20.09.2017

Opintojen ohjaus ja tuki

Perusohjaus laitoksessa

Opinto-ohjaus perustuu yliopiston laadukkaan ohjauksen periaatteisiin ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ohjauksen toteuttamissuunnitelmaan.

Opinto-ohjaus tarkoittaa laitostasolla kaikkea ohjausta, tiedotusta ja neuvontaa, jolla tuetaan opiskelijaa opinto- ja urasuunnitteluun sekä hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyvissä kysymyksissä. Varsinaista opinto-ohjausta annetaan sekä ryhmätapaamisissa että henkilökohtaisissa ohjaustapaamisissa. Ryhmäohjauksella tuetaan opiskelijaa asiantuntijaksi kasvamisessa ja työllistymisvaihtoehtojen tunnistamisessa. Henkilökohtaisissa ohjaustapaamisissa opiskelija saa tukea opintojensa suunnitteluun. Opintojen kuluessa ohjausta annetaan joko tutkinto-ohjelmassa määriteltyjen opintojaksojen yhteydessä (1., 3. ja 4. opintovuosi) tai erikseen järjestettävien ryhmätapaamisten ja yksilökeskustelujen puitteissa.

Jokaisella opiskelijalla on kaikissa opintojen vaiheissa oma opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluva HOPS-ohjaaja (ks. ohjaajat). Opiskelija laatii vuosittain yhdessä ohjaajansa kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joka tehdään opintotietojärjestelmä Korpissa (eHOPS). Ohjaaja hyväksyy HOPSin ilmoitetun aikataulun puitteissa. Opiskelija voi kuitenkin tarvittaessa tehdä suunnitelmaan muutoksia.

Kandidaatti- ja maisterivaiheen ohjauksen aikataulu opintovuoden mukaan.Opintojen ohjaus

Portfoliotyöskentely aloitetaan ensimmäisenä opintovuonna ja se toteutetaan ryhmäohjauksena. Portfoliotyöskentelyn avulla tuetaan opiskelijaa oman osaamisen tunnistamisessa ja kuvaamisessa sekä osaamisen tavoitteellisessa kehittämisessä. Portfolio luo pohjaa paitsi opintojen suunnittelulle myös uratavoitteiden asettamiselle. Portfoliotyöskentely kytkeytyy tiiviisti HOPS-ohjaukseen.

Koulutussuunnittelijat antavat yleistä opinto-ohjausta ja neuvovat opiskelijoita mm. tutkintorakenteisiin, opintorekisteriin, eHOPSin toteuttamiseen työharjoitteluun, esteettömyyteen sekä kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi opintojen ensimmäisenä vuonna opiskelijat saavat neuvontaa ja vertaistukea laitoksen nimeämiltä opiskelijatutoreina toimivilta vanhemmilta opiskelijoilta.

Ohjauksen tarpeen määrittely

HOPS-ohjaaja ja opiskelija seuraavat yhdessä opintojen etenemistä. Mikäli opinnot eivät etene opiskelijan oman opiskelusuunnitelman mukaisesti, opiskelija voi pyytää tai ohjaaja voi tarjota hänelle ylimääräisiä henkilökohtaisia ohjaustapaamisia. Tarvittaessa opiskelija voi hakeutua tai hänet voidaan ohjata laitoksen hyviksen (hyvinvointineuvoja) luo. Hyvikset tukevat opiskelijaa opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvien ongelmatilanteiden purkamisessa ja ohjaavat tarvittaessa ulkopuolisten tahojen ohjaukseen.

Muut ohjausta antavat tahot

Täydentävää ohjausta antavia ulkopuolisia ohjaustahoja ovat mm. yliopiston koulutuspalvelujen yhdyshenkilöt, työelämäpalvelut, avoimen tiedon keskus, kielikeskus, ylioppilaskunta, Kela, ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö sekä muut tahot (ks. tiedekunnan ohjaussuunnitelma).

Tiedotus ja arviointi

Laitoksen ohjaussuunnitelma viestitään opiskelijoille ryhmäohjauksen yhteydessä sekä laitoksen verkkosivuilla. Opintosuunnilla voi lisäksi olla tarkentavia ohjauskäytäntöjen kuvauksia.

Ohjaustoiminnan koordinoinnista vastaa laitoksen pedagoginen johtaja, joka yhteistyössä laitoksen opinto-ohjaajien kanssa vastaa ohjaustoiminnan seurannasta ja arvioinnista. Tiedonkulun ja yhteistyön sujuvuus sekä kehitystyön jatkuvuus varmistetaan opinto-ohjaajien yhteisillä kehittämispalavereilla sekä aktiivisella ohjauskoulutukseen osallistumisella.