28.05.2015

Taidekasvatuksen opetussuunnitelma

PERUSOPINNOT 30 op

TAIP110 Hops (1 op)

TKAP131 Taidekasvatuksen peruskysymyksiä I 5 op

TKAP132 Taidekasvatuksen peruskysymyksiä II 5 op

TKAP141 Taidemaailma ja taidekasvatuksen muodot I 5 op

TKAP142 Taidemaailma ja taidekasvatuksen muodot II 5 op

TAIP210 Estetiikka ja taiteen teoria 5 op

TAIP220 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö 5 op


AINEOPINNOT 50 op (pääaine) / 35 op (sivuaine)

TAIA110 Hops (1 op)

TKAA121 Taiteen teoria I 5 op

TKAA122 Taiteen teoria II 5 op

TKAA130 Taidepedagogiikka 5 op

TKAA140 Taide ja yhteiskunta 5 op


Syventymisalueet (15 op)
TKAA221 Taidekasvatuksen erikoisalat I 5 op

TKAA222 Taidekasvatuksen erikoisalat II 5 op

TKAA223 Taidekasvatuksen erikoisalat III 5 op

TKAA231 Ulkomailla suoritetut taidekasvatuksen opinnot 5-15 op

TAIA211 Kulttuurintutkimus I 5 op

TAIA212 Kulttuurintutkimus II 5 op

TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I 5 op

TAIA222 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi II 5 op

TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 5 op

TAIA232 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 5 op

TAIA241 Lastenkulttuuri I 5 op

TAIA242 Lastenkulttuuri II 5 op

TAIA251 Kaupunkitutkimus I 5 op

TAIA252 Kaupunkitutkimus II 5 op

TAIA253 Maisematutkimus I 5 op

TAIA254 Maisematutkimus II 5 op

TAIA255 Ympäristöestetiikka I 5 op

TAIA256 Ympäristöestetiikka II 5 op


TKAA311 Tutkimusvalmiudet 5 op

TKAA321 Proseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op


SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op

TAIS110 Hops (1 op)

TKAS111 Lähestymistapoja tutkimukseen I 5 op

TKAS112 Lähestymistapoja tutkimukseen II 5 op

TKAS121 Taiteen ja kulttuurin teoria I 5 op

TKAS122 Taiteen ja kulttuurin teoria II 5 op

TKAS123 Taiteen ja kulttuurin teoria III (valinnainen) 5 op

TKAS124 Taiteen ja kulttuurin teoria IV (valinnainen) 5 op

TKAS200 Seminaari 10 op

TKAS230 Pro gradu -tutkielma 40 op

TKAS500 Harjoittelu / projekti (valinnainen) 5-10 op


PERUSOPINNOT 30 op

TAIP110 HOPS (1 op)

TKAP131 Taidekasvatuksen peruskysymyksiä I 5 op

TKAP132 Taidekasvatuksen peruskysymyksiä II 5 op

Tavoite: Opiskelija hahmottaa taidekasvatuksen keskeiset kysymykset taidemaailman ja esteettisen kulttuurin ilmiöistä ja kysymyksistä käsin. Hän tuntee esteettisen arvostamisen ja kokemuksen, taiteen teorian (tulkinta, arvo) ja kritiikin sekä arjen estetiikan ja ympäristöestetiikan problematiikan pääpiirteet. Tämä mahdollistaa taiteen ja esteettisten ilmiöiden asiayhteyksien oivaltamisen ja luo pohjan, jolle opiskelija voi rakentaa omaa kriittistä ja rakentavaa suhdettaan taiteeseen ja taidekasvatukseen.

Opintomuoto: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti (opintojakson voi suorittaa kahdessa osassa, ks. kirjallisuus).

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Kirjallisuus:

TKAP131: Shusterman, Taide, elämä ja estetiikka; Varto, Kauneuden taito; Sepänmaa, toim., Alligaattorin hymy.

