28.05.2015

Taikukandi / Taikun yhteinen opetus

Taikukandi (180 op)

Pääaineen perusopinnot 30 op (sivuaineena 25-30 op)

Analyysitaidot

Taikun yhteiset perusopintojen moduulit

Sisältöasiantuntemus

5 op

5-10 op

15-20 op


Pääaineen aineopinnot 50 op (sivuaineena 30-40 op)

Proseminaari ja käytännön tutkimusvalmiudet

Teoria ja metodit

Sisältöasiantuntemuksen syventäminen ja erikoisalueet

Taikun yhteisiä moduuleja

tai

oppiaineen erikoisalueita

Työelämävalmiudet ja kansainvälisyys

Osittain taikun yhteisiä moduuleja

10-15 op

5-10 op

10-5 op

0-10 op


Sivuaineopinnot 100 op

Perus- ja aineopintojen hops

Kieli- ja viestintäopinnot

Perusopintokokonaisuus

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot

Muut sivuaineopinnot ja valinnaiset opinnot

1-2 op

10-15 op

20-25 op

0-5 op

n. 55 op


Taikukandin yhteiset moduulit

Perusopinnot

Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö

TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö 5 op


Estetiikka ja taiteenteoria

TAIP220 Estetiikka ja taiteenteoria 5 op


Aineopinnot

Kulttuurintutkimus

TAIA211 Kulttuurintutkimus I 5 op

TAIA212 Kulttuurintutkimus II 5 op


Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi

TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I 5 op

TAIA222 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi II 5 op


Kulttuurin ja taiteen välittyminen

TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 5 op

TAIA232 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 5 op


Lastenkulttuuri

TAIA241 Lastenkulttuuri I 5 op

TAIA242 Lastenkulttuuri II 5 op


Ympäristö

TAIA251 Kaupunkitutkimus I 5 op

TAIA252 Kaupunkitutkimus II 5 op

TAIA253 Maisematutkimus I 5 op

TAIA254 Maisematutkimus II 5 op

TAIA255 Ympäristöestetiikka I 5 op

TAIA256 Ympäristöestetiikka II 5 op


Perusopinnot

Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö

TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö 5 op

Sisältö

Perehtyminen kulttuurin käsitteeseen sekä aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön.


Tavoite

Opiskelija sisäistää kulttuurin ja kulttuuriperinnön perusteet ja moninaisuuden sekä hallitsee kulttuuriperinnön yksilöllisten ja yhteisöllisten prosessien pääpiirteet.


Suoritus

Kontaktiopetus ja kirjatentti.


Kirjallisuus

Oppimispaketti.


Estetiikka ja taiteenteoria

TAIP220 Estetiikka ja taiteenteoria 5 op

Sisältö

Länsimaisen estetiikan ja taideajattelun perinne ja tärkeimmät nykysuuntaukset. Pääpaino on valistuksesta ja romantiikasta kehittyneessä modernin estetiikan ja taiteen perinteessä, jonka vaikutukset ulottuvat postmoderniin ja nykytaiteisiin.


Tavoite

Opiskelija hallitsee länsimaisen estetiikan kehityksen pääpiirteet sekä tunnistaa ja pystyy erittelemään esteettisiin ja taiteen arvoihin liittyviä argumentteja.


Suoritustapa

Kontaktiopetus, oppimistehtävät tai kirjatentti.


Kirjallisuus

- BREDIN & SANTORO-BRIENZA: Philosophies of Art and Beauty

- RICOEUR: Tulkinnan teoria

yksi seuraavista:

- EATON: Estetiikan ydinkysymyksiä

- KINNUNEN: Estetiikka

- ELDRIDGE: An Introduction to the Philosophy of Art.


Aineopinnot

Kulttuurintutkimus

TAIA211 Kulttuurintutkimus I 5 op

TAIA212 Kulttuurintutkimus II 5 op

Sisältö

Kulttuurintutkimus nykykulttuurin tutkimuksena. Keskeisiä näkökulmia ja aiheita ovat merkitys, valta, representaatio, ideologia ja subjektius moderneissa ja myöhäismoderneissa yhteiskunnissa; arkielämä, medioituminen, monikulttuurisuus, paikallinen ja globaali, identiteetti. Teorioita ja menetelmiä tarkastellaan kokemuksen ja merkkisuhteen (kielen) jännitteessä; tältä kannalta perehdytään tekstuaalisiin, kontekstuaalisiin, diskurssianalyyttisiin ja narratiivisiin tutkimusotteisiin.


Tavoite

Opiskelija hallitsee kulttuurintutkimuksen peruskäsitteet, hänellä on käsitys nykykulttuurin dynamiikasta ja kyky esittää kriittisiä kysymyksiä.


