20.10.2017

Viimeistely ja muotoilu

Mallipohja, viitteiden hallinta ja grafiikka - Nimiösivu - Tiivistelmä - Sisällysluettelo - Johdanto ja päätäntö - Sivupohja - Viittausjärjestelmä ja lähdeluettelo

JY väi­tös­kir­ja­mal­li­pohja, viit­tei­den hal­lin­ta ja gra­fiik­ka

Jyväskylän yliopiston julkaisusarjojen ohjeistukset soveltuvat mainiosti myös maisterintutkielmiin: https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/vaitoskirjojen-julkaisu#section-2

Nimiösivu

”Nimiösivun tulee sisältää tutkielman ja tekijän nimen lisäksi tiedot myös tutkielmatyypistä (esim. maisterintutkielma), esittämispaikasta (Jyväskylän yliopisto; Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos; oppiaine) ja ajankohdasta (päivämäärä tai kuukausi ja vuosi).”

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmaan tulee sisältyä suomenkielinen tiivistelmä (abstract), jossa selostetaan tutkielman tavoitteita, tutkimusmenetelmiä ja -materiaalia, sisältöä ja tuloksia.

Sisällysluettelo

Sisällysluetteloita on monenlaisia, jotkut käyttävät paljonkin alalukuja ja alalukujen alalukuja, mutta näiden kanssa tulee myös harjoittaa harkintaa. Sisällysluettelon tarkoitus on kohtalaisen nopeasti paljastaa sitä lukevalle, mistä tutkielmassa on kokonaisuudessaan kyse.

Johdanto ja päätäntö

”Tutkielman johdannosta tulee käydä ilmi, mikä tutkimuksessa on olennaista. Siinä mediateekkikuvataan tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet, esitellään tutkimusongelma, tutkimuskysymykset, mahdolliset hypoteesit eli vastausehdotukset ja esitellään aiheen rajaus. Kiteytetysti viitataan aiempaan tutkimustraditioon ja määritellään oma suhde siihen. Johdannossa esitellään myös keskeinen aineisto, tutkimusmenetelmät ja tärkeimmät käsitteet.”

”Viimeinen otsikko on päätäntä-, yhteenveto- tai johtopäätökset -kappale, jossa esitetään tiivistäen tulokset tai käsittelyn kokonaisuus, ei kuitenkaan käsittelyä toistaen tai suoraan referoiden. Päätelmissä ei saa olla muuta uutta asiaa kuin jatkotutkimusaiheet.”

Päätelmässä voi myös harjoittaa itsereflektiota eli pohtia miten hyvin esimerkiksi valittu metodi tai teoria palveli tarkoitustaan. Mitkä tutkimuskysymykset aukesivat hypoteesin mukaisesti ja missä tuli mutkia matkaan. Tämän tapainen käsittely ilmentää tutkielman tekijän analyyttistä otetta ja tuo esiin gradun oppimisprosessiluonteen sekä sen että tekijä on tuon oppimistehtävänsä hyvin ymmärtänyt.

(Yllä olevat sitaatit ja ajatukset on poimittu taikun graduoppaasta: )

Johdanto- ja päätäntäluvut tehdään luonnollisesti vasta sitten kun muu aineisto on valmis, jolloin ne syntyvät ilman sen suurempaa tuskaa ja vääntöä.

Sivupohja

  • tutkielman ensisijainen julkaisutapa on elektroninen, pääsääntöisesti käytetään pdf-muotoa
  • fontin voi valita itse, kunhan se on luettava ja läpi tekstin sama
  • fonttikoon tulisi olla 10-12 pt
  • marginaalien leveys kummallakin sivulla sekä ylä- että alareunassa tulisi olla 2-3 cm
  • painettavaksi/sidottavaksi tarkoitettuun tutkielmaan on hyvä jättää 1-2 cm sidontareunus
  • vain elektroniseen julkaisuun tarkoitetun pro gradun sivunumeron paikalla ei ole merkitystä
  • painettavaksi/sidottavaksi tarkoitettuun tutkielman sivunumeron tulisi olla ylälaidassa ulkoreunalla
  • mikäli painettavaksi/sidottavaksi tarkoitettuun tutkielman sivumarginaalit ovat erilevyiset, marginaalit tulee peilata (tutkielmat tulostetaan kaksipuoleisena)

Viittausjärjestelmä ja lähdeluettelo

Viittausjärjestelmän valinnassa olennaista ei ole se, minkä version omaan graduunsa valitsee, vaan se, että sitä noudattaa yhdenmukaisesti alusta loppuun asti. Tarkista ohjaajaltasi, onko oppiaineesi kohdalla käytössä jokin tietty viittausjärjestelmä.

Lähteet voidaan jaotella monella eri tavalla kuten esimerkiksi painettuihin ja painamattomiin lähteisiin tai kuten kirjallisuuden oppiaineessa primääreihin ja sekundaarisiin lähteisiin. Alla olevassa esimerkissä jaottelu poikkeaa edellä mainituista. Siellä myös www-sivut luetaan painettuihin lähteisiin. Lähteiden merkitsemisessä on oppiaineittain eroja, joten tarkista asia ohjaajaltasi hyvissä ajoin.

Jyväskylän yliopiston julkaisusarjojen ohjeistukset soveltuvat mainiosti myös maisterintutkielmiin: https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/vaitoskirjojen-julkaisu#section-2

Mallina voi käyttää myös esimerkiksi nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarjan kirjoitusohjeita.