TKAP132: Korsmeyer, toim., Aesthetics. The Big Questions.

TKAP141 Taidemaailma ja taidekasvatuksen muodot I 5 op

TKAP142 Taidemaailma ja taidekasvatuksen muodot II 5 op

Tavoite: Ajankohtaisten taidekasvatuksen ja taiteen kentän käytäntöjen ja tavoitteiden hahmottaminen tutustumalla taidelaitoksiin, taiteilijan työhön, taidekritiikkiin, taidepedagogiikkaan ja taide- ja esteettisen kasvatuksen yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Opintomuoto: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät ja ekskursiot / kirjatentti (opintojakson voi suorittaa kahdessa osassa, ks. kirjallisuus).

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.

Kirjallisuus:

TKAP121: Sederholm, Tämäkö taidetta? sekä yksi seuraavista: Barrett, Criticizing Art: Understanding the Contemporary, Calinescu, Five Faces of Modernity, Sevänen, Taide instituutiona ja järjestelmänä

TKAP122: joko Efland, A History of Art Education tai Pääjoki, Reittejä taidekasvatuksen kartalla; Efland, Freedman & Stuhr, Postmoderni taidekasvatus; Davis, Framing Education as Art.

Laitoksen yhteiset moduulit

TAIP210 Estetiikka ja taiteen teoria 5 op

TAIP220 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö 5 op


AINEOPINNOT 50 op (pääaine) / 35 op (sivuaine)

TAIA110 HOPS (1 op)

TKAA121 Taiteen teoria I 5 op

TKAA122 Taiteen teoria II 5 op

Sisältö: Nykyestetiikan ja nykytaiteen teorioita, etiikka ja estetiikka, arjen estetiikka, esteettinen havaitseminen, taidekasvatuksen klassikoita.

Tavoite: Opiskelija tuntee vähintään kahden taiteenteorian osa-alueen lähestymistapoja ja olennaisia piirteitä. Hän syventää ymmärrystään taiteen ja esteettisten ilmiöiden sekä niiden arvostamiseen, kokemiseen ja arvottamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Opintomuoto: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas lukuvuosi

Kirjallisuus:

TKAA121 ja TKAA122. Kumpaankin moduuliin luetaan 2-3 teosta samasta kohdasta, yhteensä n. 500 s.

a) Nykyestetiikka ja taidefilosofia: Armstrong, The Radical Aesthetic; Berleant, Art and Engagement; Shusterman, Performing live; Welsch, Undoing Aesthetics; Carroll, toim., Theories of Art Today;

b) Etiikka ja estetiikka: Reiners ja Seppä, toim., Etiikka ja estetiikka; Levinson, Ethics and Aesthetics; Eaton, Merit. Aesthetic and Ethical; von Bonsdorff ja Seppä, toim., Kauneuden sukupuoli

c) Arjen estetiikka: Light and Smith, toim., The Aesthetics of Everyday Life, von Bonsdorff ja Haapala, toim., Aesthetics in the Human Environment

d) Esteettinen havaitseminen: Arnheim, Art and Visual Perception; Seppänen, Katseen rajat

e) Taidekasvatuksen klassikoita: Schiller, Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (on engl.); Dewey, Art as Experience; Read, Education through Art

f) Nykytaiteen teoria: Bourriaud, Esthétique relationnelle (engl. Relational aesthetics), Drucker, Sweet dreams. Contemporary art and complicity; Steiner, Venus in Exile

TKAA130 Taidepedagogiikka 5 op

Tavoite: Opiskelija tutustuu eri taidepedagogisiin suuntauksiin ja käytäntöihin.

Opintomuoto: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas lukuvuosi.

Kirjallisuus: Kolme seuraavista: Eisner, Educating artistic vision tai The role of discipline-based art education America's schools (on suom.); Dalton, Gendering art education; Räsänen, Building bridges (on suom.); Smith, Excellence in art education.