Suoritus

Osallistuminen luentoihin ja/tai kirjatentti

Kirjallisuus

Moduulin voi suorittaa myös kirjatenttinä, jolloin siihen kuuluu kaksi 5 op:n kokonaisuutta. Ensimmäinen johdattaa kulttuurintutkimuksen perusteisiin ja toinen teoreettisiin ja historiallisiin erityiskysymyksiin sekä nykykeskusteluihin.

Kulttuurintutkimuksen perusteita:

a) CHRIS BARKER: Cultural Studies tai Erkki Vainikkala ja Henna Mikkola (toim.), NYKYAIKA KULTTUURINTUTKIMUKSESSA sekä

b) MARCEL DANESI & PAUL PERRON: Analyzing Cultures tai MIKKO LEHTONEN: Merkitysten maailma.

Erityiskysymyksiä:

kaksi teosta tai yksi teos ja kokoelma artikkeleita, joista sovitaan tentaattorin kanssa.

Oheislukemistoksi suositellaan Tony Bennett, Lawrence Grossberg & Meaghan Morris (toim), NEW KEYWORDS. A REVISED VOCABULARY OF CULTURE AND SOCIETY. (Blackwell 2005).


Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi

TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I 5 op

TAIA222 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi II 5 op


Sisältö

Tutustutaan laaja-alaiseen tekstikäsitykseen ja visuaalisen analyysin kenttään. Perehdytään erityisesti kuvan ja sanan suhteeseen, kirjallisuudentutkimuksen teksti- ja tulkintateorioihin ja niiden käyttöön erilaisten tekstien yhteydessä sekä visuaalisen analyysin mahdollisuuksiin suhteuttaen taiteentutkimuksen esimerkkejä muiden tieteenalojen kuten luonnontieteiden, viestintätieteiden ja kognitiotieteen tarjoamiin analyysimalleihin.


Tavoite

Opiskelija ymmärtää käsitteet visualisointi, visuaalinen malli ja visuaalinen esimerkki ja on oppinut visuaalisen analyysin tekoa. Hän on harjaantunut soveltamaan sekä visuaalisia että tekstuaalisia menetelmiä erilaisiin teksteihin (puhuttu, kirjoitettu, kuva, elokuva, mainos).


Suoritustapa

Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Kirjallisuus

artikkeleita sopimuksen mukaan tai

- MIKKONEN: Kuva ja sana: vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä

- FARAGO & ZWIJNENBERG: Compelling Visuality


Kulttuurin ja taiteen välittyminen

TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 5 op

TAIA232 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 5 op


Sisältö

Teoreettisia ja käytännön työn näkökulmia kulttuurin ja taiteen välittymisprosesseihin muun muassa kritiikin, tiedotuksen, yleisökasvatuksen (museopedagogiikka), kuratoinnin ja mediakasvatuksen kautta.


Tavoite

Opiskelija ymmärtää kulttuurin ja taiteen välittymisen prosesseja ja hahmottaa käytännön tapoja välittää kulttuurin ja taiteen sisältöjä ja neuvotella merkityksistä ja arvoista.


Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen tai kirjatentti.


Suositus ajoituksesta

Toinen tai kolmas lukuvuosi


Kirjallisuus

Kulttuurin ja taiteen välittyminen I

kaksi seuraavista

DISSANAYAKE, ELLEN: Homo Aestheticus. Where Art Comes From and Why.

KAVANAGH, GAYNOR: Dream Spaces. Memory and the Museum.

ROBERT C. HOLUB: Reception Theory. A Critical Introduction.

Kajannes, Kirstinä (toim.), KIRJALLISUUS, KIELI JA KOGNITIO.

MORGAN, DAVID: The Sacred Gaze. Religious Visual Culture in Theory and Practice.

Susan R. Suleiman & Inge Crosman (toim.), READER IN THE TEXT. ESSAYS ON AUDIENCES AND INTERPRETATION.


Kulttuurin ja taiteen välittyminen II

yksi seuraavista paketeista

museopedagogiikka

HOOPER-GREENHILL, EILEAN: Museum, media, message.

LEVANTO & PETTERSSON: Valistus / museopedagogiikka / oppiminen. Taidemuseo kohtaa yleisönsä.

mediakasvatus

KOTILAINEN, HANKALA & KIVIKURU: Mediakasvatus.

SUORANTA: Kasvatus mediakulttuurissa.

taidekasvatus

KANTONEN, LEA: Teltta. Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa.

