07.12.2016

Tietoa museologian perus-, aine- ja syventävien opintojen harjoittelusta ohjaajalle ja opiskelijalle

museologia.jpg

 

Yleistä

Museologian opinnoissa on tärkeänä päämääränä yhdistää museologian teoria museotyön käytäntöön, jolloin kulttuuriperintöprosessin kokonaisuus on mahdollista hahmottaa.  Museotyön käytäntöön tutustumista varten museologian perus-, aine- ja syventäviin opintoihin kuuluu 6 työviikon (180 tunnin) työssäoppimisjakso (harjoittelu) museoammatillisesti hoidetussa museossa. Opintosuorituksen antava harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Perus- ja aineopinnoissa harjoittelusta saa 8 opintopistettä. Syventävissä opinnoissa jaksoon kuuluu lisäksi työelämäprojekti, jolloin jakson laajuus on 10 opintopistettä.

Harjoittelu voidaan korvata opiskelua aiemmalla museoammatillisesti hoidetussa museossa tehdyllä työjaksolla, mutta asiasta on aina sovittava museologian professorin kanssa. Käytännön harjoitteluksi katsotaan vähintään n. 3 kk työsuhde. Työtehtävät vaikuttavat oleellisesti siihen, voidaanko harjoittelu korvata kokonaan tai osittain aiemmalla työjaksolla.

 

Työsuhteinen harjoittelu

Palkallinen harjoittelu on opiskelujen aikainen museon kanssa solmittu määräaikainen työsuhde, jolloin sen ajan ja laadun määrää työnantaja. Toivottavaa kuitenkin olisi, että työsuhteessa oleva museologian opiskelija saisi mahdollisimman monipuolisesti tutustua työssä tai työn ohella ao. museon työkenttään (ks. seuraava luku). Työsuhteisen harjoittelun aikana harjoittelija on museon vakuutuksen piirissä

 

Palkaton harjoittelu

Palkaton harjoittelu ei ole työtä vaan se on pääasiassa opiskelua: ohjattu perehdyttämisjakso. Oleellista on, että museo nimeää vastuuhenkilön/ohjaajan, joka vastaa opiskelijan perehdyttämisestä ao. museon toimintaan. Harjoittelijan on noudatettava ohjaajan antamia ohjeita sekä museon sisäisiä toimintasääntöjä, etenkin turvallisuusmääräyksiä. Jyväskylän yliopistossa on opiskelijoita varten tapaturmavakuutus, joka kattaa opetussuunnitelman mukaisen käytännön opetuksen ja palkattoman työharjoittelun, sekä matkat kotoa työharjoitteluun ja takaisin. Tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat myös avoimen yliopiston opiskelijat. Vastuuvakuutuksen osalta harjoittelupaikka (museo) on vastuussa opiskelijan aiheuttamista esinevahingoista.

Kaikkien harjoitteluun liittyvien tehtävien (esim.  valokuvaus) oikeudet kuuluvat museolle. Lisäksi harjoittelijaa koskee vaitiolovelvollisuus kaikkien tietojen osalta, jotka tulevat hänen tietoonsa harjoittelun aikana. Harjoittelija ei saa toimittaa kenellekään asiakirjoja tai tietoja, jotka eivät ole julkisia, jollei ole saanut siihen museolta ennalta lupaa. Vaitiolovelvollisuus koskee harjoittelijaa myös harjoittelun päättymisen jälkeen.

Harjoittelu on opiskelijan tutkintoon sisältyvä opintojakso, jolloin harjoittelulle on yliopiston asettamat oppimistavoitteet. Tämän lisäksi opiskelijalla voi olla omiin työelämävalmiuksiinsa sekä ammatilliseen kehittymiseensä liittyviä tavoitteita. Ohjaajan ja opiskelijan tulisi yhdessä kirjata harjoittelusopimukseen työharjoittelun tavoitteet ja tehtävät.

