03.04.2017

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelmassa hahmottelet asioita, joista lopullinen gradusi rakentuu. Tärkeää on pohtia omaa aihetta ja sen rajausta, käytettyä aineistoa, lähestymistapaa, ja miten aineistoa analysoit. Kaikki lähtee kuitenkin siitä, mistä asiasta haluat saada tietoa ja mikä on tutkimuskysymyksesi. Lähestymistavan ja menetelmien valinta kytkeytyy siihen.

Tutkimussuunnitelmassa hahmottelet asioita, joista lopullinen gradusi rakentuu. Tärkeää on pohtia omaa aihetta ja sen rajausta, käytettyä aineistoa, lähestymistapaa, ja miten aineistoa analysoit. Kaikki lähtee kuitenkin siitä, mistä asiasta haluat saada tietoa ja mikä on tutkimuskysymyksesi. Lähestymistavan ja menetelmien valinta kytkeytyy siihen.

Lopullinen tutkimussuunnitelma on yleensä 10-15 sivua pitkä, mutta kannattaakirjahyllylla2 hahmotella tutkimussuunnitelmaa lyhyempänäkin, vaikka parisivuisena tai ranskalaisilla viivoilla heti alkumetreiltä asti. Tutkimussuunnitelma on gradun suunnittelutyökalu, ei pelkästään pakollinen seminaarisuoritus. Muista, että tutkimussuunnitelma elää ja tarkentuu prosessin edetessä! Muutokset eivät siis ole epäonnistumisia, vaan merkki siitä, että työ etenee ja täsmentyy.

Tässä muutamia kysymyksiä, joiden avulla voin hahmotella tutkimussuunnitelmaan liittyviä kysymyksiä:

 • Mitä tutkin ja miksi? Miten rajaan aiheeni?
 • Mitkä ovat keskeiset kysymykseni ja tavoitteeni?  Onko alustavia hypoteeseja olemassa?
 • Mikä on lähestymistapani? Mistä (teoreettisesta / tutkimuksellisesta) näkökulmasta tarkastelen työtäni?
 • Mikä on tutkimusmenetelmäni? Miten analysoin aineistoani?
 • Mitä ovat päälähteeni ja mahdollisen aineistoni?
 • Millaisella aikataululla haluaisin työni tehdä?

Aikatauluosiossa kuvataan tutkielmalle suunniteltu aikataulu. Aikataulussa kannattaa arvioida tutkielman laatimisen osatehtäviä ja niiden tarvitsemaa aikaa. Tutkielman kirjoittamiselle kannattaa suunnitella useampia määräaikoja (deadlineja), kuten seminaariin osallistuminen, mahd. Aineiston keruu, analysointivaihe, 1. version palautus, 2. version palautus tai vaihtoehtoisesti luku kerrallaan palautukset jne.

Alustava luonnos sisällöksi

 1. Otsikko
 2. Tausta ja merkitys – aihepiirin esittely ja rajaus, aiheenvalinnan perustelu, miten suhteutuu omaan tieteenalaan
 3. Tutkimuskysymykset ja työn tavoitteet – mitä tarkastelen, mistä asiasta haluan saada tietoa?
 4. Teoreettinen viitekehys – mistä näkökulmasta lähestyn aihettani?
 5. Materiaali ja menetelmä(t) – mitä analysoin ja miten?
 6. Aikataulu
 7. Lähdekirjallisuus/-materiaali