RANTALA, KATI: Ite pitää keksii se juttu. Tutkimus kuvataidekasvatuksen ja kasvatettavan kohtaamisesta.

yleisötutkimus

LINKO, MAARIA: Aitojen elämysten kaipuu. Yleisön kuvataiteelle, kirjallisuudelle ja museoille antamat merkitykset

SILVANTO, SATU: Ecce homo – katso ihmistä. Valokuvanäyttely kulttuurikiistana.


Lastenkulttuuri

TAIA241 Lastenkulttuuri I 5 op

TAIA242 Lastenkulttuuri II 5 op


Sisältö

Lapsille suunnattu kulttuuri ja lasten oma kulttuuri, leikki, luovuus, yhteisöllisyys; lapsen toimijuus, lapsen ja aikuisen suhde; lapsi- ja lapsuustutkimus; lapsitutkimuksen metodologiset erityispiirteet.


Tavoite

Opiskelija hahmottaa lastenkulttuurin ominaispiirteitä ja merkitystä, ymmärtää lastenkulttuurin tutkimuksen problematiikan pääpiirteet sekä osaa analysoida joitakin lastenkulttuurin konkreettisia ilmentymiä.


Suoritustapa

Kontaktiopetus tai kirjatentti.


Suositus ajankohdasta

Toinen tai kolmas lukuvuosi.


Kirjallisuus

Lastenkulttuuri I (tentitään molemmat kirjat):

- Corsaro: Sociology of Childhood (1997)

- Higonnet: Girls, boys, books, toys. Gender in children's literature and culture (1999)


Lastenkultturi II:

Tentitään joko a), b) tai c).

a) Lastenkirjallisuus (tentitään kaksi teosta seuraavista):

- Hunt (ed.), Understanding Children's Literature (1999) TAI Nikolajeva (ed.), Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskning (1992) ja

- HAVASTE: Tarzan ja valkoisen miehen arvoitus. Tutkimus maskuliinisesta identiteetistä Edgar Rice Burroughsin Tarzan-sarjassa (1998)
tai
Foster & Simons: What Katy read. Feminist re-readings of 'classic' stories for girls (1995)


b) Lapset ja media (tentitään seuraavat teokset):

- Modinos & Suoninen (toim.), Merkillinen media. Tekstit nuorten arjessa (2003).

- Huhtamo & Kangas (toim.), Mariosofia. Elektronisten pelien kulttuuri (2002)


c) Lasten oma kulttuuri (tentitään seuraavat teokset):

- KARLSSON: Sadutus. Avain osallistavaan toimintakulttuuriin (2003) ja
RÄTTYÄ: Presentationen av karaktärer i barns egna berättelser (Aspekter pÃ¥ narrativitet, 2000, s. 113-126)

tai kaksi seuraavista:

- Näre & Lähteenmaa (toim.), LETIT LIEHUMAAN. TYTTÖKULTTUURI MURROKSESSA. (1992)

- ARONSSON: Barns världar - barns bilder (1997)

- CORSARO: "We're friends, right?" Inside kids' culture (2003)


Ympäristö

Sisältö

Humanistisen ympäristötutkimuksen näkökulmia luonnon- ja rakennettuun ympäristöön kolmen tutkimusnäkökulman kautta hahmotettuina: kaupunkitutkimus, maisematutkimus, ympäristöestetiikka. Opiskelija voi yhdistää kaupunkitutkimuksen, maisematutkimuksen ja ympäristöestetiikan moduuleja tai keskittyä yhteen osa-alueeseen.


Suoritustapa

Kontaktiopetus, esseet tai kirjatentti.


Suositus ajoituksesta

Toinen tai kolmas lukuvuosi.


TAIA251 Kaupunkitutkimus I 5 op

TAIA252 Kaupunkitutkimus II 5 op

Sisältö

Kaupunkirakenteen ja kaupunkielämän suhde; urbaanin, ruraalin ja luonnon suhde; suunnittelun teoria; suunnittelukäytäntöjen vaikutus ympäristön rakenteeseen.


Tavoite

Opiskelija tuntee kaupunkisuunnittelun historiaa ja teoriaa, hahmottaa fyysisen kaupunkirakenteen ja liikenteen merkityksen kaupunkielämälle ja tiedostaa kaupunkien nykykehityksen haasteita (1. moduuli). Toisen moduulin kautta opiskelija syventää tuntemustaan kaupunkitutkimuksen osa-alueesta.

Kirjallisuus

TAIA251: yksi teos jokaisesta kohdasta (a-c), yhteensä n. 500 s.

