue (sivuaineena kaksi (2) erikoistumisaluetta) (TAHA310-TAHA340).

TAHA310 Taidehistorian erikoistumisalue I 2,5 ov / 5 op

TAHA320 Valinnainen erikoiskurssi I 2,5 ov / 5 op

TAHA330 Ulkomaiset opinnot I 2,5 ov / 5 op

TAHA340 Taidehistorioitsijan asiantuntijuus I 2,5 ov / 5 op

Tavoite: Henkilökohtaisen asiantuntijuuden tunnistaminen. Tutustuminen taidehistoriallista asiantuntemusta edellyttäviin ammatteihin ja tehtäviin sekä osallistuminen ulkopuolisten organisaatioiden kanssa toteutettaviin projekteihin. Kurssi on tarkoitettu pääaineopiskelijoille.

Opiskelutapa: Asiantuntijuusportfolion laatiminen, työharjoittelu tai työssä oppiminen, asiantuntijuutta kehittävät valinnaiset kurssit, ekskursiot, asiantuntijaseminaarit.

Suositus ajoituksesta: Portfolion valmistuminen kolmantena opiskeluvuonna.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

IV TUTKIELMATAIDOT (7,5 ov / 15 op) (vain pääaineopiskelijoille)

TAHA410 Käytännön tutkimusvalmiudet 2,5 ov / 5 op

Kurssi on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille.

Tavoite: Perehtyminen taidehistoriallisessa tutkimuksessa käytettäviin välineisiin ja lähdeaineistoihin (asiakirjalähteet, arkistonmuodostuksen sekä museoiden kokoelmahallinnon perusteet, verkkoaineistot). Harjaantuminen tutkielman laatimisen perusteisiin, tiedonhakuun ja muodollisiin käytäntöihin (viitekäytännöt).

Opiskelutapa: Seminaarityöskentely, arkistokäynnit ja kirjaston tiedonhakukoulutus. Itsenäisesti ja/tai ryhmätyönä tehtäviä kirjallisia harjoitustehtäviä, jotka liittyvät taidehistoriallisen kirjallisuuden ja lähteiden käyttöön.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas opiskeluvuosi. Edeltää proseminaaria.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHA420 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 5 ov / 10 op

Kurssi on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille.

Tavoite: Perehtyminen taidehistorian lähteisiin, taidehistoriallisen aineiston kokoaminen ja lyhyen tieteellisen tutkielman laatiminen itsenäisesti. Tieteellisen argumentaation perusteiden omaksuminen. Pääaineopiskelijoille pakollinen Taidehistorian tutkimusviestinnän kurssi XKHV003 (3 op) suoritetaan proseminaarin yhteydessä.

Opiskelutapa: Osallistuminen yhden lukukauden ajan seminaariin, itsenäinen tutkimustyö ja tutkielman laatiminen ja esittäminen seminaarissa. Toisen opiskelijan laatiman tutkielman opponointi.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas opiskeluvuosi. Käytännön tutkimusvalmiudet -kurssin jälkeen.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

Taidehistorian syventävät opinnot 40 ov / 80 op (sivuaineena 30 ov / 60 op)

TAIS110 HOPS (1 op)

Päivitys vuosittain omaopettajan kanssa.

I TAIDEHISTORIAN METODIOPINNOT (5 ov / 10 op)

Tavoite: Syvällinen perehtyminen taidehistorian teoriaan, metodiikkaan ja historiaan.

TAHS110 Tutkielmaa tukevat metodiopinnot 3 ov / 6 op

Opiskelutapa: Kirjatentti tai esseet. Kirjallisuudesta ja esseiden aiheista sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHS120 Metodien erikoisalueet 2 ov / 4 op

Opiskelutapa: Kirjatentti, esseet tai soveltuva kurssi. Kirjallisuudesta ja esseiden aiheista sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

II TAIDEHISTORIAN ERIKOISOPINNOT (vähintään 2,5 ov / 5 op)

Tavoite: Mahdollistaa jonkin toisen oppiaineen ohjelmaan kuuluvan kurssin tai Taikun yhteisen opintokokonaisuuden, ulkomailla suoritetun opintokokonaisuuden tai valinnaisten erikoiskurssien sijoittamisen taidehistorian aineopintojen osaksi.

Suoritetaan yksi (1) taidehistorian erikoistumisalue (TAHS310-TAHS340).

TAHS310 Taidehistorian erikoistumisalue II 2,5 ov / 5 op

TAHS320 Valinnainen erikoiskurssi II 2,5 ov / 5 op

TAHS330 Ulkomaiset opinnot II 2,5 ov / 5 op

TAHS340 Taidehistorioitsijan asiantuntijuus II 2,5 ov / 5 op

Tavoite: Henkilökohtaisen asiantuntijuuden syventäminen ja soveltaminen taidehistoriallista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin. Kurssi on tarkoitettu pääaineopiskelijoille.

Opiskelutapa: Asiantuntijuusportfolion laatiminen, työharjoittelu tai työssä oppiminen, asiantuntijuutta kehittävät valinnaiset kurssit, ekskursiot, asiantuntijaseminaarit.

Suositus ajoituksesta: Portfolion valmistuminen viidentenä opiskeluvuonna.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

III TUTKIELMAAN LIITTYVÄT OPINNOT (5 ov / 10 op)

TAHS410 Tutkielmaan liittyvä sisältöasiantuntemus 3 ov / 6 op

Tavoite: Oman tutkimuksen aihepiirin syventäminen.