Harjoittelussa ollessaan harjoittelija käy läpi, "seuraa katseella", kaikki mahdolliset museon työntekijöiden työtehtävät ja museon toimitilat sekä mahdollisuuksien mukaan tutustuu ohjatusti muihinkin seutukunnalla sijaitseviin museoihin. Perehtymisen ohessa harjoittelija tekee mahdollisimman monipuolisesti museotyötä. Harjoittelun lopuksi ohjaaja ja opiskelija käyvät palautekeskustelun, jossa tarkastellaan toteutuivatko tavoitteet ja millainen harjoittelu oli oppimiskokemuksena.

Päivittäinen harjoittelu-/työaika on pääsääntöisesti kuusi tuntia, joka sisältää 30 minuutin lounastauon ja 15 minuutin kahvitauon. Harjoitteluaika on mahdollista jaksottaa ja toteuttaa muutenkin joustavasti esimerkiksi tentteihin ja opintomatkoihin osallistumiseksi. Tärkeintä on se, että joustoista sovitaan opiskelijan ja ohjaajan kanssa etukäteen ja 180 tunnin työaika toteutuu. Jos harjoittelija sairastuu palkattoman harjoittelun aikana, on hänen ilmoitettava ohjaajalleen poissaolostaan ja korvattava poissaolopäivät myöhempänä ajankohtana.

On eduksi, mikäli harjoittelijalle voidaan tarjota museon puolesta asunto ja/tai lounas. Jotkut kohteet ovat maksaneet puolipäivärahaa.

 

Yliopiston asettamat tavoitteet

Museologian perus- ja aineopintojen harjoittelussa perehdytään käytännön kokemuksen kautta museotyöhön, museo-organisaatioon ja museon toimintaperiaatteisiin sekä hankitaan perusvalmiudet museotyöstä suoriutumiseen. Harjoittelun lopuksi opiskelijalla on kokonaiskäsitys museosta kulttuuriperintöorganisaationa: opiskelija osaa raportoida museon tallennuksesta ja dokumentoinnista, tutkimuksesta, näyttelyistä ja museopedagogiikasta sekä hallinnosta ja resursseista.

Syventävien opintojen harjoittelussa perehdytään käytännön kokemuksen kautta museotyöhön, museo-organisaatioon ja eri museotyyppien toimintaperiaatteisiin sekä hankitaan lisävalmiuksia museotyöstä suoriutumiseen. Perehtymisen ohessa ja jälkeen toteutetaan museografinen kehittämisprojekti, jossa sovelletaan hankittua museologian ja museografian asiantuntijuutta. Harjoittelun päätyttyä opiskelijalla on kokonaiskäsitys museosta muisti- ja kulttuuriperintöorganisaationa, museotyön monipuolisuudesta ja eri museotyyppien toimintaperiaatteista. Opiskelija osaa käyttää saamiaan tietoja ja taitoja käytännön museotyössä.

 

Harjoitteluraportti

Harjoittelija laatii harjoittelustaan vapaamuotoisen raportin (vähintään 3 liuskaa + liitteet, joita ovat esim. museon esite, organisaatiokaavio, työaikalista), jossa hän selvittää museon hallinto-organisaation, tallennus- ja tutkimusvastuun, tekemänsä työt ja arvioi harjoitteluaan. Harjoittelija ja harjoittelun ohjaaja allekirjoittavat raportin eli varmentavat toisensa ja raportti luovutetaan museologian opettajalle.

 

Perus-, aine- ja syventävien opintojen harjoittelujen suhde

Perus-, aine- ja syventävien opintojen harjoittelut ovat sisällöllisesti melko samanlaisia opintojaksoja, mutta niin, että harjoittelut suoritetaan erityyppisissä museoissa (ns. "ristiinharjoittelu").  Jos opiskelija on esimerkiksi harjoitellut perusopintojen vaiheessa kulttuurihistoriallisessa museossa, hän harjoittelee aineopinnoissa joko taidemuseossa tai luonnontieteellisessä museossa ja syventävissä opinnoissa siinä museossa, jossa ei ole vielä harjoitellut. Järjestyksen voi opiskelija valita itse.

 

Lisätietoja

Professori Janne Vilkuna, puh 040 554 3569, janne.vilkuna[a]jyu.fi ja

Yliopistonopettaja Minna Mäkinen, puh 040 805 3988, minna.k.makinen[a]jyu.fi