TAIA252: 2-3 vapaasti valittavaa teosta, yhteensä n. 500 s.

a) kaupunkisuunnittelun historia ja teoria

- SVEDBERG: Planerarnas århundrade

- TAYLOR: Urban planning theory since 1945

- HEALEY: Collaborative planning

- ROSSI: L'architettura della cittá (The architecture of the city)

b) kaupunki elämän näyttämönä

- GEHL: Life Between Buildings

- LEFEBVRE: La Production de l'espace (Production of space)

- LEFEBVRE: Rhythmanalyses

- LYNCH: The Image of the City

- SENNETT: The Fall of Public Man

- SENNETT: Flesh and Stone

c) nykyisen kaupungistumisen haasteet

- RELPH: Place and Placelessness

- BOYER: CyberCities

- SOJA: Thirdspace

- URRY: Consuming places.


TAIA253 Maisematutkimus I 5 op

TAIA254 Maisematutkimus II 5 op

Sisältö

Maiseman representaatiot, kulttuuriset ja poliittiset merkitykset, maisema ja muisti, ikonografinen maisematutkimus, kansallismaiseman ja kulttuurimaiseman käsitteet.


Tavoite

Opiskelija ymmärtää maiseman kulttuurisen luonteen, representaatioiden merkityksen maiseman mieltämiselle ja maiseman merkityksen kulttuuriselle ja yksilölliselle muistille. Hän tunnistaa suomalaisen maiseman ja maisemaperinteen ominaispiirteet ja tiedostaa niiden roolin kansallisen identiteetin rakentamisessa. (1. moduuli.) Toisen moduulin kautta opiskelija syventää tuntemustaan maisematutkimuksen osa-alueesta.


Kirjallisuus

TAIA253: yksi teos vähintään kahdesta kohdasta (a-c), yhteensä n. 500 s.

TAIA254: 3 vapaasti valittavaa teosta, yhteensä n. 500 s.:

a) maiseman representaatiot

- CASEY: Representing Place

- Cosgrove (ed.), THE ICONOGRAPHY OF LANDSCAPE

b) maisema ja muisti

- SCHAMA: Landscape and Memory

- WARNKE: Political Landscape

c) suomalainen maisema:

- von BONSDORFF: "Eletty ja mielletty maisema" teoksessa Halonen ja Aro (toim.), SUOMALAISTEN SYMBOLIT, 44-48)

- Pitkäranta ja Rahikainen (toim.), SUOMALAINEN MAISEMA

- HÄYRYNEN: Kuvitettu maa

- LUKKARINEN JA WAENERBERG: Suomi-kuvasta mielenmaisemaan.


TAIA255 Ympäristöestetiikka I 5 op

TAIA256 Ympäristöestetiikka II 5 op

Sisältö

Kokija ympäristössä; havaitseminen ja moniaistisuus; esteettiset ja muut arvot; fyysisen ja sosiaalisen ympäristön suhde; luonnonympäristön problematiikka; tila ja paikka. Lähtökohtana on ympäristön esteettinen problematiikka laajasti ymmärrettynä.


Tavoite

Opiskelija hahmottaa ympäristön esteettisen problematiikan laajasti ja oivaltaa sen merkityksen elämänlaadulle. Hän kykenee analysoimaan ympäristön esteettisen luonteen osatekijöitä ja ympäristöä koskevia argumentteja. (1. moduuli.) Toisen moduulin kautta opiskelija syventää tuntemustaan ympäristöestetiikan osa-alueesta.


Kirjallisuus

TAIA255: yksi yleisesitys (kohta a) sekä 1-2 teosta eri alakohdista (b-e), yhteensä n. 500 s.

TAIA256: 2-3 vapaasti valittavaa teosta seuraavista, yhteensä n. 500 s.

a) yleisesitykset

- BERLEANT: Aesthetics of Environment

- Berleant (toim.), ENVIRONMENT AND THE ARTS

- CARLSON: Aesthetics and the Environment

- TUAN: Passing Strange and Wonderful

b) fenomenologinen ympäristöestetiikka

- ABRAM: The Spell of the Sensuous

- BACHELARD: Poétique de l´espace (suom. Tilan poetiikka)

- BÖHME: Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik

- CASEY: Getting Back Into Place

- NORBERG-SCHULZ: Genius loci

c) luonnonympäristön estetiikka

- BRADY: Aesthetics of the Natural Environment

- BÖHME: Für eine ökologische Naturästhetik

- Carlson and Berleant (eds.), THE AESTHETICS OF NATURAL ENVIRONMENTS

- ROLSTON: Philosophy Gone Wild

d) ääniympäristötutkimus

- SCHAFER: The Soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world

e) lapset ja ympäristö

- KYTTÄ: Children in Outdoor Contexts.