Opiskelutapa: Kirjatentti tai esseet.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

TAHS420 Tutkimuksesta tiedottaminen 2 ov / 4 op

Tavoite: Oman tutkimuksen aihepiirin syventäminen.

Opiskelutapa: Tutkimusprosessin pohtiminen ja välittäminen eri muodoissa esim. luentoina, artikkeleina, esitelminä, postereina jne.

Arviointi: Asteikolla 1-5.

IV TUTKIELMA JA SEMINAARI

TAHS510 Seminaari 5 ov / 10 op

Tavoite: Seminaarissa keskitytään tutkielman ohjaukseen, tieteellisen keskustelun harjoittelemiseen ja käytännön valmiuksien vahvistamiseen tieteellisen tutkielman laatimisessa.

Suositus ajoituksesta: Neljäs opiskeluvuosi.

Arviointi: Aktiivinen osanotto seminaariin 1-2 lukukauden aikana. Seminaarin aikana laaditaan tieteellinen esitelmä pro gradu- tai sivuaineen tutkielman problematiikasta, metodeista, tehtävän rajauksesta ja päälähteistä sekä esitetään tutkielman dispositio ja tutkimussuunnitelma. Lisäksi seminaarissa opponoidaan suullisesti ja kirjallisesti yksi muu esitelmä.

Arviointi: Hyväksytty -hylätty.

TAHS520 Tutkielma 20 ov / 40 op (sivuaineen tutkielma 10 ov / 20 op)

Tavoite: Taidehistoriallisen lähdeaineiston, tieteellisen tutkimusmenetelmien ja lähdekritiikin soveltaminen tieteellisen tutkielman laatimisessa.

Huom: Tutkielman aihe sovitaan professorin kanssa. Mikäli tutkielman tekeminen ei ole käynnistynyt vuoden kuluessa aiheen valinnasta, voi ohjaaja antaa aiheen toiselle neuvoteltuaan asiasta opiskelijan kanssa. Tutkielman esitarkastus on pakollinen. Tutkielman suorittaminen on vapaaehtoinen sivuaineopiskelijoille (20 op).

Suositus ajoituksesta: Tutkielma käynnistetään mielellään neljäntenä opiskeluvuonna, valmistuu viidentenä.

Erilaisista tutkielmatyypeistä, tutkielman arvioinnista ja tutkielman jättämisestä tarkastettavaksi lisätietoa tiedekunnan www-sivuilta: http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/perustutkinnot/tutkielma/

Jatko-opinnot

Lisensiaatin tutkinto 120 op

Tohtorin tutkinto 240 op

TAIJ110 HOPS (1 ov / 1 op)

I OMAN TUTKIMUSALAN JATKO-OPINNOT (5 - 7,5 ov / 10 - 15 op)

TAHJ110 Jatko-opintojen erikoisopinnot, tutkimusraportit ja seminaarit

TAHJ121 Jatko-opintojen erikoisopinnot, tutkimustyö

TAHJ122 Jatko-opintojen erikoisopinnot, korkeakouluopetus

Suorittamisesta sovitaan ohjaajan kanssa. Oma ainelaitos tai oppiaine vastaa opetuksen järjestämisestä, opintojen hyväksymisestä ja dokumentoinnista. Opinnoiksi voidaan lukea esimerkiksi: tieteenalakohtaisen tutkijakoulun tilaisuudet, esitelmät seminaareissa, konferensseissa ja kongresseissa, toiminta alan tieteellisissä seuroissa, yliopisto-opetus, tieteelliset artikkelit ja muu julkaisutoiminta (myös käsikirjoitukset), tieteellisen julkaisun toimittaminen, oman alan tieteellisten teosten arvostelut, kriittiset katsaukset jne. sekä jatko-opinnot ulkomaisissa yliopistoissa tai tutkimus- laitoksissa ja muut oman tutkimusaiheen kannalta relevantit jatko-opinnot.

Opiskelijoita kehotetaan Virtuaaliareenassa (Korppi) tapahtuvan raportoinnin ohella pitämään yllä portfolion tyyppistä dokumentointia yllä luetelluista ja vastaavista toiminnoistaan; esim. seminaareista, konferensseista, pidetystä opetuksesta, julkaistuista teksteistä yms.

II TUTKIMUSTYÖN TAIDOT (2,5 - 5 ov / 5 - 10 op)

TAHJ211 Jatkotutkinnon tukiaineopinnot 1

TAHJ212 Jatkotutkinnon tukiaineopinnot 2

Tutkimuksen tekemisen valmiuksia lisäävää koulutusta, projektinhallintaa, tutkimuksen yhteiskunnallisiin yhteyksiin ja merkitykseen perehdyttävää koulutusta sekä tieteelliseen sivistykseen tähtäävää koulutusta. Humanistinen tiedekunta järjestää vuosittain vähintään kaksi tutkijakoulutuskurssia (esim. tieteenteoriasta, tutkimusmenetelmistä, tieteellisestä kirjoittamista tai projektinhallinnasta).

III SEMINAARI JA TUTKIMUS (5 ov + 70/150 ov / 10 op + 90/210 op)

TAHJ310 Tutkimusseminaari (5 ov / 10 op)

TAHJ321 Lisensiaatintutkimus (70 ov / 90 op)

TAHJ322 Väitöskirjatutkimus (150 ov / 210 op)