25.07.2016

Ohjeita harjoittelijalle

Yleistä

Museologian perusopinnot tähtäävät sekä museologian teorian perusteiden että museotyön käytännön kokonaisuuden hahmottamiseen. Viimeksi mainittua varten opintoihin kuuluu 6 opintopisteen eli 6 työviikon (30 työpäivän) harjoittelu museoammatillisesti hoidetussa museossa. Opintosuorituksen antava harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta.

Harjoittelu voidaan korvata opiskelua aiemmalla museoammatillisesti hoidetussa museossa tehdyllä työjaksolla, mutta asiasta on aina sovittava museologian professorin kanssa. (Käytännön harjoitteluksi katsotaan vähintään n. 3 kk työsuhde. Työtehtävät vaikuttavat oleellisesti siihen, voidaanko harjoittelu korvata kokonaan tai osittain aiemmalla työjaksolla).

Koska opiskelijoita on runsaasti ja koska museoiden tilapäisen väen palkkausvarat ovat vähentyneet roimasti, olisi harjoittelupaikkojen riittävyydelle eduksi palkattoman harjoittelun kohteista sovittaessa, mikäli mahdollisimman moni opiskelija onnistuu sijoittumaan kohteeseen pareittain.


Työsuhteinen harjoittelu

Palkallinen harjoittelu on opiskelujen aikainen museon tavanomainen tilapäinen työsuhde, jolloin sen ajan ja laadun määrää työnantaja. Toivottavaa kuitenkin olisi, että työsuhteessa oleva museologian opiskelija saisi mahdollisimman monipuolisesti tutustua työssä tai työn ohella ao. museon työkenttään (ks. seuraava luku).


Palkaton harjoittelu

Palkaton harjoittelu ei ole työtä vaan se on pääasiassa opiskelua: ohjattu perehdyttämisjakso. Oleellista on, että museo nimeää vastuuhenkilön/ohjaajan, joka vastaa opiskelijan/opiskelijaparin perehdyttämisestä ao. museon toimintaan. Harjoittelijan on noudatettava ohjaajan antamia ohjeita sekä museon sisäisiä toimintasääntöjä, etenkin turvallisuusmääräyksiä.

Kaikkien harjoitteluun liittyvien tehtävien, kuten valokuvaamisen, oikeudet kuuluvat museolle. Lisäksi harjoittelijaa koskee vaitiolovelvollisuus kaikkien tietojen osalta, jotka tulevat hänen tietoonsa harjoittelun aikana. Harjoittelija ei saa toimittaa kenellekään asiakirjoja tai tietoja, jotka eivät ole julkisia, jollei ole saanut siihen museolta ennalta lupaa. Vaitiolovelvollisuus koskee harjoittelijaa myös harjoittelun päättymisen jälkeen.

Harjoittelussa ollessaan harjoittelija käy läpi, "seuraa katseella", kaikki mahdolliset museon työntekijöiden työtehtävät ja museon toimitilat sekä mahdollisuuksien mukaan tutustuu ohjatusti muihinkin seutukunnalla sijaitseviin museoihin. Perehtymisen ohessa harjoittelija tekee mahdollisimman monipuolisesti museotyötä.

Päivittäinen harjoittelu-/työaika on kuusi tuntia, joka sisältää 30 minuutin lounastauon ja 15 minuutin kahvitauon. Jos harjoittelu suoritetaan lukukauden aikana, suositellaan joustavia työaikajärjestelyjä esim. tentteihin ja opintomatkoihin osallistumiseksi.

Jos harjoittelija sairastuu palkattoman harjoittelun aikana, on hänen ilmoitettava ohjaajalleen poissaolostaan ja korvattava poissaolopäivät myöhempänä ajankohtana.

On eduksi, mikäli harjoittelijalle voidaan tarjota museon puolesta asunto ja/tai lounas. Jotkut kohteet ovat maksaneet puolipäivärahaa.


Harjoitteluraportti

Harjoittelija laatii harjoittelustaan vapaamuotoisen raportin (vähintään 3 liuskaa + liitteet, joita ovat esim. museon esite, organisaatiokaavio, työaikalista), jossa hän selvittää museon hallinto-organisaation, tallennus- ja tutkimusvastuun, tekemänsä työt ja arvioi harjoitteluaan. Sekä harjoittelija että harjoittelun ohjaaja allekirjoittavat raportin eli varmentavat toisensa ja raportti luovutetaan museologian tuntiopettajalle.


Perusopintojen ja aineopintojen harjoittelun suhde

Perusopintojen ja aineopintojen harjoittelu on sisällöllisesti samanlainen opintojakso, mutta niin, että aineopintoihin kuuluva harjoittelu suoritetaan toisen museoalan museossa ("ristiinharjoittelu"). Esim. jos opiskelija on harjoitellut perusopintojen vaiheessa kulttuurihistoriallisessa museossa, hän harjoittelee aineopinnoissa joko taidemuseossa tai luonnontieteellisessä museossa.


Lisätietoja antavat

professori Janne Vilkuna, janne.vilkuna[a]jyu.fi ja
yliopistonopettaja Minna Mäkinen, minna.k.makinen[a]jyu.fi