TKAA140 Taide ja yhteiskunta 5 op

Tavoite: Opiskelija perehtyy taiteen kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin reunaehtoihin sekä taiteen ja estetiikan suhteeseen politiikkaan, mediaan, teknologiaan ja kaupallisuuteen.

Opintomuoto: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas lukuvuosi.

Kirjallisuus: Knuuttila, Sevänen ja Turunen, toim., Aesthetic Culture (ss. 137-206); yksi seuraavista: Kotkavirta ja Sironen, toim., Moderni/postmoderni; Bourdieu, The Field of Cultural Production; Duncan, The Aesthetics of Power; joko Dissanayake, Homo Aestheticus tai Novitz, The Boundaries of Art.

Syventymisalueet (15 op)

Suoritukseksi käy joko taidekasvatuksen erikoisalat tai laitoksen yhteiset moduulit.

TKAA221 Taidekasvatuksen erikoisalat I 5 op

TKAA222 Taidekasvatuksen erikoisalat II 5 op

TKAA223 Taidekasvatuksen erikoisalat III 5 op

Tavoite: Opiskelija syventyy taidekasvatuksen osa-alueeseen tai alueisiin, kuten eri taiteenlajien teoria, estetiikan suuntaus tai teoreetikko, feminismi, monikulttuurisuus tai nykyisen taidekasvatustyön muodot ja menetelmät jonkun taiteenlajin osalta.

Opiskelutapa: Osallistuminen opetukseen / kirjatentti / vierailuluennot / seminaarit / projektit. Opintojakso suoritetaan 5 op moduuleina; vierailuluentojen, seminaarien ja projektien osalta hyväksytään myös 2 op tai 3 op suorituksia.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas lukuvuosi.

Kirjallisuus: Ks. valinnaisten teosten lista.

TKAA231 Ulkomailla suoritetut taidekasvatuksen opinnot 5-15 op

Laitoksen yhteiset moduulit

Kulttuurintutkimus

TAIA211 Kulttuurintutkimus I 5 op

TAIA212 Kulttuurintutkimus II 5 op

Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi

TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I 5 op

TAIA222 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi II 5 op

Kulttuurin ja taiteen välittyminen

TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 5 op

TAIA232 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 5 op

Lastenkulttuuri

TAIA241 Lastenkulttuuri I 5 op

TAIA242 Lastenkulttuuri II 5 op

Ympäristö

TAIA251 Kaupunkitutkimus I 5 op

TAIA252 Kaupunkitutkimus II 5 op

TAIA253 Maisematutkimus I 5 op

TAIA254 Maisematutkimus II 5 op

TAIA255 YmpäristöestetiikkaI 5 op

TAIA256 Ympäristöestetiikka II 5 op

TKAA311 Tutkimusvalmiudet 5 op

Vain pääaineopiskelijoille.

Sisältö: Tiedonhaku, kirjastot, arkistot; taidekasvatuksen alan julkaisut, instituutiot ja verkostot; tutkimusmetodit ja tieteellinen viestintä.

Tavoite: Opiskelija omaksuu tutkimuksen tekemisen tekniset ja sisällölliset perusvalmiudet.

Opintomuoto: Luennot, harjoitukset, kurssit, tehtävät.

Suositus ajoituksesta: Ennen proseminaaria, viimeistään proseminaarin kanssa rinnakkain.

TKAA321 Proseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op

Vain pääaineopiskelijoille.

Tavoite: Opiskelija omaksuu tieteellisen keskustelun ja tutkielman laatimisen perusteet. Hän osaa valita ja rajata tutkimusaiheen sekä etsiä lähteitä, ja on omaksunut viitekäytännöt. Opiskelija harjaantuu kirjoitetussa ja suullisessa tieteellisessä argumentaatiossa.

Opintomuoto: Aktiivinen osallistuminen kahden lukukauden aikana, esitelmän laatiminen ja toimiminen opponenttina kumpanakin lukukautena. Toinen esitelmä muokataan kandidaatin tutkielmaksi, jonka yhteydessä suoritetaan maturiteetti. Henkilökohtainen opintosuunnitelma käydään läpi proseminaarin yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: Toinen tai kolmas lukuvuosi

Tutkimusviestinnän kurssi (3p) (äidinkielen viestintä) suoritetaan proseminaarin yhteydessä.


SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op

TAIS110 HOPS (1 op)

TKAS111 Lähestymistapoja tutkimukseen I 5 op

TKAS112 Lähestymistapoja tutkimukseen II 5 op

Tavoite: Opiskelija perehtyy humanistisen tutkimuksen periaatteisiin ja syventyy omaan tutkielmaan soveltuvaan lähestymistapaan tai lähestymistapoihin.

Opintomuoto: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides lukuvuosi.

Kirjallisuus: Ks. valinnaisten teosten lista.

TKAS121 Taiteen ja kulttuurin teoria I 5 op

TKAS122 Taiteen ja kulttuurin teoria II 5 op

TKAS123 Taiteen ja kulttuurin teoria III (valinnainen) 5 op

TKAS124 Taiteen ja kulttuurin teoria IV (valinnainen) 5 op

Tavoite: Opiskelija syventyy estetiikan, taiteen tai kulttuurin teorian muutamaan osa-alueeseen tai keskeiseen ajattelijaan. Osa-alueita ovat esim. havaitseminen, tunteiden filosofia, luovuus, mielikuvitus, kaunis, ylevä, kasvatus, kulttuuri, yhteisö, identiteetti. (Ks. myös TKAA210.)

Opintomuoto: Osallistuminen opetukseen / oppimistehtävät / kirjatentti.

Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides lukuvuosi.

Kirjallisuus: Ks. valinnaisten teosten lista.

TKAS200 Seminaari 10 op

Tavoite: Opiskelija harjaantuu tieteellisen tutkielman laatimisessa sekä tieteellisessä keskustelussa ja argumentoinnissa. Pro gradu-tutkielma työstetään osana seminaarityöskentelyä.

Opintomuoto: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn kahden lukukauden aikana. Osallistujat laativat kaksi esitelmää, joista ensimmäinen on tutkimussuunnitelma ja toinen käsittelee artikkelimuotoisesti jotakin pro gradu -tutkielman osa-aluetta. Jokainen toimii kaksi kertaa opponenttina.

Suositus ajoituksesta: Seminaarityöskentely tapahtuu rinnakkain pro gradu -tutkielman kirjoittamisen kanssa. Seminaarin voi aloittaa kun pääaineen aineopinnot on suoritettu ja tutkielman aihe tai aihepiiri on selvillä.

TKAS230 Pro gradu -tutkielma 40 op

Itsenäisesti laadittu tieteellinen tutkielma taidekasvatuksen alueesta tai ongelmasta. Dokumentoitu taiteellinen suoritus tai projekti voidaan hyväksyä tutkielman osaksi. Kirjallinen osuus muodostaa silloin vähintään 60 % kokonaisuudesta. Tutkielman arvioinnin periaatteet ovat luettavissa Humanistisen tiedekunnan sivuilla (http://www.jyu.fi/tdk/hum/tutkielmat.html).

TKAS500 Harjoittelu / projekti (valinnainen) 5-10 op

Tavoite: Opiskelija soveltaa ja kehittää taidekasvatuksen asiantuntijuuttaan työskentelemällä taidekasvatuksen osa-alueella. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole taidekasvatuksen alan työkokemusta.

Opintomuoto: Opintojakson voi suorittaa harjoitteluna tai projektina (yksin tai ryhmässä). Harjoitteluun kuuluu käytännön työ ja sitä kriittisesti arvioiva raportti (n. 10 s.).

Suositus ajoituksesta: Neljäs lukuvuosi.